Vad betyder åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning?

2021-10-14 i Förundersökning
FRÅGA |Vad menar dom med detta?"SkälFU-begränsning ÅUSkältextDet kan antas att åtal för brottet inte skulle komma att ske till följd av en bestämmelse om åtalsunderlåtelse i 20 kapitlet rättegångsbalken. Något väsentligt allmänt eller enskilt intresse åsidosätts inte genom att förundersökningen läggs ned."
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad betyder ÅU?En åklagare får ibland låta bli att åtala någon. Då hålls ingen rättegång. Detta kallas för åtalsunderlåtelse (förkortning - ÅU), se 20 kap. 7 § rättegångsbalken.När får åklagaren låta bli att åtala någon?Åtalsunderlåtelse får ske om1. det inte kommer leda till att något viktigt allmänt eller enskild intresse åsidosätts 2. om det kan antas att brottet inte kommer leda till en annan påföljd än böter_3. om den misstänkte redan begått ett brott vars påföljd förväntas räcka som straff för den sammanlagda brottsligheteneller4. om psykiatrisk vård aktualiserats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.Den andra punkten har ett undantag: om påföljden antas kunna leda till villkorlig dom (en annan påföljd än böter), får åtalsunderlåtelse ske om det finns särskilda skäl.Åtalsunderlåtelse får även ske om det finns särskilda skäl i övrigt, och dessa skäl gör det uppenbart att det inte behövs en påföljd för att den misstänkte ska avstå från att begå brott i framtiden, se 20 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.Vad betyder FU-begränsning?FU-begränsning är en förkortning för "förundersökningsbegränsning", som innebär att vissa delar av en utredning inte behandlas, eller att vissa brott inte alls utreds. En förundersökning får läggas ner om det kan antas att åklagaren inte kommer att väcka åtal på grund av de ovan nämnda bestämmelserna om åtalsunderlåtelse, se 23 kap. 4 a § rättegångsbalken.Vad innebär formuleringen?"Det kan antas att åtal för brottet inte skulle komma att ske till följd av en bestämmelse om åtalsunderlåtelse i 20 kapitlet rättegångsbalken. Något väsentligt allmänt eller enskilt intresse åsidosätts inte genom att förundersökningen läggs ned" betyder "Åklagaren skulle förmodligen ändå inte väckt åtal eftersom bestämmelsen om åtalsunderlåtelse kan göras aktuell i denna situation. Att lägga ner förundersökningen kommer inte leda till att någons enskilda intresse eller något samhälleligt intresse åsidosätts". Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Kostnad överklaga kontaktförbud i tingsrätt?

2021-10-12 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej.Vad skulle det ungefär kosta för mig att överklaga ett kontaktförbud i tingsrätten? Är det bara advokatkostnader jag betalar eller tillkommer nåt?Tack
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Allmänt om överklagande av kontaktförbud i tingsrättFrågan om kontaktförbud beslutas av en åklagare. Om du inte är nöjd med åklagarens beslut kan du begära att det ska prövas av tingsrätten. En sådan begäran kan du göra antingen muntligen eller skriftligen till den åklagare som beslutade om kontaktförbudet. Åklagaren överlämnar sedan ärendet till tingsrätten, 14 § lagen om kontaktförbud.Överklagandet ska innehålla uppgifter om följande:- det beslut som överklagas- i vilken del beslutet överklagas och den ändring i beslutet som yrkas- grunderna för överklagandet och i vilket avseende skälen för beslutet enligt klagandens mening är oriktiga och- de bevis som åberopas och det som ska styrkas med varje särskilt bevis, 21 § lagen om kontaktförbud och 7 § lagen om domstolsärenden.Efter att åklagaren överlämnat ärendet till tingsrätten kan rätten besluta om att kontaktförbudet tills vidare inte ska gälla, 17 § lagen om kontaktförbud.KostnaderFör att stämma i tingsrätt behöver man betala en ansökningsavgift på 900 kronor. Det finns inte ett krav på att du måste anlita en advokat men det kan vara till stor hjälp Vidare är det du själv som svarar för dina rättegångskostnader, 20 § lagen om kontaktförbud.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är man icke skyldig eller oskyldig om man inte döms för brott av domstolen?

2021-10-05 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har haft diskussioner om hur svensk domstol bedömer den tilltalades skuld. Jag hävdar att domstolen bedömer den tilltalade såsom skyldig eller icke skyldig, inte skyldig eller oskyldig då jag anser att icke skyldig inte är det samma som oskyldig. Jämför amerikansk rättsprocess där domstolen dömer antingen guilty eller not guilty, inte guilty eller innocent.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar om domstolen bedömer den tilltalade som icke skyldig eller oskyldig när domstolen kommer fram till att personen inte gjort sig skyldig till brott. Till att börja med så är det ofta skillnad på den juridiska betydelsen av vissa termer och användningen av dessa termer i allmänspråklig mening. Det är också skillnad på vilka termer andra länder använder i sina rättsordningar.OskyldighetspresumtionenI Sverige är en grundläggande straffrättslig/processuellrättslig princip den så kallade oskyldighetspresumtionen. Denna princip är till exempel reglerad i artikel 6.2 Europakonventionen. Denna princip innebär att den som är anklagad för brott ska betraktas som oskyldig tills dess att hans skuld har blivit lagligen fastställd. Man är alltså bara skyldig om domstolen har dömt att den tilltalade är skyldig. Fram tills dess är man alltså oskyldig.SammantagetSom svar på din fråga gäller alltså att om domstolen inte dömer den tilltalade för brott är man fortsatt oskyldig. Man blir alltså inte icke skyldig.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är målsägande skyldig att inställa sig vid huvudförhandling?

2021-10-03 i Parter i rättegången
FRÅGA |Min 17-årige kompis har pekats ut av polisen såsom målsägande i ett mål om utnyttjande av barn för sexuell posering. Min kompis säger att han av den misstänkte förmåtts att posera men att poseringen inte var sexuell, och att han redan på den grunden inte utsatts för brott. Han önskar därför inte inställa sig vid huvudförhandlingen dit han är kallad. Jag undrar nu om min kompis såsom utpekad målsägande är skyldig att inställa sig vid huvudförhandlingen?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du funderar på om målsägande (den som blivit utsatt för ett brott) måste inställa sig vid en eventuell rättegång. Utgångspunkten är att målsägande inte behöver komma till huvudförhandling. Detta gäller dock enbart om målsägande inte blir kallad till rättegången, vilket verkar ha skett i din kompis fall och ofta sker då målsägande är en stor del av åklagarens bevisning . Om målsäganden ska infinna sig personligen, kan domstolen dessutom förelägga kallelsen med vite. Det innebär att om din kompis inte dyker upp på huvudförhandlingen, kan han få betala ett penningbelopp till staten (45 kap. 15 § Rättegångsbalken (RB)). Eftersom din kompis verkar vara kallad till huvudförhandlingen, så är han tyvärr skyldig att dyka upp. Hoppas det var svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

När ska ett mål i domstol handläggas skyndsamt? Hur gör man en förtursansökan?

2021-10-13 i Domstol
FRÅGA |Kan och har en Advokat möjlighet att påskynda tingsrätt eller Svea Hovrätt och om i så fall genom vilket lag ;)??
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ett mål ska behandlas så snart som möjligt, se 20 § förordning med hovrättsinstruktion. Vissa typer av mål kan handläggas med förtur. Detta ska ske om en åklagare ensamt beslutat om något, om någon är under 18 år eller om någon sitter häktad, se 27 kap. 2 § fjärde stycket rättegångsbalken (RB), 27 kap. 21 a § andra stycket RB, 27 kap. 9 a § andra stycket RB och 24 kap. 18 § RB.Handläggningen kan även prioriteras om rätten godkänner en skriftlig förtursansökan (som en enskild part, till exempel en advokat kan skicka in enligt 1 § i lagen om förtursförklaring i domstol).Vid bedömningen om en förtursansökan ska godtas, kollar domstolen på om handläggningen av målet har fördröjts (vilket ofta krävs), hur målet handlagts i övrigt, hur komplicerat målet är, hur parterna agerat och hur viktigt det är för den som sökt om förtur att få detta, se 1 § andra stycket lagen om förtursförklaring i domstol.Sammanfattat svar på din fråga: Advokaten kan skicka in en skriftlig förtursansökan till domstolen enligt lagen om förtursförklaring i domstol.Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

När måste misstankegraden delges den misstänkte?

2021-10-06 i Förundersökning
FRÅGA |Hejjag är en företagare från Halmstad som är åtalad för näringspennings tvättmin frågan är kring förundersökningen som pågick innanenligt åklagare så beslutade han att "skäligen misstänka mig för den brott" 25/10-2019, och detta har han diariefört samma datumförhörde han mig 2/6-2020 och först då har han gett mig delgivning om skäliga misstanke det har gått mer än 6 månader mellan fattade beslut och delgivningengjorde åklagare rätt eller hade han skyldighet att informera mig innan 2/6-2020?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är rättegångsbalken (RB) och förundersökningskungörelsen (FUK). Glädjande är att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar.I 23 kap. 18 § 1 st. RB sägs att när förundersökningen har kommit så långt att någon skäligen misstänks för brottet, ska den misstänkte underrättas om misstanken när han eller hon hörs. Skälig misstanke är en högre misstankegrad än uttrycket "kan misstänkas" och syftet med underrättelsen är att den misstänkte ska kunna utnyttja sin rätt till försvarare och i övrigt på ett adekvat sätt kunna tillvarata sina intressen. Den nyss nämnda lagparagrafen är således helt central för den misstänktes rättssäkerhet, se prop. 2016/17:68, s. 31. Underrättelsen ska lämnas redan när förhöret påbörjas och den bör specificeras för att undvika tveksamheter om vilket brottsligt handlande som avses. Varje enskildhet behöver dock inte vara klarlagd, men uppgifterna måste ändå konkretiseras i görligaste mån.Men skyldigheten att underrätta om misstankegraden "skäligen misstänkt" gäller först när förhör hålls med den misstänkte och detta trots att misstanken kan ha förelegat under lång tid. Det innebär att det inte föreligger någon skyldighet att kalla till förhör endast för att en misstanke uppstått. I samband med att den som skäligen misstänks för brott underrättas om misstanken ska däremot han eller hon enligt 12 § FUK också underrättas om sin rätt att 1. anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad, 2. få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den utsträckning som följer av 23 kap. 18 § RB, 3. vid behov biträdas av tolk och få handlingar översatta som är väsentliga för att kunna ta till vara sin rätt och 4. inte behöva yttra sig över misstanken och inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av sin egen skuld.Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammanfattningsvis kan konstateras att om det första förhöret hölls med dig den 2 juni 2020 och du då blev delgiven som skäligen misstänkt för det aktuella brottet har åklagaren enligt min mening inte gjort någonting fel. Men skulle förhör ha hållits med dig tidigare, dvs. efter den 25 oktober 2019 men innan den 2 juni 2020, kan det finnas skäl att rikta kritik mot åklagaren. Men utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det dock svårt att göra en ordentlig bedömning. Låt oss därför ta allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar. Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Eftersom du har betalat för ett Express24-ärende misstänker jag att du önskar en ganska så skyndsam återkoppling. Jag kommer därför att ringa dig redan imorgon torsdag den 7/10 kl 19.15. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Syns strafföreläggandet i belastningsregistret före eller efter att strafföreläggandet har godkänts?

2021-10-04 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej när syns strafföreläggande i belastningsregistret?Efter jag har betalat böterna (gödkänt) brottet eller innan?
Erika Björnfors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av lag om belastningsregister.Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret (lag om belastningsregistret 3 § 1 punkten). Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång. Alla som har lagförts för brott ska alltså registreras i belastningsregistret, och redan genom själva strafföreläggandet så har gärningspersonen lagförts. Det spelar alltså ingen roll om du betalar strafföreläggandet eller inte, utan uppgifterna om strafföreläggandet och brottet syns direkt i belastningsregistret när åklagaren beslutat om strafföreläggandet. Uppgifterna i belastningsregistret gallras dock fem år efter att du har godkänt strafföreläggandet (lag om belastningsregister 17 § 9 punkten). Det kan även noteras att från det att du har godkänt strafföreläggandet så har du 30 dagar på dig att betala det belopp som angetts i strafföreläggandet och på inbetalningskortet.Sammanfattningsvis, strafföreläggandet syns i belastningsregistret när åklagaren beslutat om strafföreläggandet och det är inte beroende av ditt godkännande.

Förundersökningsbegränsning

2021-09-30 i Förundersökning
FRÅGA |Varför hämtar inte polisen in bevismaterial när de vet var det finns?
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning. Den rättsliga grunden för att lägga ned utredningar som skulle kunna vara fruktbara förutsatt att mer bevis hämtas in återfinns i Rättegångsbalken 23 kap 4 a "En förundersökning får (...) läggas ned om fortsatt utredning skulle kräva kostnader som inte står i rimligt förhållande till sakens betydelse och det dessutom kan antas att brottets straffvärde inte överstiger fängelse i tre månader, eller om det kan antas att åtal för brottet inte skulle komma att ske till följd av bestämmelser om åtalsunderlåtelse...". Hoppas det besvarar din fråga!