Slutdelgivning - Vad innebär det?

2020-09-18 i Förundersökning
FRÅGA |Hej,Jag undrar om det per automatik eller generellt innebär att åklagarens avsikt är att väcka åtal om en misstänkt blir kallad till delgivning? När tar åklagaren beslut på att åtal skall väckas?I samband med delgivning, har man som misstänkt rätt att kalla ytterligare vittnen som är till den misstänktes fördel?Tack på förhand.
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag antar att den delgivning du avser är den s.k. slutdelgivningen som sker när en förundersökning är färdigställd.Sammanfattningsvis tas slutdelgivning innan beslut om åtal för att den misstänkte ska kunna förbereda sitt försvar. Slutdelgivning innebär dock inte automatiskt att åtal kommer att väckas. Vad innebär slutdelgivning?Innan åklagare kan väcka åtal görs en så kallad slutdelgivning. Det är först vid slutdelgivningen som den misstänkte får ta del av samtligt förundersökningsmaterial om det tidigare har förelegat förundersökningssekretess. Syftet med slutdelgivning är alltså att den misstänkte ska kunna förbereda sitt försvar. Den misstänkte och dess försvarare har då möjlighet att begära kompletteringar eller påkalla ytterligare utredningsåtgärder. Sådana kompletteringar till materialet kan vara omständigheter som talar till din fördel men som ännu inte har beaktats, till exempel nya vittnen. Skäligt rådrum ska ges den misstänkte att komma med synpunkter på förundersökningsmaterialet innan åtal väcks (23 kap. 18a § Rättegångsbalken). Hur länge "skäligt rådrum" är beror helt på fallets komplexitet och huruvida försvaret löpande har fått ta del av information.Innebär slutdelgivning att åtal kommer att väckas? Beslut om åtal tas först efter slutdelgivning och möjliga invändningar från försvaret, först då är förundersökningen avslutad (23 kap. 20 § Rättegångsbalken). Att slutdelgivning sker innebär inte per automatik att åtal kommer att väckas.Man kan dock tänka sig att åklagaren ofta redan tagit ställning i åtalsfrågan då förundersökningen från dennes sida är färdigställd. Förutsättningarna för att åklagare ska väcka åtal är att hen på objektiva grunder kan emotse en fällande dom. Rubbar emellertid försvarets kompletteringar denna uppfattning så ska ett negativt åtalsbeslut tas, vilket innebär att åtal inte väcks. Hoppas att du har fått svar på det du undrat över!Hälsningar,

Vilken domstol handlägger faderskapsmål?

2020-09-18 i Domstol
FRÅGA |vilken domstol handlägger faderskapsmål
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Behörig domstol i faderskapsmål är i första hand tingsrätt. Den dom som meddelas av tingsrätten kan överklagas till hovrätt och i sista hand högsta domstolen. För att få pröva sitt mål i hovrätt eller högsta domstol måste man få prövningstillstånd (jfr 49 kap. 14 § Rättegångsbalk och 54 kap. 1 och 10 § Rättegångsbalk). Dessa brukar kallas de allmänna domstolarna (11 kapitlet. 1 § Regeringsformen). Stämningen väcks hos den tingsrätt där barnet har hemvist. Hoppas du har fått svar på din fråga,MVH

Vad riskerar jag att förlora i ett FT-mål?

