Arbetstagares tystnadsplikt inom vården

2021-04-10 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hej! Det finns ett fenomen jag stött på den senaste tiden inom sociala medier. Det är att man antingen som tidigare eller nuvarande anställd inom t.ex. hemtjänst, i Facebookgrupper delar med sig av händelser kring vårdtagare på arbetet. Ett exempel skulle kunna vara "Ja, OMG där jag jobbar finns det en person som alltid skriker på mig och ibland kastar bajs runt sig...hahahaha" el. "Där jag jobbar skriker en dement person på X år ut 'Jag vill ha KUK, jag vill ha KUUUK'". Sådana och liknande kommentarer i "tråden" följs av läsare som reagerar med skrattande emojis och "hahahah".I original skrivs ålder och kön ut i texten. Är detta lagligt? Dessa inlägg delas då till exempel i en svensk facebookgrupp med över 160 000 medlemmar.Jag tänker utifrån tystnadsplikt och sekretess. Tänker också ur en etisk aspekt att det är respektlöst och hänsynslöst då vårdtagarna är i beroendeställning till denna personal samt inte sällan har diagnoser som exempelvis demens m.m.. Tack på förhand!
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!TystnadspliktSom personal inom vården omfattas man av en tystnadsplikt som innebär att man inte får lämna ut uppgifter om en patient, utan patientens tillstånd. Denna tystnadsplikt omfattar bland annat uppgifter om dennes sjukdom, vilken behandling man får/fått samt uppgifter om patientens privata situation. Det spelar vidare ingen roll om dessa uppgifter röjs vare sig muntligen, skriftligen eller på något annat sätt.Däremot så kan uppgifter lämnas om vårdtagaren godkänner till detta, i annat fall får uppgifter lämnas i allmän hälso- och sjukvård om det är helt klart att patient eller en närstående till denne inte lider men om uppgiften lämnas.LagstiftningTystnadsplikt inom vården gäller i såväl offentlig som privat vård med skillnaden att de regleras i olika lager. För offentlig vård gäller offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och för privat vård gäller patientsäkerhetslagen (PSL)Undantag från tystnadspliktenDet finns specifika fall där tystnadsplikten och sekretessen kan brytas trots att patienten inte gett sitt godkännande. Tre exempel på sådana fall är:1. Uppgifterna behövs för en rättsmedicinsk undersökning.2. Socialtjänsten eller försäkringskassan behöver uppgifterna för en utredning av ett ärende.3. Transportstyrelsen behöver uppgifterna för att pröva om någon är lämplig att ha exempelvis körkort.BrottUtgångspunkten är alltså att personal inom vården har en tystnadsplikt men att uppgifter kan lämnas med patientens samtycke, utan att denne eller närstående lider men av uppgifterna. Man får även bryta mot tystnadsplikten utan tillstånd av patienten i specifika fall, men det du lyfter upp i din fråga är inte ett sådant giltigt undantag från tystnadsplikten.Ur en etisk aspekt som du nämner, är sådant handlande på sociala medier helt klart förkastligt. Vad du kan göra är att höra av dig direkt till vårdgivaren och förklara vad som skett eller i annat fall upprätta en anmälan hos polisen om brott mot tystnadsplikten. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kommundirektörens tystnadsplikt

2021-02-28 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hej kan en kommunmdirektör , ge ut uppgifter om det samtal till en ledamot i revisionsnämnden, har hon inte tystnadsplikt, det vi e posta om var ju mellen henne och mig. Varmed denna person sms till mig och påstod att jag skulle ha hotat henne. Jag anser att hon brutit mot tystnadsplikten. Detta fall hände här om kväll i Korsnäs.Tacksam om svar.
Jakob Westling |Hej och tack för att du valde Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du dels vill veta om en kommundirektör har tystnadsplikt och om de får lämna ut uppgifter. Kommunaldirektörer har ingen generell tystnadsplikt, utan tystnadsplikten beror på själva uppgiften. Det innebär att kommunanställda inte kan ge ut uppgifter om exempelvis en enskilds hälsa, missbruk , tidigare ärenden i socialförvaltningen etc. Dessa regler hittar vi i OSL. Om de uppgifter som samtalades om inte är skyddad av sekretess så finns det ingen tystnadsplikt gentemot dem.Sekretessen ska vidare läsas mot offentlighetsprincipen. Det är en central svensk förvaltningsrättslig princip som innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar, 2:1 TF. En allmän handling är handlingar som inkommit eller skickats ut av en myndighet samt att de inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.Om ni postat med varandra innebär det att handlingar - brevet - inkommit till myndigheten. Om uppgifterna i brevet inte innehåller sekretessbelagda uppgifter innebär det att handlingen är allmän och i förlängningen att alla kan ta del av innehållet. Jag kan inte ta ställning till huruvida uppgifterna i er brevförväxling innehöll sekretessbelagda uppgifter, men ovan är ramen för kommundirektörens tystnadsplikt. Hoppas det besvarade din fråga!

