Hur stor chans är det att man blir dömd om man är häktad på sannolika skäl?

2021-01-27 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, om en person häktas på sannolika skäl för mord och grov skadegörelse, hur stor chans att bli frigiven eller att det visar sig att personen döms oskyldig?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det korta svaret på din fråga är att det inte riktigt går att säga. Tyvärr hittar jag ingen statistik om detta. Jag kommer däremot att berätta lite om de olika beviskraven som finns vilket kan sätta "häktad på sannolika skäl" i perspektiv mot de andra beviskraven som finns. BeviskravFör att en person häktas krävs det ett beviskrav. Dessa kan beskrivas som en sannolikhetsskala för huruvida en person har begått brott. Jag kommer att ta upp en väldigt enkel sannolikhetsskala (0-100%) för att illustrera skillnaden mellan de olika beviskraven och på så vis visa hur hög misstankegraden är. Jag vill däremot påminna om att detta är väldigt grova uppskattningar och inte behöver spegla den verkliga misstankegraden i ditt fall.När en person är misstänkt för brott kan beskriva misstankegraden som en skala. Vi börjar med den lägsta misstankegraden och går uppåt.Man kan misstänkas för brott (23 kap. 9 § Rättegångsbalken, RB). Detta är den lägsta misstankegraden som är riktad mot person och flera personer samtidigt kan uppnå denna misstankegrad för ett brott som troligtvis begåtts av en person. Förenklat kan man säga att polisen kan ha flera misstänkta. Sannolikhetsskalan för att personen har begått brott kan sägas vara 15-20%.Därefter kan man bli skäligen misstänkt (23 kap. 18§ RB). Utredningen riktar in sig mot en viss person och det ska röra sig om konkreta, objektiva och underbyggda omständigheter som talar för att just den misstänkta personen har begått brottet. Här kan vissa tvångsmedel användas exempelvis häktning (24 kap. 3 § RB). Sannolikhetsskalan här för att personen har begått brottet är över 51%. Sedan kan man på sannolika skäl bli misstänkt (24 kap. 1 § RB). Här ska bevisning och liknande tala mer för att man är skyldig än oskyldig. Denna misstankegrad krävs framförallt för häktning. Graden av misstanke kan dock variera från fall till fall men grovt uppskattat kan man säga att sannolikhetsgraden för att personen har begått brottet är ca 75%. För att kunna åtalas behöver man på tillräckliga skäl vara misstänkt (23 kap. 2 § RB). Det här innebär att en åklagare tycker sig kunna få en fällande dom om det leder till rättegång. Som ovan kan graden av misstanke variera från fall till fall men man kan uppskatta sannolikhetsgraden som ca 80-90%. Däremot för att få en fällande dom behöver man alltid uppnå kravet "ställt utom rimligt tvivel". Detta kan beskrivas som att det inte kan finnas någon alternativ lösning till händelseförloppet än det som beskrivs av åklagaren, dvs att personen som står åtalad har begått brottet och det finns inget som talar för något annat händelseförlopp. Din frågaDet jag beskrivit ovan innebär att en person som häktats på sannolika skäl för mord och grov skadegörelse befinner sig i steg 3. Sålänge åtal inte väcks innebär det fortfarande att det inte är säkert hur utgången blir. Och även om åtal väcks behöver åklagaren bevisa att det är ställt utom rimligt tvivel att personen begått brottet. Det finns alltså fortfarande chans att personen blir frisläppt alternativt friad i domstol. Sannolikheten för det beror på vilken bevisning som finns i just detta fall.Med vänliga hälsningar,

Vem är behörig att utfärda ordningsböter?

