Jävig advokat

2007-08-22 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Om en advokat är jävig, meddelar detta efter att ha förlorat i tingsrätten och frånlägger sig ärendet, vad skall man så företa sig? Skall man göra en disciplinanmälan till Advokatsamfundet? Kan man inleda en ny process som kan riva upp den gamla interimistiska domen?
Julia Asplund |När en advokat utövar sitt yrke ska han eller hon iaktta god advokatsed. Detta framgår av 8 kap 4 § rättegångsbalken (http://www.lagen.nu/1942:740#K8 ). Vad god advokatsed innebär framgår inte av lagtexten utan detta finns närmare angivet i Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed (http://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/Advokatetik/vagledande_regler_advokatsed.pdf ). En advokat är jävig om han eller hon har ett intresse i saken som strider mot klientens intresse eller om han eller hon tidigare har biträtt motparten. Om det finns någon omständighet som talar för att advokaten inte kan agera opartiskt i förhållande till motparten är han eller hon skyldig att avsäga sig uppdraget. En advokat som åsidosätter reglerna om god advokatsed kan tilldelas en erinran eller varning och om omständigheterna är synnerligen svåra uteslutas ur Advokatsamfundet. Sedan dom har meddelats har man tre veckor på sig att överklaga domen. Därefter vinner domen laga kraft och det är inte längre möjligt att pröva saken igen. Man kan alltså inte inleda en ny process om samma sak sedan överklagandefristen har löpt ut. För att rätten ska bevilja resning i ett avgjort ärende krävs att advokaten har förfarit brottsligt med avseende på målet och att brottet kan antas ha inverkat på utgången i målet. Med brott menas här en handling som är straffbelagd, t ex trolöshet mot huvudman. Då advokatjäv inte utgör en straffbelagd handling torde inte resning kunna beviljas om en advokat varit jävig. Bästa sättet att angripa en advokat som varit jävig är att göra en disciplinanmälan till Advokatsamfundet. Hur man ska gå till väga för att göra en anmälan kan man läsa om http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage.aspx?id=3807 . Med vänlig hälsning,

Vad är tredskodom?

2007-07-25 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vad är en tredskodom?
Linnea Ljung |Hej Tredskodom kan meddelas i mål där förlikning är möjlig, det vill säga i förmögenhetsrättsliga mål. Tredskodom innebär att domstolen meddelar dom mot den part som av tredska (motsträvighet) underlåter att delta i rättsprocessen. Tredskodom kan meddelas exempelvis om den svarande inte kommer in med ett skriftligt svaromål eller om någon part inte infinner sig vid huvudförhandlingen Domen innebär att den icke-tredskande parten vinner målet, ingen prövning av sakfrågan görs. En tredskodom kan inte överklagas på vanligt sätt. Istället måste den part som förlorat domen ansöka till tingsrätten inom en månad om återvinning, det vill säga att målet skall tas upp igen. Sker inte detta, vinner tredskodomen laga kraft. Vänligen

Tredskodom

2007-07-27 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej I en kungörelse-delgivning som gått ut i tidningen står det att stämningen innehåller föreläggande om att komma in med skriftligt svaromål inom 14 dagar från delgivning vid påföljd av tredskodom. Vad betyder tredskodom och vad händer om man inte alls hör av sig överhuvudtaget? Blir det fängelse/böter? I så fall hur lång tid tar det innan det träds i kraft?
Cecilia Johansson |Hej! När man ska inkomma med ett svaromål inom 14 dagar och inlämnande är förenat med ett föreläggande om tredskodom, innebär det att om du inte lämnar in ditt svaromål inom denna tiden kommer domstolen anse att du inte bestrider kärandens yrkanden. Domen innebär alltså att det som käranden har uppgetts ses som korrekt, eftersom du inte har bestridit det. Om en tredskodom avkunnas mot dig förlorar du alltså målet, utan att någon materiell prövning (d.v.s. prövning av sakfrågan i målet) har gjorts. En tredskodom kan inte överklagas på vanligt sätt. Istället för överklagan måste den part som förlorat domen ansöka till tingsrätten inom en månad om att målet skall tas upp igen. Detta kallas återvinning. Om detta inte sker vinner domen laga kraft. Det innebär alltså ingen påföljd i form av böter eller fängelse bara för att du inte hör av dig. Men eftersom du inte hör av dig kommer domen att gå dig emot och du måste då följa det domslutet, såvida du inte ansöker om återvinning och försöker få domen ändrad. Jag rekommenderar dig alltså, för att undvika tredskodom, att inge ditt svaromål inom dessa 14 dagar. Med vänlig hälsning,

Sjuårigt brottsoffer närvarar vid rättegång mot fader?

