Fråga om yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen

2020-11-23 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Får Lexbase och Mr Koll visa åtal som den tilltalade frikänns från?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hemsidor som Lexbase och Mr Koll har ett så kallat utgivningsbevis vilket innebär att de har ett grundlagsskydd som medför att de får publicera personuppgifter så länge de inte begår yttrandefrihetsbrott (1 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagen). Brott mot yttrandefriheten kan exempelvis vara förtal (5 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen som hänvisar till 7 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen). Av 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen följer även att till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Av 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen anges under vilka premisser begränsningar av allmänna handlingar får ske. Vidare gäller att en handling är allmän om den förvaras hos en myndighet (2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen) och inte är sekretessbelagd enligt (offentlighets- och sekretesslagen). Det innebär att Lexbase och Mr Koll kan begära ut offentliga handlingar och publicera dessa enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen.Hoppas du fick svar på din fråga!

Rätt att få ta del av allmänna handlingar

2020-09-28 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Hej!Jag har ringt till Stockholms Läns Landsting och begärt att få en lista på samtliga vårdcentraler inklusive e-postadresser inom länet men har blivit nekad med svaret att de inte lämnar ut detta. Jag har ställt frågan varför och får inget svar. Är inte detta allmänna handlingar? Efter att ha googlat runt så uppfattar jag det så. Vad kan jag göra?MvhSuzan Gunillasdotter Collins
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga rör huruvida namn och telefonnummer är sådana handlingar som omfattas av handlingsoffentligheten och därför måste lämnas ut. Du undrar också hur du kan gå tillväga för att få ut handlingarna. Kort och gott skulle jag bedömma att uppgifterna du vill få ut är sådna som omfattas av handlingsoffentligheten. För att få ut handlingarna efter det första nekande svaret kan du begära ett skriftligt beslut från regionen som går att överklaga. Vad är handlingsoffentlighet?Handlingsoffentlighet innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen). Allmänna handlingar som omfattas av handlingsoffentligheten måste uppfylla tre krav. De måste vara handlingar, vara allmänna och offentliga.Är det en handling?En handling är en informationsbärare uttryckt i tryck eller skrift eller annars en upptagning som kan uppfattas av tekniskt hjälpmedel (2 kap. 3 § Tryckfrihetsförordningen). Det kan röra sig om antecknat telefonsamtal, bild, mail, videoupptagningar, ljudfiler, dokument på USB-sticka m.m.Vilka vårdcentraler som finns i regionen och deras kontaktuppgifter finns vad jag skulle tro i något typ av register. Finns det i ett databasregister eller nedskrivet någonstans så är det en handling. Det är dock inte säkert att uppgifter om privata vårdcentraler finns i regionens register. Inte heller är det säkert att samtliga vårdcentraler och deras mailadresser finns i en samlad lista. Uppgift om deras existens samt mail eller annan kontaktuppgift torde dock finnas nedskrivet vilket skulle göra det till en informationsbärande handling.AllmänEn handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och anses inkommen eller upprättad hos en myndighet (2 kap. 4, 9 och 10 § Tryckfrihetsförordningen). Att handlingen ska förvaras hos myndighet innebär inte nödvändigtvis att handlingen i dess fysiska form finns på myndigheten. Det är tillräckligt att den ska kunna tillgås av myndigheten. Ett register om vårdcentraler inom regionen och deras kontaktuppgifter är troligtvis något som lagras i en databas eller annars i ett fysiskt register. Hur informationen lagras internt har jag ingen kunskap om då jag inte har jobbat inom regionen. Ett register av detta slag upprättas mest sannolikt av regionen själv varför det får anses vara upprättat hos regionen, som ju är en myndighet. OffentligInnebär att den allmänna handlingen inte omfattas av sekretess, vilket jag är övertygad om att uppgifter om vårdcentraler och deras kontaktuppgifter gör. Hur överklagar jag ett utlämningsbeslut?Vi har konstaterat att uppgifter om vilka vårdcentraler som finns i regionen och deras kontaktuppgifter sannolikt är offentliga handlingar. Hur ska du då gå tillväga om regionen inte vill lämna ut dessa? En begäran om att få ut offentliga handlingar ska i första hand göras hos den anställd som är behörig till att lämna ut handlingarna. Får du inte ut dessa handlingar från personen i fråga ska begäran göras direkt till regionen som då prövar din begäran och ger dig ett skriftligt beslut (6 kap. 3 § Offentlighets och sekretesslagen, OSL). Får du ett nekande beslut av regionen kan beslutet överklagas till kammarrätten. Notera att du då först behöver ett skriftligt beslut från regionen (6 kap. 7 och 8 § OSL). Jag vill dock ge dig ett tips om att samtliga vårdcentraler i Stockholm går att finna även här om du inte vill göra dig besvär med processen ovan. Stort lycka till med ditt ärende!Hälsningar,

