Vad händer efter polisanmälan?

2020-10-26 i Förundersökning
FRÅGA |polisen fick ett paket med mycket droger i som matchar min adress och efternamn men inte förnamnet. De kallar mig till förhör. Är jag redan polisanmäld? vad ska jag göra i det här fallet?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När polisen får kännedom om ett brott inleds en förundersökning. Ett brott kan komma till polisens kännedom genom exempelvis en polisanmälan, men det kan också ske genom tips eller allmänna kontroller. Syftet med förundersökningen är att utreda brottet och se om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal. När kan man bli kallad till förhör?Polisen kan hålla förhör med den misstänkta, med vittnen eller andra som kan ha uppgifter om gärningen. Förhör kan också hållas upplysningsvis med envar vilket innebär att man inte är misstänkt för brottet (23 kap. 6 § RB). Om man är kallad till förhör är man skyldig att inställa sig. När förundersökningen kommit till ett stadie där någon skäligen kan misstänkas för brottet ska den misstänkte underrättas om misstanken när han eller hon hörs i förhör (23 kap. 18 § RB). Vad ska jag göra?Du är skyldig att inställa dig till förhöret du kallats till. Väl på plats kommer du få kännedom om varför du hörs, om det är upplysningsvis eller om du är misstänkt för brott. Under förhöret kommer förhörsledaren ställa frågor och om du vill kommer du att få förklara din sida av händelsen och vad du känner till om det som polisen lägger fram vid förhöret. Du har även en rätt att vara tyst och inte yttra dig om du inte vill. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Brottsmisstänkts rätt till insyn

2020-10-17 i Förundersökning
FRÅGA |Jag har frågor om hur det fungerar kring när en person är brottsmisstänkt. Vad är det för skillnad på termen åtalsanmälan och inte polisanmälan?Om en person blir brottsmisstänkt, får denne information det på något sätt? Via polis/åklagare? Det råder förundersökningssekretess men vilken information har den brottsmisstänkte rätt att ta del av? Vad gäller kring att få information om anmälningsnummer, när anmälan inkom och /eller vilken kontakt som finns hos polis/åklagare?
My Öhman |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar. Termen åtalsanmälan rör främst kontrollmyndigheters skyldighet att anmäla brott till polis eller åklagare. Polisanmälan innebär att en person anmäler ett brott till polisen, det kan vara den som utsatts för brottet men även en annan utomstående person. En polisanmälan kan leda till att en förundersökning startas kring det misstänkta brottet. Vilken rätt till insyn har den brottsmisstänkte?Så fort misstankegraden når upp till "skäligen misstänkt" ska den som misstänks för brottet underrättas om misstanken när denne hörs (23 kap. 18 § Rättegångsbalken). Den misstänkte har också rätt att få reda på innebörden av misstanken och grunden för denna. Ofta sker det i förhör med polis. Innan misstankegraden når upp till skäligen misstänkt finns alltså ingen skyldighet att underrätta den misstänkte. När underrättelse om misstanke skett har den misstänkte rätt till löpande insyn i förundersökningen (23 kap. 18 § 2 stycket Rättegångsbalken). Rättigheten kommer med begränsningen att uppgiftslämningen till den misstänkte inte får vara till men för utredningen ( 10 kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslagen). Det måste alltså kunna motiveras av förundersökningsledaren (som kan vara polis eller åklagare) varför ett uppgiftslämnande skulle vara till men för utredningen. Exakt vilken information som ska och inte ska lämnas ut till den misstänkte innan förundersökningen är avslutad beror alltså på fall till fall. Som du förstår blir det därför svårt för mig att besvara den frågan med ingående. Efter åklagare eller polis känner sig klara med förundersökningen ska en sk. slutdelgivning ske (23 kap. 18a § Rättegångsbalken). En slutdelgivning är till för den misstänkte och dennes försvarare ska kunna förbereda sitt försvar. Den misstänkte har du en fullständig rättighet att ta del av allt förundersökningsmaterial och begränsningar genom sekretess kan bara ske i en väldigt liten utsträckning, om alls (10 kap. 3a § Offentlighets- och sekretesslagen). Hoppas att du har fått svar på dina frågor. Återstår några frågetecken är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline. Hälsningar,

Vad kan vi göra mot polisens tvångsmedel?

