Får svensk domstol användas bevisning som fåtts fram genom metoder som inte tillåts enligt svensk lag?

2021-05-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Den senaste tiden har ENCRO och fransk polis tillvägagångssätt varit omstritt. Frågan som jag förstått det som är om avlyssning skett på fransk eller på svensk mark. Hur ligger det till med bevisinhämtning från utländska myndigheter? Får svensk domstol användas bevisning som fåtts fram genom metoder som inte tillåts enligt svensk lag?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fri bevisföringI svensk processrätt finns principen om fri bevisföring. Den innebär att parterna i en rättegång får åberopa all bevisning som de kan få fram och att värdet av bevisningen prövas fritt av domstolen (så kallad fri bevisvärdering). I vissa andra länder, framför allt Storbritannien och USA, finns regler om vilken bevisning som är tillåten respektive otillåten.Det finns ett fåtal undantag och en generell avvisningsregel i 35 kap 7§ rättegångsbalken men annars finns det i princip inga begränsningar om vad som får åberopas som bevisning i en domstol i brottmål. Det har heller inte ansetts oförenligt med lag att ta upp och pröva bevisning som åtkommits på ett olagligt sätt.Olagligt åtkommen bevisningI Sverige har två situationer gällande olagligt åtkommen bevisning blivit klarlagda. Det första är ett förbud mot att använda bevisning som tillkommit genom ett brott mot Artikel 3 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, som stadgar skydd mot tortyr och liknande omänsklig behandling, och det andra är ett förbud mot att använda sig av bevisning som oåterkalleligen skulle förstöra den tilltalades rätt till en rättvis rättegång.Mål B 3203-21I mål B 3203-21 har hovrätten funnit att bevisningen från EncroChat inte tillförts målet i uppenbar strid med fransk eller svensk lag eller europeiska eller internationella överenskommelser. Hovrätten har därför tillåtit att EncroChat-materialet får åberopas i målet.SammanfattningSammanfattningsvis kan konteras att utrymmet för rätten att avvisa bevisning är väldigt litet. Istället ger man rätten möjlighet att värdera hur högt bevisvärde viss bevisning ska ha i enlighet med den fria bevisvärderingen. När det gäller EncroChat har hovrätten konstaterat att denna bevisning är tillåten och får alltså åberopa i mål. Hoppas du fått svar på din fråga du är alltid välkommen att kontakta oss igen om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Går det att överklaga ett strafföreläggande efter godkännande?

2021-02-17 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej!Jag godkände ett strafföreläggande för vårdslöshet i trafik. Men nu i efterhand känner jag mer att det var en olycka och polisen pressade mig till att godkänna brottet genom att säga att de blir stora kostnader om man förlorade i rätten. Kan jag överklaga domen?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som att du fått ett strafföreläggande, det vill säga ett brev där du informerats om att du är misstänkt för vårdslöshet i trafik och att du kan erkänna brottet. Jag förstår det även som att du har accepterat strafföreläggandet genom att erkänna brottet. Eftersom din fråga rör strafföreläggande blir rättegångsbalken (RB) tillämplig. StrafföreläggandeVid mindre allvarliga brott kan strafföreläggande ersätta en rättegång. Ett strafföreläggande är ett meddelande om att du är misstänkt för ett brott och du kan antingen välja att erkänna brottet och godkänna strafföreläggandet eller inte godkänna det (48 kap 2 § RB). Ett strafföreläggande ska innehålla ett flertal uppgifter bland annat information om åklagaren, den misstänkte, brottet och straffet (48 kap 6-7 §§ RB). När du godkänner strafföreläggandet får det samma kraft som en dom utfärdad av en domstol (48 kap 3 § RB). Går det att överklaga ett strafföreläggande efter godkännande?Möjligheterna att överklaga och häva ett strafföreläggande efter att man godkänt det är tyvärr mycket begränsade. De tre möjligheter som finns är följande (59 kap 6 § RB): 1) Om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring. Kan till exempel vara att det rör sig om en person som är under 15 år eller om den som undertecknat föreläggandet inte förstått att det rör sig om just ett strafföreläggande.2) Om det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel, att föreläggande bör anses ogiltigt. Här rör det sig främst formella fel till exempel att viss information inte funnits med på föreläggandet.3) Om föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag. Detta är när felaktig lagstiftning tillämpats. Utifrån din fråga framgår det inte hur långt tid det gått sen du accepterade strafföreläggandet. Överklagandet måste nämligen ske inom ett år från att du fått ditt straff, exempelvis betalat en bot (59 kap 7 § RB). Överklagan ska göras skriftligen och hos tingsrätten i den ort där vårdslösheten i trafik ägde rum. För att du med framgång ska kunna överklaga ett strafföreläggande krävs alltså att något fel har begåtts vid behandlingen av det. Alla möjligheter att överklaga som jag listat ovan är alltså svåruppnåeliga och utifrån den information som finns i din fråga tyder inget på att någon av dessa omständigheter föreligger. I sådana fall kan strafföreläggandet inte hävas. Sammanfattning och mina råd till digSom jag konstaterat ovan är det ofta i princip omöjligt att få ett godkänt strafföreläggande upprivet. Det krävs som sagt att något fel har begåtts vid behandlingen av föreläggandet och utifrån den information jag fått ser jag inget som tyder på att något fel begåtts. I sådana fall kan du tyvärr inte förvänta dig att strafföreläggandet hävs. Det går såklart fortfarande att överklaga föreläggandet. Jag har dock svårt att se att föreläggandet skulle hävas och det är viktigt att komma ihåg att processer i domstol kan bli både dyra och psykiskt påfrestande.Hoppas du fått svar på den fråga! Skulle du ha fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen!Med vänliga hälsningar,