Måste en examinator motivera grunden till betyget?

2021-04-13 i Skola och utbildning
FRÅGA |Jag studerar på Malmö universitet där vi fick tillbaka resultat från hemtenta. Dock fick vi enbart veta om vi fick U, G eller VG. Vi fick alltså inte ta del av någon form av kommentar eller vad som ligger till grund för bedömningen. Dels blir det svårt att veta vad jag behöver tänka på i fortsättningen om jag vill få VG men det lämnar även frågetecken kring vad betygen grundas på. Får de lov att betygsätta utan att motivera grunden till betyget?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Jag kan förstå din frustation och önskan om att få en förklaring till ditt tilldelade betyg och lite mer klarhet i frågan. Huvudregeln är däremot att en universitets examinator inte har skyldighet att motivera betygsbeslut. Men, om en student begär det så bör examinatorn upplysas om skälen till det givna betyget i efterhand. Ett skriftligt lösningsförslag som publiceras till klassen eller en lektion som går igenom tentan anses dock som ett tillfredsställande svar. Det anses som tillräcklig återkoppling (Förvaltningslagen, FL 32 § samt Högskoleverkets rapportserie 1998:39). Om du är missnöjd så har du däremot rätt att ansöka om en omprövning av ditt betyg (6 kap. 24 § Högskoleförordningen). Genom en omprövning kan betyget ändras om det är så att grunden för beslutet är uppenbart oriktigt eller felaktigt.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Är information som en vårdnadshavare har lämnat till skolan sekretessbelagd gentemot den andra vårdnadshavaren?

2021-04-08 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej.Vid en konflikt mellan två vårnadshavare. Finns det reglerat vilken information en rektor får meddela den andra vårnadshavaren som lämnats i förtroende?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilken lag är tillämplig? Frågan här är huruvida en vårdnadshavare har rätt att få ta del av information som den andra vårdnadshavaren har lämnat till skolan. Jag kommer att utgå från att den information som har lämnats angår barnet. Föräldrabalken (FB) innehåller regler gällande vårdnadshavares rätt och även skyldighet att se till barnets angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Dessutom har vårdnadshavare en skyldighet att bevaka att barnet får tillfredsställande utbildning (6 kap. 2 § FB). Skolans läroplan anger att skolväsendet och vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för barnets grundutbildning. Skolan ska bland annat vidarebefordra information om eleven till barnets vårdnadshavare. Alltså är utgångspunkten att vårdnadshavarna har rätt till information gällande sitt barn men ibland kan dock sekretess hindra att information lämnas ut. Vilken rätt har vårdnadshavare att ta del av information i skolverksamhet gällande sitt barn?Utgångspunkten är att sekretess som rör barnet även gäller i förhållande till barnets vårdnadshavare. Dock krävs det väldigt allvarliga omständigheter för att informationen ska vara sekretessbelagd. Detta eftersom väldigt mycket faller inom det så kallade föräldraansvaret (6 kap. 11 § FB). Alltså om den information som ska lämnas ut rör "barnets personliga förhållande" är det vårdnadshavares ansvar och då gäller inte sekretessen i förhållande till dem. Typiska exempel på sådan information som vårdnadshavaren normalt ska ges tillgång till är barnets hälsa eller om det har förekommit incidenter i skolan. Skolan måste alltid göra en bedömning om det finns en sådan risk vid utlämnandet av känsliga uppgifter. Detta eftersom viss information kan vara sekretessbelagt även gentemot vårdnadshavare eller om barnet skulle lida betydande men om vårdnadshavaren fick ta del av uppgiften (12 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen). Exempelvis kan så vara fallet om en vårdnadshavare använder uppgiften till skada för barnet eller den andra vårdnadshavaren. Om skolan bedömer att det inte finns någon risk för skada kan de meddela vårdnadshavare. Gäller sekretess för skolpersonal?All personal som är eller har varit verksam inom kommunens verksamhet har tystnadsplikt. De får därför inte lämna ut uppgifter som kan skada barn eller vårdnadshavare till andra utanför skolan (29 kap. 14 § skollagen). Med det här menas att personal inte får lämna ut och föra vidare information som de har fått veta om barn eller barnets hemförhållanden. Dock hindrar inte den här sekretessen att information förs vidare till barnets vårdnadshavare med tanke på det som jag har nämnt ovan. SlutsatsJag råder dig att meddela rektorn om att du önskar att informationen inte sprids vidare. Dock har barnets vårdnadshavare en laglig rätt att få information gällande ert barns personliga förhållande. På så vis har vårdnadshavaren som utgångspunkt rätt att få ta del av informationen om det angår barnet och barnet inte riskerar att lida skada på grund av utlämnandet. Om informationen inte angår barnet har vårdnadshavaren ej en laglig rättighet att få ta del av informationen men det finns ej något hinder för rektorn att förmedla informationen vidare. Därför råder jag dig att ta kontakt med rektorn gällande att du önskar att informationen som du har lämnat i förtroende inte sprids vidare. Med vänliga hälsningar,

