Prästers absoluta tystnadplikt

2020-10-11 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Prästers tystnadsplikt.Enligt 31. kap. 9 § kyrkoordningen har en präst tystnadsplikt i fråga om uppgifter som han eller hon har fått veta under bikt eller enskild själavård. Bestämmelsen innehåller inget undantag och framstår enligt ordalydelsen som absolut. Jag undrar om det finns andra bestämmelser som efter omständigheterna har företräde framför tystnadsplikten enligt kyrkoordningen, t.ex. om den som biktar sig röjer att han har för avsikt att begå ett mycket allvarligt vålds- eller sexualbrott mot ett barn?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Många yrkesgrupper omfattas av tystnadsplikt men i de flesta fallen kan tystandplikten brytas om man misstänker allvarliga brott. Prästers tystnadsplikt under själavård är som du nämner absolut (31 kap. 9 § Kyrkoförordningen). Att tystandplikten är absolut innebär att det inte finns några undantag för när inte tystnadsplikten gäller. Alltså finns ingen skyldighet för en präst att anmäla de brott som du nämner. Präst får inte heller höras som vittne i en rättegång angående information denne har fått i under själavårdande samtal (36 kap. 5 § 5 stycket Rättegångsbalken). Bryter en präst mot tystnadsplikten kan det få repressalier, sådana påföljder sköts av kyrkan (31 kap. 12 § Kyrkoordningen). I vissa fall har dock präster som brutit mot den absoluta tystnadsplikten gått utan repressalier när informationen de fått höra är särskilt känslig, som det scenariot du nämner. Den absoluta tystnadsplikten gäller emellertid endast under själavårdssamtal. I sin övriga verksamhet har präster samma anmälningsskyldighet som alla andra yrkesgrupper som har ungdomsinriktad verksamhet (14 kap. 1 § Socialtjänstlagen). Hoppas att du har fått svar på din fråga.Hälsningar,

Har fritidspersonal tystnadsplikt?

2019-05-31 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hej! Får fritidspersonal diskutera hur ett barn (8år) sköter sig på fritids med dess syskon (14 år)? Har de inte tystnadsplikt mellan syskon?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör tystnadsplikt mellan syskon. Omfattas uppgiften som spreds av sekretess så har fritidspersonalen tystnadsplikt och får inte meddela eller offentliggöra uppgiften (23 kap. 8 § OSL). Tystnadsplikten gäller även mellan syskon. Sekretess rörande elevstödjande verksamhetSekretess gäller på fritidsverksamheter gällande psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats. För att sekretessen ska brytas krävs att det ska stå klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (23 kap. 3 § första stycket).Bestämmelsen har ett omvänt skaderekvisit, vilket innebär en presumtion för sekretess och det ska stå klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men för att sekretessen ska bortfalla. Sekretess rörande enskilds personliga förhållanden Sekretess gäller på fritidsverksamheter även för annan uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs (23 kap. 3 § OSL)Bestämmelsen har ett rakt skaderekvisit, vilket innebär en presumtion för offentlighet. Skaderekvisitet är således svagare än för uppgifter rörande elevstödjande verksamhet.SammanfattningJag har inte tillräckligt med information om vilka uppgifter fritidspersonalen spred vidare till syskonet. Kan uppgiften anses höra till elevstödjande verksamhet rörande psykologiska, psykosociala eller specialpedagogisk insats finns en presumtion för sekretess som bryts endast om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Rörde uppgiften ditt barns personliga förhållanden, så finns en presumtion för offentlighet. För att sekretess ska gälla krävs att det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men av att uppgiften röjs. Omfattas uppgiften av sekretess, så har fritidspersonalen tystnadsplikt och får inte meddela eller offentliggöra uppgiften. Tystnadsplikten gäller även mellan syskon.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Skvallrar om skulder hos kronofogdemyndigheten

2019-03-30 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hej, mitt ex går och skvallrar till andra om min skuld på KF. Får man göra det
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag antar att du menar Kronofogdemyndigheten när du skriver KF.För att snabbt svara på din fråga. Ja, i ett parförhållande råder det ingen sekretess. Jag kommer utveckla mitt svar nedan.Sekretess hos Kronofogdemyndigheten De sekretessregler som gäller för Kronofogdemyndighetens verksamhet återges i offentlighet- och sekretesslagen (OSL) och av OSL 2:1 följer det vilka som är bundna av sekretess. De som är bundna av sekretess hos Kronofogdemyndigheten är de som är anställda eller har uppdrag hos myndigheten, har tjänsteplikt där eller av en annan liknande grund. Detta innebär att ex. en handläggare hos Kronofogdemyndigheten är bunden av den sekretess som följer av att det finns ett ärende gällande dig hos myndigheten. Dock gäller inte sådan sekretess om du berättar om dina skuldförhållanden för exempelvis din förra partner. Det står således fritt för hen att till andra berätta om skulden.Slutliga kommentarerOm det inte finns ett avtal om tystnadsplikt, står det fritt för en privatperson att föra information vidare som någon berättar för hen. Man bör därför generellt vara försiktig om vad man väljer att berätta och till vem. Dock är det lätt att vara efterklok.Jag hoppas din situation löser sig till det bästa och att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa fler frågor.Med vänlig hälsning