2020-10-02 i Förundersökning
FRÅGA |Min son 29 år, står och tankar bilen då kommer en polisbil med två poliser och börjar fråga om han har tagit droger. Nej säger min son, som kom från jobbet och från oss och hämtat sin hund. Då kroppsvisiterar de honom t.o.m ta av skorna. Tycker det luktar illa i bilen, vår son har köpt något som ska förbättra luften säger det till dom. Han får sätta sig i polisbilen, Poliserna rotar igenom bilen. Polisen tar in honom till sjukhus där de tar drogprover som han får betala. Sen får han ta sig hem själv de 3 milen. De tar körkort och hans mobil och där i ligger bl.a min mans kontokort,bank, som han hade då han handlar åt oss. De talade inte om någonting vad som händer. Min son behöver mobilen den enda telefon han har. Han har en sjukdom som han måste äta medicin annars kan det gå så långt att han dör. Måste ha körkortet för att hämta medicinen. Vi mår jättedåligt. Får det gå till så här? Vad kan vi göra?
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Angående kroppsvisitering och kroppsbesiktningEnligt 28 kap. 11 § rättegångsbalken (RB) har poliser endast rätt att kroppsvisitera någon om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts varpå fängelsestraff kan följa. Att din son tvingades ta blodprov innebär att han blivit utsatt för en kroppsbesiktning i enlighet med 28 kap. 12 § RB, vilket anses vara ett steg "längre" än en kroppsvisitering. För att kroppsbesiktning ska vara tillåtet krävs det istället att personen i fråga är skäligen misstänkt för ett brott varpå fängelsestraff kan följa. Skillnaden mellan dessa två tvångsmedel är alltså att det vid kroppsbesiktning krävs att en särskild person är skäligen misstänkt för ett brott. Initialt ska beslutet om kroppsbesiktning fattas av en åklagare, men vid fara i dröjsmål kan beslutet fattas av en polisman. Även fast polisen har rätt att utföra en kroppsbesiktning så måste dem fortfarande beakta individens rättigheter. Tvångsmedel är integritetskränkande och det får inte göras om det inte är nödvändigt med hänsyn till syftet och ifall det avsedda resultatet inte kan uppnås med mildare metoder. Även om de lagliga förutsättningarna i övrigt är uppfyllda och tvångsmedlet behövs för att uppnå syftet så ska man i det enskilda fallet avstå om det inte är proportionerligt.Angående körkortet och mobiltelefonenPolisen har rätt att beslagta föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning (27 kap. 1 § RB). Beslutet ska i regel fattas av förundersökningsledaren eller åklagaren, men även här har polisen rätt att göra det om fara i dröjsmål råder (27 kap. 4 § 2 st. RB). Återigen gäller samma regler om proportionalitet och hänsyn även här. Det är relativt vanligt att mobiler och annan kommunikationsutrustning tas i beslag, men hur din sons körkort skulle vara av betydelse för utredningen har jag svårt att förstå. Om förundersökningsledaren inte häver beslaget så kan din son begära att rätten ska pröva lagligheten av beslagsåtgärden, rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget skall stå kvar eller inte (27 kap. 6 § RB).Vad gör man om ens rättigheter blir kränkta under förundersökningen?Det tyvärr ingenting man kan göra när det gäller avslutade tvångsmedel (vad som är gjort är gjort), man kan dock i efterhand göra en JO-anmälan eller en polisanmälan, alternativt kräva en överprövning. En överprövning innebär att en högre uppsatt person prövar om det var ett korrekt beslut (ofta Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten). När det gäller pågående tvångsmedel (som beslag) så kan man som redan nämnt begära en ny prövning.Jag hoppas att du har fått svar på dina funderingar och känner mer klarhet i situationen, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Med vänlig hälsning,

Vad kan man göra om en förundersökning läggs ner?

