Överklagande av beslut om insyn i förundersökning

2021-02-07 i Förundersökning
FRÅGA |Enligt rättegångsbalken 23:18 andra stycket kan undersökningsledaren avslå den misstänktes begäran att få ta del av handlingar i förundersökningen innan slutdelgivning, om insyn skulle vara till men för utredningen. Av 23:21 d § andra stycket följer att den misstänkte inte kan begära tingsrättens prövning av ett sådant avslagsbeslut innan förundersökningen har slutförts. Min fråga är om den misstänkte innan förundersökningen har slutförts kan överklaga ett sådant avslagsbeslut till kammarrätten med stöd av offentlighets- och sekretesslagen 6:8 första stycket?
Peter Pargell |Hej och tack for att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett sådant avslagsbeslut överklagas enligt rättegångsbalkens regler och inte enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (23 kap. 19 § rättegångsbalken). En misstänkt kan visserligen begära att få ta del av de allmänna handlingar som finns i en förundersökning och överklaga till kammarrätten som du anger i din fråga. Men en sådan begäran skulle inte ge den misstänkte mer insyn. En pågående förundersökning är nämligen inte en allmän handling (2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen (TF)). Uppgiften kan då inte lämnas ut (6 kap. 4 § OSL). Det kan visserligen vara så att en uppgift i en förundersökning har getts in till Polismyndigheten från en annan myndighet och då är det en allmän handling (2 kap. 9 § TF). Men uppgiften kan omfattas av förundersökningssekretess (18 kap. 1 § OSL). Hoppas att du har fått svar på din fråga!