2020-09-16 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Är stämd av ett parkeringsbolag för att inte ha betalt avgiften samt kontrollavgifter mm. I runda tal ca 2500:-. Jag anser mig ha bevis för att parkeringsautomaten inte fungerade vid tillfället och att jag fick felaktig information om att en korrekt transaktion (80:-) var genomförd. Jag har bestridit deras krav och nu hamnat i Tingsrätten. Vad blir konsekvenserna om jag vinner respektive förlorar målet. Detta är ett sk FT-mål. Hur mycket riskerar jag att få punga ut med om det går fel?
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det gäller förenklade tvistemål finns det särskilda regler för att det inte ska bli dyrt och komplicerat att tvista om mindre värden. Av 18 kap 8a RB framgår det att förlorande part ska ersätta fem sorters kostnader: juridisk rådgivning i högst en timme (1404 kr exkl. moms), ansökningsavgiften eller tilläggsavgiften, partens och/eller ombudets resekostnader, kostnader för eventuella vittnen samt kostnader för översättning av handlingar. Vill du anlita ett ombud som företräder dig kommer du själv behöva betala den kostnaden eftersom det inte ersätts i FT-mål. Skulle du företräde dig själv i tvisten (och därmed gå miste om huvudinkomst) så kommer det heller inte att ersättas av motparten. Varför kostnader för ombud inte är ersättningsgilla beror på att parterna ska ha möjlighet att föra processen utan juridiskt biträde. I ditt fall:Sammanfattningsvis är möjligheterna att få rättegångskostnaderna ersatta av motparten starkt begränsade, det innebär dock att du inte har lika mycket att förlora om du inte vinner tvisten. Det är svårt för mig att ge dig ett exakt svar utan att veta alla bakomliggande omständigheter, men det är antagligen dyrare för dig att tvista i domstol än vad parkeringsboten är värd. Av den anledningen kan det vara mer fördelaktigt om ni förlikas.Jag hoppas att du har fått svar på dina funderingar, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Med vänlig hälsning,

Vem kan polisanmäla ett brott och hur ser processen ut?

2020-09-14 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Min fråga gäller en situation där person i fråga har ett milt mentalt handikapp som påverkar personens generella begåvning. Personen har blivit utsatt för en misshandel som involverar slag och (icke livshotande) knivhugg i ena axeln. Personen vill inte anmäla misshandeln. Personen har på grund av sitt handikapp även svårt att själv ta beslut och förstå konsekvenser av sina handlingar. Om denna person har en god man /förvaltare, kan då den legala ställföreträdanden göra en polisanmälan gällande brottet för sin huvudmans räkning utan huvudmannens samtycke? Tar man på något sätt hänsyn till huvudmannens funktionsnedsättning vid själva utredningen?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar om en legal ställföreträdare kan anmäla ett brott för sin huvudmans räkning och även hur processen ser ut.Vem kan polisanmäla ett brott?Först och främst kan jag informera om att det inte finns några formella krav på vem som kan göra en polisanmälan. Detta betyder att vem som helst kan skicka in information till polisen om att ett brott har begåtts. Du behöver alltså inte själv vara offer för brottet för att anmäla. Det innebär att en god man/förvaltare har all möjlighet att polisanmäla händelsen.Måste ett brottsoffer medverka i en polisutredning?Det som blir den mer intressanta frågan i det scenario du beskriver är huruvida personen som blivit utsatt för brott kommer välja att medverka i utredningen och biträda åtalet. Personen har ingen skyldighet att medverka i utredningen, utan kan meddela polisen att denne inte vill medverka och kan då inte bli tvingad till detta. Om polisen anser att det inte går att utreda brottet utan personens medverkan, kan detta emellertid leda till att utredningen läggs ned. Målsäganden (den som är utsatt för ett brott) har vidare en möjlighet att biträda åklagaren vid dennes åtal i tingsrätten. Målsäganden blir efter denne biträtt åtalet part i målet och kan då likt åklagaren bland annat lägga fram egen utredning och bevisning i målet och därmed få detta prövat av rätten. Som part i målet äger också målsäganden rätt att överklaga en friande dom eller något annat beslut i målet till högre rätt även om åklagaren inte väljer att göra så. Detta är emellertid också något som är helt frivilligt för brottsoffret.Hänsyn till funktionsnedsättningarOm personen medverkar i utredningen tas hänsyn till funktionsnedsättning vid förhör och liknande, detsamma gäller i domstolen. Enligt polisens hemsida tas hänsyn till bl.a. kognitiva funktionsnedsättningar och polisen anpassar sig då efter personens behov, du kan läsa mer om detta här. Sammanfattningsvis kan alltså polisanmälan göras av vem som helst som fått kännedom om händelsen, men utredningen kan komma att påverkas av huruvida personen som blivit utsatt för brott medverkar eller inte. Det finns heller ingen skyldighet för personen att biträda åtalet och bli part i målet.Jag önskar er ett varmt lycka till och ni är varmt välkomna att återkomma till oss på Lawline vid ytterligare frågor!Vänligen,

