Modersmål i Skolan

2020-11-21 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej! Är det diskriminering och brottsligt ifall en skola vägrar/förhindrar en elev med invandrarbakgrund att läsa sitt moderspråk som moderna språk, även om han kan göra det i andra skolor och det inte påverkar hans studier i skolan han går på nu?
Ranya Eliassi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt skolverket så sägs det att Elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska erbjudas undervisning i modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk om:- en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål- språket utgör elevens dagliga umgängesspråk hemma- eleven har goda kunskaper i språket.Huvudmannen är också skyldig att erbjuda modersmålsundervisning till elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska. Det gäller även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk hemma. Men eleven måste ha goda kunskaper i språket.Huvudmannen är bara skyldig att anordna modersmålsundervisning om:- Det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket- Dessa elever vill få undervisning i språket- Det finns en lämplig lärare.Sammanfattningsvis har du som elev en rätt att få ha modersmål men beroende på vilket modersmål du har är det olika villkor som gäller, dessa är de ovannämnda.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.Hälsingar,

Omfattas personal inom vuxenutbildningen av registerkontroll?

2020-11-20 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hejsan,Om man som lärare döms till villkorlig dom för t.ex sexuellt ofredande så kommer kravet om registerutdrag omöjliggöra anställning inom gallringstiden på fem år. Innefattas vuxenutbildning av denna registerkontroll enligt skollagen för ett sådant brott?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svaret kommer skollagen (2010:800) och lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn (RegisterkontrollL) att tillämpas.InledningJag uppfattar att din fråga är om lärare inom vuxenutbildningen omfattas av kravet på registerkontroll av skolpersonal. För att besvara frågan kommer jag först att utreda vilken skolpersonal som omfattas av registerkontroll och sedan besvara din fråga. Vilken skolpersonal omfattas av registerkontroll?Obligatorisk registerkontroll ska ske av personal som erbjuds en anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt inom annan pedagogisk verksamhet (2 kap. 31 § skollagen). Annan pedagogisk verksamhet är exempelvis öppen förskola, öppen fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem (25 kap. 1 § skollagen).En arbetsgivare inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har rätt att begära ett att en arbetssökande visar upp ett utdrag från belastningsregistret om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn (1 § registerkontrollL). Detta kallas för frivillig registerkontroll då arbetsgivaren har en möjlighet att begära ett utdrag ur belastningsregistret. En arbetssökande ska vid en sådan begäran visa upp ett utdrag ur belastningsregistret om den arbetssökande erbjuds eller tilldelas uppgifter som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn (3 § registerkontrollL).Omfattas personal inom vuxenutbildningen av obligatorisk eller frivillig registerkontroll?Arbetssökande vid en vuxenutbildning omfattas varken av obligatorisk eller frivillig registerkontroll. Det beror på att kommunal vuxenutbildning inte omfattas av skollagens uppräknade verksamheter som kräver obligatorisk registerkontroll (2 kap. 31 § skollagen). Frivillig registerkontroll får ske av en arbetsgivare inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn (1 § registerkontrollL).AvslutningsvisPersonal inom vuxenutbildningen omfattas varken av obligatorisk eller frivillig registerkontroll. I de verksamheter som kräver obligatorisk registerkontroll så utgörs själva verksamheten av arbete med minderåriga barn. Den frivilliga registerkontrollen, som omfattar gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, kräver en direkt och regelbunden kontakt med barn. Det visar på att lagstiftningen angående registerkontroll har till syfte att skydda just barn. Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Kan Lawline hjälpa mig med skoluppgift i skatterätt?

2020-11-06 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej! Jag är en student som pluggar till tentan om skatterätt. Jag har försökt kontakta min kursansvarig men får inget svar. Jag hoppas att ni kan hjälpa mig. Nisse Bäbungsson och Pia Söderlund har alltid drömt om att starta ett skogsbolag iVärmland. Både Nisse och Pia kommer från denna region och har för avsikt att låta bolagetssäte hamna i Karlstad. Nisse och Pia bildar ett Skogsproduktion AB i början av 2014 medsyfte att i första hand investera i egen produktion av trävaror och massa, för att sedermeraäven arbeta med pappersmassa och förnybar energi. De bestämmer att vara hälftenägare ibolaget med ett aktiekapital om 500 000 kr. Båda arbetar oerhört intensivt med egenhändigskogsröjning och annat som är viktigt för bolaget. 2017 döms Pia för skattebrott. Händelsengäller Pias utställning av falska fakturor i ett bolag inom byggbranschen som hon varitdelägare i, vilken inträffade före hon startade sitt samarbete med Nisse som hon skött"fläckfritt". Efter att Pia dömts för skattebrott 2017 har hon inte deltagit i SkogsproduktionAB:s verksamhet. Skogsproduktion AB har förutom Pia och Nisse även tre anställda alt i allomedhjälpare för bortforsling och undanröjning av skogsprodukter. Antag att total sparadutdelning för samtliga aktier t.o.m. beskattningsåret 2018 uppgår till 150 000 kr.Statslåneräntan november 2017 uppgår till 0,5%, statslåneräntan november 2018 uppgår till1% och statslåneräntan 2019 uppgår till 1,5%. Hur ska en utdelning beskattningsåret 2019besk
Sabrina Curan |Hej! Kul att du har hittat till oss på Lawline.Vi som arbetar på Lawline hjälper dagligen såväl privatpersoner som företag med deras juridiska funderingar. Dessvärre besvarar vi inte skoluppgifter. Däremot kan du söka svar i vår databas, där vi tidigare har besvarat frågor av liknande karaktär. Lycka till med dina studier! Med vänlig hälsning,