Får man utpeka en grupp människor som hypokondriker i media?

2020-08-26 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Funderar på om det är lagligt att föra en förtalskampanj mot en mycket sjuk och specifik patientgrupp där människorna utmålas som hypokondriker som inte ska tas på allvar. Forskningen pekar åt ett annat håll.Kampanjen ärger rum i media.Tack. Mvh Ulrika
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida det är tillåtet att i media påstå att en grupp människors upplevda sjukdom/symptom egentligen skulle vara hypokondri. Vad säger lagen? I Sverige har vi sedan en tid en stark tradition av yttrande och tryckfrihet. En av våra grundlagar - tryckfrihetsförordningen (TF) är världens äldsta lag som reglerar allmän och långtgående tryckfrihet. Enligt 1:1 TF innebär tryckfrihet en rätt för var och en att i tryckt skrift uttrycka tankar åsikter och känslor samt att lämna olika typer av uppgifter inom vilket ämne som helst. Tryckfriheten är dock inte obegränsad, av 1:1 5 st TF framgår att begränsningar av tryckfriheten får göras förutsatt att begränsningen görs i just tryckfrihetsförordningen. Detta betyder att det inte går att stifta en separat lag som begränsar tryckfriheten, den begränsningen måste göras i själva tryckfrihetsförordningen. Av 1:2-5 TF framgår vilka typer av skrifter som berörs av tryckfrihet. Det rör till exempel tidningar och flygblad och liknande. Sådant som är undantaget från tryckfriheten är framförallt det som kallas för tryckfrihetsbrott, vilka dessa är framgår av 7 kap TF. Utgör det ett tryckfrihetsbrott att utpeka en grupp med en upplevd sjukdom som hypokondriker? Det ligger närmast till hands att undersöka om det du nämner i din fråga skulle kunna utgöra förtal. Enligt 7:3 TF utgör det ett tryckfrihetsbrott (förtal) när någon pekar ut någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars om han eller hon lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denna för andras missaktning. Att en uppgift ska vara ägnad att utsätta någon för andras missaktning innebär inte att varje enskild uppgift som lämnats måste få som följd att folk faktiskt börjar missakta/ogilla personen, det räcker med att uppgiften typiskt sett skulle kunna få den följden. Det krävs även att uppgiften sprids till ett flertal personer, till exempel till den krets som läser en viss tidning. Det sista kriteriet om spridning torde vara uppfyllt i det exempel som du tar upp i din fråga. Antagligen är dock den typ av uppgift som sprids (att patientgruppen skulle vara hypokondriker som hittar på sina symptom osv) inte en sådan uppgift som träffas av förtalsbestämmelsen i TF. Dels rör det sig inte som jag tolkar det om en specifik person som pekas ut, istället pekas en grupp personer ut. Dels rör det sig inte om en sådan uppgift som förtalsbestämmelsen är avsedd att träffa. Det är självklart inte trevligt att bli utpekad som hypokondriker, men det är de allra flesta fallen inte förbjudet att utpeka någon som det. Det kan inte heller röra sig om tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp (7:6 TF) eftersom en grupp patienter inte utgör en sådan grupp som den bestämmelsen är avsedd att skydda (ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck). Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att det du tar upp i ditt exempel antagligen faller in under vad som är tillåtet enligt tryck och-yttrandefriheten. Ehuru det inte är trevligt att som del av en grupp bli kallad hypokondriker i media, är det antagligen inte mycket man kan göra åt annat än att försöka opinionsbilda och informera åt andra hållet. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Får jag dela utdrag ur en dom på mina sociala medier?

