Ta del av förundersökningsprotokoll

2010-09-22 i Förundersökning
FRÅGA |är det möjligt att få ut någon annans förundersökningsprotokoll? och hur går man då till väga??
Lina Hjorter | Hej, Förundersökningsprotokoll faller under offentlighetsprincipen. Detta innebär att denna typ av dokumenten normalt är offentliga och tillgängliga för allmänheten att ta del av. Undantag om offentlighet kan göras vid exempelvis utredningar om sexualbrott eller brott där barn finns inblandade. För att förebygga brott är materialet i förundersökningen ofta sekretessbelagt fram till att åtal väckts. Därefter blir förundersökningsprotokollet som oftast offentligt. För att ta del av förundersökningsprotokoll eller andra dokument kan du vända dit till berörd myndighet. Med Vänlig Hälsning

Insyn i förundersökning

2010-08-10 i Förundersökning
FRÅGA |Hej..Jag skulle gärna vilja veta hur länge polisen kan utreda i ett brott utan att jag får ett besked om vart denna utredning leder?Jag har varit på förhör för 3 mån sedan, men har sedan dess varken fått besked om nedläggning eller inte..Har hört ngt om att polisen har 165 dagar på sig att utreda om ett brott begåtts stämmer det??mvh
Ulrika Lundgren |Hej! Svaret på denna fråga beror på vilken roll du har i aktuell utredning. En person som hörts som skäligen misstänkt för att ha begått ett brott skall underrättas då beslut tas om att förundersökning läggs ned eller då beslut tas om att åtal ej skall väckas. Även målsägande skall underrättas vid dessa situationer. I övrigt gäller att då någon är skäligen misstänkt för att ha begått ett brott skall denna person genast underrättas om detta. Från den tidpunkt man underrättats har man som misstänkt rätt att få insyn i utredningen och det som kommer fram under förundersökningen, i den mån detta kan ske utan men. Som huvudregel skall beslut om huruvida åtal skall väckas eller ej tas senast tre månader efter det att förundersökningen inleddes. Denna tidsfrist får endast överskridas vid speciella omständigheter. Vänliga hälsningar

Förhör under förundersökning

2010-06-04 i Förundersökning
FRÅGA |Hej, Polisen påstår att jag har betalat pengar kontant i ett fall men jag kan visa genom kontoutdrag att jag ej har plockat ut några kontanter varken den dagen eller månader i förväg och totalt ej hanterar kontanter. Kan polisen då gå på min fru och kalla henne till förhör? Vill hålla henne utanför detta.
Emelie Gärde |Hej! Under en förundersökning som skall dras igång så fort det kan antagas att ett brott har förövats enligt 23 kapitlet 1 § Rättegångsbalk (1942:740), se https://lagen.nu/1942:740#K23, kan polisen enligt 6 § i samma kapitel hålla förhör med envar som kan tänkas kunna lämna upplysningar av betydelse. De kan alltså kontakta din fru och hon är tvungen att berätta det hon vet. Om hon vägrar att inställa sig för förhör har polisen möjlighet att kalla henne vid vite samt så kan hämtning komma på tal se 6a § samt 7 § för mer information om detta. Med vänliga hälsningar

Anklagads rätt att begära komplettering av föundersökning

2010-05-09 i Förundersökning
FRÅGA |Har en anklagad rätt att kräva en dna-analys av ett plagg som offret uppger att rånaren bar vid tillfället då brottet begicks? Får advokaten underlåta att kräva av rätten att dnatest genomförs om den anklagade propsar på det?
Ulrika Lundgren |Hej! Som anklagad har man rätt att begära att det görs en komplettering av förundersökningen. Att göra en DNA-analys av ett klädesplagg kan med största sannolikhet anses falla inom detta. Begäran om komplettering framställs till åklagaren, vilket framgår av 23 kap. 18 § Rättegångsbalken (RB), se https://lagen.nu/1942:740#K23P18S1. I det fall åklagaren vägrar att besluta om att komplettering skall ske kan den anklagade istället vänta sig till rätten. Anser rätten att det finns skäl för att tillåta en komplettering kommer detta därmed att göras. Möjligheten för en anklagad att vända sig till rätten framgår av 23 kap. 19 § RB, se https://lagen.nu/1942:740#K23P19S1. Vänliga hälsningar

