Har fritidspersonal tystnadsplikt?

2019-05-31 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hej! Får fritidspersonal diskutera hur ett barn (8år) sköter sig på fritids med dess syskon (14 år)? Har de inte tystnadsplikt mellan syskon?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör tystnadsplikt mellan syskon. Omfattas uppgiften som spreds av sekretess så har fritidspersonalen tystnadsplikt och får inte meddela eller offentliggöra uppgiften (23 kap. 8 § OSL). Tystnadsplikten gäller även mellan syskon. Sekretess rörande elevstödjande verksamhetSekretess gäller på fritidsverksamheter gällande psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats. För att sekretessen ska brytas krävs att det ska stå klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (23 kap. 3 § första stycket).Bestämmelsen har ett omvänt skaderekvisit, vilket innebär en presumtion för sekretess och det ska stå klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men för att sekretessen ska bortfalla. Sekretess rörande enskilds personliga förhållanden Sekretess gäller på fritidsverksamheter även för annan uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs (23 kap. 3 § OSL)Bestämmelsen har ett rakt skaderekvisit, vilket innebär en presumtion för offentlighet. Skaderekvisitet är således svagare än för uppgifter rörande elevstödjande verksamhet.SammanfattningJag har inte tillräckligt med information om vilka uppgifter fritidspersonalen spred vidare till syskonet. Kan uppgiften anses höra till elevstödjande verksamhet rörande psykologiska, psykosociala eller specialpedagogisk insats finns en presumtion för sekretess som bryts endast om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Rörde uppgiften ditt barns personliga förhållanden, så finns en presumtion för offentlighet. För att sekretess ska gälla krävs att det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men av att uppgiften röjs. Omfattas uppgiften av sekretess, så har fritidspersonalen tystnadsplikt och får inte meddela eller offentliggöra uppgiften. Tystnadsplikten gäller även mellan syskon.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Skvallrar om skulder hos kronofogdemyndigheten

2019-03-30 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hej, mitt ex går och skvallrar till andra om min skuld på KF. Får man göra det
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag antar att du menar Kronofogdemyndigheten när du skriver KF.För att snabbt svara på din fråga. Ja, i ett parförhållande råder det ingen sekretess. Jag kommer utveckla mitt svar nedan.Sekretess hos Kronofogdemyndigheten De sekretessregler som gäller för Kronofogdemyndighetens verksamhet återges i offentlighet- och sekretesslagen (OSL) och av OSL 2:1 följer det vilka som är bundna av sekretess. De som är bundna av sekretess hos Kronofogdemyndigheten är de som är anställda eller har uppdrag hos myndigheten, har tjänsteplikt där eller av en annan liknande grund. Detta innebär att ex. en handläggare hos Kronofogdemyndigheten är bunden av den sekretess som följer av att det finns ett ärende gällande dig hos myndigheten. Dock gäller inte sådan sekretess om du berättar om dina skuldförhållanden för exempelvis din förra partner. Det står således fritt för hen att till andra berätta om skulden.Slutliga kommentarerOm det inte finns ett avtal om tystnadsplikt, står det fritt för en privatperson att föra information vidare som någon berättar för hen. Man bör därför generellt vara försiktig om vad man väljer att berätta och till vem. Dock är det lätt att vara efterklok.Jag hoppas din situation löser sig till det bästa och att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa fler frågor.Med vänlig hälsning

Tystnadsplikt inom enskild verksamhet som genomför insatser enligt Socialtjänstlagen