2020-08-22 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Hej. De är såhär att jag nyligen fått ett domslut i en vårdnadstvist, där jag delat utdrag från domen på min Instagram o Facebook,dock syna bara våra namn men inga personnummer eller adresser. Är de ok?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Domar är allmänna handlingar eftersom de är upprättade hos en myndighet (2 kap. 4 och 10 § TF). Utgångspunkten är att allmänna handlingar är offentliga, om de inte är sekretessbelagda. Eftersom det rör sig om ett vårdnadsärende skulle domen kunna vara sekretessbelagd. För att den ska vara det krävs dock att någon av parterna i målet har begärt sekretess (36 kap. 1 § 2 stycket OSL). Så länge inte de bitar av domen du delar är sekretessbelagda är det inte brottsligt att dela dem på dina sociala medier. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Har systembolaget en skyldighet att lämna ut handlingar?

2020-10-17 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Hej! Har man rätt att begära ut ansokningshandlingar från Systembolaget? Tack för hjälpen, EM
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att man ska ha rätt att begära ut allmänna handlingar krävs det att handlingen är förvarad och upprättad eller inkommen till en myndighet, se 2 kap. 4 § TF.Med myndighet jämställs riksdagen och kommunala beslutande församlingar, se 2 kap. 5 § TF. Även 2 kap. 3 § OSL har bestämmelser om vilka som omfattas av offentlighetsprincipen.2 kap. 4 § OSL stadgar att offentlighetsprincipen även gäller för de organ som framkommer i offentlighets- och sekretesslagens 1:a bilaga.Systembolaget är inte ett sådant organ som jämställs med myndigheter, varför offentlighetsprincipen inte gäller. De har ingen skyldighet att lämna ut deras handlingar.Med vänliga hälsningar!

Följer myndigheter offentlighetsprincipen?

2020-09-02 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Hej!Vi är tre elever som ska skriva gymnasiearbete om offentlighetsprincipen; följer myndigheterna offentlighetsprincipen. Vi har funderat över vilka frågeställningar vi ska ha, har ni tips på vad vi skulle kunna ha som frågeställningar?Tack på förhand!
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Som jag uppfattar det är ni intresserade av att hitta frågeställningar som knyter an till om myndigheter följer offentlighetsprincipen. För att kontrollera om myndigheter gör vad de ska enligt offentlighetsprincipen tänker jag att ni skulle kunna ta utgångspunkt i de specifika krav som tryckfrihetsförordningen (TF) ställer angående att lämna ut allmänna handlingar. Jag går igenom vilka skyldigheter myndigheter har gentemot befolkningen här under och så hoppas jag att ni kan hitta en bra och konkret frågeställning utifrån den informationen.Utlämnande av allmänna handlingarOffentlighetsprincipen innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap 1 § TF). Det finns vissa undantag när allmänna handlingar inte får ges ut och det är när handlingarna är skyddade av sekretess (2 kap 2 § TF). Var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. Den som begär ut en allmän handling ska få ta del av den genast eller så snart som det är möjligt och det ska ske utan avgift. Om delar av en handling är sekretessbelagd ska övriga delar göras tillgängliga i avskrift eller kopia. Om myndigheten inte kan tillhandahålla handlingen på stället utan betydande hinder måste de inte tillhandahålla handlingen. (2 kap. 15 § TF).Var och en har också rätt att få en kopia av en allmän handling. Den som önskar ska kunna få en avskrift eller kopia av handlingen mot en fastställd avgift. En begäran om att få en avskrift eller kopia av en allmän handling ska behandlas skyndsamt. (2 kap. 16 § TF).Lycka till med ert gymnasiearbete!Vänligen,

Kan jag skriva om andra personer i en novell utan deras tillåtelse?

