Begära någon häktad.

2020-10-18 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej min bror har blitt tagen av polisen för ett rån säger de men den dagen de snackar om har han mossor med vittnen som säger att han inte har något me de att göra. De har pratat med alla gjort min mammas lägenhet upp og ner og inte hittat något ändå så er han kvar i häktet. Han har vart där i 3 veckor och nu vill de göra de längre han er 19 år och har aldrig haft något med polisen att göra. Er de ens lov og göra så här?
Aya Alwan |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först och främst bör nämnas att kraven för häktningen inte är lika höga som för en fällande dom. Av 24 kap 1 § Rättegångsbalken framgår att den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott, för vilket det är föreskrivet fängelse ett år eller däröver får häktas. Enligt rånparagrafen i 8 kap 5 § Brottsbalken kan man dömas till fängelse lägst 1 år eller högst 6 år. Därför kan den som på sannolika skäl misstänkt för rån häktas på begäran av åklagaren. Domstolen ska vidare bedöma om det finns risk för att den misstänkte Avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff Undanröja bevis eller på något annat sätt försvåra sakens utredning eller fortsätter med sin brottslighet Om något av dessa ovanstående förutsättningar föreligger, finns det anledning att häkta personen. I 24 kap 4 § Rättegångsbalken finns det en undantagsregel som säger att den som på grund av ålder, hälsotillstånd, eller någon annan liknande omständighet kan befaras att häktning skulle komma att medföra allvarligt men för den misstänkte, får häktning ske endast om det är uppenbart att betryggande övervakning inte kan ordnas. Med ålder avses såväl hög som låg ålder. Dock är jag inte säker på om denna undantagsregel kommer att aktualiseras med tanke på de höga krav som ställs. I häktningsbeslutet ska det även anges grunden för häktningen i enlighet med 24 kap 5 § Rättegångsbalken. Vidare framgår av 24:9a Rättegångsbalken att den som häktas har rätt att ta del av de omständigheter som ligger till grund för beslutet om häktning Rätten skall omedelbart häva ett häktningsbeslut om det inte längre finns skäl för beslutet (24:20 RB) Det finns möjligheter till ersättning för den som har varit oskyldigt häktad enligt 24 kap 24 §. Sammanfattningsvis kan sägas att häktning får ske så fort det finns en misstanke om att en person kan ha begått brottet. Häktningstiderna tenderar också att vara hyfsat långa. Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

när kan man få veta var en person finns som blivit frihetsberövad på grund av brott?

2020-10-18 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej.Min bror har blivit o händertagen av polis. Han va på väg hem från sitt jobb långt upp i landet. Det var en slump att vi fick veta att polis tagit sig in i hans hus nere i skåne. Mamman till hans dotter har försökt ta reda på var han befinner sig och varför, ringde polisen men fick bara veta att han va hos dom.. Finns det någon möjlighet att få reda på detta? Vi är ju klart oroliga. Förstår det är sekretess, men något livstecken önskar vi såklart.Vänliga hälsningar
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din bror har blivit omhändertagen av polisen med anledning för att han har blivit misstänkt för brott, och nu undrar du hur du kan få kontakt med honom eller få reda på vart han finns. Omhändertagen - gripen - anhållen – häktad En person kan omhändertas och medföras av polisen till förhör (23 kap. 7§ rättegångsbalken). Han kan därefter ha blivit gripen och kan hållas kvar för förhör i längst 12 timmar (23 kap. 9§ rättegångsbalken). Därefter måste han anhållas om de ska hålla kvar honom. Han får vara frihetsberövad under högst 96 timmar totalt, sedan måste tingsrätten hålla en häktningsförhandling där han kan begäras häktad för att han ska fortsätta vara frihetsberövad (24 kap. 6§ samt 13§ 2st. rättegångsbalken). Häktning sker på obestämd tid, men får omprövas var 14e dag. Detta innebär att ni sannolikt vi detta lag fått reda på om personen har begärts häktad, för den uppgiften är en offentlig uppgift och täcks inte av sekretessen. Den som har frihetsberövats genom gripande, anhållande eller häktning har rätt att så snart som möjlig underrätta sina anhöriga om detta. Men polisen får besluta att skjuta upp detta om det är nödvändigt för sakens utredning, exempelvis ska den misstänkte inte kunna undanröja bevisning eller påverka utredningen (24 kap. 21a§ rättegångsbalken). Den misstänkte får dock också begära att underrättelse till anhöriga inte ska ske, och då får polisen inte göra detta såvida det inte finns synnerliga skäl för det. När kan ni får mer informationSannolikt kommer ni inte kunna få mer information om var din bror finns, förrän han begärts häktad, vilket bör vara väldigt snart om inte redan den tiden har gått ut. Då lär han nog ha blivit frisläppt redan. Det är polisen som avgör om man kan häva sekretessen på vissa uppgifter, då det inte får vara till men för utredningen eller personen som är misstänkt. Jag kan tyvärr inte ge er ett mer specifikt svar, då det är en bedömning som polisen gör i varje enskilt fall. Men om han begärs häktad kommer uppgifterna om vart han förs att bli offentliga.Hoppas ni ha fått någon vägledning i era frågor!Vänligen,

