Vart anmäler man brott mot offentlighet- och sekretesslagen?

2021-03-30 i Sekretess
FRÅGA |Jag är rektor på en skola och en av mina anställda lärare har brutit mot offentlighet och sekretesslagen. Vart anmäler jag dethär?
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För brott mot tystnadsplikten gäller att den enskilde som tystnadsplikten är avsedd att skydda ska anmäla brottet (20 kap. 5 § tredje stycket brottsbalken). Däremot kan även andra personer, så som du som rektor för en skola, anmäla brott mot offentlighet- och sekretesslagen till Justitieombudsmannen (JO). Hör gärna av dig om du skulle undra över något!

Sekretess och samtycke till brytande av sekretess i sjukvården

2021-02-14 i Sekretess
FRÅGA |Hej! Har jag i min profession brutit mot sekretess om en patient har utvisningsbeslut, är inneliggande på sjukhus och patienten ber mig kontakta polisen för att få hjälp med sin utvisning?Råder delade meningar bland kollegorna: Att inte säga något och bara skriva ut patienten kontra att göra som patienten själv vill och kontakta gränspolisen. Migrationsverket har avslutat ärendet och patienten blir efterlyst om han inte infinner sig på gränspolisens kontor på tisdag. Vänligen / P
Peter Pargell |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vart hittar du reglerna om sekretess och tystnadsplikt?Sekretessen inom den allmänna sjukvården är reglerad i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). För sådana fall det är fråga om här är 25 kap. OSL tillämpligt (se 25 kap. 1 § OSL). För enskilda (privata) vårdgivare regleras tystnadsplikten i patientsäkerhetslagen (PSL) (6 kap. 12-16§ PSL). Bestämmelserna om sekretess innebär att det är förbjudet att lämna ut uppgifter, vare sig det är muntligen eller genom att allmänna handlingar lämnas ut (3 kap. 1 § OSL). Sådan sekretess gäller även gentemot andra myndigheter om inte OSL eller annan lag som OSL hänvisar till säger något annat (8 kap. 1 § OSL). I den situation som du beskriver finns det inga bestämmelser som säger att du som enskild eller arbetsgivaren i egenskap av vårdgivare är skyldig att lämna ut uppgifterna till polisen. Sjukhuset kan ändå bli skyldigt att lämna ut uppgiften om att patienten befinner sig på sjukhuset om polisen frågar om personen befinner sig på sjukhuset (6 kap. 15 § PSL). Har patienten lämnat sitt samtycke?Om patienten ger sitt samtycke till att sekretess för viss uppgift inte ska gälla gäller inte sekretessen för uppgiften (12 kap. 2 § första stycket, OSL). Det är utav hänsyn till den enskilde då viktigt att samtycke verkligen föreligger. Även om patienten gett sitt samtycke måste samtycket vara relevant. Med det menas att samtycket ska ha getts med fri vilja och att individen ska förstå vad samtycket innebär. Det finns många omständigheter som kan ha en inverkan på giltigheten av ett samtycke. En omständighet som exv. kan vara av relevans för din fråga är den enskildes allmäntillstånd. Frågan som vårdgivaren då får ställa dig är om patientens allmäntillstånd är av sådan beskaffenhet att det finns anledning till att betvivla samtyckets giltighet (se bl.a. RÅ 1989 ref 11). Språket kan också vara en omständighet som är av relevans i den situation som du beskriver, patienten måste ju kunna göra sig förstådd och förstå vilka åtgärder som genomförs. Sammanfattningsvis ska det inte finnas tvivel kring samtyckets innebörd eller omfattning.Hoppas att du fick vägledning i din fråga, annat är du välkommen att höra av dig igen!