Kan barn under 18 år stämma sin pappa?

2022-01-13 i Domstol
FRÅGA |Kan barn under 18 år stämma sin pappa?
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline.Regler om stämningsansökan i tvistemål hittas i 42 kap. RB.Varje människa är ett rättssubjekt, innebärande att varje människa har rättskapacitet. Rättskapacitet innebär att man har förmåga att äga egendom och rättigheter samt att ha förpliktelser.Minderåriga kan vara part i rättegångar, dock får inte minderåriga råda över talan, vilket i sådana fall sköts av partens ställföreträdare, se 11 kap. 1 § RB. Det är alltså möjligt för en person under 18 år att ansöka om stämning mot sin fader, dock kan den minderåriga inte vara part i eventuell rättegång. Med vänlig hälsning

Vad innebär det att kallas som misstänkt till ett förhör?

2021-12-09 i Förundersökning
FRÅGA |Fick samtal att jag är misstänkt men inte vad det gällde, jag är orolig och vet inte vad det handlar om och ska på förhör på måndag, jag ska bara in på ett misstanke förhör - vad betyder det? Betyder det att jag gjort något eller att de behöver min "hjälp" i en utredning
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt 23 kap. 2 § Rättegångsbalken (RB) skall det utredas vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om tillräckliga skäl föreligger för åtal mot honom.En del av metoderna för att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet innefattar förhör. Du är misstänkt för brott och har kallats till förhör enligt 23 kap. 6 § RB.Du skriver att du är misstänkt för ett brott. Det innebär att förundersökningsledaren håller det för troligt, i detta skede av utredningen, att du begått det aktuella brottet. I Sverige råder förhörsplikt, vilket innebär att du måste infinna dig till förhöret på utsatt tid förutsatt att du inte har laga förfall, det vill säga eventuell giltigt skäl till annat. Detta följer av 23 kap. 6 - 9 §§ RB.Förhöret med dig görs utifrån att du är misstänkt för att ha begått brottet i fråga. Det är under förhöret som du får reda på vad du är misstänkt för. Du får möjlighet att lämna din berättelse och din inställning till misstanken. Du har också rätt att begära advokat till förhöret, och det finns inget tvång att ge någon utläggning under förhöret.Polisen och förundersökningsledaren ska bedriva sitt arbete, inklusive förhören, objektivt, se 23 kap. 4 § RB. Det innebär att förundersökningsledaren har en skyldighet gentemot dig som misstänkt att söka efter det som ligger dig till last såväl som omständigheter som är till din fördel. Med vänlig hälsning!

Om jag misstänker att polisen felaktigt avlyssnat mig, vilka åtgärder kan jag vidta?

2021-07-19 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!Jag läste att polisen inte får lyssna av ens telefon hur som helst. Men om jag misstänker att polisen gjort det ändå, hur får jag reda på om det är sant?MVH
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt är det rätt att Polismyndigheten och polismän i tjänst inte får använda sig av avlyssningsmetoder i förundersökningen.Vid vissa uttryckliga situationer är det däremot tillåtet. Det följer av 27 kap. 18 § Rättegångsbalken (RB). Hemlig teleavlyssning får användas vid misstanke om brott där två års fängelse kan följa. Således är det för polisen få situationer där denna typen av hemliga tvångsmedel får användas.Syftet med hemliga tvångsmedel är att den misstänkte inte ska få reda på att de har använts. I de situationer där polisen haft verklig befogenhet att vidta ovan stadgade åtgärder har man som misstänkt inte någon rätt att bli delgiven, i jämförelse med vad som gäller för andra delar av förundersökningen, se 23 kap. 18 § 2st. RB.I de fall du misstänker att polisen avlyssnat dig utan sådan befogenhet som krävs, eller i fall polisen inte iakttagit de allmänna principer som krävs för användning av straffprocessuella tvångsmedel, exempelvis inte iakttagit största möjliga proportionalitet eller objektivitet har du som misstänkt rätt att få ta del av polisens agerande mot dig. Ifall det inte går att ta reda på om en sådan avlyssning varit i fråga kan du, under förutsättning att du har goda grunder för dina misstankar, göra en anmälan.Med vänliga hälsningar!

Är det tillåtet att vara med via videolänk från alla länder i Europa vid huvudförhandling?

2021-04-14 i Domstol
FRÅGA |Kan man vara med vid muntlig förhandling genom videolänk från alla länder i Europa eller finns det lagliga hinder för det från vissa länder?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att en huvudförhandling ska hållas muntligen, med alla aktörer närvarande, se 5 kap. 10 § RB.Det finns möjlighet att delta via videolänk eller telefon enligt samma paragraf, om rätten beslutar det. Hänsyn ska dock tas till kostnader eller olägenheter som skulle uppkomma om den som ska delta i sammanträdet måste infinna sig i rättssalen.Rent teoretiskt är det, om det finns skäl för det, möjligt att hålla huvudförhandling via videolänk från alla Europas länder. Det är dock som ovan stadgat rätten som beslutar om det är lämpligt. Ska huvudförhandling hållas i Malmö är det kanske inte lämpligt att ha huvudförhandling via videolänk om en aktör befinner sig i Köpenhamn exempelvis.Med vänlig hälsning!

Omfattas rättshjälp av rättegångskostnader vid tappat mål?