Hur länge kan man sitta häktad med restriktioner?

2020-10-08 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! Min man sitter häktad utan restriktioner och han var på en gemensam avdelningar där han fick vistas med andra intagna, men han blev flyttad till ett restriktions häkte igen efter en dispyt med en vårdare. Ingen har hört på hans del av händelsen, han har inte fått yttra sig någonting, dom har bara gått på vårdarens ord. Vår fråga är hur länge kan dom som max sätta han i avskildhet på detta restriktionshäkte innan dom måste ta tillbaka han till ett gemensamt häkte igen? För nu sitter han isolerad trots att han inte har några restriktioner.
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad gäller ang restriktioner i häktet?Huvudregeln är att häktning med restriktioner endast får meddelas om det finns risk för att den misstänkte undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning (24 kap. 5a § rättegångsbalken). Fråga om restriktioner ska prövas av undersökningsledaren eller av åklagaren enligt 6 kap. 3 § häkteslagen. Det finns ingen fastlagd tidsgräns för hur länge en person kan sitta häktad eller hur länge man kan ha restriktioner, men utgångspunkten är att restriktioner ska användas sparsamt och inte gå utöver vad som är nödvändigt för ändamålet. Här talar man om att åtgärden ska stå i proportion till syftet. Det innebär att man gör en avvägning mellan de olägenheter som restriktionerna innebär för den häktade, gentemot risken för intrång samt brottets allvar. Jag tolkar situationen som att en sådan risk inte föreligger, och därför tycker jag att det låter ofattbart att din man sitter häktad med restriktioner pga en dispyt med en vårdare (med reservation för att jag inte vet hur hela situationen ser ut eller inte har tillgång till samma information som åklagaren har). Det framgår dessutom av riksåklagarens riktlinjer att åklagaren måste motivera skälen till varje enskild restriktion, samt göra en noggrann proportionalitetsprövning i varje enskilt fall innan beslut om restriktioner får medges. Du kan läsa mer om det här. Vad kan du göra?Först och främst kan den häktade överklaga tingsrättens beslut om att bevilja restriktioner enligt 9 kap. 5 § 6 p. rättegångsbalken. Det uppställs vissa formkrav på överklagan, tex ska den vara skriftlig och man ska även ange vilket beslut man vill överklaga och varför ( 52 kap. 1 och 3 §§ rättegångsbalken). Jag skulle rekommendera att din man tar kontakt med sin försvarare, ifall han inte har har tilldelats någon försvarsadvokat så kan han begära en enligt 21 kap. 3 a § rättegångsbalken. Det är även möjligt för dig eller din man att göra en JO-anmälan avseende kriminalvårdens/åklagarens hantering. Där kan ni argumentera för att restriktionerna inte varit proportionerliga eller nödvändiga, samt bristen på information som ni borde ha delgivits. Jag hoppas att mina svar har varit till hjälp och att du känner mer klarhet i din situation, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att en polis ska få gripa ett barn mellan 15-18 år?

2020-10-01 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Vad krävs för att en polis ska få gripa ett barn mellan 15-18 år?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom alla är straffmyndiga när de fyllt 15 år så är kraven för gripande samma för personer i den åldern, krävs att polisen misstänker att personen har begått ett brott. Den enda skillnaden blir att föräldrar och andra myndigheter såsom socialtjänsten kontaktas efter gripande och eventuellt förhör.Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Hur länge får man sitta häktad? Hur fungerar restriktioner?