Prästers absoluta tystnadplikt

2020-10-11 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Prästers tystnadsplikt.Enligt 31. kap. 9 § kyrkoordningen har en präst tystnadsplikt i fråga om uppgifter som han eller hon har fått veta under bikt eller enskild själavård. Bestämmelsen innehåller inget undantag och framstår enligt ordalydelsen som absolut. Jag undrar om det finns andra bestämmelser som efter omständigheterna har företräde framför tystnadsplikten enligt kyrkoordningen, t.ex. om den som biktar sig röjer att han har för avsikt att begå ett mycket allvarligt vålds- eller sexualbrott mot ett barn?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Många yrkesgrupper omfattas av tystnadsplikt men i de flesta fallen kan tystandplikten brytas om man misstänker allvarliga brott. Prästers tystnadsplikt under själavård är som du nämner absolut (31 kap. 9 § Kyrkoförordningen). Att tystandplikten är absolut innebär att det inte finns några undantag för när inte tystnadsplikten gäller. Alltså finns ingen skyldighet för en präst att anmäla de brott som du nämner. Präst får inte heller höras som vittne i en rättegång angående information denne har fått i under själavårdande samtal (36 kap. 5 § 5 stycket Rättegångsbalken). Bryter en präst mot tystnadsplikten kan det få repressalier, sådana påföljder sköts av kyrkan (31 kap. 12 § Kyrkoordningen). I vissa fall har dock präster som brutit mot den absoluta tystnadsplikten gått utan repressalier när informationen de fått höra är särskilt känslig, som det scenariot du nämner. Den absoluta tystnadsplikten gäller emellertid endast under själavårdssamtal. I sin övriga verksamhet har präster samma anmälningsskyldighet som alla andra yrkesgrupper som har ungdomsinriktad verksamhet (14 kap. 1 § Socialtjänstlagen). Hoppas att du har fått svar på din fråga.Hälsningar,

Har fritidspersonal tystnadsplikt?

2019-05-31 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hej! Får fritidspersonal diskutera hur ett barn (8år) sköter sig på fritids med dess syskon (14 år)? Har de inte tystnadsplikt mellan syskon?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör tystnadsplikt mellan syskon. Omfattas uppgiften som spreds av sekretess så har fritidspersonalen tystnadsplikt och får inte meddela eller offentliggöra uppgiften (23 kap. 8 § OSL). Tystnadsplikten gäller även mellan syskon. Sekretess rörande elevstödjande verksamhetSekretess gäller på fritidsverksamheter gällande psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats. För att sekretessen ska brytas krävs att det ska stå klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (23 kap. 3 § första stycket).Bestämmelsen har ett omvänt skaderekvisit, vilket innebär en presumtion för sekretess och det ska stå klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men för att sekretessen ska bortfalla. Sekretess rörande enskilds personliga förhållanden Sekretess gäller på fritidsverksamheter även för annan uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs (23 kap. 3 § OSL)Bestämmelsen har ett rakt skaderekvisit, vilket innebär en presumtion för offentlighet. Skaderekvisitet är således svagare än för uppgifter rörande elevstödjande verksamhet.SammanfattningJag har inte tillräckligt med information om vilka uppgifter fritidspersonalen spred vidare till syskonet. Kan uppgiften anses höra till elevstödjande verksamhet rörande psykologiska, psykosociala eller specialpedagogisk insats finns en presumtion för sekretess som bryts endast om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Rörde uppgiften ditt barns personliga förhållanden, så finns en presumtion för offentlighet. För att sekretess ska gälla krävs att det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men av att uppgiften röjs. Omfattas uppgiften av sekretess, så har fritidspersonalen tystnadsplikt och får inte meddela eller offentliggöra uppgiften. Tystnadsplikten gäller även mellan syskon.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har en kommundirektör tystnadsplikt?