Tystnadsplikt inom enskild verksamhet som genomför insatser enligt Socialtjänstlagen

2018-06-30 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad brottet mot tystnadsplikt är om man driver en enskild verksam inom SoL? Det vill säga, man utför uppgifter inom SoL, men omfattas inte av OSL. Och räknas det i så fall som att "väcka åtal"?Mvh
Anja Bartholdsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att det finns en tystnadsplikt även för den som bedriver egen verksamhet inom SoL framgår av SoL 15 kap. 1§:"Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas personliga förhållanden"Att det är ett brott att bryta mot tystnadsplikten framgår av Brottsbalken 20 kap. 3§:"Röjer någon uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enligt lag eller annan författning..., eller utnyttjar han olovligen sådan hemlighet, dömes, om ej gärningen eljest är särskilt belagd med straff, för brott mot tystnadsplikt... Den som av oaktsamhet begår gärning som avses i första stycket, dömes till böter. I ringa fall skall dock ej dömas till ansvar"Brott mot tystnadsplikt faller under allmänt åtal, d.v.s. det är en åklagare som väcker åtal (genom att hos rätten skriftligen ansöka om stämning mot den som ska tilltalas). Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Arbetsgivares tystnadsplikt

2020-09-03 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hej!Jag undrar om min arbetsgivare har gjort sig skyldig till brott enligt arbetsmiljölagen om tystnadsplikt när hon för andra arbetstagare har berättat om mina privata förhållanden såsom mina sjukdomar och att jag har suttit i fängelse utan att fråga mig om tillåtelse? Hon sa till mig att hon hade tystnadsplikt men när jag sa upp mig så berättade hon för mina kollegor. Känner mig så kränkt!Tacksam för svar.
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagFör att kunna besvara din fråga kommer jag huvudsakligen använda mig av arbetsmiljölagen (nedan förkortad AML) offentlighets- och sekretesslagen (nedan förkortad OSL), sjuklönelagen samt brottsbalken (nedan förkortad BrB).Tystnadsplikt mellan arbetsgivare och arbetstagareEn tystnadsplikt mellan en arbetsgivare och arbetstagare är i vissa men inte alla fall lagreglerad. Skulle din arbetsgivare omfattas av en tystnadsplikt och ha brutit mot densamma, är det att räkna som en brottslig gärning. Arbetsgivaren kan då dömas för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år (20 kap. 3 § stycke 1 BrB).För arbetsställen i enskild verksamhet (privat sektor) så får den som utsetts till skyddsombud, studerandeskyddsombud eller ledamot i en skyddskommitté eller den som har deltagit i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet inte röja eller utnyttja vad denne under uppdraget har fått veta. Det rör allt från yrkeshemligheter, arbetsförfaranden, affärsförhållanden, en enskilds personliga förhållanden eller förhållanden av betydelse för landets försvar (7 kap. 13 § stycke 1 AML).Viktigt att även poängtera är att en arbetstagares hälsotillstånd och personliga förhållanden i övrigt inte får röjas av arbetsgivaren. Denna tystnadsplikt gäller enbart uppgifter om personliga förhållanden som lämnats i en försäkran för sjuklön, eller i intyg av läkare eller tandläkare (18 § stycke 1 sjuklönelagen).För arbetsställen i offentlig verksamhet (offentlig sektor) så gäller andra regler vilka återfinns i 21 kap. OSL. Det som inledningsvis kan sägas är att en personalakt bedöms vara en offentlig handling om arbetsgivarens verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen, vilket den gör om det är en offentlig verksamhet. Däremot råder det sekretess för uppgifter som rör din hälsa och sexualliv. Det innefattar uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott eller annan liknande uppgift. Sekretess