Kallelse till förhör

2007-05-13 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har fått en anmälan om misshandel och har fått en kallelse där jag ombeds att infinna mig hos polisen. Måste jag infinna mig? Vad händer om jag uteblir?
Joel Gustafsson |Hej, Så fort polisen får anledning till detta så skall en förundersökning inledas. Eftersom att någon anmält en misshandel så måste polsen enligt RB 23:1 inleda förundersökning. Förhör får då hållas med den som tros kan lämna upplysningar av betydelse för utredningen, RB 23:6. Om du blir kallad till förhör kan denna kallelse förenas med vite. Detta skall isf framgå av kallelsen. Om du uteblir vid en sådan kallelse får du alltså betala en sorts böter. En person som underlåter att infinna sig till förhör kan också bli hämtad av polisen, RB 23:7. Sådan hämtning kan ske om det inte är mer än 10 mil från hemmet till förhörsplatsen eller om det föreligger särskilda skäl, exempelvis att förhöret är av stor vikt eller om det handlar om mycket grov brottslighet. Min rekomendation är att du ändå infinner dig till förhör, för att på så vis slippa oönskade följder. Hoppas detta var svar på din fråga, vänligen,

Kroppsbesiktning

2007-04-27 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, Kan jag vägra att ge DNA prov när jag enbart är kallad till förhör som misstänkt /utpekad för brott?
Cecilia Johansson |Hej, Den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa, får kroppsbesiktigas för att det ska kunna tas prover för att göra DNA-analys. Med kroppsbesiktning menas undersökning av kroppens yttre och inre samt tagande av prov och undersökning av sådana prov. En kroppsbesiktning får inte utföras så att den undersökte riskerar framtida ohälsa eller skada. Detta följer av 28:12-12a Rättegångsbalken (se http://lagen.nu/1942:740). Om du inte är skäligen misstänkt för ett brott kan du ändå behöva ge ett prov om syftet är att genom en DNA-analys av provet underlätta identifiering vid utredning av ett brott på vilket fängelse kan följa, och det finns synnerlig anledning att anta att det är av betydelse för utredningen av brottet. En kroppsbesiktning för endast genomföras om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller de men i övrigt som åtgärden innebär för dig som misstänkt. Se 28:3a Rättegångsbalken. I normala fall krävs det att ett förordnande om kroppsbesiktning meddelas av förundersökningsledaren eller åklagaren, men vid fara i dröjsmål kan även en polisman enligt 28:13 Rättegångsbalken besluta om kroppsbesiktning. Svaret på din fråga är alltså att om du anses som skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse kan du bli tvungen att ge ett prov om det anses som nödvändigt och befogat. Med vänlig hälsning

Genstämning

2007-05-04 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |En stämning har inlämnats i en tvistefråga. Motparten har inkommet med en genstämning. Vad ställs för krav på en genstämning för att accepteras i samma mål. Skall genstämningen handla om samma sak eller kan den handla om något helt annat om båda tvisterna är av exempelvis ekonomisk karaktär.
Cecilia Johansson |Hej, Enligt 14:3 Rättegångsbalken (se http://lagen.nu/1942:740) kan svaranden (motparten) om han vill väcka talan mot käranden angående samma sak eller en sak som har gemenskap med denna eller rörande fordran som kan gå i avräkning mot kärandens (dvs att foringarna ska kvittas mot varandra). Om något av dessa villkor är uppfyllda ska målen handläggas i samma rättegång. Med vänlig hälsning,

Hemlig teleavlyssning

2007-04-22 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag skriver en B-uppsats i straffprocessrätt, om hemlig teleavlyssning och hemlig telekontroll. Har lite svårt att några prejudikat på detta ämne. Är det någon som har tips på något avgörande?
Emma Schröder |Hej! Ja, det är ju ganska dåligt med rättsfall angående ditt ämne. Här är dock ett rättsfall som är bra. NJA 2003 s 323 Det handlar om s k överskottsinformation från hemlig teleavlyssning och om den får åberopas som bevisning i brottmål och om bevisvärdet av sådan information. Det finns också ett fall, mål nr B 5644-99, dom 2000-07-14, där en lagman, utan laga grund, bifallit åklagarens begäran om hemlig teleavlyssning och teleövervakning i samband med en mordutredning där de misstänkta var yngre än 15 år. Lagmannen ansåg att felen var ringa och inte skulle föranleda straffansvar. Han anförde att arbetsbelastningen var mycket pressad och kaotisk, och att den stora uppmärksamheten kring det andra målet ökade stressen ytterligare. Hovrätten fann dock att lagmannen gjort sig skyldig till straffbart tjänstefel, men lät påföljden stanna vid dagsböter. Det finns också en del beslut av JO i detta ämne. Tex beslut nr 1638-2003 som handlar om att hemlig telefonavlyssning enbart ska användas för att stärka befintlig bevisning mot en person, inte som ett spaningshjälpmedel. Avlyssning får bara beviljas när en skäligt misstänkt person kan identifieras med så hög grad av särskiljande att förväxlingsrisk i praktiken saknas. Något som kanske också kan vara till hjälp är Rådets resolution av den 17 januari 1995 om krav för laglig avlyssning av telekommunikationer nr 31996G1104. Hoppas att svaret är till någon hjälp! Mvh

Fri bevisprövning

2007-05-03 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hur när och varför uppkom lagen om fri bevisprövning i Sverige? Vad har den lagen inneburit i praktiken?
Lovisa Elardt |Hej! Principen om fri bevisprövning kommer till uttryck i 35 kap 1 § rättegångsbalken och innefattar såväl fri bevisföring som fri bevisvärdering. Med fri bevisföring menas att det i princip inte uppställs några begränsningar i fråga om de källor som får användas för att utleta sanningen. Parterna i en rättegång har således rätt att åberopa all form av bevisning, med undantag t.ex. för sådan information som omfattas av läkares och advokaters tystnadsplikt. Fri bevisvärdering innebär i sin tur att domaren fritt har att avgöra värdet av den bevisning som lagts fram i rättegången. Principen om fri bevisföring har gett upphov till diskussion i den juridiska litteraturen. Bland annat har det ifrågasatts och diskuterats problem som hänger samman med tillåtligheten av bevis som åtkommits eller upptagits i strid med en rättsregel eller en rättsgrundsats. Enligt Fitger synes det förhållandet att ett bevis framkommit i strid mot en viss rättsregel i princip inte utesluta att beviset får läggas fram i en rättegång och att det kan tillerkännas ett högt bevisvärde. (Jfr NJA 1986 s. 489, där det meddelades en fällande dom för rattfylleri på grundval av ett blodprov taget av en laboratorieassistent och inte av läkare eller legitimerad sjuksköterska, såsom lagen kräver.) En annan med principen om fri bevisprövning sammanhängande fråga, som under senare tid tilldragit sig uppmärksamhet, gäller hur s.k. överskottsinformation skall hanteras. Med sådan information avses uppgifter som kan komma fram vid användning av hemliga tvångsmedel, såsom t.ex. hemlig teleavlyssning, och som inte har samband med det brott som föranlett tvångsmedelsanvändningen. Även principen om fri bevisvärdering har gett upphov till diskussion, och då ofta i samband med bedömning av trovärdigheten hos personer som säger sig ha blivit utsatta för sexuella övergrepp. Den fria bevisprövningens princip har, såvitt jag vet, varit gällande i Sverige ända sedan rättegångsbalkens tillkomst år 1942. Alternativet till vårt system är så kallad legal bevisteori, vilket tillämpas i bl.a. USA. Detta system innebär att domstolen endast får beakta bevisning som framkommit på tillåten väg. Vilken princip eller vilket system som är att föredra är en fråga som självfallet kan diskuteras. Med vänliga hälsningar