2021-02-28 i Tystnadsplikt
FRÅGA |har en kommun direktör tystnads plikt?
Nathalie Chahine |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret på din fråga är att kommundirektörer inte har en generell tystnadsplikt. Däremot kan en kommundirektör inte ge ut uppgifter som är sekretessbelagda och när det rör sig om den typen av frågor så har den kommunanställde tystnadsplikt. Tystnadsplikten är alltså inte beroende av kommundirektörens befattning, den beror på uppgiften som det handlar om. Regler om sekretess finner vi i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Om det rör sig om uppgifter som inte är skyddade av sekretess så finns det ingen tystnadsplikt. Enligt offentlighetsprincipen i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, så har var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Uppehållstillstånd och präst tystnadsplikt

2020-11-29 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Min man som bara har tillfälligt uppehållstillstånd på grund av anknytning till mig, tog stryptag på mig. Men innan dess hade vi bråkat och jag hade slagit honom. Kan det påverka hans permanenta uppehållstillstånd? När det hände, lämnade han hemmet och jag tog kontakt med en präst just på grund av hans tystnadsplikt. Han ringde polisen som kom mot min vilja. Polisen kom och strax därefter kom min man hem. De tog honom till ett häkte, men släpptes under natten. Har inte prästen brutit mot en lag?
Frida Deivard |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Angående den första frågan om händelsen kan påverka din makes permanenta uppehållstillstånd så kan händelsen göra det. Ett sätt för att få uppehållstillstånd i Sverige är att på grund av anknytning, tex att man är make till någon som är bosatt i Sverige, enligt 5 kap. 3 § 1 p. utlänningslagen. Dock ska uppehållstillstånd inte meddelas enligt 3 §, om annat följer av 17 § i samma kapitel. Av 5 kap. 17 § utlänningslagen följer att det ska särskilt beaktas vid prövning av ansökan om uppehållstillstånd om den sökande gjort sig skyldig till brottslighet. Att denna händelse ägt rum kan alltså påverka hans uppehållstillstånd men det är inte säkert i vilken utsträckning. Det bör även krävas att han döms för brott och det är inte säkert att han gör då, delvis på grund av svaret på din andra fråga, att prästen inte får vittna, vilket påverkar bevisningen. En präst har en absolut tystnadsplikt. Förut, när staten och kyrkan hörde ihop, var den reglerad i kyrkoordningen, men sedan staten och kyrkan skilts åt är lagstödet inte längre lika tydligt. Vi kan dock se i 36 kap. 5 § 5 st. rättegångsbalken att präster inte får höras som vittne i rättegång om något som han eller hon har erfarit under bikt eller enskild själavård. Sanktioner för de som bryter mot tystnadsplikten regleras ej i lag, utan den frågan har lämnats över till kyrkan. Präster kan mista sin tjänst samt bli skadeståndsskyldiga. Det kan alltså ej sägas att prästen brutit mot en lag, men han har brutit mot tystnadsplikten som följer hans tjänst och säkerligen är reglerad i hans anställningsavtal med kyrkan. Hoppas du är nöjd med svaret på dina frågor, annars är du välkommen att ställa nya till oss på Lawline! Vänligen,

