Är rätten bunden till lagen som parterna åberopat och vad gäller vid felaktig tillämpning?

2018-05-12 i Domstol
FRÅGA |Hej Lawline! Är tingsrätten bunden till att följa konsumentköplagens lagtext eller kan domstolen välja att döma precis tvärtom?Kan tingsrättens ordförande ställas tills svars för felaktiga domskäl?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Min uppfattning av din fråga är att det rör sig om en indispositiv tvist mellan dig och en part (en tvist där förlikning är tillåten). Grundregeln, den s.k. dispositionsprincipen, är då att ni som parter styr rättegången genom de rättsfakta ni åberopar (17 kap. 3 § rättegångsbalken (RB)). En annan princip som inskränker detta är jura novit curia. Den sistnämnda principen innebär att domstolen kan lagen och att det är rätten som prövar vilka rättsregler som är tillämpliga (NJA 2004 s. 743). Svaret på denna delfråga är alltså att: nej, domstolen är inte bunden av att följa viss lagtext som ni parter åberopar. Domstolen är fri att tillämpa vilken lag som de anser är mest passande i fallet. Hur godtyckligt som helst får lagtillämpningen dock inte ske. Domare ska följa god domarsed, beakta allas likhet inför lagen och utöva saklighet, vilket utläses ur grundlagen (se t.ex. 1 kap. 2 § och 1 kap. 9 § regeringsformen). Om domstolen tillämpat fel lag utgör det rättegångsfel. Hovrätten ska då undanröja tingsrättens dom och återförvisa det till tingsrätten (50 kap. 26 § RB). Undanröjandet av tingsrättens dom innebär att tingsrättens avgörande fråntas sin giltighet genom beslut av hovrätten. Detta betyder att det sker en ny prövning av materialet (yrkanden, grunder osv.). Om du misstänker att rättegångsfel föreligger ska du överklaga tingsrättens dom till hovrätten och begära ändringsdispens (49 kap. 14 § 1 p. RB). Ändringsdispens innebär att hovrätten ska pröva om det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till. Överklagandet ska ske skriftligen och ha lämnats in till tingsrätten inom tre veckor från den dag då domen meddelades (50 kap. 1 § RB). Du är välkommen att vända dig till några av våra jurister om du vill ha hjälp med överklagandet: 08-533 300 04./Vänligen,

Om man är facklig ansluten och anser sig blivit uppsagd på felaktiga grunder, vilket mål är det då frågan om ifall domen handläggs vid allmän domstol?

2018-04-30 i Domstol
FRÅGA |Hej!Om man är facklig ansluten och anser dig blivit uppsagd på felaktiga grunder och kräver skadestånd av sin arbetsgivare. Vilka mål är det då frågan om om domen handläggs vid allmän domstol?
Sandra Lundin |Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Det faktum att du upplever att du har blivit uppsagd på felaktiga grunder av arbetsgivaren kommer jag i mitt svar att benämna som "arbetstvist". Hur handläggs arbetstvister?Arbetstvister kan handläggas på två sätt, detta av: 1. Arbetsdomstolen, som är en specialdomstol. 2. Tingsrätten, som är en allmän domstol Vilka tvister tar Arbetsdomstolen upp?För att en arbetstvist ska få föras direkt i Arbetsdomstolen krävs två saker: • Talan måste väckas av en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation (ditt fackförbund) eller av en arbetsgivare som själv slutit kollektivavtal. • Därutöver måste målet gälla antingen en tvist som handlar om innehåll i ett kollektivavtal eller en tvist som avses i medbestämmandelagen eller en tvist mellan två parter som är bundna av kollektivavtal eller slutligen en tvist som som angår en arbetsplats där ett kollektivavtal gäller.Vilka tvister tar tingsrätten upp?För tvister som inte räknas upp under punkterna ovan så ska talan väckas vid tingsrätt. För en enskild arbetstagare som inte är medlem i eller inte har stöd av någon facklig organisation gäller alltså att talan ska väckas vid tingsrätt. Detsamma gäller en arbetsgivare som inte har stöd av en arbetsgivarorganisation. Om en part är missnöjd med tingsrättens avgörande i en sådan tvist kan överklagande ske till Arbetsdomstolen.Vad är det för mål och hur handläggs det i ditt fall?Utifrån hur jag förstår din fråga så handläggs ditt mål i allmän domstol, alltså i tingsrätten. Målet är en arbetstvist mellan dig och din arbetsgivare. Efter som du nämner att du är fackligt ansluten så kan tvisten väckas direkt vid arbetsdomstolen om det är facket som driver processen åt dig. Driver du processen själv och är vill överklaga domen så överklagar du till Arbetsdomstolen. Du kan läsa mer om arbetstvister här.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga annars är du välkommen att ställa en ny fråga till oss!