2022-01-13 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Den som förlorar en rättegång i ett dispositivt tvistemål ska som huvudregel betala motpartens rättegångskostnader. Vad spelar det i sammanhanget för roll om motparten åtnjöt statlig rättshjälp i processen
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Frågan besvaras utifrån reglerna i Rättegångsbalken (RB).Enligt 18 kap. 1 § RB är huvudregeln att den förlorande parten skall betala alla rättegångskostnader. Det innebär att du som tappat målet ska ersätta motpartens kostnader för rättegången, där också rättshjälpen ingår. Om det är du själv som har rättshjälp kommer du ändå bli betalningsansvarig för rättegångskostnaderna. Med vänlig hälsning

Har jag rätt att byta advokat?

2021-11-02 i Rättshjälp
FRÅGA |Hej! Min syster är mitt i en vårdnadstvist där hon tog kontakt med en advokat som skulle representera henne juridiskt i tingsrätten för ca. 3 månader sedan. Hon pratade med advokaten första gången när hon skulle presentera hennes situation för advokaten och de skulle skriva ett avtal. Sedan dess har advokaten varit svår att nå och ber själv om ursäkt för att han har mycket att göra och varit väldigt upptagen. När hon ringer på advokatens telefeonnummer kommer hon alltid till växeln och receptionisten meddelar alltid att han är upptagen just nu och att hon skulle meddela honom att min syster ringde, men han ringer eller hör inte av sig efter. Han hör av sig endast när han vill. Min fråga är då om min syster har rätt att få byta advokat med denna anledning? Tack på förhand.
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Rätten att byta advokat beror mycket på om klienten har en offentlig försvarare som betalats via rättshjälp, eller en privat försvarare som klienten själv betalat.Ifall din syster har bekostat försvararen själv har hon all rätt att byta advokat, och behöver heller inte ange någon särskild anledning. Det går bra att byta advokat i det här läget utan att några formella hinder står i vägen.Ifall din syster har erhållit en försvarare via rättshjälp, det vill säga en av det allmänna betald försvarare, krävs det särskilda skäl för byte av försvarare, se 26 § rättshjälpslagen. Att din systers advokat har varit upptagen med andra uppdrag kan inte i sig anses vara särskilda skäl. Särskilda skäl föreligger främst vid sjukdom hos biträde eller jävighet. Likaså kan särskilda skäl föreligga ifall det är ett för klienten avgörande fall, exempelvis ett vårdnadsmål eller liknande. Särskilda skäl är dock ett högt ställt krav.Med vänlig hälsning!

Kan jag lämna blodprov i stället för urinprov?

2021-05-18 i Förundersökning
FRÅGA |Om polisen stannar mig när jag kör bil, och vill att jag skall lämna pissprov för thc, kan jag neka det och begära blodprov istället då?
Martin Carleheden |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Möjligheten för svenska myndigheter att urinprov och blodprov regleras som straffprocessuellt tvångsmedel i 28 kap. RB.Enligt 28 kap. 12 § RB får den som är skäligen misstänkt för brott, varpå fängelse kan följa, kroppsbesiktigas, för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet.Kroppsbesiktning får även genomföras på den som skäligen kan misstänkas för brott där fängelse kan följa, genom tagande av salivprov, om syftet är att göra en DNA-analys, eller för att utreda den misstänktes ålder.I vissa fall, enligt 28 kap. 12b § RB får även den som inte skäligen är misstänkt för brott om det finns synnerlig anledning att kroppsbesiktningen underlättar utredningen. Med kroppsbesiktning avses undersökning av människokroppens yttre och inre samt att prov tas från människokroppen och undersöks. En kroppsbesiktning får inte utföras så att den som undersöks riskerar framtida ohälsa eller skada.Både urinprov och blodprov är en form av kroppsbesiktning således. Polismannen vill i ditt läge utföra ett urinprov. Har polismannen agerat i enlighet med ovan principer och lagenligt är du tvungen att genomföra ett urinprov. Det är förbjudet för poliser att utföra blodprov, det får endast ske med hjälp av läkare, se 28 kap. 13 § RB.Du har dock rätt att välja att få utföra ett blodprov i stället för urinprov, detta följer av proportionalitetsprincipen och ändamålsprincipen. JO har i ett uttalande (JO 915-201) också fastslagit att ett blodprov ska få lämnas i stället för urinprov om så begärs.

Hur ser en komplettering av förundersökning ut?

2021-04-13 i Förundersökning
FRÅGA |Jag vill ha exempel på hur en komplettering av en förundersökning skall se ut. Vi kan ta som exempel våldsbrott.
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!23:18a RB stadgar att den misstänkte och dennes försvarare har rätt att begära komplettering av förundersökningen.Frågan om komplettering aktualiseras alltid i samband med slutdelgivningen. Komplettering kan behövas för att anföra det försvaret tycker är nödvändigt för att få till en fullt godtagbar förundersökning. Vad gäller våldsbrott kan det exempelvis handla om att ge in ny information om omständigheterna eller ta reda på förhörsledarens arbetshypotes för att sedan kunna arbeta utefter den, detta för att göra förundersökningen så komplett som möjligt.En komplettering av förundersökning begärs hos åklagaren. Med vänliga hälsningar!