2020-10-18 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Kan jag som mamma få veta hur länge min son sitter häktad .Han har suttit häktat 5 veckor nu.Kan jag som mamma få hjälp av polis med mer stöd .Om häktning och hans restriktioner. MWH En ledsen mamma.
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som mamma är det självklart att man känner stor oro när ens barn sitter häktad, särskilt när det har pågått under en längre tid. Därför kommer jag börja med att gå igenom de allmänna grunderna för häktning, för att du ska få insyn i varför din son har blivit häktad och hur detta går till. När får en person häktas?Inom svensk rätt finns vissa krav som måste vara uppfyllda för att en person ska få häktas. Till att börja med måste brottet som personen misstänks ha begått ha ett föreskrivit fängelsestraff på minst ett års tid (24 kap. 1 § st. 1 rättegångsbalken). Jag kan förstås inte veta vad din son är misstänkt för, men brottet måste kunna leda till ett års fängelse. Hur långt fängelsestraff som kan utdömas står alltid i lagtext, vilket återfinns i brottsbalken. Utöver kravet på att brottet i sig ska ha ett straff på minst ett år finns ytterligare tre förutsättningar, varav minst en måste vara uppfylld för att häktning ska kunna aktualiseras. Dessa är om det "med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att han…"1. avviker eller undandrar sig lagföring/straff (s.k flyktfara).2. undanröjer bevis eller försvårar utredningen (s.k kollusionsfara). 3. fortsätter sin brottsliga verksamhet (s.k recidivfara).(24 kap. 1 § st. 1 p. 1-3 rättegångsbalken). Om det finns risk för att något av ovanstående situationer uppstår finns det grund för häktning. Vidare får man även häkta en person som är misstänkt för ett brott som har fängelsestraff på två år eller mer, förutsatt att det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas (24 kap. 1 § st. 2 rättegångsbalken). Det måste ta ett officiellt beslut av rätten att häkta en person. I detta beslut ska det anges vad för brott som den häktade misstänks för och vad grunden för häktning är (24 kap. 5 § rättegångsbalken). Detta är därför en allmän handling vilken du har rätt att begära ut från domstolen som beslutat om häktningen. Beroende på brott kan detta vara sekretessbelagt, men för att du ska få en bättre bild av vad det är som pågår rekommenderar jag att du begär ut handlingen. Domstolen i fråga får göra en sekretessprövning om de kan lämna ut belsutet eller inte. Hur länge kan din son sitta häktad?Det finns ingen tidsgräns för hur länge din son kan sitta häktad. Däremot de krav som skrivit om ovan bestå för att din son ska få fortsätta hållas häktad. För att säkerställa att dessa krav fortfarande föreligger sker en häktesförhandling var senast var fjortonde dag under häktestiden (24 kap. 18 § st. 3 rättegångsbalken). När domstolen har beslutat om häktning måste en tid för åtal också bestämmas. Tiden får åtal får inte bestämmas längre än vad som är oundgängligen nödvändigt (24 kap. 18 § st. 1 rättegångsbalken). Om åtal kan väckas tidigare än den beslutade tiden får detta dock ske. Domstolen får häva ett häktningen om det inte längre finns skäl för beslutet eller om åtalet inte väckts inom den tid som angetts och förlängning inte begärts. Även åklagaren har rätt att häva häktningsbeslutet innan åtal har väckts (24 kap. 20 § rättegångsbalken). Dessa möjligheter till att avsluta en häktning finns, men det finns ingen maxgräns för hur länge din son får sitta häktad. Vad gäller hans restriktioner?Om din son häktats med restriktioner innebär detta att åklagaren måste pröva om din sons kontakter med omvärlden får inskränkas (24 kap. 5 a § rättegångsbalken). Dessa restriktioner får meddelas endast om det finns risk för undanröjande av bevis eller att din son på annat sätt kan försvåra sakens utredning. Restriktionerna kan innebära att din son inte får ta emot besök, umgås med andra häktade, att åklagaren läser hans post eller att han inte får se på TV eller lyssna på radio vilket du kan läsa mer om på Kriminalvårdens hemsida >här<. Det finns inte heller någon tidsgräns för hur länge en person får sitta häktad med restriktioner, men huvudregeln är att restriktioner ska användas sparsamt. Åtgärden med restriktioner måste stå i proportion till syftet. Därför kan brottet han är misstänkt för påverka huruvida restriktioner krävs eller ej. Det går dock att överklaga beslutet om häktning med restriktioner (49 kap. 5 § p. 6 rättegångsbalken).Sammanfattande svar Det går tyvärr inte att säga hur länge din son kommer sitta häktad, men förhoppningsvis har du fått lite mer förståelse kring situationen och gällande regler på området häktning. Du nämner restriktioner i din fråga; om det är så att din son exempelvis inte får träffa dig kan det vara en god idé att överklaga beslutet. Du undrar också över möjlighet till hjälp och stöd; förutsatt att det inte föreligger sekretess bör polis/åklagare besvara de frågor du har, eftersom dessa myndighetsutövning har krav på att vara behjälpliga (6 § förvaltningslagen). Vidare finns det bra information och stöd för anhöriga på Kriminalvårdens hemsida, vilket du kan läsa om >här<Hoppas du fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Kan en förälder få veta hur länge ens barn kommer sitta häktat?