2018-06-30 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad brottet mot tystnadsplikt är om man driver en enskild verksam inom SoL? Det vill säga, man utför uppgifter inom SoL, men omfattas inte av OSL. Och räknas det i så fall som att "väcka åtal"?Mvh
Anja Bartholdsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att det finns en tystnadsplikt även för den som bedriver egen verksamhet inom SoL framgår av SoL 15 kap. 1§:"Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas personliga förhållanden"Att det är ett brott att bryta mot tystnadsplikten framgår av Brottsbalken 20 kap. 3§:"Röjer någon uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enligt lag eller annan författning..., eller utnyttjar han olovligen sådan hemlighet, dömes, om ej gärningen eljest är särskilt belagd med straff, för brott mot tystnadsplikt... Den som av oaktsamhet begår gärning som avses i första stycket, dömes till böter. I ringa fall skall dock ej dömas till ansvar"Brott mot tystnadsplikt faller under allmänt åtal, d.v.s. det är en åklagare som väcker åtal (genom att hos rätten skriftligen ansöka om stämning mot den som ska tilltalas). Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Brott mot tystnadsplikt i arbetsmiljölagen

2018-02-17 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hejsan , Min chef har brutit mot sekretessen angående arbetsmiljölagen mot mig . Hur går jag vidare med detta?Med vänlig hälsning
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 7 kap 13 § arbetsmiljölagen (AML) så har den som utsetts till skyddsombud eller ledamot i skyddskommitté eller den som deltagit i arbetsanpassning- och rehabiliteringsverksamhet tystnadsplikt och får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon under uppdraget har erfarit om yrkeshemlighet, arbetsförfarande, affärsförhållande eller enskilds personliga förhållande. Har din arbetsgivare brutit mot 7 kap. 13 § i AML genom att röja en uppgift som enligt lagrummet är förbjuden så kan det vara så att hen gjort sig skyldig till brott mot tystnadsplikt som regleras i 20 kap. 3 § brottsbalken (BrB). Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Har gärningen begåtts av oaktsamhet, är straffet böter. I ringa fall av oaktsamhet så ska hen inte dömas till ansvar alls. När det gäller arbetsmiljöbrott så kan du kontakta ditt skyddsombud, alternativt ditt fackförbund. Du kan också göra en anmälan till arbetsmiljöverket. Om man vill helt så kan man där vara helt anonym. Brott mot tystnadsplikt kan du även polisanmäla i vanlig ordning. Jag hoppas att jag svarat på din fråga och har du några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänlig hälsning,

En person på kommunen har delat uppgifter i en journal med privatpersoner. Vad är det för brott? Begår de som fått höra uppgifterna och sedan spridit uppgifterna vidare något brott?