Överklaga beslut om att lägga ner förskola

2021-03-29 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej,En förskola har blivit tillsagd til att lägga ner, det säger att verksamhet har haft säkerhetsbrister sedan den startades. Vad kan man göra åt det? Hur överklagar man och vad finns det att göra?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem har fattat beslutet?Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i kommunen som ska erbjudas förskola och vars vårdnadshavare önskar det (8 kap. 12 § skollagen). Kommunen har med andra ord ansvar för att tillhandahålla förskolor i kommunen.Det framgår inte av frågan vem som fattat beslutet. Det är dock kommunfullmäktige som beslutar om grundläggande och viktiga frågor för kommunen (5 kap. 1 § KL). Ett organisationsbeslut som innebär att antalet förskolor minskar bör lämpligen kräva fullmäktigebeslut för sådana omfattande ändringar. Det är en principiell fråga.Överklaga genom laglighetsprövningBeslut av fullmäktige får överklagas genom laglighetsprövning (13 kap. 2 § KL). Det är endast kommunmedlemmar som har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten (13 kap. 1 § KL). Den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där anses vara kommunmedlem och får därmed överklaga beslutet (1 kap. 5 § KL). Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagandet ska därefter ges in till förvaltningsrätten (13 kap. 4 § KL). Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats (13 kap. 5 § KL).Förvaltningsrätten ska sedan pröva överklagandet. Ett överklagat beslut ska upphävas, om beslutet inte har kommit till på lagligt sätt, beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen, det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller beslutet annars strider mot lag eller annan författning (13 kap. 8 § KL).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur långt innan har jag rätt att få veta att jag ska ha en tenta?

2021-02-28 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hur lång tid innan behöver man få reda på att man har en tenta/dugga?
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är frågan?Jag uppfattar det som att du undrar hur långt innan du har rätt att få veta att du ska ha en tenta eller en dugga.Hur lång tid du har rätt tillTyvärr tror jag inte att det finns ett rättsligt reglerat svar på din frågan. Jag tror alltså inte att du har en rätt enligt någon lag att få veta innan en viss tid. Däremot kan jag rekommendera att du tar kontakt med din högskola eller ditt universitet för att se vilken policy de har där. Det är mycket möjligt att ditt lärosäte har bestämt hur långt innan studenter har rätt att få veta.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hjälp med skoluppgifter

