Vad händer om polisen inte hittar bevis mot en misstänkt?

2019-10-31 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Polisen ringde mig idag och sa att jag är misstänkt för falsk tillvitelse, de ska ta ut mina samtalslistor, men om de inte hittar något på samtalslistan vad händer då med anklagelserna mot mig? Med vänlig hälsning
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om polisen meddelat dig att du är misstänkt för falsk tillvitelse pågår en förundersökning. Det är inom ramen för förundersökningen som polisen kommer titta på dina samtalslistor. Att de inte finner något relevant för åtalet i samtalslistorna innebär inte nödvändigtvis att förundersökningen kommer läggas ned. Antagligen kommer polisen att leta efter mer eller annan bevisning på annat sätt. När förundersökningen är klar är det dags för åklagaren att fatta beslut om hon eller han ska väcka åtal eller inte. Om åklagaren bedömer att det finns tillräckliga bevis för att den misstänkte har begått ett brott är åklagaren skyldig att väcka åtal. Om det inte finns tillräckliga bevis för att brottet har begåtts kan åtal inte väckas.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man få reda på om man är polisanmäld eller få information om processen?

2019-10-17 i Förundersökning
FRÅGA |Hej, Jag har snattat en vara värde ca 20 kr ( som skulle kastas) när jag jobbade som städare. Butiken tog mina uppgifter samt skrev ner vad jag har snattat. Dom sa dom hade polisanmält detta ( 19 aug) Men det kom inga polis till platsen. Förlorade självklart mitt jobb men får skylla mig själv där. Vad händer nu med polisanmälan ? Får jag nån info som pågår eller kolla upp detta?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om man blir polisanmäld har polisen ingen laglig skyldighet att underrätta dig om detta. Exempelvis försöker polisen först ta reda på om något brott ens ägt rum och om de väljer att inte inleda förundersökningen kommer du inte få reda på att en polisanmälan mot dig kommit in. Även om förundersökningen startas och du är misstänkt (misstankegraden "kan misstänkas" föreligger) har du ingen rätt att få reda på detta eller information om utredningen. Det är först när du är "skäligen misstänkt" för brottet (23 kap 18 § rättegångsbalken) som du kommer att bli underrättad om detta. Polisen har då utrett brottet och samlat in bevis. Att man är skäligen misstänkt innebär att det finns konkreta och objektivt underbyggda omständigheter som talar för att man begått gärningen. Du kan alltså inte kolla upp eller få någon info om/förrän du anses skäligen misstänkt, då kommer du bli kontaktad.Med vänlig hälsning

Kan man överklaga ett beslut om beslag? Kan man anmäla en polis?

2019-10-05 i Förundersökning
FRÅGA |Hej Min bror har blivit anklagad för olaga hot ? från en person som har skulder till honom och min mor.Min bror har varit häktad och släppt. Dom beslagtog hans dator, (dator återlämnad) mobiltelefon, en skottsäker väst. (västen är mera en symbol för min bror att visa att samhället inte är vad det varit. (Så länge jag känt honom har han aldrig varit i slagsmål. 55 år.) Hur som så verkar det som Polisen som är inkopplad bara vill jävlas/retas av okänd anledning? (man kan kanske nämna att min bror är otroligt väl införstådd med språket) Kan man överklaga beslutet gällande beslagtagningen av telefonen. Eller kan man anmäla polisen för missbruk av tjänst. För detta verkar bara vara en provokation från tjänstemannens sida.
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer först försöka svara på vad som gäller vid beslag, och sedan vad som gäller om man anser sig ha blivit felaktigt behandlad av polis.BeslagReglerna om beslag finns i rättegångsbalken (RB). Har beslaget inte fastställts av domstol, kan din bror begära att beslutet om beslag prövas av rätten (RB 27 kap 6 §). Om rätten tar upp beslutet till prövning ska en förhandling hållas så snart som möjligt, där din bror får motivera varför beslutet ska upphöra (RB 27 kap. 5 §). Om en domstol fastslår beslutet om beslag ska den, om inte åtal redan har väckts, bestämma en tid inom vilken åtal skall väckas (RB 27 kap. 7 §). Om åtal inte väcks inom denna tid, och det inte annars finns fortsatt skäl för beslag, ska beslaget omedelbart hävas (RB 7 kap. 8 §). Tingsrättens beslut kan i sin tur överklagas till hovrätten. Detta måste din bror i sådant fall göra skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelats (RB 52 kap. 1 §).AnmälanOm din bror upplever att han blivit felaktigt behandlad av en polis är det möjligt att göra en JO-anmälan. Eftersom polismyndigheten är en statlig myndighet under tillsyn av justitieombudsmannen. Du kan läsa mer om hur en JO-anmälan görs här.Misstänker din bror att polisen har gjort sig skyldig till ett brott, exempelvis tjänstefel, går det även att göra en normal polisanmälan. För att det ska röra sig om tjänstefel, enligt brottsbalken 20 kap. 1 §, ska polisen uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning åsidosatt vad som gäller för uppgiften. Eftersom jag inte vet några närmare omständigheter kan jag dock inte uttala mig om huruvida polisen kan ha gjort sig skyldig till något brott i detta fallet. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Omfattar förundersökningssekretessen även enskilda?