Finns det formkrav på en missnöjesanmälan

2018-04-15 i Domstol
FRÅGA |Hej,ka Hur utformar man en missnöjesanmälan? Finns det några formkrav ? Ska till Svea Hovrätt...Mvh
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt 49 kap. 6 § rättegångsbalken framgår det bara att en missnöjesanmälan ska göras. Ingenstans i paragrafen går det att utläsa något formkrav på en missnöjesanmälan. Det innebär att du är fri att forma din missnöjesanmälan hur du vill så länge det framgår tydligt att du är missnöjd. Syftet med en missnöjesanmälan är är att på ett tidigt stadium skapa underlag för domstolens ställningstagande till målets fortsatta handläggning. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp, annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor,med vänliga hälsningar!

Vilka mål handläggs av förvaltningsrätten?

2018-04-13 i Domstol
FRÅGA |Varför hamnar vissa ärenden hos förvaltningsrätten och inte andra instanser?
Mikaela Lundblad |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!I Sverige har vi två olika typer av domstolar – de allmänna domstolarna, som hand­lägger brottmål och tvistemål och de allmänna förvaltningsdomstolarna, som handlägger förvaltningsmål. De allmänna domstolarna har tre instanser: tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Även förvaltningsdomstolarna har tre instanser: för­valtningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen. Till förvaltningsrätten, som alltså är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna, överklagas myndighetsbeslut. Det kan till exempel gälla beslut som Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket eller kommunens socialtjänst fattat. Förvaltningsmål är därför främst tvister mellan enskilda personer och myndigheter och kan exempelvis röra sig om mål om körkort, bistånd, tvångsvård, socialförsäkring, skatt och så vidare.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen!Med vänliga hälsningar

Vem kan överklaga ett beslut om förbud mot skyddsjakt?

2018-05-12 i Domstol
FRÅGA |Hur kan jag som medborgare överklaga ett beslut angående skarvens förstörelse av öar i kalmarsund, länstyrelsen har förbjudit skyddsjakt av skarv utan motivering, jag menar att skarvens skador på öarna påverkar biologisk mångfald typ växter och insekter i större utsträckning än att rädda skarven?
Sara Ottosson Bixo |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I ditt fall blir förvaltningslagen (2017:900) och förvaltningsprocesslagen (1971:291) tillämplig. Länsstyrelsen är en offentlig myndighet vilkas beslut kan överklagas till högre instans. Det finns dock regler kring vem som får överklaga ett beslut. Vem får överklaga ett beslut från offentlig myndighet?Den som upplever att ett myndighetsbeslut har påverkat dennes situation på ett "inte obetydligt sätt" får överklaga beslutet (41 § förvaltningslagen). Vidare krävs att beslutet angår personen som vill överklaga och att det gått denne emot (42 § förvaltningslagen). Tyvärr blir nog bedömningen i ditt fall att du inte har behörighet att överklaga beslutet då det i laglig mening inte angår dig eller har gått dig emot (se 42 § förvaltningslagen). Om du hade ansökt om skyddsjakt för att skarvarna förstörde din trädgård eller liknande hade ett beslut om att förbjuda skyddsjakt på skarvarna rört dig varvid överklagande hade blivit möjligt för din del. Med det sagt kan man ställa sig frågan vem som egentligen kan överklaga ett beslut likt det du beskriver i din fråga. Kammarrätten beslutade i ett mål 2013 att Naturvårdsverket var behörig att överklaga ett beslut om skyddsjakt på varg. Vissa föreningar verkar också kunna ha talerätt i beslut om skyddsjakt men det finns ingen konkret lista på vilka. Här får föreningar göra ett försök och anses de inte ha behörighet kommer prövningstillstånd inte att lämnas. Mitt förslag till dig är att du kontaktar Naturvårdsverket då de bör ha talerätt gällande skyddsjakt på skarvar eftersom de har det vad gäller skyddsjakt på varg. Om Naturvårdsverket intresserar sig för beslutet får de föra processen om överklagande. Hur går överklagandeprocessen till?Enligt 6 a § förvaltningsprocesslagen ska överklagandet ges in till den myndighet som har meddelat beslutet, i ditt fall Länsstyrelsen. Överklagandet ska ha kommit in till myndigheten senast tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Dessa regler återfinner du också i 43-49 §§ förvaltningslagen. Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp!Med vänlig hälsning,