2021-04-11 i Skola och utbildning
FRÅGA |jag har en skoluppgift och lyder Tomas har en minst sagt ansträngd ekonomi. Som om det inte är tillräckligt har han även varit med om en olycka som fått till följd att han förlorat en kroppsdel och medfört andra fysiska nedsättningar. När Tomas begär försörjningsstöd får han besked om att han måste börja med att använda sin försäkringsersättning för skadan innan han kan få försörjningsstöd. Tomas förstår inte det och menar att den försäkringsersättning som han fått utbetald naturligtvis måste användas till eventuella framtida behandlingar av skadorna som han fått i och med olyckan. Socialtjänsten menar däremot att de inte kan ta hänsyn till spekulationer om eventuella framtida kostnader. De menar att det skulle strida mot kommunallagens bestämmelser om gynnande av enskild samt likställighetsprincipen. Tomas anser däremot att syftet med försäkringsersättning eller ett ideellt skadestånd bl.a. är att ge den skadelidande upprättelse för den kränkande behandling eller oförrätt som skadehandlingen utgör. Han menar också att den skadelidande genom ersättningen ska ges möjlighet att förändra sin livssituation. Han tycker att dessa syften inte tillgodoses för de ekonomiskt svagaste om de nekas försörjningsstöd, eftersom de då inte kan använda skadeersättningen på rätt sätt. Tomas påpekar dessutom att det förhållandet att han ännu inte har påbörjat någon behandling inte innebär att han inte har behov av en sådan eller att han inte kommer att göra det.
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!På lawline arbetar vi dagligen med att hjälpa både privatpersoner och företag med juridiska frågor. Tyvärr har vi på lawline en policy som innebär att vi inte besvarar skoluppgifter. Däremot har vi en stor databas med besvarade frågor, mitt tips till dig är att söka på ''försörjningsstöd'' och se om du hittar några svar som behandlar liknande omständigheter!Lycka till!Med vänliga hälsningar