Arbetsgivares tystnadsplikt

2020-09-03 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hej!Jag undrar om min arbetsgivare har gjort sig skyldig till brott enligt arbetsmiljölagen om tystnadsplikt när hon för andra arbetstagare har berättat om mina privata förhållanden såsom mina sjukdomar och att jag har suttit i fängelse utan att fråga mig om tillåtelse? Hon sa till mig att hon hade tystnadsplikt men när jag sa upp mig så berättade hon för mina kollegor. Känner mig så kränkt!Tacksam för svar.
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagFör att kunna besvara din fråga kommer jag huvudsakligen använda mig av arbetsmiljölagen (nedan förkortad AML) offentlighets- och sekretesslagen (nedan förkortad OSL), sjuklönelagen samt brottsbalken (nedan förkortad BrB).Tystnadsplikt mellan arbetsgivare och arbetstagareEn tystnadsplikt mellan en arbetsgivare och arbetstagare är i vissa men inte alla fall lagreglerad. Skulle din arbetsgivare omfattas av en tystnadsplikt och ha brutit mot densamma, är det att räkna som en brottslig gärning. Arbetsgivaren kan då dömas för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år (20 kap. 3 § stycke 1 BrB).För arbetsställen i enskild verksamhet (privat sektor) så får den som utsetts till skyddsombud, studerandeskyddsombud eller ledamot i en skyddskommitté eller den som har deltagit i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet inte röja eller utnyttja vad denne under uppdraget har fått veta. Det rör allt från yrkeshemligheter, arbetsförfaranden, affärsförhållanden, en enskilds personliga förhållanden eller förhållanden av betydelse för landets försvar (7 kap. 13 § stycke 1 AML).Viktigt att även poängtera är att en arbetstagares hälsotillstånd och personliga förhållanden i övrigt inte får röjas av arbetsgivaren. Denna tystnadsplikt gäller enbart uppgifter om personliga förhållanden som lämnats i en försäkran för sjuklön, eller i intyg av läkare eller tandläkare (18 § stycke 1 sjuklönelagen).För arbetsställen i offentlig verksamhet (offentlig sektor) så gäller andra regler vilka återfinns i 21 kap. OSL. Det som inledningsvis kan sägas är att en personalakt bedöms vara en offentlig handling om arbetsgivarens verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen, vilket den gör om det är en offentlig verksamhet. Däremot råder det sekretess för uppgifter som rör din hälsa och sexualliv. Det innefattar uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott eller annan liknande uppgift. Sekretess gäller om det kan antas att du som enskild eller någon närstående till dig kommer lida betydande skada om uppgiften lämnas ut (21 kap. 1 § stycke 1 OSL).Mot bakgrund av att du nämner att din chef ska ha sagt att hon hade tystnadsplikt, så förmodar jag att hon går in under någon av de nyss nämnda bestämmelserna beroende på typ av arbetsställe. Det innebär alltså att hon inte får lämna ut information som hon i sitt uppdrag har fått om dig som enskild och dina personliga förhållanden, innefattande uppgifter om din sjukdom och fängelsetid. Detta eftersom sådana uppgifter och i synnerhet uppgiften om att du har suttit i fängelse kan antas innebära en betydande skada för både dig och dina närstående ur olika avseenden.Undantag från tystnadspliktenDet finns undantag från tystnadsplikten. Ett ombud, en ledamot eller deltagare som blivit utsatt av en lokal arbetstagarorganisation får lämna en uppgift vidare till en ledamot i organisationens styrelse eller till en sakkunnig i arbetsmiljöfrågor hos en central arbetstagarorganisation till vilken den lokala organisationen hör. Rätten att lämna en uppgift vidare gäller enbart om den som lämnar uppgiften underrättar mottagaren om tystnadsplikten. Då gäller tystnadsplikten också för denne (7 kap. 13 § stycke 2 AML). För att personliga förhållanden ska få föras vidare krävs det dock att den som berörs lämnar sitt samtycke (prop. 1989/90:6 s. 28). Liknande bestämmelse för den offentliga verksamheten går att återfinna i 10 kap. 12 § stycke 2 OSL. Jag har dock svårt att tro att din arbetsgivare går in under något av de ovanstående undantagen mot bakgrund av att hon ska ha röjt informationen i samband med att du sa upp dig till dina kollegor, trots påstådd och uttryckt tystnadsplikt.Sammanfattning och råd på hur du kan gå vidare med ditt ärendeDet finns en tystnadsplikt både inom den privata- och offentliga sektorn och regleras genom två olika lagar. Till denna tystnadsplikt finns det även en tystnadsplikt för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden som lämnats i en försäkran för sjuklön eller i intyg av läkare eller tandläkare.Skulle din arbetsgivare omfattas av en tystnadsplikt och ha brutit mot denna, kan handlingen bedömas som brottslig. Hon kan därför ha gjort sig skyldig till brott mot tystnadsplikten och kan riskera böter eller fängelse i högst ett år. Som nämnt ovan finns det regler som undantar vissa personer från tystnadsplikten både inom den privata- och offentliga sektorn. Jag saknar dock tillräcklig information för att kunna bedöma om en undantagsregel kan bli aktuell på ditt fall. Men av omständigheterna du nämner verkar det inte som det mot bakgrund av att hon ska ha lämnat vidare information om dig till dina kollegor i samband med att du sa upp dig trots hennes påstådda tystnadsplikt.Tilläggas bör att en bedömning om en uppgift skyddas av tystnadsplikt eller ej får avgöras utefter varje enskilt fall. Hänsyn tas till både uppgiftens karaktär och mottagaren.Jag skulle råda dig att ta ditt ärende vidare med din arbetsplats skyddsombud, alternativt med ditt fackförbund. Utöver detta kan du göra en anmälan till arbetsmiljöverket, eller en sedvanlig polisanmälan. En anmälan till arbetsmiljöverket omfattas av sekretess och vid en förfrågan från arbetsgivaren eller annan utomstående så ger dem inte ut information kring om det finns en anmälan om missförhållanden från en arbetstagare eller ej.Jag hoppas du fick svar på din fråga. Är du i behov av ytterligare juridisk hjälp är du välkommen att höra av dig igen. Jag får önska dig ett varmt lycka till!Med vänlig hälsning,

En person på kommunen har delat uppgifter i en journal med privatpersoner. Vad är det för brott? Begår de som fått höra uppgifterna och sedan spridit uppgifterna vidare något brott?