2019-04-06 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hej!Vad säger lagen om nån anställd genom kommunen har delat viktigt och allvarligt uppgifter med privata personer och sen den det handlar uppgiften om får ta reda på det genom att höra folk prata om det på gatan och kompisar kommer till honom och berättar för honom vad står i hans journal även om att det finns ingen privat person som känner till de har uppgifterna för att utgifterna handlar om nånting som är sekretess belagda och har hänt i södra Sverige som nu går som rykte i Norrbotten. Jag har en röst inspelning där en person erkänner att de har tagit del av de här uppgifter via nån som jobbar i kommen. Är det ett brått kan? Kan man anmäla kommunen för att ha gjort brott mot sekretess lagen ? Kan man anmäla den privata personen som har tagit del av uppgifterna och spridit de? Tack Med all respekt jag måste ha för er
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom du nämner journaler drar jag slutsatsen att det rör sig om uppgifter i journaler för hälso- och sjukvård. Jag kommer att gå igenom bestämmelser i Offentlighets- och sekretesslagen som rör sekretess till skydd för enskilda i verksamhet som avser hälso- och sjukvård. Jag kommer att börja med att utreda ifall personen på kommunen som pratat med utomstående om uppgifter i journaler har begått något brott, och därefter utreda om personerna som fått höra uppgifterna och spridit dem vidare kan ha begått något brott. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. Du skriver att det är en anställd på kommunen som har spridit uppgifter, så jag utgår från att det rör vård i offentlig verksamhet, och kommer inte att gå igenom om det är en privat utförare. Sekretess till skydd för enskilda inom verksamhet som avser hälso- och sjukvård. I offentlighets- och sekretesslagen finns sekretess till skydd för enskilda personer i verksamhet som avser bland annat sjukvård, se Offentlighets- och sekretesslagen 25 kap 1 § st 1 (här). Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vad personliga förhållanden innebär definieras inte i lagen, men det kan avse exempelvis en persons karaktär, sinnestillstånd, familjeförhållanden, ekonomi, hälsotillstånd och arbetsförmåga. Sekretessen innebär att vårdpersonal inte får berätta sådana uppgifter för någon annan om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att skada eller men uppkommer för vårdtagaren eller någon närstående. Skada i lagens mening avser ekonomisk skada. Att vårdtagaren eller någon närstående till denne lider men syftar på integritetskränkning. Kan vara av både ekonomisk och icke ekonomisk art. Viktigt är att uppgifterna måste avse en viss person, det ska alltså gå att identifiera vem. Om någon anställd har läckt uppgifter som finns i en journal, vad kan personen ha begått för brott?Om någon anställd har läckt uppgifter som finns i en journal kan det vara brott mot tystnadsplikt, se Brottsbalken 20 kap 3 § (här). Har de privatpersonerna som fått höra uppgifterna och spridit dem vidare begått något brott?Jag utgår från att privatpersonen som spridit uppgifterna fick höra dem muntligen från den anställde på kommunen. Om någon privatperson höra sekretessbelagda uppgifter är det inget brott i sig. Däremot, om personen spridit dem vidare kan det vara förtal. Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap 1 § (här). Förtal innebär att man utpekar en annan person som brottslig eller klandervärd, eller lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missakning. Man utgår från offrets perspektiv när man bedömer vad som kan utsätta personen för andras missaktning. Skada behöver inte ha skett, men det ska vara uppgifter som typiskt sett kan leda till skada för den drabbade. Vad du kan göra nuOm en anställd på kommunen har läckt personliga uppgifter som finns i en journal anser jag att det definitivt bör vara brott mot tystnadsplikt. Jag rekommenderar därför att du kontaktar polisen för vidare rådgivning. Du frågar om man kan anmäla kommunen, och jag skulle säga att det snarare är tjänstemannen som gjort fel som du kan polisanmäla. Du kan även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

omfattas icke legitimerad terapeut av tystnadsplikten?

2018-09-30 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Jag nämnde på min Facebook-sida att viss person var skyldig mig pengar. Och eftersom uttalandet ingick i en konversation med personen så framgick dennes namn. Personen hävdar nu att jag brutit mot tystnadsplikten. Faller verkligen skulder/räkningar under tystnadsplikten? Min tystnadsplikt som alternativ-terapeut syftar personen på. Tacksam för svar.
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Om jag förstår dig rätt så undrar du om du omfattas av tystnadsplikt i egenskap av en icke legitimerad alternativ – terapeut. All personal inom hälso- och sjukvården omfattas av den tystnadsplikt som följer av Offentlighets- och sekretesslagen, hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Detta gäller oavsett om det är inom privat eller offentlig vård. Alltså, så länge du är exempelvis en legitimerad terapeut eller psykoterapeut omfattas du av tystnadsplikten.Som en icke legitimerad alternativ - terapeut omfattas du inte av dessa lagar, och du är inte heller skyldig att följa den tystnadsplikt som legitimerade personal behöver. Hoppas du fick svar på din fråga Mvh,

