När får jag tillbaka mina beslagtagna saker från polisen?

2019-09-19 i Förundersökning
FRÅGA |Hej jag har blivit frikänd för ett brott jag va anklagad för, de beslagtog ägodelar i samband med förundersökningen. Har nu snart gått 2 veckor sen domen hur länge ska de ta innan jag får hämta mina saker och finns det något jag kan göra för att påskynda processen?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om beslag och andra tvångsmedel finns i 27 kap. rättegångsbalken (RB). Alla saker som kan tänkas ha betydelse i utredningen av ett brott, eller varit avhänt någon eller förverkats genom brott, får lov att omhändertas enligt 27 kap. 1 § RB. Det finns undantag ex. för skriftliga handlingar. Det är rätten som sedan förordnar om beslag av ett föremål (27 kap. 5 § RB). Hur hävs beslaget?Beslaget ska enligt 27 kap. 8 § RB hävas om 1. åtal inte har väckts inom av rätten utsatt tid, 2. det inte har kommit in begäran till rätten om att förlänga den tiden eller 3. om det inte längre finns skäl för beslaget ex. om föremålet inte längre behövs i förundersökningen. Hävning beslutas av förundersökningsledaren, vilken oftast är en åklagare. Ifall huvudförhandling har ägt rum och en friande dom har avlagts (som i ditt fall), ska alla beslag hävas. Detta är uttalat i JO:s beslut 2001/02 s.40. Efter hävning av beslaget ska sakerna lämnas åter till den hos beslaget gjordes, ifall det inte finns andra anledningar mot detta till exempel att någon annan hävdar att den äger sakerna (27 kap. 8a § RB). När får du ut dina saker efter att beslaget har hävts?En underrättelse ska skickas ut så snart som möjligt efter att beslaget har hävts (27 kap. 8 b § RB). Underrättelsen ska skickas till den som har rätt att hämta ut det, som då har ett ansvar att hämta ut dessa. Enligt ett annat uttalande av JO (Justitieombudsmannen) ska ett återlämnande av beslagtagna saker ske skyndsamt. Han sa i uttalandet att det är acceptabelt att det ibland kan ta tid på grund av praktiska skäl hos polisen, men bör definitivt ske inom 5 veckor (JO 2006-05-16)Vad kan du göra i din situation?Eftersom du har fått en friande dom, ska detta innebära att beslaget av dina egendomar har hävts och en underrättelse ska skickas till dig om hur och var du ska hämta ut dina saker. I situation att någon annan har hävdat sig ha bättre rätt till sakerna än dig, och med det ska utlämnas till någon annan, så ska du också få en underrättelse om detta. Mitt råd till dig är att vänta, då det kan bero på att polisen har mycket att göra just nu. Dock ska ett utlämnande ske så snart som möjligt, varför det inte är fel att kontakta polisen och berätta om din situation samt fråga när du kan förvänta dig att få hämta ut dina saker. Ett samtal om påminnelse kan kanske skynda på processen. Om det går så långt att du inte har fått en underrättelse om dina saker efter 4-5 veckor, bör du fundera på möjligheten att kontakta juridisk hjälp och göra en anmälan om fel hos polismyndigheten. Jag hoppas detta gav svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

När får hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation användas?

2019-08-29 i Förundersökning
FRÅGA |Får polisen avlyssna en telefon på en person utan att personen är misstänkt för brott?
Amanda Keith |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation är ett av de hemliga tvångsmedlen som står de brottsutredande myndigheterna till förfogande och regleras i 27 kap Rättegångsbalken (RB). Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation innebär att meddelanden som överförs eller har överförts till eller från ett telefonnummer eller annan adress, i ett elektroniskt kommunikationsnät, i hemlighet avlyssnas eller tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av innehållet i meddelandet, 27 kap 18 § 1 st RB.Det är endast om en person är skäligen misstänkt för ett specifikt brott och avlyssningen är av synnerlig vikt för utredningen som hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation får ske, 27 kap 20 § RB. Att vara skäligen misstänkt innebär att det finns konkreta omständigheter som med viss styrka talar för att en person har begått det specifika brottet ifråga. Om en person är skäligen misstänkt för ett brott måste denne underrättas om det. Det innebär att man har rätt att veta om man är skäligen misstänkt och därmed kan utsättas för tvångsmedlet hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Vidare får inte hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation användas vid skälig misstanke om vilket brott som helst. Avlyssningen får enbart ske då någon misstänks för ett brott där fängelse i två år kan bli det lägsta straffet. Det krävs alltså att en person är skäligen misstänkt för ett brott av en viss allvarlighetsgrad för att den hemliga tvångsåtgärden ska få användas. SammanfattningFör att tvångsmedlet hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation ska kunna riktas mot en person krävs alltså att personen ifråga är skäligen misstänkt för ett specifikt brott. Hoppas du har fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Överprövning av nedlagd förundersökning

