Kan en inspelning användas som bevis i en rättegång?

2020-01-31 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!Jag brukar sitta och spela datorspel med en vän och spelar in det på datorn, Vi sitter även och pratar med varandra online när vi spelar. Min vän har haft problem med sitt ex som hen fortfarande bor med under försäljning av hus och så. Exet har ibland upträtt aggressivt mot min vän och kommit med hot om våld och liknande men aldrig tidigare gjort något, Nu har jag dock en inspelning där ett helt bråk med en rad olika hot finns samt att exet tar till våld. Min vän flydde senare den dagen med deras barn då hen fruktade för sitt liv och sin egen och barnens säkerhet. Så frågan gäller då hurvida denna inspelning från våran spelsession online kan hjälpa min vän hos till exempel polis, social eller rättegång.
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om frågan tas till domstol kan inspelningen absolut åberopas som bevis och dessutom få ett mycket högt bevisvärde. Detta eftersom att det råder fri bevisvärdering och bevisprövning i Sverige. Detta innebär att all typ av bevisning är tillåten och att domstolen värderar bevisningen i det enskilda fallet, (se 35 kap. 1 § Rättegångsbalken).Hoppas att du har fått svar på din fråga och du är givetvis alltid varmt välkommen att vända dig till Lawline vid fler frågor! Allt gott,

Kan jag överklaga en bot som jag skrivit under?

2020-01-10 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!Polisen stoppade mig parkerad efter att jag kört in i parkeringen och hävdade att jag hade telefonen i handen medans jag körde och att hans bevis va att han såg med sina ögon. Jag var rädd om mitt körkort så jag skrev under böter men nu ångrar jag mig och vill överklaga, har jag rätt till det? Och kan jag vinna för att polisens ända bevis är att de sätt med ögonen.
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!När du skrev under boten innebar det att du godkände den och kan därför inte i efterhand överklaga/bestrida den. Jag tror inte heller att tingsrätten kommer godkänna en resning av målet och ompröva den, enligt punkterna i 58 kap 2 § Rättegångsbalken (RB). Annars kan jag inför framtiden rekommendera att inte skriva under boten direkt, utan be om att få tänka på saken, eftersom du alltid kan skriva under en bot i efterhand.Angående om du hade kunnat vinna i rättegång, är det svårt att svara på. Visserligen behöver polisen/åklagaren i en rättegång bevisa att du faktiskt haft telefonen i handen, att de sett det med ögonen är inget starkt bevis eftersom risken finns att de faktiskt sett fel i och med att du säger att du inte ens hade telefonen i handen. Utan bevis blir det ingen fällande dom. Huvudregeln är att en åklagare inte ska ta det till domstol om den inte har bevis, så jag skulle gissa på att ingen rättegång skulle bli av vid en sådan situation. Återkom gärna vid ytterligare funderingar!Önskar dig en trevlig dag!Med vänlig hälsning,

Kan polisen gissa att jag kört för fort?

2019-12-29 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej.Jag har haft en polisböte på 2000kr. Polisen har gissat att jag har körd med högre hastighet. Min frågan är: Kan polisen gissa att jag har kört förfört?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret är nej. En polis kan inte "gissa" att du kört för fort utan måste på ett eller annat sätt vara mer säker på denna uppgift. Om en polis sitter i en rättegång och "gissar" kommer domstolen anse att beviskravet för att du kört för fort inte är uppfyllt. Därmed kommer du bli frikänd då beviskravet (ur ett rättssäkerhetsperspektiv osv.) naturligtvis måste ställas högre än rena gissningar från vår myndighetspersonal. Hoppas du känner dig nöjd med svaret på din fråga!

Beslag av tandborste, plastflaska och tuggummiförpackning

2019-12-03 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Vad kan anledningen vara till att en polispatrull tagit en tandborste, plastflaska och tuggummiförpackning i beslag och vad är det för beslag?
|Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBeslag är ett tvångsmedel som i Sverige kan användas när misstanke om brott föreligger, vilket följer av 27 kap. 1 § i rättegångsbalken (RB).Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott få tas i beslag. Av Rättegångsbalkens 27 kap. följer att föremål som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslutsåtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en försändelse som avses i 27 kap. 3 § RB.Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå. Omprövning av beslagetÄr fallet sådant att du eller den som blivit drabbad av beslaget vill begära omprövning, kan denna begära omprövning av beslutet enligt 27 kap. 6 § RB. Rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget, och huruvida denna skall bestå eller inte.Ditt fallDet framgår inte av din fråga hur omständigheterna varit i övrigt, vilket gör det lite svårt att lista ut vad polispatrullens anledning kan ha varit.Är fallet sådant att dom kommit till en brottsplats och behövt beslagta tandborsten, plastflaskan samt tuggummiförpackningen, kan polisen ha av avsikt att utföra ett s.k. DNA-test. Ett överensstämmande DNA-resultat mellan en person och ett brottsplatsspår utvärderat och satt i sitt sammanhang kan utgöra mycket stark bevisning.Beroende på sammanhanget kan icke-överensstämmande DNA-resultat å andra sidan innebära att en misstänkt person kan frias från misstankar om brott. I ditt fall torde det ha rört sig om säkerställande av bevis och därför har ovanstående föremål beslagtagits av polispatrullen. Med vänliga hälsningar,

Kan man bli polisanmäld för att man har anskaffat ett bevis olagligen?