2021-01-16 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!Angående skoterkörning på naturreservat och i nationalparker.Inget jag gör ofta men någon gång varje år när jag "missat" klockan eller det blir snöstorm och jag fort måste ta mig hem. Är naturligtvis tjockt snötäcke så det blir inga skador på marken och inga renar eller andra djur jag skrämmer. Har passerat på otillåtet område med skotern ca 10 minuter...Kan 1 polis som tyckte den såg mig köra skoter på otillåtet område bötfälla mig?Kan 2 poliser som tyckte dom såg mig köra skoter på otillåtet område bötfälla mig?Kan 1 anställd på Länsstyrelsen som tyckte den såg mig köra skoter på otillåtet område bötfälla mig?Kan 2 anställda på Länsstyrelsen som tyckte dom såg mig köra skoter på otillåtet område bötfälla mig?Tack, Jan-E
Peter Pargell |Tack for att du vänder dig till Lawline med din fråga!Böter kan ges av en (1) polisman (48 kap. 1 § rättegångsbalken (RB)). I övrigt gäller att åklagare, tulltjänsteman och tjänsteman vid kustbevakning kan utfärda böter (48 kap. 19 § RB). Det ställs alltså inga krav på att det ska vara mer än en polisman som utfärdar boten. Det hänger ihop med att utfärdandet av penningböter är en s.k. summarisk process och med det menas att en påföljd ges utan rättegång (48 kap. 3 § andra stycket RB). Du kan givetvis bestrida boten, alltså neka till att du gjort dig skyldig till någon förseelse. I sådana fall tas frågan upp i domstol vilket följer av att böter ges för brott som hör under allmänt åtal (48 kap. 1 § RB och 20 kap. 2 § RB). Personal från länsstyrelsen kan alltså inte utfärda böter. Däremot kan en från Länsstyrelsen förordnad naturvårdsvakt avvisa personer som kör scooter där det inte är tillåtet (3 a § terrängkörningslag).Om du nekar att betala din botNekar du att betala din bot leder detta alltså vanligtvis till åtal. Hur en domstol sedan bedömer trovärdigheten hos ett eventuellt vittne beror helt på omständigheterna. Det går alltså inte att uttala sig generellt om ett vittne väger tyngre än två vittnen. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Använda inspelningar som gjorts olovligen som bevis i rättsprocess

2020-12-23 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Är det olagligt att olovligen avlyssna andra med elektroniska apparater gömda, om syftet är att få fram bevis om denna för att vinna en rättsprocess man befinner sig i? Oavsett om den övervakade personen är målsägare eller tilltalad i fallet? Ifall metoden är olaglig, kan informationen som spelades in olagligen ändå användas som bevis om den skulle visa sig vara mycket värdefull och därmed kunna påverka processen, eller diskvalificeras det eftersom metoderna inte är lagliga?
Paulina Asplund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att avlyssna andra personer kan vara olovlig avlyssning, se 4 kap 9a § brottsbalken, vilket har ett straffvärde på böter eller fängelse upp till två år. Denna bestämmelse ska förstås som att det är brottsligt att spela in ett samtal om man själv inte deltar i det. Att spela in andra personer utan deras vetskap och utan att själv delta i samtalet kan med andra ord vara brottsligt, även om det görs i syfte att få fram bevis till en rättsprocess. Att avlyssningen är olovlig och straffbar hindrar dock inte att materialet som kommer fram skulle kunna användas som bevis i en rättegång. Detta följer av att vi har fri bevisprövning i Sverige, se 35 kap 1 § rättegångsbalken. Fri bevisprövning innebär att domare ska ta hänsyn till allt som framkommit under rättegången när de avgör ett mål, med andra ord även sådana bevis som kan ha framkommit på ett olagligt sätt. Sådant material kan dock ges ett lägre bevisvärde, vilket innebär att bevis som framkommit på ett olagligt eller annars felaktigt sätt kommer värderas lägre än om det hade framkommit på ett riktigt sätt. Detta innebär att beviset inte kommer "diskvalificeras" utan får användas, men värdet av beviset kan påverkas av hur det anskaffats. Sammanfattningsvis: om man skulle avlyssna någon i hemlighet kan man bli dömd för brottet olovlig avlyssning. De inspelningar som gjorts kan dock fortfarande användas i en annan rättsprocess som bevis, men med tanke på tillkomstsättet skulle bevisvärdet förmodligen sänkas och beviset inte ses som lika värdefullt. Jag hoppas att detta var svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss igen! Med vänliga hälsningar

Varför begär åklagaren komplettering av ärenden?

