Köparen har inte betalat, har jag tillräckligt med bevis för att driva detta juridiskt?

2018-05-20 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Sålt en husvagn med muntlig pris samt med ett vittne. kvitto på försäljning där köparen skrivit under att han köpt husvagnen samt ett foto på hans körkort men ej betalat in pengarna. Räcker det för att juridisk driva in pengarna
Lisette Andersson Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om bevisning och om processen i domstol finner du i Rättegångsbalken (RB). Ett krav på betalning kan tas upp till prövning i tingsrätten genom att du väcker en fullgörelsetalan (13 kap. 1 § RB). En förutsättning för fullgörelsetalan är dock att datumet för när betalningen skulle ha skett har passerat. Om domstolen bifaller din talan, det vill säga dömer till din fördel, så förpliktas köparen av husvagnen att betala det avtalade priset till dig. Det som är bra med en fullgörelsetalan är att om du vinner tvisten så utgör domen en exekutionstitel. Det innebär att du kan få hjälp av Kronofogden att driva in skulden om det är så att köparen ändå inte betalar. Du kan läsa mer om hur du går tillväga med en stämningsansökan här. Om det räcker för att kunna driva in pengarna genom en juridisk process är svårt att säga med ett rakt svar eftersom en sådan bedömning görs av domstolen i varje enskilt fall (35 kap.1 § RB). Du behöver kunna bevisa att köpet har skett och att köparen inte har betalat ännu. Eftersom du har ett skriftligt kvitto som är underskrivet av köparen och ett vittne som kan styrka det pris ni avtalat, så är det sannolikt att en domstol skulle anse att du har bra med bevisning som talar till din fördel. Mycket hänger dock på vad köparen har för bevisning och vilken anledning han uppger som grund till varför han inte har betalat. Så länge köparen inte kan visa upp något bevis som styrker att han redan har betalat eller att köpet aldrig har skett så anser jag att du har goda chanser att driva igenom detta juridiskt. Eftersom en domstolsprocess är både tidskrävande och kostsam så rekommenderar jag dig dock att försöka driva in pengarna själv först och främst, det finns trots allt en risk att man kan förlora tvisten, därför bör du överväga om det skulle vara värt besväret innan du bestämmer dig för att väcka talan. Jag hoppas du har fått hjälp med din fråga! Vänliga hälsningar,

Hellre fria än fälla

2018-05-15 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Vad är viktigast enligt lag och samhälle att aldrig döma någon oskyldig eller att så få skyldiga som möjligt ska frikännas?
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den principen du syftar på är en straffrättslig princip som vi brukar kalla "hellre fria än fälla" eller som den heter på latin "in dubio pro reo". Man brukar säga "hellre nio fria brottslingar än en enda som sitter oskyldigt dömd. Det är en rättsstatlig grundprincip som säger att åklagaren har bevisbördan(åklagaren ska bevisa den åtalades skuld) och att beviskravet är högt. Beviskravet är inte uttryckt i lag men i praxis gäller i Sverige att det ska vara "ställt utom rimligt tvivel" att den åtalade utfört gärningen. Det innebär alltså att domstolen ska fria om det föreligger konkreta omständigheter i målet som kan ge en annan förklaring till det inträffade än den åklagaren påstår.Denna princip kommer till uttryck även i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna(EKMR) där det framgår att i brottmål är det åklagaren som har bevisbördan. I art 6.2 EKMR hittar vi även oskyldighetspresumtionen, "envar, som blivit anklagad för brottslig gärning, ska betraktas som oskyldig intill dess hans skuld lagligen fastställts."Som slutsats kan jag då säga att i en rättsstat som Sverige väger intresset av att aldrig döma någon oskyldig extremt tungt!Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Kan jag åberopa ett beslut från Allmänna Reklamationsnämnden i domstolen?