2019-08-01 i Förundersökning
FRÅGA |Måste en nerlagd förundersökning överklagas för att kunna återupptas igen? Är det den som polisanmält som måste överklaga?
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Det går att överprövaÄr man missnöjd med ett beslut att lägga ned en förundersökning kan man begära att beslutet överprövas. Detta kräver att man vänder sig till den lokala polismyndigheten (om det var en polis beslut) eller åklagarkammaren (om det var en åklagares beslut). Alla kan inte begära överprövningDet är inte alla som har rätt att begära överprövning av ett beslut om en nedlagd förundersökning. För att ha rätt att begära överprövning måste man ha ett berättigat intresse av att få saken prövad. Ett berättigat intresse har man exempelvis som målsägande (den som blivit utsatt/drabbad av brottet). Det behöver alltså inte vara den som polisanmält brottet, utan det avgörande är om den som vill överpröva beslutet har ett berättigat intresse av att förundersökningen tas upp på nytt. Vad bör man tänka på när man begär överprövning?Vill du begära överprövning av en nedlagd förundersökning ska du tänka på att din begäran bör vara skriftlig, tydlig och fullständig. Att den ska vara fullständig beror på att det vanligtvis inte går att komplettera en ansökan om överprövning efter att den väl skickats in. Här hittar du en bra blankett för ansökan om överprövning samt mer information om hur du ska gå tillväga rent praktiskt.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Överprövning av beslut

2019-07-31 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! För två år sedan blev jag utsatt för en våldtäkt. Brottet anmäldes men lades sedan ner. Jag valde att inte överklaga. Men nu undrar jag om man kan anmäla samma brott igen trots att det redan utretts en gång? Anledning är att jag är missnöjd med att det lades ner och att jag tycker de gjorde ett slarvigt jobb. Sen har det ju även införts en ny lag- samtyckeslagen! Skulle brottet anmälts med den lagen införts kanske det skulle blivit annorlunda.Mvh Amanda
Lars Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om en förundersökning läggs ned så kan den tas upp på nytt utan att du behöver göra någon anmälan, det finns flera fall där detta har skett. Är du missnöjd med att utredningen lades ned kan du även överpröva den nedlagda förundersökningen. Det finns ingen tidsfrist för att överpröva en nedlagd förundersökning och det är du som målsägande som ansöker om detta, anhöriga kan normalt sett inte göra det. Inom straffrättens område gäller förbud mot retroaktiv lagstiftning vilket betyder att en lag inte kan gälla för gärningar som begåtts innan lagen trädde i kraft (2 kap 10 § regeringsformen). Den nya lagen hade därför inte påverkat utfallet i detta fall.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på dina funderingar, om inte så är du välkommen att ställa en ny fråga.Vänligen,

Får polisen avlyssna mitt nya telefonnummer?

2019-09-15 i Förundersökning
FRÅGA |En person polisanmäler en annan person som vi kan kalla person X pga att personen som anmäler tror att person X har begått ett brott för flera år sedan, person X har inte begått brott men blir ändå skäligen misstänkt. Person X har både bytt mobil och telefonnummer sedan det påstådda brottet skulle ägt rum. Får polisen nu flera år senare avlyssna person X trots att person X bytt nummer och mobil? Eller måste polisen avlyssna det gamla numret isåfall?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hemlig avlyssning innebär att medelanden som överförs eller har överförts till eller från ett telefonnummer i hemlighet avlyssnas eller tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av innehållet i meddelandet (27 kap. 18 § rättegångsbalken)Avlyssning får endast ske om personen är skäligen misstänkt för brottet och åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen. Åtgärden får endast avse ett telefonnummer som under den tid som tillståndet avser innehas eller har innehafts av den misstänkte eller kan antas ha använts eller kommer att användas av den misstänkte (27 kap. 20 § rättegångsbalken).Det innebär att avlyssning alltså får ske av de nummer som den misstänkte har haft, har eller kan antas att personen kommer att använda, under förutsättning att personen är skäligen misstänkt för brottet. Den misstänktes nya nummer får alltså avlyssnas trots att personen bytt telefonnummer och mobiltelefon.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Jag är misstänkt för stöld, blir jag gripen om jag åker på semester?