2019-09-30 i Förundersökning
FRÅGA |Om A skulle polisanmäla M för ett grovt narkotikabrott som A tror att M har begått, får inte A berätta för M då att han är polisanmäld med tanke på förundersöknings sekretessen om polisen även planerar att avlyssna M?
Anna Holmström |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Som du noterat gäller sekretess under pågående förundersökning (förundersökningssekretess) (se 18 kap. 1 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL)). Sekretessen innebär att uppgifter i en pågående förundersökning inte får lämnas ut om detta skulle kunna skada utredningen. Eftersom förundersökningssekretessen är avsedd att skydda den pågående utredningen, upphör den att gälla när åtal väcks. Även om det råder förundersökningssekretess i en brottsutredning omfattar sekretessen inte andra personer än de offentliga tjänstemännen (se 1 kap. 1 § OSL). Det innebär att förundersökningssekretessen inte kan hindra A från att berätta för M om polisanmälan. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

När får en husrannsakan företas?

2019-10-31 i Förundersökning
FRÅGA |Hej jag kom hem och hade haft en husrannsakan, det fanns inga bevis hos mig som fälde mig på något.Jag ifrågasätter varför dom gjort en husrannsaken utan att få svar eller underlag om varför ? Jag vill såklart veta varför dom vart hos mig har jag rätt till deT?
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Varför husrannsakan kan ha utförtsDin fråga aktualiserar reglerna i rättegångsbalken (RB). Om det finns anledning att anta att ett brott begåtts på vilket fängelse kan följa, får husrannsakan göras i ett hus för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att undersöka omständigheter som kan vara av betydelse för en utredning om brottet eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet (28 kap 1 § första stycket RB). Hos någon annan än den som skäligen misstänks för brottet får husrannsakan dock göras bara om brottet begåtts hos honom eller henne eller om den misstänkte har gripits där eller det annars finns en särskild anledning att det vid rannsakningen ska påträffas föremål som kan tas i förvar eller annan utredning om brottet kan vinnas. (28 kap 1 § andra stycket RB).För eftersökande av en person som misstänks ha begått brott, får husrannsakan göras hos denne eller hos någon annan om det finns synnerlig anledning att anta att den eftersökte uppehåller sig där (28 kap 2 § RB).Om rätten att få veta orsakenOm den hos vilken husrannsakan görs inte tillkallat ett vittne, ska denne så snart det kan ske utan men för utredningen, underrättas om den vidtagna åtgärden (28 kap 7 § RB). Det ska föras ett protokoll över husrannsakan och där ska ändamålet med husrannsakan anges samt vad som därvid förekommit. Den, hos vilken husrannsakan företagits, har rätt att på begäran erhålla bevis därom, innehållande även uppgift för det brott misstanken avser (28 kap 9 § RB). Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag polisanmäla ett misstänkt brott?

2019-10-10 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!! Har en fråga. Kan jag som förälder polisanmäla pappan till mitt barn för psykisk misshandel???
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!MisshandelMisshandel är ett brott enligt 3:5 brottsbalken (BrB). Det innebär att den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd kan dömas för misshandel. Det krävs att dessa handlingar har begåtts med uppsåt enligt 2:2 1 st. BrB, om gärningen har begåtts genom oaktsamhet kan man istället bli dömd för vållande till kroppsskada enligt 3:8 BrB. Polisanmäla Dessa två brott hör under allmänt åtal enligt 20:3 rättegångsbalken (RB) och en åklagare kan föra talan i målet enligt 20:2 1 st. RB. En förundersökning om brott ska inledas av polis eller åklagare så snart det på grund av angivelse eller annat skäl finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har begåtts enligt 23:1 1 st. RB. Jag rekommenderar därför att du kontaktar polisen på telefonnummer 11414 eller besöker en polisstation för att ange de misstänkta brotten.Jag hoppas att detta gav dig hjälp på vägen!Med vänliga hälsningar,

Får polisen göra husrannsakan hos vem de vill?

