När ska ombud meddelas till domstolen?

2019-02-26 i Parter i rättegången
FRÅGA |Hej!Om man vill att ett ombud ska representera en vid ett tvistemål, när ska ombudet med fullmakt meddelas till Tingsrätten? Måste man i samband med att man lämnar in stämningsansökan meddela Tingsrätten om ombudet med fullmakt, eller kan man göra det när som helst i processen innan eventuell huvudförhandling startar? Har läst att man kan meddela ombudet muntligen till Tingsrätten, hur gör man det? Kan man i samband med den muntliga förberedelsen via skriftlig fullmakt eller muntligt meddela Tingsrätten om vem man vill ska vara sitt ombud med fullmakt?Kortfattat undrar jag: kan man när som helst under förberedelseprocessen anlita fullmakt, eller måste man göra det innan Tingsrätten skickar ut själva stämningen?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om rättegångsombud hittar vi i 12 kap. Rättegångsbalken (RB). Om en part vill att ombud ska föra talan ska parten ge ombudet en fullmakt. Denna fullmakt kan ges skriftligen eller muntligen inför rätten (se 12 kap. 8 § RB). En skriftlig fullmakt ska vara undertecknad av parten och visas upp när ombudet första gången för talan i målet (se 12 kap. 8-9 §§ RB). En muntlig fullmakt ska avges inför den domstol som handlägger målet och kommer då antecknas av rätten (6 kap. 3 § första stycket, fjärde punkten RB). Det finns inget krav på när ett eventuellt ombud ska anlitas, utan det kan göras likväl i början av processen i samband med stämning eller under en redan pågående förberedelse. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vittnesskyldighet för 17-åring

2018-11-20 i Vittna
FRÅGA |Hej.Min dotter är 17 år, fyller 18 den 17 dec.Hon kommer att kallas som vittne av sin pojkväns advokat nu i november. Första hyvudförhandling en är redan på fredag den 23 nov 2018.Är hon tvungen att vittna?. Begår hon något brott i att vägra, även om det är till pojkvännens fördel? Tänker att hon kanske blir grillad av åklagaren. Är hon tvungen att vittna under ed?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om vittnen hittar vi i Rättegångsbalken (RB).I 36 kap. 1 § RB anges att varje person som inte är part i målet får höras som vittne, med undantag för målsägande som oavsett om denne för talan eller ej inte får vittna. Detta innebär att en person som inte är part i målet i regel har en vittnesskyldighet och därmed ska vittna i rätten under ed. Enligt 36 kap. 4 § RB kan rätten befria personer under 15 år från vittnesskyldigheten och i 36 kap. 13 § RB anges att även om rätten skulle besluta att en person under 15 år ska vittna så får denne inte göra det under ed. I 36 kap. 3 § RB anges hur personer som är gifta eller på liknande sätt närstående med part i målet inte är skyldig att vittna och även här undantas dessa från skyldigheten att avlägga ed om de väljer att vittna (se 36 kap. 13 § RB). Med närstående avses t.ex. att personerna är eller varit sambor eller att de haft en fast parrelation med en praktisk och känslomässig bindning av en inte obetydlig varaktighet som därmed kan jämställas med ett samboförhållande.Det kan därmed konstateras att din dotter med hänsyn till sin ålder inte kan undantas vittnesskyldigheten och inte heller skyldigheten att avlägga ed. Frågan om hon är skyldig att vittna under ed torde därigenom bero på om rätten i detta fall anser att deras relation gör att hon är att betrakta som närstående och därigenom undantas vittnesskyldigheten samt kan välja att vittna men inte under ed. Om en person som blivit kallad för att vittna väljer att utebli kan rätten i vissa fall besluta om hämtning av personen (se 36 kap. 20 § RB) eller att personen blir skyldig att betala vite (se 36 kap. 7 § RB). I de fall rätten beslutat att vite ska betalas ut och vittnet ändå väljer att inte uppfylla vittnesskyldigheten kan det beslutas om att häkta personen (se 36 kap. 21 § RB). Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar