När har den tilltalade rätt till offentligt försvarare vid brottmål?

2019-03-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |När har den tilltalade rätt till offentligt försvarare när det gäller brottmål?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om offentlig försvarare hittar du i 21 kap. rättegångsbalken.Huvudregeln är att om den misstänkte är anhållen eller häktad så ska offentlig försvarare förordnas för honom, om han begär det. Offentlig försvarare ska också på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett brott, där straffet inte är lindrigare än fängelse i sex månader (21 kap. 3a § rättegångsbalken)Vidare finns även vissa undantagsomständigheter där en offentlig försvarare ska förordnas (21 kap. 3a § andra stycket).1. En offentlig försvarare ska förordnas om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,2. om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom, samt3.om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör. Vänligen,

Skyndsamhetskrav vad gäller unga lagöverträdare

2018-03-02 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej. Om jag förstått det rätt ska rättsprocesser där den misstänkta är kvinna eller ung (under 21?) skyndas på. Särskilt om personen är häktad. Var kan jag hitta lagstöd för denna regel?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdareLagstöd för skyndsamhet när det gäller unga lagöverträdare hittar du i Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL). Lagen är tillämplig i när den misstänkte ännu inte fyllt 21 år (1 § LUL). Det görs dock ingen skillnad på om den unga lagöverträdaren är kvinna eller man. Dessa paragrafer i lagen reglerar specifikt skyndsamhetskravet: - En förundersökning mot den som inte har fyllt 18 år och som gäller brott på vilket fängelse kan följa ska bedrivas med särskild skyndsamhet. Förundersökningen ska avslutas och beslut om personen ska åtalas ska fattas så snart det kan ske och senast inom sex veckor från dagen för delgivning av brottsmisstanke. Det framgår vidare av paragrafen att tidsfristen får överskridas endast om det är nödvändigt med hänsyn till bl.a utredningens beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter (4 § LUL)- Mål mot den som inte har fyllt 21 år ska alltid behandlas skyndsamt (29 § LUL).Ingen bestämmelse som reglerar häktning av ungaDet finns ingen bestämmelse som specifikt beskriver ett skyndsamhetskrav när det gäller unga lagöverträdare vid just häktning. Samma regler för häktning gäller som för vuxna, med förbehåll för bestämmelsen om att den som inte har fyllt 18 år endast får häktas om det finns synnerliga skäl (23 § LUL). Det betyder att ett större krav på restriktivitet ställs för häktning av en person som är under 18 år. Har man trots det blivit häktad gäller samma regler som för personer över 18 år. Vad gäller häktning finns dock en allmän bestämmelse i rättegångsbalken (1942:740) som säger att så länge den misstänkte är häktad och tills dess åtal har väckts ska utredningen bedrivas så skyndsamt som möjligt (24 kap. 3 § tredje stycket rättegångsbalken).Hoppas att du fick svar på din fråga och att du är nöjd med svaret!Vänligen,

Hur gör jag för att få ersättning från staten pga. häktning?

2018-12-31 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej jag satt anhållen o sedan häktad i 7 dagar hösten 2017 hur gör jag för att få ersättning för detta det kan väl inte vara normalt? Åtalet blev avskrivet av tingsrätten
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om ersättning vid frihetsberövande hittar du i lagen om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder (frihetsberövandelagen).Du har i regel rätt till ersättningDen som på något sätt varit frihetsberövad i minst 24 timmar, dvs. anhållen eller häktad utan att bli dömd för gärningen har i regel rätt till ersättning (2 § frihetsberövandelagen). För att du ska få ersättning krävs det att du själv ansöker om det hos Justitiekanslern och ger in underlag för vad som ska ersättas.Ersättning kan utgå för lidande, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och utgifter (7 § frihetsberövandelagen). För att du överhuvudtaget ska kunna få för ersättning måste skadan vara direkt följd av själva frihetsberövandet. Du kan själv ansöka om ersättning genom att fylla i en blankettFör att få ersättning kan du själv fylla i Justitiekanslerns blankett och skicka in den. Blanketten hittar du HÄR.Du kan även anlita ett juridiskt ombud och få ersättning för skäliga ombudskostnader om din ansökan går igenom. Behöver du hjälp med att fylla i blanketten kan du kontakta någon av våra jurister HÄR.Vänligen,