Kan jag ta reda på om en person sitter häktad och i så fall vart den sitter häktad?

2020-09-18 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Jag misstänker att en i min omgivning sitter häktad men har inte fått det bekräftat av någon. Hur kan jag ta reda på om personen i fråga är häktad eller inte? Ringer man nån? Isåfall vem? Eller finns det mailadress till nån man kan fråga?Vet bara personens namn, adress och födelsedatum (inte de fyra sista). Ifall det är relevant till min fråga.
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din fråga gäller om och hur du kan få reda på om en person är häktad eller inte. För att kunna besvara din fråga kommer jag använda mig av offentlighets- och sekretesslagen (nedan förkortad OSL) samt rättegångsbalken (nedan förkortad RB).Allmänt om häktade personers omfattning av sekretessDet som inledningsvis kan sägas är att häktade personer omfattas av sekretess (18 kap. 1 § stycke 1 OSL). Det betyder att Kriminalvården inte får tala om för någon annan att den aktuella personen är häktad och vart denne befinner sig. Kriminalvårdens personal får heller inte ge ut information om klienten som denne kan ta skada eller få obehag av, utan att en sekretessprövning görs. Klienten själv kan däremot ge tillåtelse att information lämnas ut till en viss person.Det som även bör tilläggas är att en eventuell försvarare till den häktade inte heller har någon egentlig skyldighet att ta kontakt med personens anhöriga när den blivit häktad. Det som däremot kan begäras av den häktade är att försvararen ska ta kontakt med dennes närstående. Den häktade kan på den vägen be advokaten att underrätta personens anhöriga om att den sitter häktad (21 kap. 9 § stycke 1 RB).Tips på hur du kan gå tillvägaOm du inte vet om personen är häktad och sedermera vart den i så fall är häktad kan du skriva ett brev till Kriminalvården. Då behöver du göra följande:- Skriv ett brev till personen och lägg det i ett kuvert. På kuvertet skriver du den häktade personens namn och personnummer. Personnumret ska skrivas med eftersom det kan finnas fler häktade personer med samma namn. Lägg sedan kuvertet i ett annat kuvert.- Posta det yttre kuvertet till följande adress:KriminalvårdenKlientenheten601 80 NorrköpingDet som händer därefter är att Kriminalvården skickar vidare ditt brev till rätt person. Därefter kan din anhörige, fru/man eller vän skriva alternativt ringa till dig. Det är däremot upp till den häktade att avgöra huruvida den vill besvara ditt brev eller ej. Personen ifråga omfattas som sagt av sekretess när den sitter häktad.Du kan hitta mer information kring häktning här.Jag hoppas det gav svar på din fråga. Om du har några vidare funderingar är du välkommen att kontakta oss på nytt.Ha en fin dag!Med vänlig hälsning,

Kallelse till förhör, vittne eller brottsmisstänkt?