2020-09-29 i Förundersökning
FRÅGA |Har gjort polisanmälan om egenmäktigt förfarande men fått till svar, ingen förundersökning..Vad göra härnäst?Tack!
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Polisen lägger ner förundersökningen bl.a. om de anser att det inte finns tillräckliga bevis mot den som begått brottet eller om det saknas spår att följa. Om det framkommer ny bevisning kan förundersökningen tas upp igen. Om man är missnöjd med beslutet om att förundersökningen läggs ner kan man begära överprövning av beslutet. En begäran om överprövning skickas till den lokala polismyndigheten. Åklagarmyndigheten tillhandahåller en särskild blankett för överprövning som du kan fylla i. Den hittar du här. Du kan även läsa mer på Polismyndighetens hemsida. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Varför lägger åklagaren ned förundersökningen?

2020-10-25 i Förundersökning
FRÅGA |Hej det har uppenbarligen begåtts en rad grova brott utom allt rimligt tvivel där den misstänkta personen är känd. Trots detta har åklagaren under mycket lång tid hela tiden lagt ner förundersökningarna med motiveringen att åtal inte är påkallat ur allmän synvinkel. Detta trost att det finns väldigt mycket bevismaterial mot den misstänkte för en rad grova brott tex. mordhot, hordförsök, skadegörelse för över 300 000 kr.VAd betyder åklagare ytterst oklara besked och kan /får en åklagare jobba på detta sättet att hela tiden lägga ner förundersökningarna mot personer misstänkte för grov organiserad brottslighet som pågått nu i över 4 års tid och ett mycket stort antal anmälda brott ? Jag måste även fråga om detta sätt som åklagaren jobbar på är helt ok och om det är någon ide att anmäla grova brott om åklagaren ändå hela tiden meddelar att åtal inte är påkallat ur allmän synvinkel ???
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ska åtal väckas?Åklagaren har rätten att väcka åtal för brott som hör under allmänt åtal, och kan även väcka åtal för brott som vanligtvis faller under enskilt åtal (20 kap. 6§ rättegångsbalken). Åklagaren får även besluta att underlåta att väcka åtal, om inget allmänt intresse åsidosätts, och om det kan antas att brottet inte skulle föranleda andra påföljder än böter eller villkorlig dom, om åtalet inte antas kunna påverka påföljden då misstänkt är misstänkt för andra brott (20 kap. 7 § rättegångsbalken). Åklagaren får då underlåta att väcka åtal om det inte finns särskilda skäl för att det är uppenbart att det inte krävs annan påföljd för att misstänkt ska avhålla sig från brottslighet. Annars har alltså åklagaren åtalsplikt, men att endast väcka åtal om den tror att målet kan leda till en fällande dom. När ska förundersökning läggas ned?Förundersökning ska bedrivas objektivt och utreda om det begåtts ett brott, och ska bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för misstanke eller orsakar kostnad eller olägenheter (23 kap. 4§ rättegångsbalken). Förundersökningen får läggas ned om den fortsatta utredningen skulle kräva stora kostnader som inte står i rimligt förhållande till sakens betydelse, eller om inget väsentligt allmänt eller enskilt intresse åsidosätts genom nedläggningen (23 kap. 4a§ rättegångsbalken). Åklagaren beslutar om detta. Ovan är alltså lagstöden för åklagaren ansvar och skyldighet att väcka åtal respektive lägga ned förundersökningen. Jag kan tyvärr inte svara för i det enskilda fallet varför åklagaren lägger ned förundersökningen som du talar om, men de måste ha stöd i lag för detta. jag kan därför inte svara på om åklagarens beslut är förenligt med lag, då ja inte vet något om omständigheterna kring beslutet. Om du lidit skada av åklagarens beslut, kan du överklaga detta. Då kollar en annan åklagare på beslutet och ser om det finns skäl att fatta ett annat beslut. En sådan överklagan kan göras obegränsat i tid, och ska göras till den åklagarmyndighet som fattade beslutet. Du kan läsa mer om detta på Åklagarmyndighetens hemsida. Om du anser att åklagaren har begått ett tjänstefel kan du anmäla detta till Justitieombudsmannen. Det kan du läsa mer om på deras hemsida. Jag är ledsen för att det dröjt innan du fått svar, och att jag inte kan ge dig ett bättre svar än detta, men det är omöjligt för mig att säga i det enskilda fallet varför och om åklagarens beslut att lägga ned förundersökningen är rätt. Du får istället vända dig till JO som beslutar om att utreda det vidare. Hoppas ändå mitt svar har varit till någon hjälp!Vänligen,

"Hur kan åklagaren inte väcka åtal?"

2020-10-11 i Förundersökning
FRÅGA |Jag har sedan i mars blivit trakasserad av en nära granne som är besatt av mig. Egentligen sedan i dec förra året men är från mars det finns tydliga sms där det står klart och tydligt att jag vill bli lämnad ifred. Ingen respons alls från mig efter det. Finns efter det 60-70 sms, samtal, foton på lappar som satts upp på dörren, saker som lämnats på altanen, han har otaliga gånger verbalt tagit kontakt, otaliga gånger tittat in i mitt vrums fönster (har 3 av ggr på video och några foton från i juli). Det är d som finns bevisade, utöver det har han trakasserat mig på många olika sätt och mitt psykiska mående har försämrats rejält och mitt liv begränsats! Genom lögner har han fått mig känna otrygghet genom att ge sken av att ha både mördat människor, ha vapen, mkt kontakter mm. Tog i augusti hem en manlig bekant för 1a gången på ett halvår. Varit rädd för vad han skulle göra om han blev svartsjuk. Han riktade ett gevär (visade sig vara luftgevär) mot hans huvud som finns på film och frihetsberövade i säkert 40min tills polis ankom. Samlat på mig bevis men inte lämnat till polis innan denna händelse då jag var rädd att han skulle göra nåt riktigt allvarligt han inte fick ett ordentligt straff. Men efter denna händelse (som polis tydligen inte ansett haft med nåt ofredande mot mig att göra) lämnade jag alla bevis och polisen drog igång ärendet. Nu har jag fått veta från åklagare att åtal inte kommer väckas! Hur är det möjligt??!
Lina Salem |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar hur åklagaren kan välja att inte väcka åtal. Nedan kommer jag redogöra för de överväganden som åklagaren har att förhålla sig till vid åtalsbeslutet. Därefter övergår jag till vilka åtgärder som du kan vidta om du inte är nöjd med beslutet. Varför väcker åklagaren inte en talan? Åklagaren har en skyldighet att väcka åtal i mål där hon eller han bedömer att det finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts, men även att det går att bevisa vem som har begått gärningen. Alltså, åklagaren har en skyldighet att väcka åtal, men enbart i de fallen där man kan förvänta sig en fällande dom, 20 kap. 6 § RB. Jag uppfattad din situationen som sådan att förundersökningen var avslutad, vid detta skede har åklagaren att bedöma det färdigställda protokollet och besluta om åtal ska väckas eller inte. Det är i detta stadium som åklagaren bedömer om materialet är tillräckligt för en fällande dom. Att åklagaren som i ditt fall fattar ett negativt åtalsbeslut och alltså inte väcka åtal kan bero på en rad omständigheter. I regel beror det på bristande bevisning, där det inte finns tillräckliga bevis för en fällande dom. Den bristande bevisningen kan sin tur utgöras av att den misstänkte förnekar brott, att det inte finns någon teknisk bevisning eller något vittne, 23 kap. 20 § RB. Vad kan brottsoffer göra? Är du inte nöjd med åklagarens beslut och upplever att det föreligger tillräckliga bevis för en fällande dom, finns det framförallt två åtgärder som du kan vidta. Du kan överklaga beslutet. Detta gör du genom att skriftligen begära att beslutet överprövas. Överklagan skickar du till den åklagarkammare där beslutet fattas. Du kan lättast göra detta genom att fylla i följande blankett här. Det bör i sammanhanget framhållas att du bör ta hjälp av en juridiskt skolad person om du väljer att överklaga beslutet. Detta eftersom en erfaren jurist eller advokat har en bättre uppfattning av rättsläget och har därför bättre förutsättningar för att bedöma om den bevisningen som du framfört till polisen under förundersökningen är tillräcklig eller inte. Ett annat alternativ är att väcka enskilt åtal. För detta förutsätts att åklagaren valt att inte väcka åtal, eftersom åklagaren i ditt fall har fattat ett negativt åtalsbeslut kan kravet konstateras vara uppfyllt, 20 kap. 8 § RB. Väljer du att väcka enskilt åtal ska en skriftlig ansökan om stämning göras hos tingsrätten. Ansökan måste innehålla en rad uppgifter såsom vem gärningspersonen är, vilken brott det rör sig om liksom den bevisning som åberopas, se 47 kap. 1- 2 §§ RB. Även i detta fall rekommenderar jag att du tar hjälp av en juridiskt skolad person. Slutord Sammanfattningsvis har åklagaren en åtalsplikt, denna gäller dock för de mål där man kan förvänta sig en fällande dom, bedömer åklagaren att det råder bristande bevisning behöver denna inte väcka åtal. Är du inte nöjd med åtalsbeslutet rekommenderar jag dig att överklaga beslutet alternativt väcka enskilt åtal. I båda fallen råder jag dig att ta kontakt med en jurist eller advokat. Har du fler frågor är du välkommen att åter kontakta oss på Lawline. Vänligen,

