Allmänna reklamationsnämnden ger rekommendationer

2021-06-14 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vad blir det för konsekvenser för ett företag om det vägrar följa ett beslut av en tvist mellan två parter, som fattats av ARN ( Allmänna Reklamationsnämnden ) ?
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det får inga rättsliga konsekvenser om ett företag vägrar följa ett avgörande från Allmänna reklamationsnämnden. En dom eller ett beslut från en domstol får genom s.k. rättskraft konsekvenser för parterna, s.k. rättsföljder. Har domstolen avgjort ett mål och i domen sagt att den ene parten ska fullgöra betalning är rättsföljden att denne ska betala. Ytterligare rättsföljder kan följa om den betalningsskyldige inte betalar. Domen kan ha den rättsföljden att ränta löper fram tills betalning. Vidare kan domen också användas som en exekutionstitel, d.v.s. domen kan ges in till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Allmänna reklamationsnämndens avgörande har ingen rättsföljd eftersom den ger rekommendationer till parterna (3 § förordning med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden). Det kan få konsekvenser ändå om ett företag inte väljer att följa rekommendationen som myndigheten ger eftersom det innebär att dålig publicitet för företaget. Allmänna reklamationsnämnden sammanställer inte själv några listor över företag som inte följer rekommendationerna. Eftersom uppgifterna är offentliga sammanställs de ändå ofta av medier och konsumentorganisationer, så som organisationen Sveriges konsumenter. Till skillnad från en vanlig domstol sysslar Allmänna reklamationsnämnden med s.k. alternativ tvistlösning (1 § förordning med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden). En anledning till en sådan lösning är att det ska vara en lättillgänglig och rättssäker hjälp för konsumenten, det kan ju också vara kostsamt att ta en tvist till domstol.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vem är behörig att utfärda ordningsböter?

2021-01-16 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!Angående skoterkörning på naturreservat och i nationalparker.Inget jag gör ofta men någon gång varje år när jag "missat" klockan eller det blir snöstorm och jag fort måste ta mig hem. Är naturligtvis tjockt snötäcke så det blir inga skador på marken och inga renar eller andra djur jag skrämmer. Har passerat på otillåtet område med skotern ca 10 minuter...Kan 1 polis som tyckte den såg mig köra skoter på otillåtet område bötfälla mig?Kan 2 poliser som tyckte dom såg mig köra skoter på otillåtet område bötfälla mig?Kan 1 anställd på Länsstyrelsen som tyckte den såg mig köra skoter på otillåtet område bötfälla mig?Kan 2 anställda på Länsstyrelsen som tyckte dom såg mig köra skoter på otillåtet område bötfälla mig?Tack, Jan-E
Peter Pargell |Tack for att du vänder dig till Lawline med din fråga!Böter kan ges av en (1) polisman (48 kap. 1 § rättegångsbalken (RB)). I övrigt gäller att åklagare, tulltjänsteman och tjänsteman vid kustbevakning kan utfärda böter (48 kap. 19 § RB). Det ställs alltså inga krav på att det ska vara mer än en polisman som utfärdar boten. Det hänger ihop med att utfärdandet av penningböter är en s.k. summarisk process och med det menas att en påföljd ges utan rättegång (48 kap. 3 § andra stycket RB). Du kan givetvis bestrida boten, alltså neka till att du gjort dig skyldig till någon förseelse. I sådana fall tas frågan upp i domstol vilket följer av att böter ges för brott som hör under allmänt åtal (48 kap. 1 § RB och 20 kap. 2 § RB). Personal från länsstyrelsen kan alltså inte utfärda böter. Däremot kan en från Länsstyrelsen förordnad naturvårdsvakt avvisa personer som kör scooter där det inte är tillåtet (3 a § terrängkörningslag).Om du nekar att betala din botNekar du att betala din bot leder detta alltså vanligtvis till åtal. Hur en domstol sedan bedömer trovärdigheten hos ett eventuellt vittne beror helt på omständigheterna. Det går alltså inte att uttala sig generellt om ett vittne väger tyngre än två vittnen. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Överklagande av beslut om insyn i förundersökning

2021-02-07 i Förundersökning
FRÅGA |Enligt rättegångsbalken 23:18 andra stycket kan undersökningsledaren avslå den misstänktes begäran att få ta del av handlingar i förundersökningen innan slutdelgivning, om insyn skulle vara till men för utredningen. Av 23:21 d § andra stycket följer att den misstänkte inte kan begära tingsrättens prövning av ett sådant avslagsbeslut innan förundersökningen har slutförts. Min fråga är om den misstänkte innan förundersökningen har slutförts kan överklaga ett sådant avslagsbeslut till kammarrätten med stöd av offentlighets- och sekretesslagen 6:8 första stycket?
Peter Pargell |Hej och tack for att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett sådant avslagsbeslut överklagas enligt rättegångsbalkens regler och inte enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (23 kap. 19 § rättegångsbalken). En misstänkt kan visserligen begära att få ta del av de allmänna handlingar som finns i en förundersökning och överklaga till kammarrätten som du anger i din fråga. Men en sådan begäran skulle inte ge den misstänkte mer insyn. En pågående förundersökning är nämligen inte en allmän handling (2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen (TF)). Uppgiften kan då inte lämnas ut (6 kap. 4 § OSL). Det kan visserligen vara så att en uppgift i en förundersökning har getts in till Polismyndigheten från en annan myndighet och då är det en allmän handling (2 kap. 9 § TF). Men uppgiften kan omfattas av förundersökningssekretess (18 kap. 1 § OSL). Hoppas att du har fått svar på din fråga!