Vårdgivares brott mot tystnadsplikt

2018-02-26 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hej.Efter att jag födde barn och kommit hem från förlossningen fick jag reda på att en av dom i personalen på förlossningen som tog hand om mig har brutit sekretess genom att pratat om mig runtom i staden vi bor gemensamt i om min förlossning. Känner mig oerhört kränkt och utlämnad. Vad ska jag göra?
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Svaret på din fråga har sin grundreglering i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Precis som du antyder så gäller sekretess inom hälso- och sjukvården för uppgift om ditt hälsotillstånd och övriga personliga förhållanden (25 kap. 1 § OSL). Detta gäller även för information som basuneras ut muntligt. Det enda undantaget är om det står klart att dylika uppgifter kan lämnas utan att du eller någon närstående till dig lider men. Detta är ett högt beviskrav och det är inte särskilt troligt att vårdpersonalen i ditt fall gjort en korrekt bedömning eftersom du känner dig kränkt och utlämnad! Det du kan göra när vårdgivaren bryter mot tystnadsplikten är att anmäla denne till inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller polisen, alternativt bådadera. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Tystnadsplikt

2017-11-15 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hej, min lärare har gått och berättat om att jag vart med om en våldtäkt för ett par nya elever på skolan vilket jag absolut inte ville och även berättat att jag höllt på med droger, han håller på och ber min bästa vän att hitta nya vänner och ringt hem till hennes förläldrar och sagt att hon borde hitta nya vänner då jag är ett dåligt exempel för henne! Vill verkligen att denna läraren ska få skit för dehär! Han har gått och berättat en såpass hemsk sak som en våldtäkt för ett par yngre nya elever på skolan vad ska jag göra? Rekton säger att hans lärare alldrig skulle kunna göra en sådan hör sak och tror mig trott att jag spelat in läraren som sagt de där han erkänner men Rekton tror ja hittar på? Har ni lite regler om att bryta tystnadsplikt
Fredrik Asplén |Hej, tack för att du söker dig till Lawline med din fråga! Jag kommer i mitt svar utgå från att du går i en offentlig skola. (värt att komma ihåg är att tystnadsplikt även finns när det gäller privata skolor). En lärare är anställd av staten, och omfattas därmed av Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Tystnadsplikt är ett förbud mot att lämna ut information gällande en enskilds personliga förhållanden till obehöriga personer eller till någon myndighet. Jag skulle säga att det här omfattas av sekretess utifrån 21 kap 1 §, se (här), det här är också typiskt sådana uppgifter man kan tänka sig att någon kommer lida "betydande men" av om de röjs, vilket är ett av rekvisiten i lagrummet. Läraren har, med andra ord, troligtvis brutit mot sin tystnadsplikt.KonsekvenserDet mest aktuella brottet i fråga är som också framgår; brott mot tystnadsplikt, med det menas att en person röjer någon uppgift som hen är pliktig att hemlighetshålla enligt lag eller annan författning. Se 20 kap 3 § Brottsbalken (här).Vidare kan vi kika på annan straffrättslig bestämmelse som kan vara av intresse, det som kommer närmast till hands är brottet förtal (här) . Vilket blir gällande i och med att hen utpekar dig, utifrån ditt påstådda droganvändande, för klandervärd i ditt levnadssättDet räcker med att andra människor typiskt sett ska kunna förlora aktningen för personen som uppgiften avser, men att uppgiften faktiskt medfört den effekten inte behöver bevisas. Man brukar vanligtvis prata om att uppgiften avser något som är nedsättande för den beskylldes "goda namn och rykte" och narkotikamissbruk bör därmed anses falla inom den kretsen.Det är viktigt att betona att förtal anses begånget oberoende av om uppgiften i fråga varit sann eller inte, trots att "förtal" i vardagligt språk ofta uppfattas som att uppgiften är falsk eller ogrundad. Det som det andra stycket i paragrafen tar sikte på är därmed inte det att man går fri så länge man kan visa att uppgiften är sann. Andra stycket ska istället förstås så att en avvägning ska ske mellan skyddet mot kränkande yttranden och rätten till yttrandefrihet, vilket sker genom en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Jag skulle personligen säga att mycket talar för att båda de här brottens rekvisit är uppfyllda utifrån det du skriver. Huruvida om utgången blir detsamma kan jag inte svara på, men jag hoppas att jag varit till någon hjälp och hoppas att situationen åtminstone kommer lösas till det bättre.Med vänliga hälsningar