2007-07-20 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |En fråga till... Vad händer i rättegången när åtalad och målsägande är i samma familj? Jag ska vittna i en rättegång där en far är åtalad för att ha misshandlat sin sjuårige son. Sonen har varit på förhör på Barnahus där de filmade honom, och detta antar jag ska användas i rättegången. Kommer pojken att närvara vid rättegången, eller hur går det till när ett målsägande barn ska vittna mot sin förälder? Tacksam för svar snarast!
Jesper Silow |Hej! En sjuåring som skall vittna behöver aldrig konfronteras med den åtalade i samband med rättegången. Barnet skyddas med hänsyn till sin ålder och relation till den åtalade, och det filmade förhöret kommer att visas vid rättegången. Pojkens närvaro kommer troligtvis inte efterfrågas av rätten, möjligtvis endast för att legitimera sig själv. Eventuella kompletterande frågor kommer att skötas mycket diskret i ett avskilt rum med så få människor som möjligt närvarande, antagligen endast barnpsykolog eller/och någon pojken litar på. I svensk rätt används inte personer under 15 år som vittnen förutom i undantagsfall. Om någon minderårig lämnar ett vittnesmål läggs inte så stor betydelse vid detta som om personen hade varit över 15 år. Barnet vittnar t.ex. inte under ed. Med tanke på att ett samtal med pojken filmats, kommer detta att presenteras vid rättegången som bevismaterial, och inte som ett regelrtt vittnesförhör med pojken. Jag hoppas att detta klarade upp saker och ting! Med vänlig hälsning

sannolikhet för ändring?

2007-07-27 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag blev stämd av mitt barns far angående barns boende, vårdnad mm till tingsrätten. Rätten dömde till min fördel. Nu har pappan överklagat till Svea hovrätt. Vad jag vet har han inget nytt att anföra. Hur stor sannolikhet är det att domen ändras i hovrätten?
Martin Andersson |Hej Det är naturligtvis väldigt svårt att uttala sig om sannolikheten för ändring utan vetskap om omständigheterna i det enskilda fallet. Vad jag däremot kan säga i allmänhet är att det är i vart fall är vanligare att tingsrättens dom står fast än att den ändras av hovrätten. Tyvärr har jag inte någon tillgänglig statistik om detta, men det är vad jag har hört från personer som arbetat i olika hovrätter. Hoppas att du har någon hjälp av mitt svar och lycka till! Med vänlig hälsning,

Vad är en tredskodom?

2007-07-25 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vad är en tredskodom?
Gabriel Westin |Hej,En tredskodom kan endast avkunnas då förlikning är tillåten och innebär att en dom avkunnas utan att sakfrågan i målet har tagits upp till prövning. Detta kan till exempel ske på grund av att den ena parten vägrat infinna sig vid en huvudförhandling. När tredskodom avkunnas så tas det som käranden yrkat för sanning eftersom svaranden har valt att inte bestrida det. Svaranden kan dock begära återvinning av målet inom en månad genom att ansöka om detta till tingsrätten, görs inte detta så har en tredskodom vunnit laga kraft.Med vänlig hälsning,

Är försvarare lika bra på alla sorters mål?

2007-07-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Har en fråga angående offentlig försvarare. Om advokaten i fråga ej har erfarenhet från ett sådant mål, i detta fall misstänkt våldtäkt, bör man då byta till en försvarare som har erfarenhet? Eller ska man utgå ifrån att en advokat kan alla grenar lika bra?
Jonas Öjelid |Hej, så som jag ser det så kan Du utgå från att en offentlig försvarare som arbetar med brottmål klarar av olika typer av mål lika bra. Detta beror på att processen är ungefär densamma i alla brottmål - försvararens uppgift är i huvudsak att hitta brister i åklagarens bevisning och detta går till på ungefär samma sätt oavsett vilket brott det rör sig om. Vänlig hälsning

Allmänt åtal vid förtal

2007-08-15 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag vill inte ta risken av att få betala rättegångskostnader på grund av enskilt åtal i förtalsmål, men jag vill få prövat av åklagare om det är fråga om grovt förtal som liknas vid allmänt åtal och förs av åklagare. Vart ska jag skicka min anmälan och hur ska jag formulera mig för att vara säker på att inte bli uppfattad som om jag ville föra enskilt åtal?
Miranda Berg |Förtal är ett av de få brott som finns som inte får åtalas av annan än målsägande. I vissa undantagsfall kan åklagare väcka allmänt åtal, om det "anses påkallat ur allmän synpunkt", men detta är ovanligt, se http://www.lagen.nu/1962:700#K5P5 . Du kan anmäla brottet och se vad som händer; så länge du inte lämnar in en stämningsansökan så riskerar du inte att betala några rättegångskostnader.