2020-09-16 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!Jag fick hem ett brev och blev kallad till förhör som misstänkt för att brott, men att jag måste ringa in och boka tid för ett förhör?Är jag kallad som vittne eller en som gjort ett brott?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline för din fråga!Om det står i brevet att du är kallad till förhör för att du är misstänkt för brott, så är det nog en brottsmisstänkt du är kallad som. Det är även något du kommer få kännedom om när du kommer till förhöret. När du ringer och bokar tid kan du även dubbelkolla med polisen om det stämmer att du är kallad till förhöret för att du är misstänkt för ett brott. Beroende på vilket brott du är misstänkt för kan det även vara så att du har rätt till en offentlig försvarare (försvarsadvokat), det är också något du bör fråga polisen om. Du kan tilldelas en försvarsadvokat i de fall som du är misstänkt för ett allvarligare brott med en möjlig straffpåföljd på minst 6 månader. Du kan också ha rätt till en försvarsadvokat i dessa fall:- Om du är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,- Om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller- Om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till dina personliga förhållanden eller till vad målet rör.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Vem står för rättegångskostnaderna vid ett överklagande av hyresnämndsmål?

2020-09-14 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Gäller Rättegångskostnad. Hyresnämnden har efter sammanträde beslutat att en hyresgäst skall vräkas. Sökande är ett kommunalt bostadsbolag som driver en allmännyttig verksamhet med vinstintresse. Ombud för bostadsbolaget är en advokat. Sammanträdet med hyresnämnden var gratis för hyresgästen även inkl. Ev. Advokat kostnader. Ponera nu att hyresgästen överklagar till Svea Hovrätt. Frågan är om hyresgästen skall betala advokatens ev. Kostnader om hyresgästen förlorar målet i Svea Hovrätt?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du nämnt att hyresnämnden varit första instans i denna tvist antar jag att din hyresvärd sagt upp hyresrätten till hyrestidens slut. Det vill säga att hyresvärden inte vill förlänga din hyresrätt och att denne vill att du efter en uppsägningstid flyttar ut. Detta är alltså en hyrestvist som avses i 12 kap. 49 § jordabalken, JB.Rättegångskostnader vid överklagande av hyresnämndsmål till hovrättVad gäller rättegångskostnaderna vid ett överklagande till hovrätten, är huvudregeln att vardera part ska bära sina egna kostnader när det gäller hyrestvister som avses i 12 kap. 49 § JB (se 12 kap. 73 § JB). Detta innebär att hyresgästen inte ska betala hyresvärdens kostnader för processen oavsett hur tvisten går. Med andra ord behöver hyresgästen alltså inte betala kostnaderna för hyresvärdens advokat oavsett om denne vinner eller förlorar.Det finns dock ett undantag från denna huvudregel, (se 12 kap. 73 § JB som hänvisar till 18 kap. 6 § rättegångsbalken). Detta aktualiseras om hyresgästen exempelvis inte dyker upp till hovrätten vid sammanträden, inte följer hovrättens förelägganden (att exempelvis inkomma med en uppgift) eller genom påståenden eller invändningar som är helt utan någon verklighetsbäring gör så att målet onödigtvis förlängs eller på annat sätt onödigtvis orsakar kostnad för motparten. Då kan hyresgästen få betala en del av hyresvärdens processkostnader. Det är dock min uppfattning att rätten visar viss förståelse om det är en privatperson som kanske inte är så juridiskt insatt. Så länge man dyker upp i tid och inte påstår saker som uppenbarligen är helt oriktiga så bör man nog inte oroa sig för mycket för detta undantag.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Varför flyttas domen fram?

2020-09-13 i Domstol
FRÅGA |Vad kan vara anledningen till en förflyttad dom. Min pojkvän skulle få sin dom i fredags klockan 11:00 men istället för att få den så förflyttades domen till nästa vecka vad kan det beror på?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att tingsrätten flyttar fram datumet för meddelandet av dom beror troligen på tingsrättens arbetsbelastning eller oförutsedda händelser i deras arbete. Troligen behöver de mer tid att författa domen och har därför varit tvungna att flytta fram datum för dom. Tingsrätten ska givetvis i största mån hålla sig till det datum de angivit från början, men kan i undantagsfall behöva flytta fram datumet för när dom meddelas. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar