Vad kostar juridisk rådgivning hos Lawline?

2021-10-25 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vad kostar det att få hjälp med att fylla i en överprövningsblankett?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få den bästa hjälpen vi kan erbjuda samt svar på din fråga angående priser bör du vända dig till våra erfarna jurister. Du kontaktar dem antingen här eller på info@lawline.se. Hoppas att du får den hjälpen du behöver!Med vänliga hälsningar,

Kan jag dra tillbaka mitt erkännande för ett trafikbrott?

2021-10-20 i Domstol
FRÅGA |Kan man återkalla sin erkännande att man körde mot rött ljus?tack
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawine med din fråga!Din fråga berör ett erkännande, regler kring hur ett erkännande ska hanteras regleras i rättegångsbalken (RB).Eftersom rättegångsbalken har regler om både brottmål och tvistemål är det först viktigt att avgöra vilka regler som skall tillämpas. Att köra mot rött ljus är ett trafikbrott, vilket räknas som brottmål. Är ett erkännande bindande?Ett erkännande i ett brottmål är inte bindande för domstolen. Att det inte är bindande innebär att domstolen inte kan fälla dig för brottet bara för att du erkänner det. Du har rätt till att återkalla ditt erkännande enligt 35 kap. 5 § rättegångsbalken.Att du återkallar ditt erkännande kan dock påverka domstolen. De kan i sin bedömning ta med att du tidigare under processen erkänt brottet, men det faktumet att du tidigare i processen erkänt brottet är troligtvis inte tillräckligt för att du skall fällas utan annan bevisning i övrigt.Jag hoppas att du fått svar på din frågaMed vänliga hälsningar

Kan man ta reda på om någon suttit häktad?

2021-10-17 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej!Hur kan man kolla upp om ngn varit häktad? Samt orsaken till att personen blev häktad o varför ärendet lades ner.
Fatma Nasser Ali |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt offentlighetsprincipen ska handlingar hos myndigheter vara tillgängliga för allmänheten. Detta uttrycks i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF).Det finns dock bestämmelser om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar.Häktade personer och personer som tidigare har suttit häktade omfattas av sekretess (18 kap. 1 § första stycket OSL). Det innebär att Kriminalvården inte får tala om för någon annan att den aktuella personen är häktad eller har varit häktad och vart denne befinner sig. Kriminalvårdens personal får heller inte ge ut information om klienten som denne kan ta skada eller få obehag av, utan att en sekretessprövning görs. Klienten själv kan däremot ge tillåtelse att information lämnas ut till en viss person.Sammanfattningsvis kan du inte ta reda på ifall någon suttit häktad, orsaken till att personen blev häktad samt varför ärendet lades ner. Häktade personer och personer som tidigare har suttit häktade omfattas av sekretess.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Måste man kontakta den man vill stämma innan man skickar in stämningsansökan?

2021-10-17 i Domstol
FRÅGA |Jag har skrivit till er tidigare. Och fått bra svar vilket jag tackar för Nu har jag ytterligare 1 fråga i samma ärende. 2 barn har fått en bosta$srätt i gåva sv mamma värd och såld för 1760000 De amdra 3 barnen har inte fått något. De vill ha sin laglott. Vi tänkte stämma dom i tingsrätten. Nu till min fråga: Ska vi kontakta gåvomottagrna innan..
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga, och vad kul att du är nöjd med svaret du tidigare fått av oss!Jag tolkar din fråga som att du undrar över om du behöver höra av dig till personerna som du har för avsikt att stämma i tingsrätten innan du skickar in stämningsansökningen.Ska vi kontakta gåvomottagarna innan stämning i tingsrätten?Svaret på din fråga är att det inte finns något generellt krav eller liknande på att man ska kontakta den man avser att stämma innan man skickar in en stämningsansökan. Det kan dock många gånger vara en god idé att försöka lösa en situation utan att stämma personen eller personerna. Det görs ofta bäst genom att man hör av sig till dem och sinsemellan försöker reda ut tvisten.Mitt råd blir därför att du hör av dig till gåvomottagarna innan om du tror att det kan påverka er situation positivt, kanske till och med lösa tvisten utan domstolens inblandning. Om du bedömer att det inte är möjligt så är mitt svar att du inte behöver kontakta gåvomottagarna innan du skickar in en stämningsansökan till tingsrätten.Hoppas du blir nöjd med svaret även denna gång!Med vänliga hälsningar,

