Hur ogiltigförklarar man gamla domslut?

2019-08-22 i Domstol
FRÅGA |jag vill ogiltigförklara gamla domslut eftersom vården inte är medveten om vilka skador som orsakats, dom måste bli medvetna om felen först, det förekommer ord med dubbla betydelser som vården låtit bli att dokumentera fullt ut, förvirringen som vården orsakat drabbade mig. Bevis om felaktig diagnos ignoreras, går det att ogiltigförklara gamla beslut?
Amanda Strömblad Larsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Efter att en dom har vunnit laga kraft (efter 3 veckor) kan den inte längre överklagas, utan den möjlighet som återstår är att ansöka om resning. För att en ansökan om resning ska beviljas krävs dock speciella omständigheter. Syftet med detta är behovet av att lagakraftvunna domar ska kunna ses som mer eller mindre definitiva.Det vanligaste skälet till att bevilja resning är att nya omständigheter eller bevis har tillkommit efter det att domen vunnit laga kraft. Om det i ditt fall har uppkommit nya omständigheter som kan ändra utgången i målet (bevisning om felaktig diagnos etc.) kan du alltså ansöka om att beviljas resning. En av få möjligheter som finns att angripa en lagakraftvunnen dom är att med stöd av nya omständigheter eller bevis ansöka om resning Ett beslut om resning innebär att den gamla domen upphävs och att det normalt blir en ny rättegångDen som haft rätt att överklaga domen har rätt att ansöka om resning. När det gäller fällande domar i brottmål är det därför i första hand en möjlighet för den som har dömts.Endast en liten andel av alla ansökningar om resning som kommer in till Högsta domstolen beviljas. Under 2017 registrerades 27 nya resningsärenden, 2016 registrerades 35 nya resningsärenden och 2015 var motsvarande siffra 34.Om du vill ansöka om att beviljas resning kan göras på blanketten via domstolarnas hemsida, se här: http://www.hogstadomstolen.se/Om-handlaggningen/Resning/.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Tillämpa EU-rätt i svensk domstol

2019-03-01 i Domstol
FRÅGA |Vad är obligationen av svensk domare att bedöma huruvida tillämplighet av en EU lag prövas på min egen begäran i domstol istället för Svensk lag i en tvist med ett internet företag? Individer kan ju inte gå till EU-domstolen, utan domaren själv måste välja. EU lagen och exemplen som finns på internet i EUs konsumenträtt hemsida visar tydligt att företag är skyldigt att redovisa kostnaderna av olika betalningsätt jämte summan för produkten välsynligt vid godkännande. Svensk lag är mycket mer luddig och utan tillämplig exempel på internet. Företaget har inte redovisat fakturaavgiften jämte produktenskostnad i mitt fall. Faktureringsavgiften var dold på det sättet att man måste först inse att val finns, ändra det i betalningsinstälningarna själv för att se summan, och inse att de skickar en faktura saftigt kryddat med fakturakostnader om man inte ändrar betalningsinställningen. By-default är faktura valt och innehåller hårt kryddat fakturakostnad. Jag har betalat tjänsten men inte den dolda/oredovisade fakturakostnaden.
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De svenska domstolarna är bundna av att tillämpa EU-rätten, där förordningar är direkt bindande och s.k. direktiv implementeras i svensk rätt. All prövning i svensk domstol måste därför ske i ljuset av EU-rätten. Det finns dock en princip i svensk rätt som heter "jura novit curia" som innebär att rätten känner lagen. Principen innebär alltså att det är domstolen som själv väljer vilka rättsregler de vill lägga till grund i ett avgörande eftersom rätten förväntas känna till lagen bäst och vilka rättsregler som är tillämpliga i det specifika fallet. Jag kan inte svara på rak arm vilka konsumenträttsliga regler som bör ligga till grund i avgörandet, men är du i behov av vidare juridisk rådgivning i det specifika fallet rekommenderar jag dig att vända dig till några av våra jurister på Lawline på telefonnummer 08-533 300 04.Hoppas att du fick viss vägledning i din fråga!

Vad händer om det är en lögn i en polisanmälan?

2019-07-26 i Förundersökning
FRÅGA |Om en person ljugit om att hen gjort något olagligt som hen egentligen inte har gjort och sen blir polisanmäld för det. Vad händer då?
Amanda Strömblad Larsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När polisen får in en fråga kommer de att starta en förundersökning. Om det inte finns något misstänkt brott, på grund av felaktiga påståenden, kommer polisen att lägga ner förundersökningen och det kommer då inte heller att kunna väckas något åtal. Hoppas att du fick svar på din fråga!