Väcka en talan i tingsrätt

2021-09-13 i Parter i rättegången
FRÅGA |Hur väcker man en talan i en tingsrätt?
Gabriella Zako |Hej och tack för din fråga!Det dispositiva tvistemålsförfarandet regleras av rättegångsbalken (här benämnd RB).Enligt 42 kap. 1 § RB (rättegångsbalken) skall käranden (den som stämmer motparten) anger sitt yrkande, ifall käranden har fler yrkanden skall alla anges även fast att det är tillåtet att senare under målet lägga till ett yrkande 13 kap. 3 § RB. När det gäller svarandens yrkande skall denne i svaromålet ange ifall han/hon bestrider eller medger svaromålet 42 kap. 7 § 1 p. RB.Jag utgår i ditt fall ifrån att hyresvärden är kärande och att du är svaranden. För att kunna yrka skadestånd och att lägenheten ska överlåtas till dig krävs att du skickar en stämningsansökan 42 kap. 1 § RB, Stämningsansökan ska sedan skickas in till tingsrätten i den ort där svaranden har sin hemvist 10 kap. 1 § första stycket RB. Du måste alltså skriva en stämningsansökan som du sedan skickar in till rätten för att därmed väcka en talan.Stämningsansökans innehållDet finns ett antal punkter som måste finnas med i en stämningsansökan (42 kap. 2 § RB). Jag kommer att redogöra för dessa punkter här nedan.YrkandeEn stämningsansökan måste innehålla ett bestämt yrkande (42 kap. 2 § första stycket 1 RB). I yrkandet ska man kort och koncist ange vad man vill att domstolen ska meddela för domslut. Du ska alltså i yrkandet ange vad du vill att domaren ska meddela för dom.GrunderVidare ska en stämningsansökan innehålla de grunder som käranden åberopar till stöd för sitt yrkande (42 kap. 2 § första stycket 2 RB). Här ska du beskriva vad som har hänt och övriga relevanta omständigheter som visar att du har rätt till det du har yrkat. Grunderna ska ha beskrivits utförligen.BevisningStämningsansökan ska även innehålla de bevis som man vill åberopa (42 kap. 2 § första stycket 3 RB). Detta innefattar både skriftliga och muntliga bevis. Om skriftlig bevisning åberopas, bör detta lämnas in till rätten i samband med ansökningen (42 kap. 2 § fjärde stycket RB).För varje bevis som man åberopar, ska även ett bevistema anges i stämningsansökan (42 kap. 2 § första stycket 3 RB). Bevistemat ska ange vad man som part vill styrka med det bevis som man har åberopat. Detta ska anges preciserat.Utöver nämnda punkter, ska en stämningsansökan innehålla personuppgifter m.m. (33 kap. 1 § RB). Stämningsansökan ska även vara undertecknad av käranden eller dennes ombud (42 kap. 2 § tredje stycket RB).Om du behöver vidare hjälp i ditt ärende, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på lawline!Med vänlig hälsning,

Vad är skillnaden mellan brottmål och tvistemål vid omröstning i domstolen, gällande förhandling?

2021-05-20 i Domstol
FRÅGA |Hej! Vad är skillnaden mellan brottmål och tvistemål vid omröstning i domstolen, gällande förhandling?
Gabriella Zako |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga att det gäller omröstning om domslut efter huvudförhandling. I tvistemål gäller RB 16 kap. 3 §. Vid omröstning skall den mening gälla, som omfattats av mer än hälften av rättens ledamöter. Om någon mening har erhållit hälften av rösterna och ordförandens röst är bland dem, skall dock den meningen gälla. I brottmål gäller RB 29 kap. 3§. I RB 29 kap. 3§ 1 st. står: Vid omröstning ska den mening som omfattas av mer än hälften av ledamöterna gälla. Om någon mening har fått hälften av rösterna och denna är den lindrigaste eller minst ingripande för den tilltalade, ska den meningen gälla. Om ingen mening kan anses som lindrigare eller mindre ingripande gäller den mening som fått hälften av rösterna, bland dem ordförandens. I RB 29 kap. 3§ 2 st. finns undantagsregler om det finns mer än två meningar utan att någon av dem fått majoritet. Dessutom finns det en annan undantagsregel i RB 29 kap. 3§ 3 st.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,Gabriella

Om Tingsrätten ogillar åtalet vad händer då med de extra kostnader den tilltalade haft pga exvis ett återkallat körkort?

2021-04-03 i Domstol
FRÅGA |Om Tingsrätten ogillar åtalet vad händer då med de extra kostnader den tilltalade haft pga exvis ett återkallat körkort?
Gabriella Zako |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Man har inte rätt till extra kostnader. Att tingsrätten ogillar åtalet innebär inte att det är något fel begånget vid handläggningen av förundersökningen eller målet.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Vänligen,Gabriella

Får man anmäla en misstänkt person för försök till hemfridsbrott?

2021-06-25 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! vi säger så här att ja misstänker än person för Försök till hemfridsbrott . det har gått 3-4 månad sen det hände. kan ja polisanmälan honom?
Gabriella Zako |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem kan polisanmäla ett brott?Först och främst kan jag informera om att det inte finns några formella krav på vem som kan göra en polisanmälan. Detta betyder att vem som helst kan skicka in information till polisen om att ett brott har begåtts. Du behöver alltså inte själv vara offer för brottet för att anmäla. Du har möjlighet att polisanmäla brottet men du bör tänka på att ha bevis såsom inspelning eller vittnen från grannarna som stärker din anmälan.PreskriptionstidenSom du beskriver så har hemfridsbrottet skett för 3-4 månader och preskriptionstiden för hemfridsbrott gäller i 2 år, 35 kap 1 § Brottsbalken. Det innebär att din rätt att åtala inte är förlorad eftersom det bara har gått 3-4 månader sedan brottet begåtts.Jag hoppas du fick svar på din fråga

Vilka bevis borde bifogas vid överklagan om "avregistrerad som försvunnen"?

2021-05-09 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Vilka bevis borde bifogas vid överklagan om "avregistrerad som försvunnen"?
Gabriella Zako |Hej! Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Bevis som bör bifogas är t.ex. foton, vittnen, legitimation m.fl.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!Med vänlig hälsning