Kan Lawline hjälpa mig skriva en överklagan?

2021-11-24 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Kan jag få hjälp av en juridik student att skriva en överklagan till Svea hovrätt angående en vårdnadstvis ?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att skriva överklagan ingår tyvärr inte i vår gratisrådgivning. För att få hjälp att skriva en överklagan så rekommenderar jag dig därför att boka en tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka en tid här eller ringa oss för mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är det förbjudet att be en advokat framföra en hälsning till den häktade?

2021-05-18 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! En vän till mig sitter häktad sen en tid tillbaka. Jag vet både vilket häkte och vilken advokat hen har. Jag har vart i kontakt med häktet angående att brev jag vill skicka, men pga av högt tryck hos åklagaren så kan det ta mycket lång tid för den häktade att få brevet (eftersom åklagaren måste läsa det först). Till min fråga: får jag kontakta hens advokat och be denne om att bara hälsa och säga att jag tänker på personen. Eller är det förbjudet?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga så sitter din vän häktad med restriktioner och att du vill veta om du kan be advokaten hälsa till din vän.Precis som du är inne på så måste åklagaren godkänna all kontakt som den häktade har med andra som inte är hens advokat om hen är häktad med restriktioner. Detta beror på att man vill minska risken för att den häktade personen ska undanröja bevisning eller på annat sätt försvåra utredningen (6 kap. 1 § häkteslagen). Det finns inget direkt förbud i lagen om att en advokat inte får framföra ett sådant meddelande till den häktade. Men eftersom den häktade sitter med restriktioner så kan inte advokaten framföra meddelanden hur som helst eftersom det hade motverkat syftet med restriktionerna. Ett meddelande mellan den häktade personen och någon utomstående kan ju till exempel innehålla dolda meddelanden om något kring brottet eller annan brottslig verksamhet. Därför bör en advokat inte framföra ett sådant meddelande utan att prata med åklagaren först och få ett godkännande.Sammanfattningsvis så finns det inget direkt förbud utan du kan be din väns advokat att framföra meddelandet. Men troligen kommer advokaten då att prata med åklagaren för att denne ska bedöma om det är lämpligt eller inte att framföra din hälsning. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Nedlagd förundersökning, åtelsunderlåtelse och överprövning av beslut

2021-05-11 i Förundersökning
FRÅGA |Hejsan! Har en fråga jag skulle villa få ett svar på.Vad står åtalsunderlåtelse i 20 kapitlet rättegångsbalken för.Har fått min egen förundersökning nerlagd .Jag har gjort en egen anmälan till ekobrotts myndigheten om mitt grova bedrägeri jag är utsatt av min son. Han är dömd för grova bedrägerier 22 miljoner och sitter fortfarande häktad.Han har suttit häktad 8månader än så länge.De släpper inte honom för han sticker .Kan jag göra en överprövning om min förundersökning hos ekobrotts myndigheten?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga så vill du veta vad åtalsunderlåtelse innebär och om du kan överpröva en nerlagd förundersökning.Först vill jag bara förtydliga att åtalsunderlåtelse inte är samma sak som att förundersökningen läggs ner. Jag kommer därför börja med att förklara skillnaden mellan dessa, med hänvisningar till bestämmelser i rättegångsbalken (RB).Vad innebär det att en förundersökning läggs ner?Huvudregeln är att det alltid ska inledas en förundersökning så fort det finns anledning att anta att ett brott som faller under allmänt åtal har förövats. Men i det fall det är uppenbart att brottet inte går att utreda så får man besluta om att inte inleda en förundersökning (23 kap. 1 § RB).En förundersökning får även läggas ner i två andra situationer. För det första om utredningen skulle kräva orimligt höga kostnader i förhållande till sakens betydelse och man kan anta att brottets straffvärde inte är högre än fängelse i tre månader. Eller för det andra om man kan anta att brottet kommer leda till åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. rättegångsbalken.Om man väljer att lägga ner förundersökningen så innebär det helt enkelt att man beslutar om att avbryta förundersökningen innan man har utrett brottet klart. En nedlagd förundersökning leder inte till några konsekvenser, mer än att brottet inte utreds. Det finns dock alltid en möjlighet att ta upp en nedlagd förundersökning igen om det skulle komma fram ny bevisning.Vad innebär åtalsunderlåtelse i 20 kap. rättegångsbalken?Åtalsunderlåtelse regleras i 20 kap. 7 § RB. Här framgår det att en åklagare får besluta att underlåta åtal för brott om någon förutsättning som räknas upp i bestämmelsen är uppfylld. Det kan till exempel handla om att man kan anta att brottet inte skulle leda till högre straff än böter, om man antar att åtal kommer leda till villkorlig dom och särskilda skäl föreligger, om den misstänkte har begått annat brott och det inte krävs påföljd utöver det brottet eller om psykiatrisk vård skulle dömas ut. Dessutom krävs det att inget allmänt eller enskilt intresse åsidosätts. Åtalsunderlåtelse är ett undantag från huvudregeln om att åklagaren alltid ska väcka åtal vid brott som hör under allmänt åtal (20 kap. 6 § RB).Åtalsunderlåtelse kan ske efter det att en förundersökning är klar och har delgetts den misstänkte. Beslutet om åtalsunderlåtelse innebär nämligen att åklagaren konstaterar ett en viss person är skyldig till ett visst brott. Detta sker oftast efter att den misstänkte har erkänt brottet. Åtalsunderlåtelsen får sedan samma betydelse som en dom, varpå beslutet om åtalsunderlåtelsen kommer registreras i belastningsregistret. En åtalsunderlåtelse leder dock inte till någon påföljd för den misstänkte.Kan man överpröva ett beslut om nedlagd förundersökning?Man kan alltid begära överprövning av ett beslut om nedlagd förundersökning. Första steget är att skicka en begäran om överprövning till den ekobrottskammare som har fattat beslutet om att lägga ner din förundersökning. Skulle du få den nekad så kan du skicka en ny begäran om överprövning till överåklagarens kansli. Mer information om hur du begär en överprövning och vad en sådan begäran ska innehålla finns på Ekobrottsmyndighetens hemsida.Om du vill ha vidare hjälp i ditt ärende så kan du vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad är tillräckliga bevis i mål om våld i nära relation?

2021-08-02 i Förundersökning
FRÅGA |En kvinna ringer polis efter att ha blivit misshandlad med strypgrepp av pojkvän. Polis anländer och kvinnan berättar för polis om 4 års misshandel , psykisk och fysisk av mannen. Det handlar om grov misshandel, blivit kastad in i väggen, huvud slaget i väggen, knytnävsslag i huvudet. Kvinnan säger till polis att hon har bevis för det med ljudinspelningar, ett handskrivet brev där mannen i princip erkänner och vittnesmål från anhöriga och vänner där hon berättat. Hur lång tid kan en utredning ta och måste inte detta ses som bevis och blir det åtal och om mannen döms vad kan påföljden bli?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur lång tid kan en utredning ta?Det går tyvärr inte att ge ett exakt svar på hur lång tid en utredning kan ta. Hur lång tid det dröjer innan ett eventuellt åtal väcks beror bland annat på hur komplicerad utredningen är, hur många personer som ska förhöras och om det ska göras kriminaltekniska undersökningar. Åklagarmyndigheten har dock satt upp riktlinjer när det gäller brott i nära relation som säger att handläggningen i relationsärenden ska ske snabbt och inte överstiga sex månader.Kan ljudinspelningar, handskrivet erkännande och vittnesmål från anhöriga och vänner räknas som bevis?Det finns mycket som kan utgöra bevisning i en utredning och ett åtal om våld i nära relation. I svensk rätt har vi en princip som kallas fri bevisföring vilken innebär att parterna får lägga fram i princip vilken bevisning som helst (35 kap. 1 § rättegångsbalken). Detta innebär att både ljudinspelningar, ett handskrivet brev där mannen i princip erkänner och vittnesmål från anhöriga och vänner där kvinnan berättat om vad hon utsatts för kan användas som bevisning. Andra vanliga bevis som kan förekomma i mål om våld i nära relationer är läkarintyg och dokumentation av skador. I slutändan är det dock upp till domstolen att avgöra hur stort bevisvärde de olika bevisen ska ha, det vill säga hur trovärdiga de olika bevisen är och om de olika bevisen är tillräckliga för att bevisa bortom rimligt tvivel att den åtalade är skyldig. Denna princip kallas för fri bevisvärdering (35 kap. 1 § rättegångsbalken).Blir det åtal?Det är åklagarens uppgift att besluta om åtal ska väckas efter att förundersökningen är avslutad. Om det finns tillräckligt med bevisning för att åklagaren kan förvänta sig en fällande dom så är denne skyldig att väcka åtal. Om det inte skulle finnas tillräckliga bevis för en fällande dom ska åtal däremot inte väckas. Av informationen i din fråga kan jag tyvärr inte uttala mig om bevisningen i just detta fall kommer vara tillräckligt för att åtal ska väckas. Men med tanke på att det finns flera olika typer av bevisning så finns det nog en chans att det är tillräckligt för att väcka åtal. Men som sagt är det upp till åklagaren att avgöra.Vad kan påföljden bli om mannen döms?För att avgöra vad påföljden skulle kunna bli måste jag först gå in på vilka brott som mannen hade kunnat dömas för.Eftersom kvinnan har blivit utsatt för både fysisk och psykisk misshandel under fyra års tid så skulle mannen kunna bli åtalad för grov kvinnofridskränkning. Det krävs då även att varje handling har utgjort ett led i en upprepad kränkning av kvinnans integritet och att gärningarna har varit ägnade att skada kvinnans självkänsla. Straffet för detta är fängelse i lägst nio månader och högst sex år (4 kap. 4 a § brottsbalken).Mannen skulle även kunna bli åtalad för misshandel. Detta blir dock endast aktuellt om mannen inte skulle bli dömd för grov kvinnofridskränkning. I sådana fall skulle straffet bli fängelse i högst två år, eller fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år om brottet skulle klassas som grovt (3 kap. 5–6 §§ brottsbalken).Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur långt sträcker sig en advokats tystnadsplikt?

2021-05-13 i Parter i rättegången
FRÅGA |Hej sitter och dividerar lite med en vän om hur långt tystnadsplikten går hos en advokat, exempel: Om en person tar kontakt med en advokat och denne antar den som klient och klienten berättar att han har mördat och har nu en kvinna kidnappad i källaren, vad hade advokaten gjort? Räcker sig tystnadsplikten så långt att advokaten inte kan säga något om de pågående brott eller brott som skall komma eller är det en moralisk fråga hos advokaten i det sammanhanget?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst vill jag bara påpeka att de regler jag kommer gå igenom gäller för de som är advokat och alltså är upptagna i Sveriges advokatsamfund. För den som enbart är jurist gäller inte dessa regler, och en jurist har därmed inte tystnadsplikt. En försvarare måste emellertid alltid vara advokat och måste därmed följa de regler som jag nu kommer gå igenom.En advokat ska utföra de uppdrag som anförtrotts denne och iaktta god advokatsed. Advokaten har dessutom tystnadsplikt som gäller allt denne får kännedom om i sitt arbete när god advokatsed kräver det (8 kap. 4 § rättegångsbalken). Vad som är god advokatsed framgår av Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed (VRGA). Tystnadsplikten framgår även av 2.2 VRGA. Undantag från tystnadsplikten gäller endast om klienten gett sitt samtycke eller om det finns en laglig skyldighet att lämna upplysningar (2.2.1 VRGA). Ett sådant undantag kan vara när det är brottsligt att underlåta att avslöja ett pågående eller förestående brott (23 kap. 6 § brottsbalken). För att kunna dömas för underlåtenhet att avslöja brott så måste det vara stadgat i lag. Exempel på sådana brott kan vara mord, våldtäkt, människorov, rån, etc. Som advokat har man även en skyldighet att inte främja orätt (1 VRGA). Detta innebär i praktiken att man som advokat inte får medverka till brott och får inte heller ljuga. Ett exempel är om klienten skulle erkänna ett brott för sin advokat men inte vill erkänna brottet för domstolen. Hamnar man i en sådan situation som advokat så måste man frånträda uppdraget. Det beror på att om advokaten skulle fortsätta med uppdraget så kommer denna medvetet behöva ljuga inför domstol, vilket innebär att de främjar orätt.I ditt exempel så innebär det att advokaten i fråga måste frånträda sitt uppdrag om det är så att klienten är misstänkt för mordet och kidnappningen men inte vill erkänna för domstolen. Skulle klienten vilja erkänna brotten så behöver advokaten alltså inte frånträda sitt uppdrag. Vad det gäller mordet så kan inte advokaten uttala sig om detta eftersom det är ett brott som redan är fullbordat och därför omfattas av tystnadsplikten. Kidnappningen kan advokaten emellertid bli straffad för om denne underlåter att avslöja eftersom det är ett pågående brott som är straffbart (4 kap. 10 § brottsbalken).Sammanfattningsvis så är advokaters tystnadsplikt långtgående, men det finns vissa undantag då advokaten får bryta mot tystnadsplikten för att inte främja orätt. Det är alltså inte en moralisk fråga för advokaten.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,