Kan en rektor avsluta ett barns sjukskrivning?

2020-10-30 i Skola och utbildning
FRÅGA |Har en rektor på skolan rätt att avsluta ett barns sjukskrivning och trotsa läkares intyg och rådgivning? Alltså avgöra ett barns möjlighet att närvara i skolan och bestämma om barnet är sjukt eller friskt? Lågstadiet som högstadieelev?
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler kring skolan regleras i skollagen (SkolL).Mitt svar nedan gäller både lågstadiet och högstadiet.Utgångspunkten är att barn har skolplikt (7:2 SkolL) och en rätt till grundskola (7:3 SkolL). För det fall som ett barn är frånvarande från grundskolan så finns det både giltig och ogiltig frånvaro. Om ett barn är hemma på grund av sjukdom så är det giltig frånvaro. Vad jag kan hitta så finns det ingen rätt för skolan att ogiltigförklara eller annars bortse från ett läkarintyg där ditt barn sjukskrivs. Däremot så har rektorn skyldighet att utreda ditt barns frånvaro om hen är borta från skolan under en längre tid eller har upprepad frånvaro, det gäller även om det är giltig frånvaro (7:19a SkolL). Utredningen ska göras i samråd med barnet (eleven), vårdnadshavare till barnet och elevhälsan. Om rektorn tycker att en utredning inte behövs på grund av att hen till exempel vet om orsaken till frånvaron, så behöver rektorn inte genomföra någon utredning.Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny fråga eller ringa våran gratis telefonrådgivning.Med vänlig hälsning,

Modersmål i Skolan

2020-11-21 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej. Gör sig skolor (grund- och gymnasieskolor) skyldiga till något brott om de nekar elever av invandrarbakgrund från att läsa sitt modersmål som moderna språk, även om språkundervisningen ges på berörda skolan eller inte men på någon annan i närheten? Jag tänker då språk som inte på väletablerade moderna språk som franska, tyska eller spanska utan på mindre ´´minoritetsspråk`` i sådana sammanhang som kinesiska, italienska eller ryska,
Ranya Eliassi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt skolverket så sägs det att Elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska erbjudas undervisning i modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk om:- en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål- språket utgör elevens dagliga umgängesspråk hemma -eleven har goda kunskaper i språket.Huvudmannen är också skyldig att erbjuda modersmålsundervisning till elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska. Det gäller även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk hemma. Men eleven måste ha goda kunskaper i språket.Huvudmannen är bara skyldig att anordna modersmålsundervisning om: - Det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket - Dessa elever vill få undervisning i språket - Det finns en lämplig lärare.Sammanfattningsvis har du som elev en rätt att få ha modersmål men beroende på vilket modersmål du har är det olika villkor som gäller, dessa är de ovannämnda.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.Hälsingar,

Vilka regelverk aktualiseras vid tentafusk?

2020-11-14 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej! Finns det brott som aktualiseras om det avslöjas att en student fuskat på en tentamen på universitetet?
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka regelverk som aktualiserar vid fusk på tentamen. De regelverk som aktualiseras i frågan är högskoleförordningen 10kap som handlar om disciplinära åtgärder. I 2§ står det att de två disciplinära åtgärder som kan komma i fråga vid "tentafusk" är, VarningAvstängningHur går det till när misstanke om fusk uppstår? Enligt 10 kap. 9 § i högskoleförordningen skall misstankar om fusk i första hand anmälas till rektorn. Efter att rektorn genomfört en utredning tar denne beslut huruvida ärendet skall lämnas utan åtgärd, föranleda en varning eller om det skall lämnas över till disciplinnämnden. Vad är disciplinnämnden?En disciplinnämnds syfte är att bedöma och beivra regelbrott. Enligt 10 kap. 3 § i högskoleförordningen skall en disciplinnämnd finnas vid varje högskola. Disciplinnämnden beslutar om ärendet skall lämnas utan åtgärd, föranleda en varning eller medföra avstängning.Om det visar sig efter en utredning att studenten har handlat med uppsåt att vilseleda sina kunskaper kan studenten få en varning eller bli avstängd. Beslutet skall avse en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader. En avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Detta står i 10kap 1-2§§ i högskoleförordningen. Avstängning kan innebära att studiemedlen dras in. Kan man överklaga ett beslut från disciplinnämnden?Enligt 12kap 3§ i högskoleförordningen står det att ett beslut som är taget av en disciplinnämnd kan överklagas hos en allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av en disciplinnämnd än beslut om avstängning och varning får dock inte överklagas. Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Tack för din fråga!Hälsningar,

Får skolan servera endast vegetarisk mat?

2020-11-01 i Skola och utbildning
FRÅGA |Har skolan rätt att enbart servera vegetariskt mat
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Eftersom jag inte vet om din fråga gäller grundskolan eller gymnasiet kommer jag att gå igenom vad som gäller för båda alternativen. Jag kommer börja med att förklara vad som gäller i grundskolan. Vegetarisk mat i grundskolan Regler om skolmaten i grundskolan hittar vi i skollagen. Där står det bland annat att eleverna ska erbjudas "näringsriktiga skolmåltider" (1 kap. 10 § skollagen). Om det är en kommunal grundskola är det kommunen som har ansvar för att skolmaten är näringsrik. Det är också kommunen som bestämmer vilken mat som ska serveras. Det är alltså tillåtet för skolorna att endast servera vegetarisk mat, så länge maten når upp till kravet på näringsriktighet. I Livsmedelsverkets rekommendationer går det att läsa om vad som är näringsriktig skolmat. Där finns det också särskilda rekommendationer som talar om vad skolan ska tänka på om de serverar vegetarisk mat. Om skolan följer de rekommendationer som ges kommer alltså maten troligen att vara näringsriktig. Vegetarisk mat på gymnasiet Det finns ingen lag som säger att gymnasieskolorna måste servera skolmat överhuvudtaget, utan detta är upp till varje kommun att besluta. Det finns inte heller någonting som hindrar gymnasieskolorna från att endast servera vegetarisk mat om skolmat erbjuds. Sammanfattning För att sammanfatta har alltså både grundskolan och gymnasiet rätt att endast servera vegetarisk mat i skolan. I grundskolan ställs däremot krav på att maten ska vara näringsriktig. Om skolan följer Livsmedelsverkets rekommendationer är det däremot inget problem att laga vegetarisk mat som fortfarande är näringsrik. Jag vill också avsluta med att säga att eleverna på skolan alltid har rätt till inflytande över sin utbildning (4 kap. 9 § skollagen). Om man som elev har synpunkter på skolmaten och vad som serveras rekommenderar jag därför att man pratar med exempelvis rektorn på skolan. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänligen,

Får en rektor beslagta en elevs mobil?

2020-10-29 i Skola och utbildning
FRÅGA |Får en rektor beslagta en elevs mobil? I tioårig sonens veckobrev står det följande : " Om en mobil upptäcks under lektionstid tas den in av lärare och ges tillbaka till eleven vid skoldagens slut. Samtal hem till förälder. Klasslärare, rektor och biträdande rektor meddelas.*Sker förseelsen igen, så beslagtas mobilen och den får hämtas hos biträdande rektor eller rektor vid skoldagens slut. Samtal hem till förälder.*Sker förseelsen återigen, så beslagtas mobilen och lämnas till biträdande rektor eller rektor som kan hålla mobilen upp till 4 dagar. Samtal hem till förälder."
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Skollag (2010:800), nedan kallad SL. Av lagen framgår det att rektor eller lärare får omhänderta en mobil om den används på ett sätt som är störande för utbildningen (5 kapitlet 22 § första stycket SL). Det framgår också att mobilen ska lämnas tillbaka senast vid den tidpunkt som eleven slutar skolan för dagen. Är det dock så att eleven vid upprepande tillfällen har haft uppe mobilen så att den stört utbildningen så får mobilen omhändertas av rektor eller lärare tills dess elevens vårdnadshavare är informerad om att mobilen blivit omhändertagen. Mobilen får inte omhändertas i mer än fyra dagar (5 kapitlet 23 § första stycket SL).En rektor får alltså beslagta en elevs mobil om mobilen stör undervisningen. Det som står i din sons veckobrev stämmer överens med det som står i skollagen. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Mvh