Olika måltyper

2018-04-15 i Domstol
FRÅGA |Hej! Vilka mål är det fråga om, om målet handläggs vid allmän domstol?- Om man är fackligt ansluten och anser sig blivit uppsagd på felaktiga grunder och kräver skadestånd av sin arbetsgivare.- Om man döms för misshandel -Om parterna är oense om vem som skall ta han om barnet efter skilsmässa-Bolag A har ansökt om stämning mot Bolag B avseende betalning för vissa leveranser- Om man överklagar skattemyndighetens beslut om restskatt
Charlotte Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Olika typer av domstolar och mål De allmänna domstolarna består av tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Domstolarna handlägger brottmål och tvistemål. Vid brottmål har ett brott begåtts, och målet kretsar då kring om en viss person ska hållas ansvarig för brottet eller inte. Ett tvistemål handlar istället om två parter som inte kan komma överens om något.De allmänna förvaltningsdomstolarna består av förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen. Domstolarna handlägger tvister mellan enskilda och myndigheter. Olika måltyper Om man är fackligt ansluten och anser sig blivit uppsagd på felaktiga grunder och kräver skadestånd av sin arbetsgivare = tvistemål (skadeståndsmål) i tingsrätten.Om man döms för misshandel = brottmål i tingsrätten.Om parterna är oense om vem ska skall ta hand om barnet efter skilsmässa = tvistemål (vårdnadsmål) i tingsrätten.Bolag A har ansökt om stämning mot Bolag B avseende betalning för vissa leveranser = tvistemål i tingsrätten.Om man överklagar skattemyndighetens beslut om restskatt = skattemål i förvaltningsrätten. Vänligen,

Hur lång tid kan man överklaga dom om skilsmässa?

2018-04-15 i Domstol
FRÅGA |Tingsrätten har meddelat dom efter begärd fullföljd efter betänketid. hur lång tid gäller för överklagande av dom?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur lång tid man har på sig att överklaga domen står alltid angivet i domen, vanligtvis längst ner. Överklagandetiden är normalt sett 3 veckor. Efter detta vinner domen laga kraft och kan då inte längre överklagas. Ett överklagande ska alltid göras skriftligt och lämnas in till den tingsrätt som dömt i målet. I domen brukar det alltid bifogas anvisningar för hur ett överklagande ska göras, det vill säga vad som ska framgå av överklagandet.Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Möjligheter att ansöka om stämning pga. fel i köpt husvagn.

2018-04-13 i Domstol
FRÅGA |Tack för hjälpen, blinkersen har jag fixat där är hål i listen så där samlas vatten och det hade han inte iheller informerat om att lister va i sönder samma på taket och takluckan vs i sönder där han hade tejpat en bit silvertejp sen upptäckte jag ett ställe längre in där va ochså en lite fuktskada i en vägg sen är det parabol antennen det skulle ha blivit proffsigt gjort på verkstad sa säljaren men kan det inte blivit för där är fukt i innertaket inget han har berättat sen va det i taket det skulle inte va nån fuktskada va bara limmet hade släppt och säljaren hade skrivit till mig att husvagnens material kan inte ta emot fukt sa han och då efter skruvade jag av lampan och där kom vatten droppe och låg en liten vattenpöl på bordet som kom från taket och tog genast foto på det skickade till säljaren men han har ej svarat har även informerat om köplagen i befintligt skick men ej svarat vad ska jag ta mig till väga ?Ska fixa en tid till fuktest ta på husvagnen sen besiktiga den för på felen på papper . Ska jag meddelan säljaren igen att antingen står du för reparationerna eller så får jag gå vidare till rätten och då blir det väll ännu mer kostsammare för honom?För jag har ju inte gjort något fel har även kontaktat tingsrätten med men inget dem kunde hjälpa mig med hur ska jag göra är så ledsen och har lovat mins barn sin första semester i år :/ och så dumt för säljaren visste även om att jag va arbetslös och hade tufft ekonomiskt och betalat10.000:- för husvagnen
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har vänt dig till säljaren och begärt att han åtgärdar mögelskadorna och den felaktiga blinkersen. Frågan gäller nu vilka rättsliga möjligheter du har att kunna få felen avhjälpta. I mitt svar kommer jag även att utgå ifrån svaret på din förra fråga. Jag kommer därför inte upprepa felbedömningen här. Frågan besvaras med regler från köplagen (KöpL) och rättegångsbalken (RB). Vilka möjligheter står till buds? Du kan alltid höra av dig till säljaren och begära att han ska avhjälpa felen i husvagnen. Om säljaren då inte frivilligt åtgärdar felen i husvagnen kan du väcka talan mot honom vid tingsrätten. Talan väcks genom att du lämnar in en skriftlig ansökan om stämning vid den tingsrätt i den ort där säljaren har sin hemvist enligt 10 kap. 1 § och 42 kap. 1 § RB. Vad ska den skriftliga ansökan innehålla? Enligt 42 kap. 2 § RB ska ansökan till tingsrätten innehålla ett bestämt yrkande. Detta innebär alltså att du ska redogöra för vad du vill uppnå med din talan i domstolen. I ditt fall gäller yrkandet att säljaren ska avhjälpa fel i form av fukt, mögel och trasig blinkers på husvagnen enligt 34 § KöpL. Dessutom föreslår jag att du yrkar på hävning av köpet enligt 39 § KöpL i andra hand, dvs, om det första yrkandet inte skulle bifallas av domstolen. (För mer information om avhjälpande och hävning hänvisar jag till mitt förra svar) Ansökan ska också innehålla en utförlig redogörelse för omständigheterna som ligger till grund för yrkandet. Detta innebär att du så utförligt som möjligt ska beskriva vad som har hänt och varför du begär att säljaren ska åtgärda felen. I ditt fall bör du exempelvis ta med följande omständigheter i ansökan: -Att husvagnen såldes i befintligt skick. -Att du endast har genomfört en kortare besiktning av husvagnen men inte upptäckt några fel. -Att säljaren har förklarat för dig att husvagnen är fri från fel. -Att du har därefter har upptäckt fukt-, mögel- och blinkersskador. -Att fel i husvagnen föreligger enligt 19 § KöpL. -Att detta är fel som säljaren borde ha upplyst dig om enligt 19 § KöpL samt att du inte hade varit villig att köpa husvagnen om du hade känt till skadorna. -Att varan är i väsentligt sämre skick än du med fog kunnat förutsätta vid köpet enligt 19 § KöpL eftersom husvagnen inte kan användas för avsett ändamål. -Att du har reklamerat felen till säljaren och att han har vägrat vidta några åtgärder för att avhjälpa felet. Om du känner till annan viktig information om köpet ska du givetvis även inkludera den i beskrivningen. Därefter ska ansökan innehålla uppgifter om de bevis som du vill åberopa som stöd för din talan. Jag tycker det är en god idé att bifoga den dokumentation som du själv har angående skadan i form av bilder och meddelanden till säljaren. Du skriver också att du avser att besikta husvagnen för "att få felen på papper", dessa uppgifter är givetvis också värdefulla bevis för din talan och bör bifogas till din ansökan. Kom ihåg att du måste kunna visa att felen har uppkommit före köpet av husvagnen enligt 21 § KöpL. Det vore därför värdefullt om du dessutom bifoga ett utlåtande från besiktningsmannen som bevisar att skadorna faktiskt har uppkommit före köpet. Dessutom ska en uppgift bifogas som visar att domstolen är behörig. Med detta avses att du ska bifoga en uppgift om säljarens hemvist.Se även Sveriges Domstolars hemsida. (http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/)Avslutningsvis måste du underteckna ansökan. Vad kostar det att vända sig till domstol? Enligt Sveriges Domstolars hemsida är kostnaden för att ansöka om stämning 900 kr.(http://www.domstol.se/Fragor--svar/avgifter/). Se även (http://www.domstol.se/Radgivning-och-rattshjalp/) Hur sannolikt är det att du kan vinna framgång med din talan? I det här fallet är den stora frågan om du kan bevisa att skadorna har uppkommit före köpet. Det är dessutom viktigt att du kan visa att skadorna på husvagnen är allvarliga. Exempelvis fara för hälsa pga. möglet, omfattande fuktskador och trasig blinkers. Det är dock omöjligt att på förhand med säkerhet säga hur domstolen kommer att bedöma saken.SammanfattningsvisJag vill poängtera att det inte på något sätt är säkert hur domstolen kommer att bedöma din talan. I slutändan måste du själv bedöma om det är värt att lägga tid och pengar på att ansöka om stämning. Hoppas du fick svar på din fråga!