Kallelse till polisen

2020-02-23 i Förundersökning
FRÅGA |HejJag har fått brev att inställa mig på polisstation datum,tid,vem. Men det står inte varför jag ska inställa mig, varför gör det inte det undrar jag då ? Mvh
Elin Giding |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.Jag förstår att det kan kännas skrämmande att få ett brev från polisen med instruktioner om att du ska inställa dig till polisstationen utan att få veta vad det handlar om. Nu vet jag inte om det stod något mer i brevet du fick, men rimligtvis är du kallad till ett förhör. Detta kan ske antingen om du är misstänkt, alternativt att du kallas som vittne till ett brott som har skett. Att brevet inte specificerar vad ärendet gäller är väldigt vanligt, och det finns inget krav på att polisen ska informera om detta innan. Är du misstänkt för brott krävs det inte heller att det meddelas i kallelsen. Den som utreds har däremot rätt att bli underrättad om att denne är misstänkt för brott vid det första förhörstillfället efter det att misstanken stärkts under förundersökningens gång (23 kap. 18 § RB).Som utgångspunkt ska uppgifter om vad förhöret gäller lämnas ut i kallelsen, däremot kan polisen besluta att inte göra detta efter en avvägning om vad som är lämpligast i det enskilda fallet. Anledningar till detta kan vara att inte skada en pågående utredning genom att den misstänkte kan komma att undanröja bevis eller att påverka målsäganden. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.Med vänlig hälsning,

Får man ta del av förundersökningsprotokoll under pågående utredning?

2020-02-08 i Förundersökning
FRÅGA |Kan man begära ut en förundersökningsprotokoll ur en pågående utredning?
Isabelle Sewelén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelserna om rätten av att få ta del av allmänna offentliga handlingar regleras främst i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) samt tryckfrihetsförordningen (TF) som i övrigt är en grundlag. Rätten av att få ta del av förundersökningsprotokoll regleras även i rättegångsbalken (RB).Rätten att ta del av allmänna handlingarHuvudregeln är att man har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar, men undantag finns. Det gäller bland annat om handlingen, helt eller delvis, är sekretessbelagd enligt bestämmelserna i OSL. Rätten att begära allmänna offentliga handlingar är en grundlagsskyddad rättighet som återfinns i TF. Bestämmelserna om förundersökningsprotokoll och dess upprättande regleras mer ingående i RB. Man har alltså rätt att få ta del av allmänna offentliga handlingar; men det gäller inte om handlingen är sekretessbelagd och enligt lag inte får lämnas ut. För att en handling över huvud taget ska klassas som en allmän handling krävs dels att handlingen omfattas av bestämmelserna i 2 kap. TF. Vidare krävs att handlingen är förvarad hos en myndighet (2 kap 4 § TF). Handlingen ska också vara inkommen eller upprättad hos myndigheten i fråga för att kunna anses som en allmän handling (2 kap 9-10 §§ TF).Värt att tilläggas är att man gör skillnad på allmänna offentliga handlingar, respektive allmänna handlingar. Där den förra typen innebär handlingar som är allmänna offentliga handlingar och som även kan lämnas ut (förutsätter dock att ingen sekretess finns). En allmän handling innebär däremot att handlingen i fråga kan vara omfattad av sekretessbestämmelser. Rätten av att ta del av förundersökningsprotokoll - pågående förundersökning Ett förundersökningsprotokoll är en offentlig handling om den förvaras och har upprättats eller förvarats hos en myndighet (2 kap. 4 § TF). Däremot kan man inte begära om att få ta del av förundersökningsprotokollet under pågående förundersökning eftersom den omfattas av sekretess (18 kap. 1 § OSL). Eftersom det i protokollet under utredningen, förs ner innehåll som är av betydelse för utredningen och det som i övrigt har framkommit under tiden för utredningen (23 kap 1 § RB).Beroende på om det är polisen som har upprättat protokollet kan du vända dig till polisen. Dock tidigast när förundersökningen har avslutats och handlingen då även blivit slutexpedierat, dvs. färdigställd. Du kan också vända dig till domstolen i fråga, dock krävs det att handlingen av en åklagare har lämnat in förundersökningsprotokollet till domstolen - och även då anses som inkommen och då kan med andra ord begära om att få ta del av den (45 kap. 7 § RB).Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Har polisen en skyldighet att informera om den förhördes rättigheter?