2020-10-13 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Kan jag som mamma få veta hur länge min son sitter häktad .Han har suttit häktat 5 veckor nu.Kan jag som mamma få hjälp av polis med mer stöd .Om häktning och hans restriktioner. MWH En ledsen mamma.
Ellen Lagnéus |Hej,Tack för att du hör av dig till oss på Lawline med din fråga.I Sverige finns det ingen gräns på hur länge en person kan sitta häktad. Om en person som misstänks för brott häktas får denne hållas häktad i högst fjorton dagar, sedan måste beslutet omprövas med en ny häktningsförhandling (24 kap. 18 § stycke tre RB). Det innebär alltså att din son tekniskt sett kan sitta häktad på obegränsad tid, men varannan vecka måste beslut tas om huruvida din son ska fortsätta hållas häktad eller inte. Det går därför inte att säga på förhand hur länge en person sitter häktad, utan det prövas istället löpande. Om man vid en omprövning av häktningsbeslutet anser att det inte längre finns skäl för häktning ska man släppas omedelbart (24 kap. 19 § stycke två RB). Din son kommer då att vara på fri fot fram till en eventuell rättegång.Den myndighet som ansvarar för Sveriges häkten är Kriminalvården, alltså kan du inte vända dig till polisen för att få veta mer om hur din son har det i häktet. Du kan dock kontakta Kriminalvården för att få se vad det finns för möjligheter att ha kontakt med din son och/eller besöka honom. Det kan dock vara bra att veta om att dessa möjligheter kan begränsas av om din son tex har restriktioner, som inte tillåter honom att ha kontakt med andra. Detta beror på ifall åklagaren har bedömt att det finns en risk att det påverkar utredningsarbetet (6 kap. 1 § Häkteslagen).Som anhörig till en person som är frihetsberövad kan det kännas både tungt och svårt, och det är inte ovanligt att man bär på många tankar och funderingar. Det finns dock mycket stöd och hjälp att få, med allt ifrån praktiska frågor kring ekonomi och försäkringar och/eller tankar och känslor kring hur det ska gå. Många föreningar erbjuder möjlighet att komma i kontakt med andra i liknande situation eller att få samtalsstöd. Kriminalvården har gjort en bra lista på flera olika organisationer som på olika sätt arbetar med stöd för anhöriga, förhoppningsvis kanske du kan hitta en organisation som kan erbjuda den stöttningen du behöver.Hoppas att svaret varit till någon hjälp. Önskar dig all lycka till!Vänliga hälsningar,

Kan undantag från häktning göras?