Åtalsunderlåtelse

2021-10-23 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hur påverkas det svenska samhället av att ungdomar får åtalsunderlåtelse? Finns det några fördelar och/eller nackdelar med åtalsunderlåtelse för samhället?
Jasmine El Mallah |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Åtalsunderlåtelse innebär att en åklagare beslutar att inte väcka åtal mot en person som har begått ett brott. En förutsättning för åtalsunderlåtelse är att det inte ska råda några tveksamheter om att den misstänkte är skyldig. Det ska stå klart att ett brott begåtts oftast därför att den misstänkte erkänt till brottet. Åtalsunderlåtelse regleras i Rättegångsbalken (RB), mer specifikt 20 kap. 7§ RB. Av bestämmelsen första stycke följer att en åklagare får besluta om åtalsunderlåtelse under förutsättning att något väsentligen allmänt eller enskilt intresse ej åsidosätts: 1.om det kan antas att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter,2.om det kan antas att påföljden skulle bli villkorlig dom och det finns särskilda skäl för åtalsunderlåtelse,3.om den misstänkte begått annat brott och det utöver påföljden för detta brott inte krävs påföljd med anledning av det föreliggande brottet, eller4.om psykiatrisk vård eller insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade kommer till stånd.Åtal får även underlåtas i andra fall än som nämns ifall det av särskilda skäl är uppenbart att det inte krävs någon påföljd för att avhålla den misstänkte från vidare brottslighet och att det med hänsyn till omständigheterna inte heller krävs av andra skäl att åtal väcks.Här ska erinras om att vid en åtalsunderlåtelse görs en anteckning i belastningsregistret och åtalsunderlåtelsen får samma verkan som en dom. Se 3§ punkt 4 Lag om belastningsregister (LBR). I belastningsregistret finns åtalsunderlåtelsen inskriven i tio år för vuxna och tre år för personer under arton år, 17§ punkt. 11 LBR. Varför finns åtalsunderlåtelse: För att kunna analysera åtalsunderlåtelse är det viktigt att förstå varför det finns. Inom svensk rätt blir inte straffet längre bara för att en person dömts för tio stölder i stället för tre. Likaså blir inte straffet längre om en person döms för sju bedrägerier i stället för två. För den som dömts för ett flera grova brott spelar det mindre roll att denne samtidigt dömts för ett brott av mindre allvarlig karaktär- straffet blir nämligen i princip densamma. Det kan verka lite besynnerligt, men ett sådant system är nödvändigt för att strafftiderna inte ska bli orimligt långa. Jämför t.ex. med USA där personer kan dömas till fängelse i plus 200 år. För att kunna åstadkomma ett system där straffen inte blir över 200 år långa behövs en rättsmekanism som kan "radera" vissa brott. Det är här som åtalsunderlåtelse kommer till handa. Lagen stadgar att åklagare ska avstå från utredning och åtal för brott som denne ändå bedömer inte skulle få någon eller bara minimal betydelse för det slutliga straffet. Det handlar således inte om att personen undgår brott i den bemärkelsen, utan personen straffas inte för just den gärningen, eftersom denne ska straffas för andra och allvarligare gärningar. Fördelar: En fördel med åtalsunderlåtelse är att den gör det möjligt att använda resurser mera effektivt. I ett fall där ett visst brott bedömts sakna betydelse, kan det verka orimligt/onödigt att kostnadsföra allt det som krävs för väckande av åtal och inledande av förundersökning. I stället kan dessa resurser användas för att utreda och lagföra de andra brotten som får betydelse. Beroende på hur man ser det kan de ju också resoneras att en fördel är att åtalsunderlåtelse motverkar orimligt långa straff. Här kan det delvis föras resonemang om individualprevention och humanitetsprincipen som båda är principer som genomsyrar det svenska straffpåföljds-systemet. Nackdelar: Från ett annat perspektiv kan det fortfarande kännas fel att brott ska underlåtas även fast de inte är av allvarlig karaktär. I slutet av dagen är det ändå brott det är fråga om och det hela kan verka i negativ riktning på så sätt att en person aktivt väljer att begå fler brott vetandes om att dessa brott inte kommer få betydelse. (Här bör dock påpekas att en person som begår brott aldrig med säkerhet kan veta att en handling saknar betydelse, den bedömningen görs av åklagaren. Detta utesluter dock inte enligt min mening att personen kan ha ett hum om utgången i alla fall)Andra nackdelar är att det inte sker någon ingående prövning av vad som hänt, samtidigt som beslutet införs i belastningsregistret och gallras efter tre år (förutsatt att det rör sig ungdom under arton år)Avslutande ord: Åtalsunderlåtelse har som konstaterats sina brister. Det går däremot inte att förbi se att den även tjänar ett syfte. Ett viktigt sådant. Att ta med sig är att åtalsunderlåtelse inte är något en åklagare hur lätt som helst kan besluta om, utan det förutsätter ändå en relativt omfattande avvägning (se ovannämnda bestämmelser). Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Envars rätt att gripa någon med tillträdesförbud

2021-10-18 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Ang tillträdesförbud till butik: har envar rätt till ett frihetsberövande om personen överträder ett sådant beslut? Fängelse finnns på straffskalan... Jag förmodar personen måste först säkert identifieras och tillträdesbeslutets aktualitet kontrolleras.
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om envar har rätt att frihetsberöva (d.v.s. gripa) en person som bryter mot ett tillträdesförbud till butik. Det korta svaret på din fråga är ja, envar har rätt att gripa en person som begår en sådan överträdelse. I det följande går jag lite mer grundligt igenom vad som gäller. Näringsidkares rätt att bestämma vem som vistas i butiken Normalt sett kan den som förfogar över en plats bestämma vem som får vistas där. Denna rätt är emellertid inte oinskränkt och får exempelvis inte utnyttjas i strid med förbudet mot diskriminering i 16 kap. 9 § brottsbalken.Så länge den som förfogar över butiken alltså inte gör sig skyldig till diskriminering kan hen neka vissa personer tillträde till platsen, t.ex. därför att de vid tidigare tillfällen har gjort sig skyldiga till stölder eller helt enkelt därför att personen inte är önskvärd som kund.I mars 2021 trädde en ny lag i kraft, lagen (2021:34) om tillträdesförbud till butik, som innebär en möjlighet till straffsanktionerat tillträdesförbud till butik. Ett beslut om tillträdesförbud till en butik fattas av åklagare efter ansökan av enskilda butiksinnehavare eller polisen. (6 § nämnda lag)Den som bryter mot ett tillträdesförbud döms, enligt 22 § samma lag, för överträdelse av tillträdesförbud till böter eller fängelse i högst sex månader. Som du själv påpekat i din fråga kan alltså fängelse följa som påföljd, vilket innebär att reglerna om envarsgripande blir aktuella. När får man utöva ett envarsgripande?Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. (24 kap. 7 § st. 2 rättegångsbalken)För att få utöva ett envarsgripande krävs alltså tre saker. Först och främst krävs det att ett brott har begåtts. I och med att en person med tillträdesförbud till en butik trots förbudet vistas där, är detta krav uppfyllt. För det andra krävs att det aktuella brottet måste ha fängelse i straffskalan, vilket vi redan har konstaterat är fallet i detta scenario. Slutligen ska gärningsmannen påträffas på bar gärning eller på flyende fot. Det innebär att man inte kan gripa personen preventivt eller en alltför lång stund efter det att brottet begåtts. Rätten att utöva ett envarsgripande gäller envar. Det är således inte bara polis eller ordningsvakt som får göra ett sådant gripande. Näringsidkaren själv, butikspersonal eller i stort sett vem som helst kan alltså utöva denna rättighet att gripa den som bryter mot tillträdesförbudet ifråga. Viktigt att komma ihåg är dock att man kan riskera att genomföra ett felaktigt envarsgripande. Om man felaktigt berövar en annan människa friheten kan man själv bli skyldig för brottet olaga frihetsberövande. (4 kap. 2 § brottsbalken) Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Måste man vittna i vårdnadstvist?