Tidsbegränsning för åberopande av bevis

2007-05-13 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |SÄPO avlyssnar min telefon och har gjort det rätt länge. Min fråga är: finns det någon tidsbegränsning för hur länge de får åberopa bevis från telefonavlyssningen? Låt säga att jag sagt något som gjorde att jag framstod som skyldig till ett visst brott för 14 månader sedan, kan de väcka åtal mot mig för det idag (jag är oskyldig, men framstod nog som skyldig)? Skälet till att jag undrar är att de fortsätter att avlyssna telefonen trots att de borde ha förstått att jag är oskyldig vid det här laget.Finns det någon tidsgräns för när de måste lägga ner en utredning om det inte kommer fram några nya bevis? Eller kan jag förvänta mig att min telefon kommer att vara avlyssnad för all framtid?
Emelie Thor |Hej, Det finns ingen tidsbegränsning för att åberopa bevis. Fri bevisföring- och värdering råder i Sverige vilket innebär att det i princip inte finns några begränsningar på vad som kan användas som bevis och att det i sista hand är upp till domstolen att avgöra hur starkt ett bevis är. Något hinder mot att åberopa en telefonavlyssning för 14 månader eller ens 14 år sedan finns således inte. Åtal kan väckas närhelst åklagare finner att det föreligger tillräckliga skäl för åtal. Svaret på din fråga är således jakande, åklagaren kan väcka åtal emot dig. Med hänsyn till dina uppgifter om att SÄPO måste ha förstått att du är oskyldig kommer dock sannolikt inget åtal att väckas. En förundersökning skall bedrivas skyndsamt på grund av att den enskilde inte skall behöva sväva i ovisshet om frågan kommer att prövas i domstol eller ej. Dessutom ligger det i det allmännas intresse att brott klaras upp snabbt. Förundersökningen skall läggas ned om det inte finns någon anledning till fortsatt utredning, se Rättegångsbalken 23 kap 4 § http://lagen.nu/1942:740#K23. Vidare finns i 23 kap 4a § fler bestämmelser angående när en förundersökning får läggas ned. Ett nedläggande hindrar emellertid inte att förundersökningen senare tas upp om det skulle framkomma mer bevisning. Detta är självklart något som du inte behöver vara orolig inför. Vänliga Hälsningar,

Bestridande av kontrolluppgift vid P-bot?

2007-05-07 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Har fått kontrollavgift på 500 kr pga att p-skiva saknas. På kontrollavgiften är fel bilmärke markerat. Alla andra uppgifter stämmer. Är det någon ide att bestrida avgiften?
Jon Eriksson Örtengren |Att fel bilmärke är antecknat på kontrolluppgiften har ingen avgörande betydelse. Som utgångspunkt råder fri bevisprövning och fri bevisvärdering i Sverige varför även en felaktig kontrolluppfigt kan användas som bevis, även om bevisvärdet naturligtvis sjunker (35kap 1§ Rättegångsbalken som du hittar http://www.lagen.nu/1942:740#K35 ). Nu kan jag inte parkeringsföretagens rutiner när det gäller sådanan här frågor, men om det verkligen rör sig om din bil verkar det riskfyllt att förlita sig på en bevissvaghet för att komma undan en fordran på 500 kr, om inte annat bör rättegångskostnader avskräcka då det ändå är rätt sannolikt att annan bevisning finns. Om det inte är din bil som stått felparkerad finns det dock all anledning att bestrida. Lycka till! Med Vänliga Hälsningar

Förutsättning för fotboja

2007-04-09 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Om man är dömd till 10 månaders fängelse har man då chans att få fotboja, har arbete och bostad?
Emil Alin Johansson |Hej! Förutsättningar för fotboja för dömd regleras i Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll, se http://lagen.nu/1994:451 . Den viktigaste förutsättningen är att fängelse i högst 6 månader dömts ut, det är alltså inte möjligt att få fotboja istället för fängelse vid en utdömd fängelsepåföljd om 10 månader, se 1 § i lagen. Med vänlig hälsning,