gäller om det kan antas att du som enskild eller någon närstående till dig kommer lida betydande skada om uppgiften lämnas ut (21 kap. 1 § stycke 1 OSL).Mot bakgrund av att du nämner att din chef ska ha sagt att hon hade tystnadsplikt, så förmodar jag att hon går in under någon av de nyss nämnda bestämmelserna beroende på typ av arbetsställe. Det innebär alltså att hon inte får lämna ut information som hon i sitt uppdrag har fått om dig som enskild och dina personliga förhållanden, innefattande uppgifter om din sjukdom och fängelsetid. Detta eftersom sådana uppgifter och i synnerhet uppgiften om att du har suttit i fängelse kan antas innebära en betydande skada för både dig och dina närstående ur olika avseenden.Undantag från tystnadspliktenDet finns undantag från tystnadsplikten. Ett ombud, en ledamot eller deltagare som blivit utsatt av en lokal arbetstagarorganisation får lämna en uppgift vidare till en ledamot i organisationens styrelse eller till en sakkunnig i arbetsmiljöfrågor hos en central arbetstagarorganisation till vilken den lokala organisationen hör. Rätten att lämna en uppgift vidare gäller enbart om den som lämnar uppgiften underrättar mottagaren om tystnadsplikten. Då gäller tystnadsplikten också för denne (7 kap. 13 § stycke 2 AML). För att personliga förhållanden ska få föras vidare krävs det dock att den som berörs lämnar sitt samtycke (prop. 1989/90:6 s. 28). Liknande bestämmelse för den offentliga verksamheten går att återfinna i 10 kap. 12 § stycke 2 OSL. Jag har dock svårt att tro att din arbetsgivare går in under något av de ovanstående undantagen mot bakgrund av att hon ska ha röjt informationen i samband med att du sa upp dig till dina kollegor, trots påstådd och uttryckt tystnadsplikt.Sammanfattning och råd på hur du kan gå vidare med ditt ärendeDet finns en tystnadsplikt både inom den privata- och offentliga sektorn och regleras genom två olika lagar. Till denna tystnadsplikt finns det även en tystnadsplikt för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden som lämnats i en försäkran för sjuklön eller i intyg av läkare eller tandläkare.Skulle din arbetsgivare omfattas av en tystnadsplikt och ha brutit mot denna, kan handlingen bedömas som brottslig. Hon kan därför ha gjort sig skyldig till brott mot tystnadsplikten och kan riskera böter eller fängelse i högst ett år. Som nämnt ovan finns det regler som undantar vissa personer från tystnadsplikten både inom den privata- och offentliga sektorn. Jag saknar dock tillräcklig information för att kunna bedöma om en undantagsregel kan bli aktuell på ditt fall. Men av omständigheterna du nämner verkar det inte som det mot bakgrund av att hon ska ha lämnat vidare information om dig till dina kollegor i samband med att du sa upp dig trots hennes påstådda tystnadsplikt.Tilläggas bör att en bedömning om en uppgift skyddas av tystnadsplikt eller ej får avgöras utefter varje enskilt fall. Hänsyn tas till både uppgiftens karaktär och mottagaren.Jag skulle råda dig att ta ditt ärende vidare med din arbetsplats skyddsombud, alternativt med ditt fackförbund. Utöver detta kan du göra en anmälan till arbetsmiljöverket, eller en sedvanlig polisanmälan. En anmälan till arbetsmiljöverket omfattas av sekretess och vid en förfrågan från arbetsgivaren eller annan utomstående så ger dem inte ut information kring om det finns en anmälan om missförhållanden från en arbetstagare eller ej.Jag hoppas du fick svar på din fråga. Är du i behov av ytterligare juridisk hjälp är du välkommen att höra av dig igen. Jag får önska dig ett varmt lycka till!Med vänlig hälsning,

En person på kommunen har delat uppgifter i en journal med privatpersoner. Vad är det för brott? Begår de som fått höra uppgifterna och sedan spridit uppgifterna vidare något brott?