2020-01-28 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Om man är anmäld för brott och det enda sättet att anskaffa friande bevisning är genom att själv begå brott mot patientdatalagen, kan man efter att man presenterat beviset i domstol själv bli polisanmäld för brott mot patientdatalagen?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om bevisning och bevisanskaffning vilket främst regleras av rättegångsbalken (RB).Kan man använda bevis som man har anskaffat olagligt i en domstol? I Sverige råder det fri bevisföring, vilket innebär att ett bevis som har kommit fram på olaglig väg som huvudregel får lov att användas som bevis i en rättegång (35 kap. 1 § RB). Domstolen gör sedan en fri bevisvärdering och bevisprövning av de bevis som framkommit i en rättegång.Kan man dömas för ett brott om brottet syftar till att anskaffa bevis i en brottmålsrättegång?Inom straffrätten finns det flera ansvarsbefriande regler som gör att en gärning som betraktas som ett brott kan ursäktas, ett vanligt exempel är nödvärn (24 kap. 1 § BrB). Tyvärr finns det ingen ursäktande regel som relaterar till anskaffning av bevis. Det betyder att man kan åtalas för ett brott som har syftat till att anskaffa bevisning.RekommendationI grundlagen står det skrivet att alla myndigheter ska arbeta objektivt och sakligt (1 kap. 9 § RF). Denna plikt omfattar även åklagare och polis. Om du vet att det finns bevis som kan tala till din fördel är det av största vikt att du upplyser de rättsvårdande myndigheterna om detta. Polis och åklagare har en plikt att förhålla sig objektiva under en förundersökning och beakta omständigheter som är till den misstänktes fördel (23 kap. 4 § RB). Det innebär att dina invändningar ska beaktas under förundersökningen. Därför är det av största vikt att du talar om detta för polis och åklagare. Min rekommendation är således att inte bryta mot någon lag, utan informera polis och åklagare om existensen av eventuellt bevismaterial. Du som tilltalad har även ingen skyldighet att skaffa fram egen bevisning till din egna fördel.Vänligen,

Fråga om fri bevisprövning

2019-12-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, vad händer om polisen beslog din mobil, Och de hittar andra saker som inte relaterat till det brottet du misstänks för, som till ex när man rökt på osv.. kan man ändå bli skyldig¿
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige tillämpas en princip som kallas fri bevisprövning. Den innebär att parterna i en rättegång får åberopa all bevisning som de kan få fram (så kallad fri bevisföring) och att värdet av bevisningen prövas fritt av domstolen (fri bevisvärdering). I vissa andra länder, framför allt Storbritannien och USA, finns regler om vilken bevisning som är tillåten respektive otillåten. Detta innebär att om polisen hittar material i din telefon som kan användas i utredningen för andra brott än det du till en start var misstänkt för, är det okej med hänvisning till principen om fri bevisföring.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Om polisen omhändertar min telefon i bevis syfte gällande misstanke för t.ex. stöld, kan detta innebära att bevis som tyder på andra brott också kan användas för att väcka åtal?

2019-12-26 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Om polisen har omhändertagit ens mobiltelefon i bevissyfte för en viss misstanke för ett specifikt brott, kan detta ge upphov till att nya åtal väcks tack vare att bevis hittats som kan tyda på andra brott som begåtts?För att förtydliga: Om polisen omhändertar min telefon i bevis syfte gällande misstanke för t.ex. stöld, kan detta innebära att bevis som tyder på andra brott också kan användas för att väcka åtal?
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Polisen har rätt att beslagta "Föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag", enligt 27 kap. 1 § Rättegångsbalken. När polisen går igenom din mobil och hittar information kopplad till annan brottslighet utgör detta s.k. överskottsinformation. Vad polisen eller åklagaren får göra med överskottsinformation tas inte upp i lagen. Enligt den s.k. fria bevisföringsprincipen (35 kap. 1 § RB) har åklagaren i rättegången rätt att presentera vilken bevisning de vill i en brottsmålsrättegång. Detta medför att överskottsinformationen de hittar kan användas i framtida åtal, då inget i lagen begränsar åklagaren från att använda all information som framkommer i förundersökningen. Mer om överskottsinformation kan du läsa i rättsfallet (NJA 2003 s. 323) från högsta domstolen där frågan om överskottsinformation prövats.Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

Är det lagligt för polisen att försöka framkalla brott?

2019-12-03 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Skulle det kunna vara lagligt eller möjligt för polisen att lägga ut narkotika (t. ex. en liten mängd Cannabis i en påse) på ett offentligt plats, för att sedan försöka sätta dit någon som går förbi och tar upp drogen?
Emma Bergman |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det agerande du beskriver skulle med största sannolikhet utgöra så kallad brottsprovokation, vilket innebär att polisen gör någonting i syfte att framkalla brott. Brottsprovokation är förbjudet enligt svensk lag. Förutom brottsprovokation finns det även någonting som kallas för bevisprovokation, vilket innebär att polisen gör någonting i syfte att framkalla bevis för ett redan begånget brott. Det är inte alltid tydligt om ett agerande utgör brotts- eller bevisprovokation. I det aktuella fallet skulle det röra sig om brottsprovokation om polisen lagt ut narkotikan i syfte att kunna gripa vem som helst som plockar upp den. Skulle polisens agerande istället syfta till att en specifik person som är misstänkt för brott plockar upp narkotikan, för att samla bevis mot denne, så skulle det eventuell kunna röra sig om bevisprovokation, men förmodligen skulle även detta kunna uppfattas som brottsprovokation. Det är med andra ord svårt att ge ett konkret svar på när ett sånt agerande är tillåtet. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,