2020-12-18 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hejsan varför begär åklagaren lättare komplitering av ett ärende som jag är misstänkte vid?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Även om jag såklart inte med säkerhet kan veta motiven bakom detta torde svaret vara tämligen simpelt. Åklagaren begär nog komplettering för att stärka sitt underlag och de uppgifter denne har om dig. En åklagare har en åtalsplikt för nästan alla brott, vilket betyder att åklagaren måste väcka åtal om det finns tillräckligt starka bevis för att någon begått ett brott. De åligger därför åklagaren att samla in så mycket bevis som möjlig för denne på objektiv grund ska kunna förvänta sig en fällande dom. Detta utgör en av de anledningar bakom att många åtal inte väcks trots att brott begåtts- att åklagaren bedömer att det inte finns tillräckliga bevis för en fällande dom.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Hur stor är risken att bli dömd för ett brott man blivit åtalad för?

2021-01-23 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Hur stor är risken att bli dömd för ett brott man blivit åtalad för? Har läst att en vanlig sägning är att det måste ha ställts bortom all rimlig tvivel, för att en person är skyldig till ett brott, för att kunna döma personen. Att det är ett väldigt högt beviskrav. Hur stor är då risken att eventuellt bli oskyldigt dömd? Mvh
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Hur stor är risken att bli dömd för ett brott man blivit åtalad för?I brottmål gäller beviskravet precis som du beskriver, att det ska vara ställt bortom allt rimligt tvivel. Det är ett mycket högt beviskrav. I Sverige har vi en straffrättslig princip "in dubio pro reo", dvs. hellre fria än fälla. Man brukar tänka att hellre nio fria brottslingar än att en enda person ska sitta oskyldigt dömd. Hur stor risken är att bli dömd för ett brott man åtalats för kan jag inte ge ett konkret svar på. Det beror såklart på situationen, vilket slags brott det är och hur mycket bevis som finns. Däremot har vi även den så kallade oskyldighetspresumtionen, som betyder att var och en som blivit anklagad för brott ska betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställs.Hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Kan jag bli straffad/ansvarig för brott en person begår via mitt internet?

2020-12-29 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, jag har upptäckt att någon använt mitt internet utan min vetskap. Kan jag bli straffad/ansvarig för de saker den personen gör via mitt abonnemang? Till exempel köpt nåt eller lurat nån. För om polisen spårar ip adressen kommer man fram till mig som står på abonnemanget, men en ipadress kanske inte räcker för att fälla någon vid exempelvis bedrägeri? Då det inte går att bevisa vem som använde datorn/telefonen vid det tillfälle?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i brottsbalken (BrB) och av processrättsliga bevisregler.Ansvar för brott skall inte ådömas bara den som utfört gärningen utan även annan som främjat denna med råd eller dåd (23 kap. 4 § första stycket BrB). Du har varken främjat brottet eller själv. Som du säger kan polisen dock koppla dig till ett brott som personen begår genom ip-adressen.Det är en åklagare som har bevisbördan i ett brottmål, vilket innebär att åklagaren ska bevisa att du begått brottet. Det ställs höga krav på bevisen. Det ska vara ställt utom rimligt tvivel att du gjort dig skyldig till den brottsliga handlingen för att du ska dömas till ansvar. Precis som du säger så borde det krävas mer bevis eftersom det inte är tillräckligt att endast koppla ip-adressen till dig.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får man spela upp ett inspelat samtal för tredje part i bevissyfte?

2020-12-22 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej , Jag förstår att man får spela in samtal utan att vederbörande är informerad. När vederbörande talat osanning i samtalet får man spela upp detta till en 3:e part för att bevisa vad som sagts?
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta ifall det är okej att spela upp ett inspelat samtal för någon annan, i syfte att bevisa att en person i samtalet talat osanning. Jag kommer dela upp frågan genom att först redogöra för när det är okej och spela in ett samtal och sedan om det är okej att spela upp samtal för någon annan. En sammanfattning av mitt svar finns längst ner på sidan.Får man spela in samtal? Huvudregeln är att man inte får spela in samtal för då kan man göra sig skyldig till olovlig avlyssning (4 kap. 9 a § brottsbalken) Dock säger lagen att det endast är brottsligt att spela in samtal om man själv inte deltar i samtalet. Detta tolkas motsatsvis som, att om man själv deltar i samtalet är det okej att man spelar in det utan att vederbörande är informerad. Får man spela upp samtal för någon annan i bevissyfte?Detta beror lite på vilket sammanhang det handlar om. Exempelvis om det ska användas i en rättegång, har vi i Sveriges något som kallas "Fri bevisföring" vilket innebär att det i princip inte finns någon begränsning för vad som kan åberopas som bevis i domstol. (35 kap. 1 § rättegångsbalken). Medan när det gäller användning av samtalen som bevis i privata syften, t.ex för en vän eller liknande så är det i sig inget brott men det skulle kunna leda till aktualisering av andra brott. Exempelvis förtal, om syftet med spridningen av samtalet är att utsätta personen för andras missaktning (5 kap. 1 § brottsbalken). Även brott mot Dataskyddsförordningen (GDPR) kan förekomma, beroende på vilka uppgifter som framkommer i samtalet och som då sprids genom uppspelningen. SammanfattningSom svar på din fråga om man kan spela upp ett inspelat samtal som bevis för en tredje part, beror det på situationen. Om du med tredje part menar i en rättegång så har vi i Sverige "Fri bevisföring" som innebär att i princip allt kan framföras som bevis framför en domstol. Medan om du syftar på att spela upp samtalet för en kompis eller liknande i en privat situation, kan du göra dig skyldig till diverse brott som exempelvis förtal eller brott mot GDPR beroende på vad samtalet innehåller för information och vad syftet är. Hoppas detta besvarar din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline. Vänliga hälsningar,

Bevisbördan när betalningsförläggande överlämnas till domstol

2020-12-14 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Jag undrar lite om bevisbörda.En person som äger en klädbutik får ett betalningsföreläggande från en leverantör genom kronofogden på 37 000. Ägaren anser att skulden redan är betald så han bestrider kravet och det går till tingsrätten. Det är ju ett tvistemål men jag undrar vem är det egentligen som har bevisbördan? Ägaren eller leverantören?
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån dina premisser framgår det att ägaren har bestridit betalningsföreläggandet och således ska målet överlämnas till tingsrätten om sökande (leverantören) vill vidhålla yrkandet (33 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BFL)).Viktigt att notera är att kronofogdemyndigheten gör ingen sakprövning av innehållet i själva betalningsföreläggandet. Med det menas att den faktiska grunden av fordringen inte undersöks av kronofogdemyndigheten. Det är upp till behörig tingsrätt att undersöka och avgöra. Sökande måste skriftligen begära att målet tas vidare till tingsrätten och göra det till kronofogdemyndigheten inom 4 månader från underrättelsen (34 § BFL). Där ska alla omständigheter och bevis anges som kommer åberopas i rättegången. (35 § BFL). Det är upp till rätten att undersöka att målet materiellt uppfyller rekvisiten i 42 kap. rättegångsbalken. Här blir bevisbördan aktuell, det är leverantören som måste bevisa att en fordran faktiskt existerar. Lyckas leverantören med detta är det ägaren som måste bevisa att den skulden faktiskt är betald. Detta styrks även genom praxis (NJA 2009 s. 64). Att gäldenärens bevisbörda aldrig föregår borgenärens bevisskyldighet om att en fordran existerar. Hoppas detta svara på din fråga, har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Lawline igen! Med vänliga hälsningar,