Måste man inställa sig till förhör

2010-09-18 i Förundersökning
FRÅGA |Hej Jag har fått en Kallelse från polisen. I den står det att jag ska höras som misstänkt i ovan ärende. Fast det inte står vad för ärende det är. Vad ska jag göra? Måste jag gå dit? Har jag rätt till advokat vid förhöret?
Lina Radovic |Du är skyldig att infinna dig till polisförhöret. Den som utan giltig orsak underlåter att följa en kallelse att inställa sig till ett förhör får hämtas till förhöret, om det har satts ut att hållas på en plats inom en väglängd av tio mil från den plats där han eller hon har sin bostad eller vid kallelsens mottagande uppehöll sig (23 kap 7 § RB). Se https://lagen.nu/1942:740#K23P18S2 Vid förhör, får den misstänktes försvarare medverka om det kan ske utan men för utredningen, 23 kap. 10 § RB. Det är vanligt att försvararen inte sitter med i förhören. Första kontakten brukar ske i samband med häktningsförhandling. Försvaren kan dock fylla en funktion i samband med förhör, speciellt om det är första gången man blivit kallad till förhör. Försvararen kan medverka till att missförstånd inte uppkommer och kan säkerställa att alla uppgifter som är av betydelse för den misstänkte framkommer. Då förundersökningen kommit så långt att någon skäligen misstänks för brottet, har den misstänkte rätt att få reda på vad han är misstänkt för. Den misstänkte och hans försvarare har rätt att fortlöpande, i den mån det kan ske utan men för utredningen, ta del av vad som har förekommit vid undersökningen, 23 kap 18 § RB.

Inledande av förundersökning vid angivelsebrott

2010-06-15 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! En person anmäler att den blivit utsatt för ett ofredande och ett hemfridsbrott i sitt hem. I anmälan svarar personen ifråga att den inte anger brottet till åtal. Både hemfridsbrott samt ofredande som inte sker på allmän plats måste man ange brottet till åtal. Skall polisen inleda en förundersökning då?
Natalie |Hej,Du har rätt i att ofredande som inte sker på allmän plats och hemfridsbrott hör under allmänt åtal endast efter angivelse av målsäganden eller om åtal är påkallat ur allmän synpunkt, 4 kap 11 § brottsbalken, se https://lagen.nu/1962:700#K4P11S1. Enligt 23 kap 1 § första stycket rättegångsbalken ska en förundersökning, när det gäller angivelsebrott, inledas så fort det på grund av en angivelse finns anledning att anta att brott har begåtts, se https://lagen.nu/1942:740#K23P1S1. Du berättar att personen i fråga har anmält brott men inte angett det till åtal. Att anmäla ett brott och att ange brott till åtal är två skilda saker. Vanligtvis tillfrågas målsäganden, i samband med en anmälan till polismyndighet eller åklagare, om brottet anges till åtal. Man kan alltså anmäla ett brott men låta bli att ange brottet till åtal. En förutsättning för att en angivelse ska föreligga och för att en förundersökning ska inledas är att målsäganden önskar att brottet åtalas. Har målsäganden inte angett brottet till åtal, ska alltså en förundersökning inte inledas, såvida inte ett åtal skulle vara påkallat ur allmän synpunkt.  Det kan nämnas att det finns en del undantag från förundersökningsplikten, det vill säga situationer då en förundersökning inte behöver inledas trots att brottet angetts till åtal, se närmare 23 kap 1 § andra stycket samt 4 a § andra stycket rättegångsbalken. Med vänlig hälsning

Förundersökningens offentlighet

2010-05-12 i Förundersökning
FRÅGA |Om jag erkänner mitt ev. brott och godkänner mitt ev. straff blir då fortfarande min förundersökning allmänt tillgänglig? Vad kan jag göra för att en förundersökning ej blir allmänt tillgänglig?
Frida Larsson |Enligt 18:1 Offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för uppgifter som hänför sig till förundersökning i brottmål om det kan antas att innehållet i den skulle skada rättegången om det blev offentligt. Denna sekretess bryts dock när åklagaren har väckt åtal vid domstol. Undantag från detta kan göras i speciella fall, t.ex. i mål om sexualbrott mot barn. I normalfallet är dock rättegången och alla handlingar i målet offentliga. Du har således normalt ingen möjlighet att hålla förundersökningen hemlig.

Rätt att själv spela in förhör

2010-04-17 i Förundersökning
FRÅGA |Hej LawLine! Jag var på förhör hos polisen idag, och jag har en fråga angående loggning, eller inspelning under förhör. Jag vet att jag som blir förhörd har rätt att kräva att förhöret spelas in. Det jag undrar är om jag dessutom har rätt att spela in förhöret själv för att förhindra att inspelningen som poliserna gör, manipuleras? Tack
Dennis Carlsson |Hej! I praktiken torde det vara upp till förhörsledaren om du får spela in förhöret själv eller ej. Detta eftersom det troligen bör anses att din rätt tillgodoses genom att du har rätt att få ut kopia av protokoll och dylikt från förhöret vid åtal enligt Rättegångsbalken 23 kap 21 §. Dessutom så finns det flertalet regler om hur förhörsinspelning/anteckning skall utföras bla Förundersökningskungörelsen 22 § för att manipulation och dylikt inte skall ske. Dock så torde det inte heller vara olagligt att utföra en sådan inspelning eftersom du själv deltar i samtalet, detta följer av Brottsbalken 4 kap 9a §. Rättegångsbalken hittar du https://lagen.nu/1942:740 Förundersökningskunggörelsen hittar du https://lagen.nu/1947:948 Brottsbalken hittar du https://lagen.nu/1962:700 Mvh