2020-01-23 i Förundersökning
FRÅGA |Räknas det som ett brott eller tjänstefel om polisen inte informerar dig om dina rättigheter vid förhör?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis vill jag upplysa om att det finns flera anledningar till att en person kallas till ett polisförhör. Man kan kallas i egenskap som vittne, målsägande eller misstänkt och rättigheterna kan variera beroende på varför man blir förhörd. Därför kommer jag besvara frågan generellt utifrån den misstänktes perspektiv. Regler gällande förhör finns bland annat i Rättegångsbalken (RB).Ska polisen läsa upp den förhördes rättigheter vid ett förhör?Polisen har ingen skyldighet att läsa upp den förhördes rättigheter, oavsett om personen förhörs i egenskap som vittne eller misstänkt.Däremot har polisen en underrättelseplikt när en misstänkt har nått misstankegraden skäligen misstänkt. Då ska polisen underrätta den misstänkte om vad hen är misstänkt för och på vilka grunder (23:18 RB). Viktigt att påpeka är att när en misstänkt blir skäligen misstänkt ska polisen inte läsa upp den förhördes rättigheter, lagrummet stadgar snarare att polisen har en upplysningsskyldighet om misstankegraden. I vissa fall har den misstänkte rätt till offentlig försvarare, och det ska polisen upplysa om.AvslutningsvisDet finns ingen svensk motsvarighet den amerikanska polisens skyldighet att läsa upp den berömda frasen: "You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to speak to an attorney and to have an attorney present during questioning. If you cannot afford an attorney one will be provided for you at government expense"Det räknas därför inte som ett tjänstefel om polisen inte informerar den förhörde om hens rättigheter, då det inte finns en sådan generell plikt. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Behöver polisen ett godkännande för att genomföra en husrannsakan?

2020-01-17 i Förundersökning
FRÅGA |Måste polisen ha en" lapp" från åklagaren/ elr vem som utfärdar dom. För at husransaka/ genomsöka bil alternativt person ?
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om polisen kan besluta om husrannsakan, eller om det behöver godkännas av åklagare eller någon annan.Reglerna om husrannsakan finns i rättegångsbalken (RB) 28 kap.Husrannsakan innebär att hus, rum eller slutet förvaringsställe (t.ex. förråd eller bil) söks igenom. Genomsökningen kan ske för att söka efter föremål eller av utredningsskäl, s.k. reell husrannsakan. För att en reell husrannsakan ska få ske krävs att att finns anledning att anta att ett brott har begåtts, med fängelse i straffskalan (RB 28 kap. 1 §).Husrannsakan kan även ske för att söka efter personer, s.k. personlig husrannsakan. En personlig husrannsakan sker för att söka efter en viss person som ska gripas, anhållas eller häktas, hämtas till förhör eller till inställelse vid rätten eller underkastas kroppsvisitation eller kroppsbesiktning. (RB 28 kap. 2 §).Förordnande om husrannsakan meddelas av förundersökningsledare, åklagare eller domstol (RB 28 kap. 4 § 1 st). Förundersökningsledare är ibland åklagare, ibland polis. Polisen är oftast förundersökningsledare under spaningsskedet, då man utreder vem som kan misstänkas för brottet. När polisen har kommit så långt att någon skäligen kan misstänkas för brottet tar en åklagare över förundersökningsledningen. Vid mindre allvarliga brott är polisen fortsatt förundersökningsledare. Till sådana brott hör till exempel snatterier, trafikbrott och stöld. Så, är en polis förundersökningsledare är det denne som förordnar om husrannsakan. I annat fall är i huvudsak åklagare som förordnar om husrannsakan. Till detta finns det en del undantag, t.ex. om det finns risk för att utredningen fördröjs, kan en polis vidta husrannsakan även utan ett förordnande (RB 28 kap. 5 §). Hoppas du fått svar på din fråga!

Vad gör jag när polisen beslagtagit min egendom?