2019-10-02 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!Jag undrar ifall man får göra en husrannsakan hos någon som inte är skriven på adressen?Jag flyttade nyss och polisen gjorde husrannsakan hos mig även fast jag står skriven hos mina föräldrar. Är detta okej för polisen att göra? Vet inte hur dom hittade till stugan men det gjorde dom tydligen. Tack på förhand!
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag vet inte omständigheterna runt den husrannsakan som gjorde hos dig, så jag kommer beskriva allmänt när polisen har rätt till gå in i någons hus, s.k husrannsakan. Allmänna förutsättningar för husrannsakanDet finns reell husrannsakan när polisen söker efter ett föremål eller bevis. Det andra är personell husrannsakan som innebär att polisen letar efter en person. Husrannsakan regleras i 28 kap. Rättegångsbalken (RB). Inför varje beslut om husrannsakan måste utredningen föregås av en proportionalitetsavvägning dvs. åtgärden och det syftade resultatet måste väga tyngre än det intrång som drabbar personen hos husrannsakan görs (28 kap. 3 a § RB). För att få göra en husrannsakan krävs också att polisen har anledning att anta att ett konkret har begåtts, vilket är ett ganska lågt beviskrav. Husrannsakan hos misstänkt personOm det misstänkta brottet kan fängelse som straffpåföljd, får polisen gå in hos den misstänkta personens hus, rum eller slutet förvaringsställe i syfte att söka efter föremål som kan beslagtas eller efter bevis (28 kap. 1 § 1 st RB). Det krävs alltså att det handlar om ett allvarligare brott som innehar fängelse på fängelseskalan.Husrannsakan hos någon annan än den misstänkte personenNär det gäller husrannsakan hos någon som inte skäligen är misstänkt för brottet som är i fråga, så gäller mer begränsade förutsättningar. Husrannsakan får då ske endast om 1. brottet har begåtts hos den personen, 2. den misstänkte har gripits hos den personen eller 3. om det finns synnerligen anledning att polisen kan hitta viktiga föremål eller bevis för utredningen (28 kap. 1 § 2 st RB). Platsen ska alltså ha en betydande koppling på något sätt med det misstänkta brottet, då spelar det inte roll vem som bor där. Sammanfattningsvis, var och hos vem polisen får lov att göra husrannsakan är det avgörande om 1. det misstänkta brottet någon särskild koppling till platsen eller 2. den misstänkta personen bor där. För att svara mer konkret på din fråga så behöver det inte ha betydelse var någon är skriven eller vem som är skriven på en plats, för att polisen ska kunna tillträda en plats. Men förutsättningarna i lagen måste alltid vara uppfyllda!Jag hoppas att detta gav svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Får polisen göra en husrannsakan för att en person tidigare har begått brott?

2019-09-30 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Har en fundering, kan polisen gå in i lägenhet för att göra en husrannsakan för man tidigare begått brott och de vill göra en så kallad "koll"? Hur länge får polisen ha ens tillhörigheter så som dator tex.
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Husrannsakan kräver skälig misstanke om ett brottFör att polisen ska få göra en husrannsakan gäller som huvudregel att det måste finnas en- anledning att anta- att ett brott har begåtts- på vilket fängelse kan följa, och- att misstankenivån har uppnått skälig misstanke (28 kap. 1 § rättegångsbalken).Kravet "anledning att anta" är visserligen ett lågt ställt beviskrav som ofta kan göra det möjligt för polisen att genomföra en husrannsakan. Däremot finns det, gällande misstanke om ett brott, ett krav på att husrannsakan ska grunda sig på misstanke om ett konkret brott och att det finns konkreta och objektivt underbyggda omständigheter som med viss styrka talar för att personen har begått brottet. Enbart den omständigheten att en person tidigare har begått brott är inte en tillräcklig förutsättning för att en husrannsakan ska få genomföras, utan det krävs en viss koppling till ett eller flera specifika brott.Om det rör sig om en sådan misstanke, måste det också göras en proportionalitetsbedömning för att avgöra om det är proportionerligt att göra en husrannsakan, med tanke på det intrång åtgärden innebär på den misstänktes intressen (28 kap. 3 a § rättegångsbalken).Föremål får tas i beslag om det kan antas ha betydelse för utredningenPolisen har rätt att beslagta föremål som skäligen kan antas ha betydelse för en utredning om brott (27 kap. 1 § rättegångsbalken). Det finns ingen tidsgräns för hur länge polisen får hålla datorn i beslag, utan den får hållas i beslag så länge den är relevant för utredningen.SammanfattningEnbart den omständigheten att en person tidigare har begått brott, är inte tillräcklig anledning för att besluta om husrannsakan. För husrannsakan krävs bland annat skälig misstanke för ett visst, konkret brott och att det finns konkreta omständigheter misstanken grundar sig på. Om polisen har beslagtagit något, får det behållas så länge föremålet är relevant för utredningen.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,