2020-08-23 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Jag har skrivit en novell som är baserad på verkliga händelser. Min fråga är, bryter jag mot någon lag när jag namnger specifika personer i texten. Det finns inget som skulle kunna försätta någon i problem eller dylikt, men jag har inte bett om tillåtelse att använda deras namn.
Sanaria Saad |Hej!Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som om du skrivit en novell baserat på verkliga händelser och personer och att du därför undrar om du får göra detta utan tillåtelse av personerna. TryckfrihetenI Sverige finns en stark konstnärlig frihet som skyddas i tryckfrihetsförordningen (TrF), en av Sveriges fyra grundlagar. Huvudregeln är att det är tillåtet att uttrycka tankar, åsikter och känslor i text som man vill (1 kap. 1 § TrF). Det finns dock vissa begränsningar till vad du får skriva om som följer av lagen. En sådan begränsning är förtal (7 kap. 3 § 1 st. TrF). Lagrummet i TrF korresponderar med brottet förtal i Brottsbalken (BrB). Vad är förtal?Brottet förtal är att utpeka en person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning (5 kap. 1 § BrB). Det kan vara svårt att avgöra vad som utgör förtal och man behöver oftast göra en enskild bedömning i det enskilda fallet. För att det ska röra sig om förtal ska det vara ett uttalande som är avsett att skada personens anseende hos andra. Jag vill att du uppmärksammas på att jag skriver avsett, det innebär att det behöver inte ha lett till en skada för personen. Det räcker med att det du skrivit är avsett till att leda till en skada.Sammanfattningsvis har du rätt att skriva din novell med verkliga namn. Du nämner att det du skriver inte hade kunnat försätta dem i problem eller dylikt. Så länge du också tar det jag skrivit ovan i beaktning bör det inte vara några problem!Jag hoppas du fick svar på din fråga och önskar dig lycka till med din novell! Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig igen här. Vänliga hälsningar,

Har man rätt att få veta vem som har begärt ut allmänna handlingar?

2020-08-18 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Hej! Min fråga är.....Jag har skulder hos kronofogden. Har löneutmätning. Och en avslagen ansökan om skuldsanering! P.ga att jag blivit anmäld till ekobrottsmyndigheten! För " i korta" drag...skrivit över 2 andelar av 2 hus! Fast jag förekom hos kronofogden. Vilket jag inte reagerade på då! Eftersom min tillvaro rasat!!! Ingen!! Mer än jag visste om mina skulder! Inte heller min Mamma. Men jag är kallad på personutredning! Och tingsrätt i oktober.......Men " någon" har tydligen begärt ut min historia! Från kronofogden. Den personen anmälde mig! Och undertecknade med,,, " medborgare" till ekobrottsmyndigheten! Har jag oxå rätt att få veta vem som begärt ut mitt " liv"!! Eftersom de verkar som handlingarna är offentligt!!! Va tror ni?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för att besvara din fråga finns i en av Sveriges grundlagar, Tryckfrihetsförordningen (TF).Jag uppfattar att din fråga är om du har rätt att få veta med som har begärt ut allmänna handlingar som berör dig från Kronofogden.Har man rätt att få veta vem som har begärt ut allmänna handlingar?I Sverige har var och en rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter (2 kap. 1 § TF). Den som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym. En myndighet får inte lov att efterforska vem personen som begär ut allmänna handlingar är eller vilket syfte hen har med sin begäran. Dock får myndigheten efterforska om det behövs för att myndigheten ska kunna pröva om det finns ett eventuellt hinder mot att handlingen lämnas ut (2 kap. 18 § TF). Ett sådant hinder är exempelvis sekretess (2 kap. 2 § TF).Den som har begärt ut en allmän handling har rätt till att vara anonym. Den person som de allmänna handlingarna berör, kan därför inte kontrollera vem som har begärt ut en viss handling om hen.SammanfattningDet går inte att ta reda på vem som har begärt ut en viss allmän handling, även om handlingarna handlar om en själv. Detta beror på att det finns en anonymitetsprincip som säger att var och en får lov att begära ut allmänna handlingar anonymt. Myndigheter har ett efterforskningsförbud och får inte lov att undersöka vem personen som begär ut handlingar är eller vad hen ska ha uppgifterna till. Ett undantag till denna anonymitet är om det föreligger sekretess för uppgifterna som kräver att myndigheten undersöker om det finns ett hinder för att handlingarna lämnas ut. Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,