2018-05-09 i Bevis och bevisning
FRÅGA |En rådgivningsbyrå i Malmö har lurat mig på 470.000 kr. De försäkrade att jag skulle få tillbaka mitt kapital efter 5 år.. Jag har vänt mig till ARN och fått rätt på alla punkter som min motpart bestrider. Företaget är dömt att betala tillbaka 470.000. Min fråga är: Kan man åberopa ett beslut från ARN i tingsrätten och hur stora är chanserna att vinna gehör?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag kommer inte att kunna ge dig ett rakt svar på frågan hur stora dina chanser är till framgång i en tvist med företaget i domstol, eftersom jag inte vet om några ytterligare omständigheter i ditt fall än att du har fått rätt i ett beslut från ARN.Däremot kan jag kommentera ARNs beslut i ditt ärende lite kort. Allmänna Reklamationsnämnden är en myndighet som kan pröva tvister mellan konsumenter och företag. Nämndens beslut grundas på aktuell lagstiftning och praxis, och besluten är inte bindande för varken företag eller konsument. De kan framför allt liknas vid rekommendationer. Trots att de inte är bindande väljer 70-80% av företagen att följa dessa, vilket ändå får sägas ge ARNs beslut ett visst inflytande över konsumenttvister. Att de inte är bindande innebär dock att företagen inte alls behöver följa dem om de inte vill. Det finns mängder med fall där företaget inte rättat sig efter ARNs beslut, och i de fallen är det upp till konsumenten om denne vill ta saken vidare till domstol, vars beslut faktiskt är bindande och verkställbara. Kan du åberopa ARNs beslut i tingsrätten? Ja, du kan åberopa ARNs beslut i tingsrätten. I Sverige har vi fri bevisföring och fri bevisvärdering (framgår av rättegångsbalken 35 kap. 1 §), vilket innebär att i princip vad som helst får läggas fram som bevis i en tvist och domstolen avgör själv vilket värde bevisningen har för målet.Att du fått rätt på alla punkter som du åberopat hos ARN innebär, enligt mig, att du ändå verkar ha fog för din sak och att det kanske finns förutsättningar för att föra process i den här frågan. Att ARNs beslut fattas av opartiska jurister och att de till 70-80% följs frivilligt av företagen innebär som sagt att nämndens beslut har en viss tyngd som skulle kunna vara till gagn för din argumentation i ett eventuellt mål.Med det sagt bör ett par saker påpekas.För det första: domstolen sysslar inte med att ta fram sanningar, utan i civilmål (som ditt skulle bli, eftersom du tvistar mot någon annan än stat eller kommun) så handlar det framför allt som att göra sitt yrkande styrkt. Man pratar då om den yrkandes bevisbörda (som kort och gott innebär att den som påstår något också skall bevisa detta). Detta innebär att du måste lägga fram tillräckligt stark bevisning för din sak, så att domstolen anser att du styrkt ditt yrkande. Det blir med andra ord i princip tal om att lägga fram argument som pekar i ditt yrkandes riktning. Man brukar ju säga att det inte handlar om att ha rätt, utan det handlar om att få rätt.Din motparts, dvs företagets, motbevisning kan också medföra att ditt yrkande inte längre anses styrkt.För det andra: Att föra process i domstol är riskabelt, eftersom processer är regelstyrda och de riskerar att bli långdragna och kostsamma (om man förlorar). Eftersom det nu rör sig om ett så stort belopp så finns det goda skäl att konsultera ett juridiskt ombud med erfarenhet i dessa frågor och som har kunskap om hur yrkanden ska utformas samt hur processen i stort ska gå till. SammanfattningJa, ditt beslut från ARN kan du lägga fram som bevisning i en tvist i domstol. Jag kan dock inte göra några förutsägelser kring hur tvisten kommer att gå. Istället rekommenderar jag, ifall du vill ta saken vidare till domstol, att ta kontakt med ett juridiskt ombud för att få hjälp med att formulera yrkande och företräda dig i rättsprocessen. Lawline har exempelvis en egen juristbyrå med erfarna jurister som skulle kunna hjälpa dig med ditt problem. Jag lägger en länk här om du vill kontakta dem.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Varför väljer åklagare att inte väcka åtal?

2018-05-05 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!Min vän har dömt en man för att ha köpt sex av henne. Hon hade spelat in ett samtal med honom där han erkände allt. Åklagaren lade ner fallet trots att det fanns bevis nog för att han skulle kunna bli dömd. Varför kunde hon göra så?
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du i Rättegångsbalken (RB). Hur går åklagarens arbete till när det finns ett misstänkt brott?Det första steget är att en förundersökning inleds. Syftet med en förundersökning är egentligen att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet samt att ge åklagaren tillräckligt med material och underlag för att kunna bedöma om åtal ska väckas eller inte (23:2). För att åklagaren ska välja att väcka åtal ska hen ha tillräckligt med bevis för att visa dels att ett brott har begåtts och dels vem som har begått brottet, eller i praktiken att den som är misstänkt ska kunna dömas för brottet.När förundersökningen är klar finns alltså två alternativ. Det första alternativet är att åklagaren anser att det finns tillräckligt med bevisning för att ett framgångsrikt åtal ska kunna ske. I så fall väcker hen åtal genom att upprätta en stämningsansökan så att saken tas till domstol. För de allra flesta brott finns en absolut åtalsplikt, vilket innebär att åklagaren måste väcka åtal om hen bedömer att det finns tillräckligt med bevisning (20:6). Det andra alternativet är att åklagaren anser att det inte finns tillräckligt med bevisning för en fällande dom för brottet och då läggs förundersökningen ner. En nedlagd förundersökning kan återupptas om ny bevisning kommer fram. Vad kan vara anledningen till att åklagaren väljer att inte väcka åtal?Det handlar som sagt om bevisning. Bedömer åklagaren att det inte finns tillräckligt med bevisning för att väcka åtal så läggs förundersökningen ner. Utan fler omständigheter i fallet är det tyvärr jättesvårt att säga varför åklagaren har gjort den här bedömningen utifrån den bevisning som finns. Bevisvärdering är komplicerat och utan fler omständigheter är det som sagt därför svårt att säga vad bevisningen kan ha fallit på.Rent allmänt kan det dock sägas att det ska ganska mycket till för att någon ska dömas i ett brottmål. Det beror på att rättssystemet bygger på den så kallade oskyldighetspresumtionen, vilken innebär att den som är anklagad för brott ska betraktas som oskyldig till dess att motsatsen lagligen har fastställts. Domstolarna brukar uttrycka det här högt ställda beviskravet som att den tilltalades skuld ska "vara ställd utom allt rimligt tvivel" för att man ska kunna meddela en fällande dom. Enbart ett erkännande brukar inte räcka för en fällande dom, utan det krävs mer bevisning som pekar i samma riktning. Sammanfattningsvis krävs det alltså väldigt stark bevisning för att det ska kunna bli fråga om en fällande dom, och med andra ord också för att åklagaren ska välja att väcka åtal. Vad kan du och din vän göra?Är din vän missnöjd med åklagarens beslut finns en möjlighet att begära överprövning. Det gör din vän genom att skriva en begäran som är tydlig och fullständig. Den skickas eller lämnas sedan till den åklagarkammare där beslutet har fattats. Du hittar mer information om överprövning av åklagarens beslut på Åklagarmyndighetens hemsida här.Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor. Med vänlig hälsning,

Är domen rättvis?

2018-05-18 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!Min kompis pappa som är 40 + blev dömd för misshandel av normalgraden och samhällstjänst på 50 timmar.Han skall även utge skadestånd ( 5000kr) till målsägande samt betala 800kr om brottsofferfond. Han blev dömd för misshandel eftersom att han i en bar hade slagit en väktare med knytnävsslag som då fick smärtor, han bar om ursäkt i tingsrätten och nämner att han inte kommer ihåg mycket av händelsen, då han var väldigt berusad.Han nämner att han sen tidigare haft problem med sin alkoholintag, därför går han på några möten för att kunna hantera.Domsskäl:"Den tilltalade har uppgett att han kan varken erkänna eller förneka denpåstådda gärningen eftersom han till följd av berusning saknar minnesbild av vadsom kan tänkas ha inträffat. Det enskilda anspråket har den tilltalade bestritt, menvitsordat skäligheten av begärt belopp.Genom de uppgifter som målsäganden lämnat – uppgifter vars riktighet det saknasanledning att betvivla – får det i målet anses klarlagt att den tilltalade motmålsäganden utövat det våld som åklagaren gjort gällande"- Enligt dombeslutetNu undrar jag om domen är rättvis?
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är svårt för mig att bedöma om domen är rättvis eller inte, när jag inte känner till allt som förekommit i målet. På det du berättar framgår det dock att domstolen har bedömt målsäganden som trovärdig, vilket kan bero på olika faktorer. Det faktum att målsäganden vid tillfället var i tjänst kan bidra till ökad trovärdighet, han eller hon var förmodligen nykter. Om det finns vittnen som bekräftar målsägandens berättelse ger det ytterligare stöd för riktigheten i hans eller hennes berättelse. Din kompis pappa förnekar inte händelsen, även om han inte heller erkänner den. Han uppger även att han var berusad och har minnesluckor. Det ter sig därför naturligt att domstolen lägger större vikt vid målsägandens uppgifter. Allt som allt verkar domen inte vara uppenbart orättvis, däremot kan jag tycka att domskälen är alltför kortfattade. Om din kompis pappa är missnöjd med domen bör han självfallet överklaga. Det är inte ovanligt att hovrätten gör en annan bedömning än tingsrätten. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Bevisning av enskild egendom

2018-05-09 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Min frus far har en fastighet som han påstår är enskild egendom hur tar man reda på om det kan vara så. Han köpte den av sin mor för ca: 50 år sedan och vi kan inte hitta några dokument som styrker detta att det är enskild egendom.
Rebecca Lundmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det kan inledningsvis konstateras att ett köp inte kan villkoras med att egendomen ska vara enskild. Den tidigare ägaren till egendomen har ingen möjlighet att villkora köpet, eftersom denne inte äger att förfoga över egendomen på det sättet i och med en överlåtelse genom köp. Hade fastigheten överlåtits genom gåva eller testamente, hade det varit möjligt att villkora överlåtelsen med att egendomen utgör enskild egendom. Egendom kan även göras enskild genom äktenskapsförord. Köpte din frus far fastigheten av sin mor, torde fastigheten endast kunna vara enskild egendom om din frus far har ett äktenskapsförord med sin fru, där fastigheten gjorts till enskild egendom. Vidare kan konstateras att huvudregeln är att den som påstår något har bevisbördan för detta. Det är således denne som har ansvaret att styrka att det denne uppger även stämmer. I ert fall är det din frus far som ska bevisa att egendomen är enskild eftersom det är han som påstår att den är det. Detta görs enklast genom att uppvisa skriftlig bevisning, exempelvis ett eventuellt äktenskapsförord. Muntlig bevisning är också möjlig, t.ex. genom ett vittne, men detta väger inte lika tungt i bevishänseende. Lyckas inte din frus far styrka att egendomen är enskild, kan egendomen inte i ett rättsligt perspektiv anses vara enskild. Vad ni kommer överens om er emellan spelar dock ingen roll. I t.ex. en rättegång skulle man dock dra slutsatsen att egendomen inte är enskild. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kommer namnet visas på den som lämnat uppgifter i ett åtal?

2018-05-07 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Under en förhandling.. Får en åhörares namn visas i bevisen eller tas upp i definition som "en syster" när åhörarna består av mamma, pappa, bror, syster och syster till den åtalade? Inga andra åhörare fanns och bildbevis visade en åhörares namn flera gånger.
Clara Wågefjell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!Jag kommer att använda mig av rättegångsbalken (RB) och allmänna processprinciper för att svara på din fråga. Eftersom att du skriver "åtalade" så antar jag att det rör sig om ett brottmål och att det därför är en åklagare inblandad.Namnen visas nog för att det ska vara lättare för domarnaDet finns inget direkt svar på din fråga eftersom att det inte finns något i lag som säger exakt hur det ska gå till. Dock är det så att domarna ska avgöra om bevisningen är stark nog att kunna döma på (35 kap. 1 § RB), vilket innebär att det är mycket lättare om de får veta vem som lämnat vissa uppgifter. De kan då avgöra om det är en säker bevisning eller inte. Det kallas för fri bevisvärdering och att då få veta vem som lämnat uppgifter hjälper till att kunna få fram säkra domar.Av den anledningen tror jag att det är vanligast att namnen visas, trots att personen finns som åhörare. Du kan såklart höra av dig till åklagaren eller domaren om du undrar varför de gör på detta sätt. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga och ha en fortsatt fin dag!Med soliga hälsningar,

Bevisning för skadegörelse om endast en person funnits i rummet

2018-04-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, jag har en kompis som har blivit anklagad av sabotage, det enda dom har till fakta är att han var i "rummet" ensam den gången men inte att han gjorde det. kan han åka dit för detta?.
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kan börja med att säga att detta inte går ge ett säkert svar på då jag inte vet vad som har hänt. Jag utgår från att du inte menar brottet sabotage, detta regleras i 13 kap. 4 § Brottsbalken (BrB) och innebär att man skadar egendom som avsevärd betydelse för exempelvis försvaret, folkförsörjning, rättskipningen o.s.v. och skadan måste vara av allvarlig art. Jag antar att du istället menar brottet skadegörelse enligt 12 kap. 1§ BrB som innebär att man skadar någon annan persons egendom. Detta är dock inte fullt relevant då det är bevisningen som är avgörande. Om bevisningen endast är att personen har varit i ett rum så lär inte bevisningen räcka för att fälla personen. Sedan beror det ju på om de kan visa att det personen har förstört var helt innan denne kom in i rummet, det kan bevisas med hjälp av vittnen o.s.v. Sedan vet jag inte hur stora skadorna är, vilka skador som finns o.s.v. men åklagaren måste visa att det är ställt utom rimligt tvivel. Vilket är ett högt beviskrav. Om åklagaren kan visa att skadorna inte fanns innan personen kom in i rummet och att det är skador som inte har uppkommit genom ren olyckshändelse så kan personen bli fälld. Kort sagt så räcker det inte att säga att personen var i rummet för att den ska bli dömd. Kan åklagaren däremot visa att det inte kan ha hänt på något annat sätt så finns en chans att personen blir dömd. Tyvärr kan jag inte ge ett säkrare svar än så men hoppas du blev nöjd med ditt svar. Återkom gärna om du har fler frågor. Med vänliga hälsningar,