2021-10-17 i Vittna
FRÅGA |Jag har blivit kallad som vittne i mitt ex exflickväns vårdnadstvist. Exet skall vittna för mamman, och den andre föräldern har kallat mig som vittne och som vill att jag vittnar mot mitt ex. Det är inte något jag vill då vi har barn tillsammans och det hela skulle förstöra så mycket av vad som fungerar bra idag.Jag är dessutom sjukskriven i utmattningssymptom just nu, och är rädd att detta kommer att förvärra mitt tillfrisknande.Kan jag på något vis slippa vittna?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du undrar alltså om det finns möjlighet att slippa vittna i en vårdnadstvist där ditt ex ska vittna för den andra parten. VårdnadstvistI Sverige är utgångspunkten gemensam vårdnad, men vid exempelvis separation kan det bli för svårt att ta alla gemensamma beslut rörande barnet tillsammans och samarbetssvårigheter kan uppstå. Då kan det bli aktuellt med ensam vårdnad för en vårdnadshavare. Om det ligger i linje med barnets bästa kommer den andra föräldern fortfarande ha umgängesrätt. Tvistemål Vårdnadstvist är en typ av tvistemål. Rättegången i tvistemål är uppdelad i två delar: förberedelse och huvudförhandling. Det händer att parterna kommer överens redan under förberedelsen. I det fall att parterna inte kan enas kallas de till ett sammanträde som kallas huvudförhandling, med en eller flera domare. Under huvudförhandlingen kan parterna begära att förhör med vittnen ska hållas. Vittnesmål Enligt 36:1 RB får den som inte själv är part i målet höras som vittne. Regleringen utgår från att det är en medborgerlig skyldighet att vittna inför domstol. Enligt 36:7 RB ska den som kallas infinna sig i rätten och vid frånvaro kan denne åläggas vite. Det finns dock vissa undantag från vittnesplikten för närstående till part (36:3 RB) och för personer under 15 år samt personer med psykisk störning (36:4 RB). Här kan en läkares intyg vara av vikt, men det är rätten som efter beaktande av alla omständigheter beslutar huruvida en person ska vittna eller inte. Enligt 36:16 RB ska vittnet höras muntligen. Dock finns ett undantag från detta i 25:14 st 2 RB. Enligt paragrafen kan istället skriftlig berättelse åberopas som bevis i rättegången om båda parter godkänner det. I prop 2004/05:131 s 235 står att i vårdnads-eller umgängesmål när förhör med ett större antal personer åberopas och dessa redan hörts i en vårdnadsutredning kan det vara lämpligare att uppgifterna läggs fram som de antecknats i vårdnadsutredningen. Om en vårdnadsutredning föregått huvudförhandlingen kan det således finnas anledning att lägga fram skriftlig bevisning istället för vittnesmål. I 36:19 RB står att förhör med vittne får ske utom huvudförhandling, om en inställelse skulle medföra olägenheter som inte står i rimligt förhållande till betydelsen av att förhöret hålls vid huvudförhandlingen. Ibland kan ett telefonförhör vid förhandlingarna innan huvudförhandlingen vara ett alternativ. Vittnesstöd Att vittna vid en huvudförhandling kan kännas jobbigt. På de flesta tingsrätter finns vittnesstöd. De kan hjälpa dig när du anländer till domstolen, både med stöd och praktisk information. Sammanfattning Du omfattas av vittnesplikten och kommer sannolikt behöva vittna i vårdnadstvisten om parterna inte lyckas enas under förberedelserna. Det finns en liten öppning för att vittnesmålet istället kan ske skriftligen (om du exempelvis redan hörts i en vårdnadsutredning) eller över telefon, men i de allra flesta fall avläggs vittnesmålet på plats. Jag förstår att det kan kännas otroligt jobbigt, men kom ihåg att det är domarna som fattar beslut i frågan och att ditt vittnesmål kommer öka domstolens möjlighet att döma rätt. På plats finns ofta vittnesstöd som man kan prata med om det känns nervöst inför huvudförhandlingen.Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Behöver jag anlita en advokat för att stämma någon?