Spridning av kränkande film och kränkningar på skolan

2021-04-08 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej,Jag ville fråga der hur jag skall gå vidare. För att göra en lång historia kort så skickar jag en kopia på mejlet som jag skickade till min äldste sons gamla skola.mvhX" Hej,Ursäkta att jag har en tråkig nyhet. Y gick förbi hans gamla skolan igår, dvs Z-skolan och då mötte han tjejer som gick i hans gamla klass som heter Å och Ä. De började skrika "rasist", CP sedan började de filma honom och tvingade göra saker, bl.a. gick han ner på knän eftersom han tyckte att de skulle sluta då, sedan sade en av tjejerna att han skulle pussa hennes fötter, då gick han iväg för där gick gränsen. Folk runt omkring började säga till flickorna att sluta. Jag frågade varför gick han ner på knän, då sade han att ha ville att de skulle sluta. Jag sade att han aldrig skulle göra något sånt att han inte skulle gå ner på knän för någon. När folk sade till dem att sluta fortsatte de skrika att han hade sagt "n" ordet till hela klassen, vilket inte stämmer. Detta är ytterst allvarligt. Jag tar med rektorn och vill att ni pratar med föräldrarna. Jag börjar fatta varför han inte ville var i klassen. Han berättade att det var dem som alltid var på honom. Y fick reda idag på att de hade lagt upp filmen på nätet. Han är inte säker på det.Om jag får bekräftat att de har lagt upp någon film så kommer jag att polisanmälan. Jag avvaktar svar efter påsken.mvhX"
Felicia Hauzenberger |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar hur du ska gå tillväga om det visar sig att filmen har lagts upp på internet. Vilket brott kan ha begåtts?Det är inte direkt olagligt att filma andra människor även om personen som blir filmad inte samtycker till det. Ett brott som dock kan aktualiseras är ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken). För att en person ska ha gjort sig skyldig till brottet ofredande så måste han eller hon ha utsatt en annan person för störande kontakter eller någon annan form av hänsynslöst beteende. Högsta domstolen har slagit fast att det i och för sig kan innebära ett ofredande, när en person filmar en annan utan dennes samtycke. Detta förutsätter dock att det potentiella brottsoffret varit medveten om att han eller hon blivit filmad och blivit kränkt av denna handling (NJA 2008 s. 946). Kränkningen ska enligt lag vara ägnad att kränka offrets fred på ett kännbart sätt. Din son har varit medveten om att han blivit filmad och blev då kallad för nedsättande saker. Situationen kan alltså omfattas av brottet ofredande. Vad gäller det faktum att filmen eventuellt blivit publicerad på internet så finns det ett brott som aktualiseras när en bild sprids på en annan person som visar honom eller henne i en mycket utsatt situation. Brottet kallas för olaga integritetsintrång (4 kap. 6 c § brottsbalken). Lagen behandlar bland annat situationen då en person sprider en bild där någon annan utsätts för brott mot personens frihet eller frid. För att brottet ska aktualiseras så krävs det dessutom att den var ägnad att medföra en allvarlig skada för den person som blivit utsatt. Ett annat brott som kan aktualiseras när en uppgift om en människa sprids är förtal (5 kap. 1 § brottsbalken). Brottet blir aktuellt när man sprider information om en annan person där personen pekats ut som brottslig eller om man lämnar information om någon annan som ska väcka missaktning hos andra människor. Sådana uppgifter kan enbart spridas om det är försvarligt samt om informationen är sann eller om han eller hon som spred information hade anledning att tro att den var sann. Måste ha fyllt 15 år för att dömas till påföljdFör att kunna dömas till påföljd för ett brott som begåtts så måste gärningsmannen, vid tidpunkten då brottet begicks, ha fyllt 15 år (1 kap. 6 § brottsbalken). Detta betyder alltså att en person som begått ett brott när han eller hon var under 15 år inte kan få ett straff, så som böter eller fängelse, för sitt agerande. Däremot så kan en person som är under 15 år fortfarande ådra sig ett skadeståndsansvar. Den som begår ett brott mot en annan persons person, frihet och fred och därmed allvarligt kränker honom eller henne kan bli skadeståndsskyldig vilket innebär att en kränkningsersättning kan utgå (2 kap. 3 § skadeståndslagen). Du kan göra en polisanmälanOm ni skulle vilja anmäla någon för brott så gör ni det genom att göra en polisanmälan. Då kommer en förundersökning att inledas där det ska utredas om åklagaren ska väcka åtal eller inte (23 kap. 1 § rättegångsbalken). Vad gäller förtal så är det ett brott som vanligtvis står under enskilt åtal (5 kap. 5 § brottsbalken). Detta innebär att det är målsäganden, dvs personen som utsatts för brott, som själv måste driva målet. Man kan väcka enskilt åtal genom att lämna in en stämningsansökan till rätten (47 kap. 1 § rättegångsbalken). I vissa fall så är det dock åklagaren som ska väcka åtal, även vid förtal. Sådana situationer aktualiseras bland annat när målsäganden är under 18 år och det är påkallat ur allmän synpunkt. Skolans ansvar vid kränkningar som skett i samband med skolans verksamhetDu berättade att din son hade gått förbi sin gamla skola och att det var då som denna situation inträffade. Skolan har ett ansvar som innebär att kränkande behandling ska förhindras och förebyggas (6 kap. 7 § skollagen). Om personalen på skolan får reda på att en elev blir utsatt för kränkningar så måste personalen informera rektorn om detta som i sin tur ska informera skolans huvudman om händelsen (6 kap. 10 § skollagen). Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola. Om det är en fristående skola så är det dock skolans styrelse som är huvudmannen. Huvudmannen ska, efter att ha blivit informerad om den kränkande behandlingen, vidta åtgärder för att utreda händelsen och se till att det inte inträffar i framtiden. Om personalen och huvudmannen inte vidtar de åtgärder som krävs av dem, enligt bland annat 6 kap. 7 § och 6 kap. 10 § skollagen, så kan de bli skadeståndsskyldiga. Detta betyder att de ska ersätta barnet för den skada barnet har lidit (6 kap. 12 § skollagen). Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Med vänliga hälsningar

Kan ett beslut om betyg på universitetet överklagas?

2021-03-08 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej! Jag ansökte om omprövning av betyg på universitet som avslogs. Beslutet är jag inte nöjd över alls, går det att överklaga? Vart vänder jag mig då i så fall?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret på din fråga regleras i högskoleförordningen. Av 12 kap. 2 § högskoleförordningen framgår vilka beslut som kan överklagas till överklagandenämnden. Av de beslut som räknas upp där finns inte betyg med. Detta innebär att ditt betyg inte kan överklagas. Du kan, precis som du gjort, begära omprövning av betyget när du inte är nöjd. Av 6 kap. 24 § högskoleförordningen följer att om en examinator finner att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt ska betyget ändras, om det kan ske snabbt och enkelt och inte innebär en sänkning av betyget. Detta kan göras hur många gånger som helst, men mest troligt kommer det krävas nytt underlag för att en omprövning ska tas upp på nytt. Sammanfattningsvis kan alltså inte ditt beslut om betyg överklagas. Den möjlighet du har är att återigen ansöka om omprövning, och utveckla dina grunder för denna prövning. Hoppas detta gav dig svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Hur ska du gå tillväga om ett barn utsätts för mobbning i skolan?

2021-02-28 i Skola och utbildning
FRÅGA |Min systers dotter går i 2an och blir mobbad av en kille som går i 6an. Han har sparkat på en stol som flög på henne och hon ramlade och slog huvudet i marken och fått sår i pannan. Tydligen har det här pågått och pågår fortfarande då han senast idag har sparkat på henne. Skolan har inte gjort något och vi blir mer frustrerad för varje dag som går. Vad kan vi göra ? Självklart har vi tagit bilder på skador på kroppen och blåmärken. Tacksam för svar!
Nhi Tran |Hej! Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Jag beklagar att din systers dotter blir behandlad på detta sätt och ska göra mitt bästa för att förklara för er vad ni kan göra för att få stopp på detta. Skolans skyldigheterReglerna om skolans skyldigheter finns i Skollagen (SkolL).Skolpersonalens anmälningspliktNär en lärare, eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i skolan är läraren/personalen skyldig att anmäla detta till rektorn. Rektorn är i sin tur skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen ska skyndsamt utreda anmälan och i förekommande fall vidta de åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden (6 kap. 10 § SkolL). Disciplinära åtgärderVilka disciplinära och andra åtgärder som skolan kan vidta för att tillförsäkra trygghet för din systers dotter framgår av 5 kap. 6-22 §§ SkolL. Eftersom den andra eleven hade skadat din systers dotter på ett sådant sätt att hon slog i huvudet i marken och fick ett sår på pannan måste det betraktas som en allvarligare förseelse som innebär en plikt för rektorn att utreda saken (5 kap. 9 § första stycket SkolL). Med utgångspunkt i vad som har framkommit vid utredningen ska rektorn därefter se till att åtgärder genomförs för att få killen att ändra sitt beteende (5 kap. 10 § SkolL). Rektorn kan exempelvis besluta att tilldela killen en skriftlig varning eller att tillfälligt omplacera honom om killen, trots utredningen och varningen, inte ändrar sitt beteende (5 kap. 11-12 §§ SkolL). SkadeståndOm huvudmannen eller personalen åsidosätter sina skyldigheter, att genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra kränkningarna mot din systers dotter och att fullgöra sin anmälningsplikt, kan huvudmannen bli skadeståndsskyldig (6 kap. 12 § första stycket SkolL). Hur ska ni gå tillväga?Skolan har en skyldighet att se till att din systers dotter inte utsätts för kränkande behandlingar. Ni kan i första hand ta kontakt med skolan igen och påminna dem om deras skyldigheter att utreda och vidta åtgärder för att se till att denna typ av beteende inte fortsätter. Om ni märker att skolan trots allt inte fullgör sina skyldigheter och din systers dotter fortsätter att bli utsatt för kränkande behandlingar kan ni vända er till huvudmannens klagomålshantering. För att ta reda på hur ni kommer i kontakt med ansvarig för huvudmannens klagomålshantering kan ni titta på huvudmannens eller skolans webbplats, alternativt fråga någon i personalen på skolan. Om även det inte hjälper kan ni anmäla till Skolinspektionen. För att komma till webbformuläret för att anmäla: klicka här! Jag hoppas att mitt svar har varit till er hjälp och att situationen kommer att lösa sig snart för er. Återkom gärna om ni har ytterligare frågor! Med vänliga hälsningar,