2020-02-09 i Förundersökning
FRÅGA |HejEn god vän till oss sålde sitt företag och i samband med detta så hade han ett lager för en annan verksamhet som han skall starta upp men ingenstans att förvara detta. Vi hade en tom Container som tillhör vårat företag här om dagen så beslagstog Polisen Containern utan att vara på plats utan det var bara en bärgningsbil som tog containern och hänvisade/ringde en polis då jag undrade vad han höll på med dom sa att utredningsledaren skulle ringa mig dagen efter vilket dom inte gjorde. Jag ringde polisen på eftermiddagen/kvällen dagen efter för att få veta hur jag skulle kunna få tillbaka Containern och om det verkligen var polisen som tagit den. Dom bad att få återkomma när dom hittat vilket fall detta beslag var kopplat till vilket dom gjorde dagen efter, jag undrade hur jag skulle få tillbaka min Container och allt dom gjort sönder när dom flyttade den har dokumenterat detta dom sa att dom hör av sig i nästa vecka om detta. Jag har inte fått något ärendenr eller kontakt att hänvisa till och ingen info om hur jag får tillbaka containern dom sa att dom har antecknat att jag vill ha tillbaka den via telefon det är allt får man verkligen göra på detta vis och hur gör jag för att få tillbaka min container och ersättning för det dom gjort sönder? Jag informerade dem också om att det fanns en airbag från en bil som låg på en av hyllorna löst och det fanns även 1 dunk metanol och 1 dunk metanol/vatten i containern vilket kan vara farligt om det har blivit nervält eller krossat
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har ni haft en container stående. Det är av frågan något oklart om den stod på ett lager hos er vän, eller att den stod hos er och att er vän nyttjade den för lagerhållning. Häromdagen gick polisen in och beslagtog bland annat er container. Ni ringde polisen för att få information om hur ni ska gå till väga för att få tillbaka containern och för att få bekräftat att det verkligen var polisen som beslagtagit den. Ni fick bekräftat att containern är beslagtagen av polis (och därmed inte stulen av någon annan). Du undrar nu hur du går tillväga för att få tillbaka containern och hur du får ersättning för det som de haft sönder.Min utgångspunkt för svaret till dig är att containern beslagtagits för att den kan ha betydelse för utredning om brott. Som du framställer din fråga verkar det inte som att du är misstänkt för något brott (du har åtminstone inte delgivits misstanke om det). Däremot kan det vara så att din vän är misstänkt för brott. Föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott får tas i beslag (27 kap. 1 § Rättegångsbalken, RB). För att beslagta sådant som kan tas i beslag får det beslutas om husrannsakan om det finns anledning att anta att det begåtts ett brott på vilket fängelse kan följa (28 kap. 1 § RB). I ditt fall kan det således innebära att polisen har rätt att beslagta containern om den kan antas ha betydelse för utredning om brott. Av den kontakt du haft med polisen framkommer att beslaget är gjort av polisen. Det är dock något oklart om beslaget gjorts på din tomt eller på ett lager som är ditt eller om det skett hos din vän eller någon annanstans. När det sker en husrannsakan ska det föras ett protokoll vari ändamålet med den anges och vad som beslagtagits. Den husrannsakan sker hos har rätt att på begäran få kopia av protokollet (28 kap. 9 § RB). Om husrannsakan har skett hos dig har du rätt att få en kopia av vad som beslagtagits. Har den inte skett hos dig kan du, så som du gjort, begära att få ut det beslagtagna när det inte längre behövs för utredningen. I ert fall kan det innebära, beroende på vilken bevisnytta containern har, att polisen behåller den fram till eventuell rättegång innan beslaget hävs.Den som drabbas av en person- eller sakskada på grund av det våld som utövas med stöd av bland annat rättegångsbalken, har rätt till ersättning, om den skadelidande inte har betett sig på ett sådant sätt att det varit påkallat att använda våld mot hans eller hennes person eller egendom (8 § lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder). I ditt fall finns det således möjlighet att vända dig till Justitiekanslern (JK) för att begära ersättning om egendom som är din förstörts på grund av husrannsakan. Du kan läsa mer om hur du söker skadestånd på JK:s hemsida.Om något är oklart, eller om jag missuppfattat något utifrån det du skrev, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. För det fall att du önskar kontakt och hjälp av en av våra jurister på Lawline juristbyrå kan jag kontaktas för en offert och tidsbokning. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Rätten att ta del av förhöret under en pågående förundersökning

2020-02-08 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Var på förhör ang ringa brott och jag skulle gärna vilja ta del av vad jag sa under förhöret. Är detta något jag har rätt till?
André Tito |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om du har blivit delgiven misstanke för brottet har du enligt RB 23:18 1 st p. 2 att fortlöpande ta del av vad som förekommit vid förundersökningen, allt eftersom denna fortskrider. Detta sker om åklagare finner att det kan ske utan men för utredningen. "Men för utredningen" skulle kunna föreligga om den misstänkte riskerar att anpassa sin historia efter det som framkommit i utredningsmaterialet. Det presumeras dock att det INTE föreligger något men och åklagaren måste ange konkreta skäl för att bryta denna presumtionen.Det är annorlunda om du inte blivit delgiven misstanke för brottet eftersom då står du formellt inte som anklagad. Istället prövas din rätt att ta del av förhöret i enligt 18 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, eftersom det är fråga om allmän handling.Notera att enbart för att du är förhörd innebär inte att du per automatik är misstänkt för brottet. Varken vittnen eller ens målsägande är part i en pågående förundersökningen och har därför inte samma rättigheter som en tilltalad. Detta bygger på tanken att en tilltalad ska ha möjlighet att ta del av utredningen för att kunna bemöta det han eller hon står misstänkt för och försvara sig i en rättsprocess. Ett sådant behov föreligger inte för vittnen eller målsägande. Notera också att rätten att fortlöpande ta del av förundersökningen innefattar inte någon rätt att få kopior av handlingar. Rätten tar istället sikte på att den misstänkte eller försvararen får läsa igenom polisens uppteckningar.Med vänliga hälsningar,

Kan jag bli åtalad innan jag yttrat mig över förundersökningen?

2020-01-19 i Förundersökning
FRÅGA |HejJag är misstänkt för ekonomisk brott, idag ringde förundersökningsledaren och sagt att uträdning är klar hos dem och åklagare och jag och min advokat ska få nu del av det på påsten, jag fick 3 veckor att yttra mig om uträdningen. Min fråga är: Kan jag bli åtalad innan jag yttrar mig?Mvh Josef
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga undrar du om du kan bli åtalad för ett brott innan den tid som du har fått på dig att yttra dig över utredningen har löpt ut. Eftersom förundersökningsledaren har gett dig och din advokat tre veckor för att gå igenom förundersökningen och yttra er över den, har ni rätt att ta hela denna tid i anspråk för att gå igenom materialet och sammanställa ett yttrande. Åklagaren får inte lov att väcka åtal innan de tre veckorna löp ut, 23 kap. 18 a § rättegångsbalken. Skulle du och din advokat dock välja att inte alls yttra er över utredningen inom den utsatta tiden, kan åklagaren ändå väcka åtal därefter. Det kan dock vara bra för dig och din advokat att tillsammans gå igenom förundersökningsmaterialet för att se om ni tycker att någon ytterligare utredning bör göras, exempelvis om ni vill att något vittne ska höras eller liknande. Jag rekommenderar dig att rådgöra vidare med din advokat angående hur ni ska göra med yttrandet och eventuella kompletteringar av utredningen. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar

Hur kan en polisanmälan om egenmäktigt förfarande skrivas av?

2020-01-16 i Förundersökning
FRÅGA |Hur kan polisen hävda att en anmälan om egenmäktigt förfarande är civilrättsligt och därför ha rätt att skriva av anmälan. Egenmäktigt förfarande är väl ändå ett brott?
Sandra Kjellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, det stämmer att egenmäktigt förfarande är ett brott och det finns reglerat i Brottsbalkens (BrB) 8 kapitel, 8 §. Med tanke på att jag inte känner till några närmare uppgifter i ditt fall så kan jag bara uttala mig om vad som gäller rent allmänt. Polisens uttalande förefaller enligt min mening lite märkligt när denne hävdar att det är "civilrättsligt" då det enligt lag utgör ett brott och på den grunden väljer att lägga ner din anmälan. Givetvis kan brottet egenmäktigt förfarande aktualisera en rad civilrättsliga frågor som utfående av skadestånd och bättre rätt till egendom, men det förtar inte gärningens ställning som brott. Polisen ska enligt rättegångsbalkens (RB) 23 kap. 1 § stycke 1 inleda en förundersökning så snart som möjligt om det på grund av angivelse finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åta har förövats. Vilket egenmäktigt förfarande gör. Det råder alltså en förundersökningsplikt för polisen och denna princip innebär en skyldighet att inleda utredning om det ligger inom det rimligas gräns att anta att en utredning kan leda till att saken klaras upp och att någon kan lagföras för brottet (se RB 23 kap. 1 § stycke 2). Det blir lite svårt för mig att uttala mig om hur polisen kan ha resonerat eller på vilken grund de skrev av din anmälan men polisen har i vart fall en lagreglerad rätt att göra så under vissa omständigheter. Men att enbart skriva av din anmälan därför att det är en civilrättslig fråga förefaller enligt min mening som märkligt.Mitt råd är att du vänder dig till polisen och ber om ytterligare uppgifter om på vilken grund din polisanmälan lades ner, eftersom de i regel har en lagstadgad utredningsplikt. Behöver du ytterligare juridisk hjälp får du gärna höra av dig till oss på Lawline på info@lawline.se. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga och lycka till. Med vänlig hälsning,