2019-04-06 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hej!Vad säger lagen om nån anställd genom kommunen har delat viktigt och allvarligt uppgifter med privata personer och sen den det handlar uppgiften om får ta reda på det genom att höra folk prata om det på gatan och kompisar kommer till honom och berättar för honom vad står i hans journal även om att det finns ingen privat person som känner till de har uppgifterna för att utgifterna handlar om nånting som är sekretess belagda och har hänt i södra Sverige som nu går som rykte i Norrbotten. Jag har en röst inspelning där en person erkänner att de har tagit del av de här uppgifter via nån som jobbar i kommen. Är det ett brått kan? Kan man anmäla kommunen för att ha gjort brott mot sekretess lagen ? Kan man anmäla den privata personen som har tagit del av uppgifterna och spridit de? Tack Med all respekt jag måste ha för er
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom du nämner journaler drar jag slutsatsen att det rör sig om uppgifter i journaler för hälso- och sjukvård. Jag kommer att gå igenom bestämmelser i Offentlighets- och sekretesslagen som rör sekretess till skydd för enskilda i verksamhet som avser hälso- och sjukvård. Jag kommer att börja med att utreda ifall personen på kommunen som pratat med utomstående om uppgifter i journaler har begått något brott, och därefter utreda om personerna som fått höra uppgifterna och spridit dem vidare kan ha begått något brott. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. Du skriver att det är en anställd på kommunen som har spridit uppgifter, så jag utgår från att det rör vård i offentlig verksamhet, och kommer inte att gå igenom om det är en privat utförare. Sekretess till skydd för enskilda inom verksamhet som avser hälso- och sjukvård. I offentlighets- och sekretesslagen finns sekretess till skydd för enskilda personer i verksamhet som avser bland annat sjukvård, se Offentlighets- och sekretesslagen 25 kap 1 § st 1 (här). Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vad personliga förhållanden innebär definieras inte i lagen, men det kan avse exempelvis en persons karaktär, sinnestillstånd, familjeförhållanden, ekonomi, hälsotillstånd och arbetsförmåga. Sekretessen innebär att vårdpersonal inte får berätta sådana uppgifter för någon annan om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att skada eller men uppkommer för vårdtagaren eller någon närstående. Skada i lagens mening avser ekonomisk skada. Att vårdtagaren eller någon närstående till denne lider men syftar på integritetskränkning. Kan vara av både ekonomisk och icke ekonomisk art. Viktigt är att uppgifterna måste avse en viss person, det ska alltså gå att identifiera vem. Om någon anställd har läckt uppgifter som finns i en journal, vad kan personen ha begått för brott?Om någon anställd har läckt uppgifter som finns i en journal kan det vara brott mot tystnadsplikt, se Brottsbalken 20 kap 3 § (här). Har de privatpersonerna som fått höra uppgifterna och spridit dem vidare begått något brott?Jag utgår från att privatpersonen som spridit uppgifterna fick höra dem muntligen från den anställde på kommunen. Om någon privatperson höra sekretessbelagda uppgifter är det inget brott i sig. Däremot, om personen spridit dem vidare kan det vara förtal. Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap 1 § (här). Förtal innebär att man utpekar en annan person som brottslig eller klandervärd, eller lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missakning. Man utgår från offrets perspektiv när man bedömer vad som kan utsätta personen för andras missaktning. Skada behöver inte ha skett, men det ska vara uppgifter som typiskt sett kan leda till skada för den drabbade. Vad du kan göra nuOm en anställd på kommunen har läckt personliga uppgifter som finns i en journal anser jag att det definitivt bör vara brott mot tystnadsplikt. Jag rekommenderar därför att du kontaktar polisen för vidare rådgivning. Du frågar om man kan anmäla kommunen, och jag skulle säga att det snarare är tjänstemannen som gjort fel som du kan polisanmäla. Du kan även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

omfattas icke legitimerad terapeut av tystnadsplikten?

2018-09-30 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Jag nämnde på min Facebook-sida att viss person var skyldig mig pengar. Och eftersom uttalandet ingick i en konversation med personen så framgick dennes namn. Personen hävdar nu att jag brutit mot tystnadsplikten. Faller verkligen skulder/räkningar under tystnadsplikten? Min tystnadsplikt som alternativ-terapeut syftar personen på. Tacksam för svar.
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Om jag förstår dig rätt så undrar du om du omfattas av tystnadsplikt i egenskap av en icke legitimerad alternativ – terapeut. All personal inom hälso- och sjukvården omfattas av den tystnadsplikt som följer av Offentlighets- och sekretesslagen, hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Detta gäller oavsett om det är inom privat eller offentlig vård. Alltså, så länge du är exempelvis en legitimerad terapeut eller psykoterapeut omfattas du av tystnadsplikten.Som en icke legitimerad alternativ - terapeut omfattas du inte av dessa lagar, och du är inte heller skyldig att följa den tystnadsplikt som legitimerade personal behöver. Hoppas du fick svar på din fråga Mvh,

Vårdgivares brott mot tystnadsplikt

2018-02-26 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hej.Efter att jag födde barn och kommit hem från förlossningen fick jag reda på att en av dom i personalen på förlossningen som tog hand om mig har brutit sekretess genom att pratat om mig runtom i staden vi bor gemensamt i om min förlossning. Känner mig oerhört kränkt och utlämnad. Vad ska jag göra?
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Svaret på din fråga har sin grundreglering i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Precis som du antyder så gäller sekretess inom hälso- och sjukvården för uppgift om ditt hälsotillstånd och övriga personliga förhållanden (25 kap. 1 § OSL). Detta gäller även för information som basuneras ut muntligt. Det enda undantaget är om det står klart att dylika uppgifter kan lämnas utan att du eller någon närstående till dig lider men. Detta är ett högt beviskrav och det är inte särskilt troligt att vårdpersonalen i ditt fall gjort en korrekt bedömning eftersom du känner dig kränkt och utlämnad! Det du kan göra när vårdgivaren bryter mot tystnadsplikten är att anmäla denne till inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller polisen, alternativt bådadera. Lycka till! Med vänliga hälsningar,