Hur vet man att man är skäligen misstänkt för brott?

2020-09-29 i Förundersökning
FRÅGA |Hej,Läser era sidor med regelbundetnthet, och tycker era förlkaringar ber och enkla att först, har dock två frågor:Om man är skälig misstänkt, hur vet man då att man är det?Sedan, vad innebär att det skall vara Begreppet "konkreta objektiva omstänidgheter"?
Paulina Asplund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad trevligt att du tycker om att läsa vad vi skriver här. Fyra olika misstankegrader Inom svensk rätt rangordnas misstanke in i olika grader, jag tänker här gå igenom de olika graderna och säga något om dem. 1. Den högsta misstankegraden är "tillräckliga skäl för åtal". När åklagaren bedömer att det finns tillräckliga bevis för en fällande dom når man upp i denna misstankegrad och åtal väcks vid domstol. 2. En lägre misstankegrad är "på sannolika skäl misstänkt". Här ska vid en objektiv bedömning misstankarna vara berättigade och åklagaren har möjlighet att besluta om häktning. När man talar om en objektiv bedömning så är detta något som åklagaren gör på sitt tjänsteansvar utifrån allt material som har inkommit. Åklagaren värderar materialet och ser om det finns sådana omständigheter som tydligt talar för att personen har begått brottet. 3. Ytterligare en lägre misstankegrad är "skäligen misstänkt". Det är vid detta stadie som åklagaren har rätt att börja använda vissa tvångsmedel mot den misstänkte, exempelvis husrannsakan. Skälig misstanke föreligger enligt JO (JO 1992/93 s. 204) då det finns vissa konkreta omständigheter som med viss styrka talar för att personen i fråga har begått den brottsliga gärningen. Vad detta innebär redogör jag för nedan. 4. Den lägsta misstankegraden är "kan misstänkas". Här är misstanken ganska svag och det enda som krävs är egentligen en misstanke avseende gärning, tid och plats. Man kan tänka sig misstankegraderna som en trappa där "kan misstänkas" är det första trappsteget, här finns det minst misstanke, och "tillräckliga skäl för åtal" är det översta trappsteget, här finns det mest misstanke.Hur vet man att man är skäligen misstänkt? Man får reda på när man är skäligen misstänkt eftersom det enligt 23 kap 18 § rättegångsbalken fastställs att den misstänkte ska underrättas när misstankegraden når upp "skäligen misstänkt". Den misstänkte har efter underrättelsen även rätt att få uppdateringar löpande om vad som händer i förundersökningen. Man vet alltså att man är skäligen misstänkt eftersom man blir meddelad detta. Konkreta objektiva omständigheterDetta uttryck kan ju användas i olika situationer men jag antar att du vill veta vad begreppet innebär när man talar om misstanke och att åklagaren