2021-10-15 i Domstol
FRÅGA |Hej!Jag köpte en bil på en bilfirma i juni 2020 och noterade samma dag ett antal fel. Kontaktade säljaren redan under den 60 mil långa hemresan från firman. Säljaren var då tillmötesgående och lovade att felen skulle åtgärdas och bad mig lämna in bilen på min hemort för felsökning. Detta gjordes men säljaren vägrade nu att betala för felsökningen och alla reparationer. Han slutade också att svara både mig och senare även ARN som ställde frågor till honom. ARN har nu, efter drygt ett år dömt till min fördel och säger att jag ska ersättas med 56978kr. Jag har mailat och skickat sms med uppmaning till honom att höra av sig, men utan svar. Jag har rättsskydd i min försäkring. Kan jag stämma honom själv, eller bör jag ha advokat? Tacksam för svar!
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Faktumet att ARN har gett dig rätt i frågan talar för din sak, men ARN:s rekommendationer är inte bindande, vilket gör att företagen inte har någon skyldighet att följa rekommendationerna. Tvistemålsprocessen består av två parter, käranden (den som ansöker om stämning), och svaranden (motparten). Om du väljer att stämma bilförsäljaren själv, behöver du skicka in en stämningsansökan till domstolen. I stämningsansökan ska du ange vad du yrkar, d.v.s. din begäran, exempelvis "Käranden yrkar att domstolen förpliktigar Svaranden att till Käranden utge 56 978 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen".Du behöver också ange grunden för din talan, vilket innebär att du ska förklara varför du rättsligt sett har rätt till det som yrkas. Du bör också ange relevanta sakomständigheter, vilket exempelvis kan vara en beskrivning av händelseförloppet, eller en bakgrund till tvisten. Vidare bör du bifoga eventuell bevisning som styrker dina påståenden. Bevisningen kan vara både muntlig och skriftlig. Ett exempel på muntlig bevisning är ett vittne som styrker ett visst händelseförlopp. Exempel på skriftlig bevisning är kvitton, fotografier, och fakturor som exempelvis styrker en viss kostnad eller en viss skada.Utgångspunkten inom processrätten är att den som påstår något har bevisbördan för påståendet, vilket innebär att du måste kunna bevisa för domstolen att bilen var felaktig redan vid köpet. ARN:s rekommendation talar för att så var fallet. Du kan ladda ner en blankett för ansökan om stämning via Sverige domstolars hemsida här.Rekommendation:Det enkla svaret på din fråga är att du kan stämma bilförsäljaren själv. Jag rekommenderar dig dock att först kontakta ditt försäkringsbolag och undersöka vad rättsskyddet i försäkringen omfattar. Jag rekommenderar också att du anlitar ett juridiskt ombud som kan företräda dig i processen, eftersom det kan vara svårt att skriva en korrekt stämningsansökan på egen hand. Det finns dock inget krav på att du måste anlita ett juridiskt ombud, men det kommer underlätta processen för dig.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar