Beviskrav i tvistemål

2018-03-07 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Vilken typ av bevisning krävs för att påvisa att grannens dagvatten numera rinner in på vårt tomt och har gjort att den är vattensjuk? Vi avser att lämna in en stämningsansökan.
Lisa Naudot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I tvistemål så ligger bevisbördan normalt sett på den som påstår något. Alltså om ni påstår att grannens dagvatten har gjort er tomt vattensjuk är det ni som ska bevisa det. För att det ska anses bevisat måste omständigheten vara styrkt. Att en omständighet är styrkt innebär ett lägre beviskrav än i brottmål där det ska vara ställt utom rimligt tvivel. För att något ska anses ställt utom rimligt tvivel ska det nästintill vara 100 procent bevisat (ca 98%). Gällande tvistemål är beviskravet läge ställt. För att ett påstående skall anses styrkt i ett tvistemål brukar det anses att det skall vara mer än "antagligt" eller "sannolikt", men det behöver däremot inte ha uppnått nivån för "uppenbart". Många jurister undviker att närmare precisera begreppen, men man brukar anse att "antagligt" är 50 % och "sannolikt" strax över 50 %. "Uppenbart" får, likt straffrättens "utom rimligt tvivel", anses motsvara närmre 100 % och det normala beviskravet "styrkt" ligger då på cirka 75 %. Det ska dock noteras att detta endast är ungefärligt och inte helt fasta siffror. I ditt fall måste ni alltså lyckas samla in så pass mycket bevisning att ni kan visa att det är styrkt att grannens dagvatten har gjort er tomt vattensjuk. Exempel på bevisning skulle t.ex kunna vara ett sakkunnigutlåtande, prover från marken, bilder och liknande. Mitt råd till er är att ta kontakt med en jurist som är kunnig på området så kan denne hjälpa er med processen och bevisning. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen,

Gäller vittnesmål upprättade i förtid?

2018-03-01 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Gällande arvstvist. Det finns en bevittnad kopia av ett testamente, kopian arkiverad i riksarkivet. Originalet ej funnet! En av dem som bevittnat testamentet en god vän, idag 83 år gammal vill gärna vittna om det blir en tings förhandling. Kan han göra ett skriftligt vittnesmål i förtid?? Han bekymrar sig över sin höga ålder, och att "tiden rinner iväg".Gäller ett sådant "förtida vittnesmål" i så fall?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 35: kap. 14 § rättegångsbalken gäller enligt huvudregeln, att så kallade vittnesattester (i förtid upprättade berättelser av vittne, exempelvis skriftligt) inte får åberopas som bevis i rättegången. Regeln är emellertid konstruerad som en förbudsregel med undantag. Det finns 4 undantag från förbudet mot vittnesattester.1. 35:14 st. 1 p. 1 – om det är särskilt föreskrivet (denna punkt avser bland annat sakkunnigbevisning). Förbudsregeln hindrar inte att part framlägger skriftligt sakkunnigutlåtande.2. 35:14 st. 1 p. 2 - om förhör med den som lämnat berättelsen inte kan hållas vid eller utom huvudförhandling eller i övrigt inför rätten. Vittnet kan ha avlidit eller drabbats av sjukdom, eller så har man kanske inte lyckats få ett vittne eller en målsägande att inställa sig. Denna punkt är aktuell i ditt fall.3. 35:14 st. 1 p. 3 om det finns särskilda skäl med hänsyn till de kostnader eller olägenheter som ett förhör vid eller utom huvudförhandling kan antas medföra, som kan antas stå att vinna med ett sådant förhör, berättelsens betydelse och övriga omständigheter.4. 35:14 st. 2. Vittnesattester får även användas i tvistemål, om parterna godtar det och det är inte uppenbart olämpligt.SlutsatsJa. Skulle personen avlida innan rättegången, finns det alltså möjlighet att vid rättegången använda en, av personen, i förtid upprättad vittnesattest.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Beslagtagen egendom

2018-02-14 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Ska försöka göra en lång historia kort,Polisen kom hem till mig under december och beslagtog min mobil samt dator för att någon har beställt droger i mitt namn. Dom hade hittat ett paket hos posten som tydligen var adresserat till mig. Jag har ingen som helst koll på vad eller hur det kan förekomma.En månad senare kommer dom hem till mig igen och gör en husrannsakan med 5 poliser samt narkotikahund. Dom hittar givetvis ingenting eftersom att jag inte håller på med droger.Men dom beslutar då att beslagta min nya dator som jag fick köpa då dom tog den första samt den lånetelefon jag hade.Har inte fått ett enda papper eller information om vad som händer nu samt när jag får tillbaka mina prylar.Hur fungerar det i dessa fall och hur lång tid kan det ta innan jag ser min dator samt mobiltelefon igen?Har jag rätt att få tillbaka mina saker fortare då dom inte har hittat nåt olagligt?Ska tillägga att det "brott" jag är misstänkt för skedde den 19e december. Den nya datorn som dom tog med sig är inköpt av mig 1 månad senare än brottet skedde, vilka rättigheter finns med att överklaga ett sådant beslut och hur går man tillväga?Tack på förhand
Julia Zarour |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller generellt En polisman får ta föremål i beslag när han verkställer en husrannsakan (27 kap. 4 § rättegångsbalken) i övrigt fattas beslut om beslag av undersökningsledare, åklagare eller rätten. Beslag kan företas mot såväl misstänkta som icke misstänkta förutsatt att föremålen som beslagtas skäligen kan antagas ha betydelse för utredningen om brott (27 kap. 1 § rättegångsbalken). Det ska råda proportionalitet när ett beslag sker mellan ditt intresse och motstående intresse (27 kap. 1 § 3st rättegångsbalken). Rätten att överklaga beslagetDu som har drabbats av ett beslag i samband med husrannsakan har rätt att begära domstolens prövning om beslaget (27 kap. 6 § rättegångsbalken). Rätten ska i samband med detta hålla förhandling så snart som möjligt där du kan framföra varför beslaget ska upphöra. Om rätten fastställer att beslaget ska kvarstå ska (om åtal inte redan väckts mot dig) den utsätta tid inom när åklagaren måste väcka åtal mot dig. Tiden får inte sättas längre än vad som är nödvändigt (27 kap. 7 § rättegångsbalken). Detta beslut ger dig en viss uppfattning om hur länge beslaget kan komma att bestå. Om åklagaren inte väckt talan inom den angivna tiden eller begärt förlängning ska beslaget omedelbart upphöra (27 kap 8 § rättegångsbalken). När beslaget omedelbart upphör ska Du bli underrättad om att sakerna finns att hämta på angiven plats (27 kap. 8 b § rättegångsbalken). Du kan även överklaga tingsrättens beslut till hovrätten om du är missnöjd. Detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelats (52 kap. 1 § rättegångsbalken). Sammanfattning Första steget för din del gäller att begära tingsrättens prövning om beslaget. Där kan du bland annat argumentera för den men du drabbats av och att du anser att beslaget ska upphöra för att bevisning inte hittats. Däremot är det värt att observera att det brukar ta långt tid att undersöka elektroniska medel. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp,Med vänliga hälsningar!

Villkor för att beslagta egendom under polisförhör?

2018-02-06 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Jag var på ett polisförhör idag där jag blivit misstänkt för misshandel. De beslagtog min telefon utan att berätta varför förutom att det var ett bevis i utredningen.Jag undrar om de bara får ta min telefon hursomhelst, utan att säga anledning och utan någon som helst övrig information?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 27 kap. 1 § rättegångsbalken stadgas, att föremål som kan antas ha betydelse för utredningen om brott eller är avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott, kan tas i beslag. Om någon av dessa förutsättningar föreligger, exempelvis att din mobiltelefon kan antas ha betydelse för utredning av brott, har således polisen rätt att beslagta den. Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Åtgärd efter att förundersökning lagts ned?

2018-03-06 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Ord mot Ord! Min dotter har blivit sexuellt ofredad vid Polhemsskolan i Gävle hon är 16 år och gärningsmannen 19 år. Gärningsmannen har tillfälligt varit avstängd från skolan vid två tidigare tillfällen b.la. för droger vilket skolans huvudman delgivit min dotter. Min dotter har i skollokalen blivit indragen på en toalett där gärningsman låst hennes handleder samt sagt att hon ska hålla sig lugn. Han har bitit sig fast i hennes hals på båda sidor vilket resulterat i två blodutgjutelser som är dokumenterade av mig som far med digitalkamera och som polisens utredare tagit del av. Vidare förde han handen mot hennes underliv men hann inte komma in med fingrarna, min dotter slog sig fri. Gärningsmannen avslutade gärningen med ett hot; "Nästa gång får Du vara beredd på riktig sex"...slut citat. Polisen har lagt ner förundersökningen det går inte att bevisa brott säger man Ord står mot ord gärningsmannen har helt enkelt sagt att min dotter ville detta. Är svensk lagstiftning verkligen så här uddlös?! Polisens beslut att inte inleda förundersökning kan omprövas av åklagare, hur ska jag göra för att få det prövat är min fråga? Skolan har gjort en internutredning men gärningsmannen finns kvar? Är lagen skriven från gärningsmannens synvinkel eller!? När förundersökningen läggs ner återgår allt då till det "normala" gärningsmannen går fri för att han blåljuger och han får vistas i samma lokaler som min dotter detta är befängt. Hjälp mig snälla!...Vad kan jag göra i detta läge?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!ÖverprövningVill du begära överprövning så lämnar du in begäran till den åklagarkammare eller polismyndighet som fattade beslutet som du vill överpröva. Tänk på att begäran ska vara skriftlig, tydlig och fullständig. Ytterligare information om överprövning och länk till en överprövningsblankett finns på http://www.aklagare.se/Aklagarens-roll/Atalsbeslutet/Overprovning/. Alla människor har inte rätt att begära överprövningav beslutet utan det ska vara någon med ett berättigat intresse av att få saken prövad, såsom målsäganden. Det finns inga särskilda tidsfrister för överprövning.BevisJag förstår att du känner frustration i detta fall. Lagstiftningen är emellertid utformad såtillvida, att det krävs att något kan bevisas. Förvisso förstår jag att du litar på din dotter. En domstol kan emellertid inte döma någon på grund av att man "enbart" säger att viss sak har hänt. Eftersom det i detta fall inte finns vittnen eller teknisk bevisning, är det förmodligen därför undersökningen lagts ned. Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

När skickar jag in bevis till tingsrätten?

2018-02-20 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej Lawline. Jag har bestridit en kontrollavgift som antagligen kommer gå till tingsrätten. Hur skall jag framställa mina bevis så som bilder? Har flertal som påvisar att jag har rätt.Avsaknad av tilläggsskylt, parkerade bilar, avsaknad av tydlig skyltning osv. Lämnar jag in det under förhandlingen eller behöver de vara inskickade innan eller något liknande? Märka de som bevismaterial 1, 2 osv?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skulle parkeringsbolaget ta ärendet till tingsrätten har de bevisbördan (de måste bevisa) att det är din bil och att du parkerat olovligt. Du motbevisar med de bevis du har i syfte att visa att parkeringsbolagets påståenden inte stämmer. Därefter är det upp till domstolen att avgöra vilken parts bevisning som har högst bevisvärde. Du kommer bli anmodad att yttra dig i ärendet. Du ska då komma in med ett yttrande vari du anför din mening. Du skickar samtidigt in dina bilder som bilagor. Märk bilagorna med "bilaga 1", "bilaga 2" etc. Vill du ha hjälp med att upprätta ett yttrande får du gärna höra av dig till oss på info@lawline.com.Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Kan ett parkeringsbolag kräva betalt för att låta mig se deras bevisning?

2018-02-08 i Bevis och bevisning
FRÅGA |HejJag vill se bild på mitt fordon när privat parkeringsbolag har ålagt mitt fordon med p-böter. De kräver dock en avgift på 75 kronor för att ta maila En kopia på bilden, är det verkligen tillåtet?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregel: Ingen är skyldig att dela med sig av sin bevisningBilden på din bil utgör bevisning för parkeringsbolagets påstående om att du har stått olovligt parkerad, alternativt bevisning för motsatsen (att du inte alls hade parkerat olovligt). Som utgångspunkt finns ingen skyldighet för någon att dela med sig av bevismedel som man har i sin besittning. Parkeringsbolaget har alltså rätt att neka dig tillgång till bilden som finns på ditt fordon. Den som har bevisning kan välja att självmant dela med sig av bevisningenI ditt fall har parkeringsbolaget erbjudit sig att visa bilden för dig (vilket de inte har någon skyldighet att göra), och vill i så fall att du betalar 75 kr (förmodligen för att finansiera parkeringsbolagets kostnader för hanteringen av ditt önskemål). Jag kan inte hitta något stöd för att detta skulle vara otillåtet.Undantag: I en rättegång kan man tvingas dela med sig av bevisningÄr du säker på att du har parkerat korrekt, och att detta kommer att framgå av bilden, har du möjlighet att bestrida kravet. I så fall kommer ytterst en domstol att behöva avgöra vem som har rätt. Väljer parkeringsbolaget att införa bilden som ett bevismedel i rättegången kommer du att få tillgång till bilden. Om parkeringsbolaget väljer att inte införa bilden som bevismedel har du möjlighet att begära att bilden lämnas in till domstolen tvångsmässigt genom ett så kallat editionsföreläggande (38 kap. 2 § rättegångsbalken).Sammanfattning Fram till att en rättegång är påbörjad finns ingen skyldighet för parkeringsbolaget att lämna ut bilden till dig. När en eventuell rättegång påbörjas kan du få tillgång till bilden.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Erkännande är inte tillräckligt för fällande dom

2018-02-04 i Bevis och bevisning
FRÅGA |HEJ! Har efter många års lidande äntligen fått ett erkännande av en person som vandaliserat vårt barnbarns grav . Personen har erkänt så att flera har hört det, vi i familjen har gjort minst 25 polianmälnigar under åren men dom har blivit nerlagda varje gång, min fråga är räcker ett erkännande för fällande dom för griftefridsbrott. Tacksamma för svar med vänlig hälsning XX
Louise Bergstrand | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag har anonymiserat din fråga i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Fri bevisföring För att en person ska kunna dömas till brott krävs att det i domstolen visas att det är ställt utom rimligt tvivel att personen har gjort sig skyldig till brottet. Åklagaren har bevisbördan för att personen har gjort sig skyldig till brott mot griftefrid enligt brottsbalken 16 kap 10 §, rättegångsbalken (RB) 35 kap 1 §. Endast ett erkännande är inte tillräckligt för fällande dom, men ett erkännande kan dock väga tungt i bevisningen. Det är domstolen som avgör vilken verkan erkännandet ska få. Omständigheterna kring hur erkännandet gjordes kan påverka vilken vikt domstolen lägger vid erkännandet, RB 35 kap 3 §. Om ni kan bevisa att personen har erkänt sig skyldig till brottet så väger det tungt vid bevisningen, dock är ett erkännande inte i sig själv tillräckligt för en fällande dom.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,