2020-10-08 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej min kille är häktad för synnerligt grovt narkotikabrott och jag är väldigt sjuk med cancer och döv på ena örat och gruvhörselnedsatt på andra örat jag klarar inte livet ensam på grund av sjukdomen själv, min fråga är om man kan ansöka om att han får vara inlåst i hemmet eller fotboje i väntan på rättegång för att kunna ta hand om mig ?
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först och främst så är det inte möjligt för en häktad person att ansöka om fotboja. Enligt 1 § i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll framgår det att fotboja endast är tillämplig vid verkställighet av dom på fängelse. Personen i fråga måste alltså ha blivit dömd av rätten och påföljden måste dessutom bestämmas till fängelse (dock i högst sex månader). Av 3 § andra stycket Narkotikastrafflagen framgår det att straffskalan för synnerligen grovt narkotikabrott är fängelse i lägst sex år och högst tio år. När minimistraffet för ett brott inte är lindrigare än två års fängelse så ska den misstänkte häktas enligt 24 kap. 1 § andra stycket Rättegångsbalken. Det går dock att göra undantag ifall det är uppenbart att skäl till häktning saknas. Då åsyftas dem tre häktningsgrunderna som räknas upp i första stycket samma paragraf, dvs flyktfara, kollusionsfara (försvårande av utredningen) eller fara för återfall i brott. Det är alltså när det är uppenbart att ingen av dessa tre häktningsgrunder föreligger som man i vissa fall kan göra ett undantag. Exakt hur uppenbarhetsrekvisitet ska tolkas kan jag inte säga säkert då jag inte hittar någon närmre förklaring, men av ordalydelsen så tolkar jag det som att det måste finnas synnerligen starka skäl som talar för att samtliga tre häktningsgrunder verkligen kan uteslutas för att domstolen ska underlåta att häkta den tilltalade. Det vore därför högst otroligt att göra ett undantag för att den misstänkte måste ta hand om en närstående. Ifall du har svårt att klara av vardagen på egen hand så skulle jag rekommendera att du tar kontakt med socialförvaltningen. Det är nämligen så att landstingen, regionerna och kommunerna i Sverige är skyldiga att erbjuda dig hjälpmedel om du behöver det. Du behöver därför kontakta en förskrivare som kan utreda ditt behov av hjälpmedel. Om du inte vet vem du ska kontakta så kan du börja med att ta kontakt med din vårdcentral så hjälper dem dig. Jag hoppas att mina svar var till någon hjälp, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Med vänlig hälsning,

Får vakt föra bort dig vid misstanke om stöld?

2020-09-29 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Jag var och handlade på Coop i Skellefteå... När jag har betalat slänger jag kvittot i papperskorg...Det är så varmt där inne så jag ställde mig i läsk kassan... Då kommer det fram 2 civilklädda vakter en visar legg.. & säger till jag följa med till deras kontor..Jag vill förstås inte det efftersom jag.vet att jag inte hade tagit någonting... Vakten har tagit upp mitt kvittot från papperskorg.. Jag följer med till kontoret men före det var vakterna mycket högljudda så alla min kompisar med barn hörde allting... På kontoret läser den ene på kvittot att jag har betalat för allt.... Det så så kränkande.. Får dom göra så?
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Av din fråga tolkar jag att de civilklädda vakterna är väktare eller ordningsvakter. En väktare har inga andra befogenheter än vad privatpersoner har. Ordningsvakter har fler befogenheter, men då du inte har uppträtt våldsamt eller liknande kommer de lagar som påverkar situationen vara detsamma oavsett om det var en väktare eller ordningsvakt som stoppade dig. Att de ledde iväg dig till en annan plats innebär ett temporärt frihetsberövande. Ett frihetsberövande kan vara okej under vissa situationer. Som väktare och ordningsvakt har man dock rätt till ett s.k envarsgripande (24 kap. 7 § st. 2 rättegångsbalken). Ett envarsgripande innebär att man har rätt att gripa en person som begår eller har begått ett brott och försöker ta sig från brottsplatsen. Det föreligger således ett krav på att det måste ha skett ett brott för att ett ensvarsgripande ska komma på fråga. Vidare måste brottet kunna leda till ett fängelsestraff. Om brottet endast kan leda till böter innebär detta att det inte är tillåtet med ett envarsgripande. Eftersom du handlade på en matvarubutik innebär detta sannolikt att väktarna trodde du hade stulit varor. Eftersom det är lågt värde på varorna hade du begått brottet ringa stöld, om det faktiskt var så att du stulit något (8 kap. 2 § brottsbalken). Detta brott kan leda till fängelsestraff, vilket hade berättigat ett envarsgripande. MEN eftersom du inte har begått ett brott finns därför inget skäl för väktarna att föra iväg dig. Vad jag kan uppfatta utifrån hur du har beskrivit situationen har väktaren/ordningsvakten gjort fel, då det inte räcker med misstanke för ett envarsgripande. Hoppas du fick svar på din fråga.Vänlig hälsning,