Jävig domare i HD

2021-02-08 i Domstol
FRÅGA |Hej! En dom från Högsta domstolen går ju inte att överklaga. Men om det i efterhand kommer fram uppgifter om att domarna varit jäviga, vad gör man då?
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Det ställs krav på att domare ska utföra sin roll och arbete opartiskt och sakligt, vilket är väldigt viktigt. Om det visar sig att rättsfallet dömts under jäviga förhållanden, så anses det vara en mycket allvarlig överträdelse. Rättegångsbalken har en rad regler som aktualiseras vid händelse av jäv i domstol (4 kap. 13 § RB). Dessa regler finns av rättssäkerhetsskäl, så att alla ska ha rätt till en rättvis rättegång. Jäv resulterar oftast i rättegångsfel. En domare får således inte vara jävig under en rättegång, vara partisk. Först och främst är det domaren själv som ska anmäla att det kan komma att föreligga en jävig situation (4 kap. 14 § RB). Om domaren inte berättar detta, och det ändå uppmärksammas av andra, så kan beslutet som fattades överklagas på grund av misstänksam jäv. Det primära beslutet, och domen i sig, kan därmed förklaras ogiltigt. Konsekvensen kan då bli att hela målet, eller delar av målet, måste prövas om på nytt. En domare som har varit jävig riskerar även att åtalas för brottet tjänstefel (20 kap. 1 § Brottsbalken). Det krävs således att domaren agerat uppsåtligt eller av oaktsamhet. Eftersom Högsta domstolen är sista instans för allmänna domstolar, så kan man i regel inte överklaga deras beslut. Men man kan exempelvis klaga över domvilla (59 kap. 1 § punkt 4 RB), på grund av grovt tjänstefel som har inverkat på målets gång. På detta sätt kan man få beslutet undanröjt och prövat på nytt, även om det rör sig om ett HD - beslut. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Verkställighet av dom

2021-01-20 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej hur ansöker jag om verkställighet av dom hos tingsrätten? Ringer jag upp den tingsrätt som dömde målet?
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Det finns olika former av verkställighet av dom, oftast beroende på vilken typ av mål det rör sig om. Det är svårt för mig att veta vilken form du efterfrågar.Verkställighet av dom innebär att man begär att ett visst avtal, beslut eller en dom ska genomföras. Beslutet måste ha vunnit laga kraft, och det krävs att du har en exekutionstitel för att innehållet i domen ska kunna genomföras. Ansökan om verkställighet av dom ska vanligtvis göras till den Tingsrätt eller den myndighet (Kronofogdemyndigheten) som har meddelat beslutet. Om det rör sig om Tingsrätten så är det klokt att vända sig till de som hanterade ditt mål ifråga. Här finns information om hur du går tillväga om du önskar att verkställa en dom kopplat till Kronofogden. Då ska du fylla i lämplig blankett för ditt ärende och sedan skicka in. På deras hemsida finns det bra vägledning om hur man gör en ansökan. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,