ska undersöka om det på objektiva grunder finns konkreta omständigheter som gör att misstankegraden "skäligen misstänkt" kan uppnås.Vad som utgör konkreta omständigheter för att anses som "skäligen misstänkt" har i litteratur tolkats som att det ska röra sig om omständigheter som har viss styrka (jämfört med att det för sannolika skäl ska finnas omständigheter som tydligt talar för att personen har begått brottet). Det kan handla om vissa bevis, exempelvis ett vittne som har sett brottet begås, teknisk bevisning, osv. Om åklagaren genom en objektiv bedömning av omständigheterna anser att dessa är tillräckligt konkreta så når man upp i misstankegraden "skäligen misstänkt". Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, i annat fall är du välkommen att kontakta oss igen! Med vänliga hälsningar

Jag har begått ringa stöld - vad kan åklagaren göra nu?

2020-09-27 i Förundersökning
FRÅGA |Hej.Har begått ringa stöld, missade scanna varor för 786 kr. Under denna period i mitt liv var jag sjukskriven för utmattningssyndrom och jag var så under isen. Nu ett år efter blir jag kallade till ett kompletterande förhör hos polisen. Jag har inget minne av händelsen överhuvudtaget. Min man har återberätta och jag fick se bilder från övervakningskameran. Men inget faller på plats. Kände att polisen inte brydde sig. Hon sa att hon skulle skicka vidare underlagen till en åklagare.Vad händer nu? Kommer åklagaren ringa mig?Tacksam för svar. Känner mig tillbaka under isen igen.
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Åklagaren kan väcka åtal mot digÅklagaren kan väcka åtal mot dig eftersom du begått ringa stöld. Du kan då bli kallad till tingsrätten för en huvudförhandling (rättegång). Det är dock inte säkert att du blir kallad till huvudförhandling. Tingsrätten kan nämligen avgöra ett mål utan huvudförhandling i vissa fall (45 kap. 10 a § första stycket rättegångsbalken, RB). Ett exempel är när den förväntade påföljden är böter och varken du eller åklagaren begär att en huvudförhandling ska hållas (45 kap. 10 a § första stycket punkten 3 RB).Åklagaren kan besluta om strafföreläggande mot digI vissa fall kan åklagaren besluta om strafföreläggande istället för att väcka åtal. Strafföreläggande innebär att åklagaren beslutar om ett bötesstraff (48 kap. 2 § RB). Du får sedan möjlighet att godkänna föreläggandet inom viss tid. Ett godkänt strafföreläggande gäller som en dom (48 kap. 3 § RB). Om du godkänner föreläggandet måste du betala det bötesbelopp som åklagaren har beslutat. Om du inte godkänner föreläggandet kan åklagaren istället väcka åtal mot dig (48 kap. 7 § punkten 2 RB).Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!Vänligen,