2019-04-06 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hej!Vad säger lagen om nån anställd genom kommunen har delat viktigt och allvarligt uppgifter med privata personer och sen den det handlar uppgiften om får ta reda på det genom att höra folk prata om det på gatan och kompisar kommer till honom och berättar för honom vad står i hans journal även om att det finns ingen privat person som känner till de har uppgifterna för att utgifterna handlar om nånting som är sekretess belagda och har hänt i södra Sverige som nu går som rykte i Norrbotten. Jag har en röst inspelning där en person erkänner att de har tagit del av de här uppgifter via nån som jobbar i kommen. Är det ett brått kan? Kan man anmäla kommunen för att ha gjort brott mot sekretess lagen ? Kan man anmäla den privata personen som har tagit del av uppgifterna och spridit de? Tack Med all respekt jag måste ha för er
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom du nämner journaler drar jag slutsatsen att det rör sig om uppgifter i journaler för hälso- och sjukvård. Jag kommer att gå igenom bestämmelser i Offentlighets- och sekretesslagen som rör sekretess till skydd för enskilda i verksamhet som avser hälso- och sjukvård. Jag kommer att börja med att utreda ifall personen på kommunen som pratat med utomstående om uppgifter i journaler har begått något brott, och därefter utreda om personerna som fått höra uppgifterna och spridit dem vidare kan ha begått något brott. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. Du skriver att det är en anställd på kommunen som har spridit uppgifter, så jag utgår från att det rör vård i offentlig verksamhet, och kommer inte att gå igenom om det är en privat utförare. Sekretess till skydd för enskilda inom verksamhet som avser hälso- och sjukvård. I offentlighets- och sekretesslagen finns sekretess till skydd för enskilda personer i verksamhet som avser bland annat sjukvård, se Offentlighets- och sekretesslagen 25 kap 1 § st 1 (här). Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vad personliga förhållanden innebär definieras inte i lagen, men det kan avse exempelvis en persons karaktär, sinnestillstånd, familjeförhållanden, ekonomi, hälsotillstånd och arbetsförmåga. Sekretessen innebär att vårdpersonal inte får berätta sådana uppgifter för någon annan om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att skada eller men uppkommer för vårdtagaren eller någon närstående. Skada i lagens mening avser ekonomisk skada. Att vårdtagaren eller någon närstående till denne lider men syftar på integritetskränkning. Kan vara av både ekonomisk och icke ekonomisk art. Viktigt är att uppgifterna måste avse en viss person, det ska alltså gå att identifiera vem. Om någon anställd har läckt uppgifter som finns i en journal, vad kan personen ha begått för brott?Om någon anställd har läckt uppgifter som finns i en journal kan det vara brott mot tystnadsplikt, se Brottsbalken 20 kap 3 § (här). Har de privatpersonerna som fått höra uppgifterna och spridit dem vidare begått något brott?Jag utgår från att privatpersonen som spridit uppgifterna fick höra dem muntligen från den anställde på kommunen. Om någon privatperson höra sekretessbelagda uppgifter är det inget brott i sig. Däremot, om personen spridit dem vidare kan det vara förtal. Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap 1 § (här). Förtal innebär att man utpekar en annan person som brottslig eller klandervärd, eller lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missakning. Man utgår från offrets perspektiv när man bedömer vad som kan utsätta personen för andras missaktning. Skada behöver inte ha skett, men det ska vara uppgifter som typiskt sett kan leda till skada för den drabbade. Vad du kan göra nuOm en anställd på kommunen har läckt personliga uppgifter som finns i en journal anser jag att det definitivt bör vara brott mot tystnadsplikt. Jag rekommenderar därför att du kontaktar polisen för vidare rådgivning. Du frågar om man kan anmäla kommunen, och jag skulle säga att det snarare är tjänstemannen som gjort fel som du kan polisanmäla. Du kan även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,