2019-08-10 i Förundersökning
FRÅGA |Hej, rycktas om att jag blivit misstänkt/anmält för stöld. Men har själv inte hört något från polisen. Så jag undrar. Kan jag åka på semester utomlands då eller kommer jag bli tagen på Arlanda? Undrar även om polisen ringer från dolt nummer?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att du eventuellt är misstänkt/anmäld för stöld hindrar dig inte från att åka på semester. Blotta misstanken eller anmälan gör inte heller att polisen har skäl att gripa dig och att du i förlängningen blir häktad. Om du är misstänkt för ett brott och det finns finns skäl för att försöka få dig häktad, kommer du att bli kallad till förhör om det finns skäl för det. Däremot har du inget förbud mot att åka på semester och kan göra det utan problem. Tyvärr kan jag inte besvara huruvida polisen ringer från dolt nummer eller ej.Vänligen,

Vem beslutar om kroppsvisitation?

2019-07-31 i Förundersökning
FRÅGA |Hej, är det åklagare eller polisiär förundersökningsledare som fattar beslut om kroppsvisitation när misstänkt är under 15 år?
Michaela Iosifidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.BakgrundDin fråga aktualiserar reglerna i rättegångsbalken (RB). Om det finns anledning att anta att ett brott begåtts på vilket fängelse kan följa, får kroppsvisitation göras på den som skäligen kan misstänkas för brottet för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att undersöka omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet (28 kap 11 § första stycket RB). Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig (28 kap 11 § tredje stycket RB).Kroppsvisitation får beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte (28 kap 3a § RB). Förordnande om kroppsvisitation meddelas som utgångspunkt av förundersökningsledaren, åklagaren eller rätten. Kan kroppsvisitation antas medföra synnerlig olägenhet för den hos vilken åtgärden företas, bör, om det inte är fara i dröjsmål, åtgärden inte vidtas utan rättens förordnande (28 kap 4 § RB). Fråga om kroppsvisitation får rätten ta upp på yrkande av förundersökningsledaren eller åklagaren. Föreligger fara i dröjsmål får kroppsvisitation beslutas av polisman (28 kap 13 § RB).SammanfattningDet är alltså förundersökningsledaren, åklagaren eller rätten som kan besluta om kroppsvisitation. Om fara i dröjsmål föreligger får även en polisman besluta om kroppsvisitation.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

När får man använda hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation

2019-07-30 i Förundersökning
FRÅGA |Jag läste om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Där stod det "Grunden till användandet är att det endast får ske när andra medel är otillräckliga och det är absolut nödvändigt" Vilka "andra medel" menar dom?
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation är ett så kallat hemligt tvångsmedel. Hemliga tvångsmedel är särskilda utredningsmetoder som polis och åklagare får använda sig av i vissa situationer för att utreda brott. Användningen av hemliga tvångsmedel är dock känslig på grund av utredningsmetodernas integritetskränkande natur. Därför står det i lagen att de endast får tillgripas om "åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen" (rättegångsbalken 27 kap. 20 §).I detta krav ligger dels att de uppgifter man hoppas få tag i är av mycket stor vikt för att föra utredningen framåt och dels att man inte ska kunna få tag i uppgifterna med hjälp av andra mindre integritetskränkande metoder. Dessa andra metoder är i princip alla andra lagliga spanings- och brottsutredningsmetoder som polis och åklagare kan tänkas använda i en utredning. Fysisk övervakning, även kallad skuggning, är ett exempel på en metod som hellre bör användas före hemlig avlyssning om det bedöms möjligt.Även i fall då man visserligen kan använda andra metoder men då ansträngningen som skulle krävas är orimlig kan hemlig tvångsmedel tillgripas. Om en annan metod kräver mycket stor personalinsats eller är förenad med stor risk kan detta motivera exempelvis hemlig avlyssning.Med vänliga hälsningar