Får jag veta varför han sitter häktad?

2020-05-24 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! Min kompis man är häktad sedan 1 vecka tillbaka. Kompisen har pratat med polisen och hans advokat men hon får inte veta varför han är häktad. Är det korrekt att man gör så och i så fall varför? Min kompis mår jättedåligt då hon inte vet varför han är häktad. När kan hon ta reda på varför han är häktad och hur gör hon? Hennes man har aldrig var föremål för något inom rättsväsendet tidigare. Tacksam för svar!
Lina Salem |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt min uppfattning av din fråga så undrar du om man har rätt att veta varför en person är häktad. Samt om det finns någon möjlighet att ta reda på sådan information. För att besvara din fråga kommer jag först och främst att kort redogöra för när häktning blir aktuellt, för att därefter besvara frågan om man kan ta del av häktningsbeslutet och på så sätt veta varför man är häktad. Häktning Häktning är ett frihetsberövande som sker innan åklagaren väljer att väcka åtal. För att tydliggöra att det är en väldigt ingripande åtgärd är det endast domstolen som har behörighet att fatta ett sådant beslut, 24 kap. 5 § RB. För att ett häktningsbeslut ska aktualiseras måste samtliga förutsättningar i 24 kap. 1 § RB vara uppfyllda.Första kravet är att man på sannolika skäl ska vara misstänkt. Det är ett högt beviskrav som enkelt innebär att det vid en objektiv bedömning av omständigheterna så ska misstanken framstå som berättigad. För det andra ska det röra sig om ett brott som har 1 års fängelse i straffskalan, i svensk rätt är det väldigt många brott som omfattas av detta krav exempelvis stöld. För det tredje ska minst en av de s.k. häktningsskälen vara uppfyllda: Risk för att man undandrar eller flyr lagföring eller straff. Risk för undanröjande av bevis eller försvåra sakens utredning Risk att man fortsätter med sig brottsliga verksamhet. Slutligen ska häktning vara proportionerlig, det vill säga väga upp det intrång och men som häktning kan få för den misstänkta eller för något annat intresse. Hur länge kan man vara häktad? Häktningsbeslutet gäller under två veckor, har åklagaren inom den tiden inte väckt åtal ska en häktningsförhandling hållas med 2 veckors mellanrum, 24 kap. 18 § RB. Det finns ingen yttre gräns för hur länge man hållas häktad inom svensk rätt, detta är någon som flitigt har kritiserats av FN- Kommittén. Det bör även påkallas att häktning kan kombineras med restriktioner som innebär att kontakten men omvärlden begränsas genom att den misstänkta exempelvis är isolerad och inte får ta kontakt med omvärlden, jfr. 24 kap. 5a § RB. Får man veta varför man är häktad? Den som sitter häktad har rätt att ta del av grunderna till varför, 24 kap. 9a § RB. Den s.k. insysrätten är omfattande och ovillkorlig, alltså kan den inte begränsas med motiveringen att det skulle skada utredningen. Dock gäller bestämmelsen uteslutande för den misstänkta och därigenom dennes försvarare, men ingen annan. För andra personer än den misstänkta, är det emellertid mycket mer begränsat att ta del av information som är relaterad till häktningsbeslutet, se 18 kap. 1 § OSL som stadgar att innan en förundersökning är avslutad är de inte allmänna handlingar. Därmed finns de ingen allmän rätt för var och en att ta del av varken förundersökningen eller annan angelägenhet som avser användning av tvångsmedel (häktning är ett sådant tvångsmedel). För att sammanfatta det ovan sagda är häktning möjlig om de uppställda förutsättningarna för det är uppfyllda, detta oberoende av om man tidigare har/ inte har varit föremål för något inom rättsväsendet. Vidare finns det ingen yttre gräns för hur länge man kan vara häktad, men att en häktningsförhandling hålls med 2 veckors mellanrum.Vad gäller rätten till information, har den misstänkta en ovillkorlig rätt att ta del av allting som tillförs utredningen. Detta är däremot inte en rättighet som tillkommer var och en, detta även om det är den misstänktes närstående. Med detta sagt kan din vän veta varför hennes man sitter häktad aningen genom honom, under förutsättning att det inte finns några restriktioner eller möjligtvis genom dennes försvarare. Har du fler frågor är du välkommen att skicka in dem till oss på Lawline. Vänligen,

Telefonkontakt med häktad person

2020-05-04 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej!Kan man ringa till någon som sitter häktad utan restriktioner? Rättegång osv är färdigt, sitter kvar i väntan på dom. Eller kan den personen endast ringa utåt? Hur mycket får den personen isåfall lov att ringa? Finns det någon begränsning? Hur fungerar det?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 3 kap i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om häkte (FARK Häkte) samt i 3 kap häkteslagen (HäL) regleras den häktades möjligheter till telefonkontakter. Tillåtet för den som sitter häktad utan restriktioner att ringaDet är inte möjligt att ringa till någon som sitter häktad. Det är däremot möjligt för den häktade att ringa utgående samtal, om man inte har restriktioner som förbjudet det.Hur det går tillDen häktade använder ett telefonsystem på häktet som gör att Kriminalvården kan kontrollera vem hen ringer till (8 § FARK Häkte). Det är alltså inte tillåtet att ha med sin egna mobiltelefon. Kriminalvården behöver i de flesta fall kontrollera och bevilja samtalet. Man behöver därför uppge namn, personnummer och telefonnummer till den man vill ringa. I vissa fall avlyssnas samtalen. Personalen måste då informera den häktade att så sker (3 kap 5 § första stycket HäL). De flesta samtal behöver den häktade betala själv genom att köpa ett telefonkort på häktet. Samtal till försvarare får inte avlyssnas och är ett exempel på samtal som den häktade inte själv behöver betala (3 kap 5 § andra stycket HäL). Om den häktade har barn får denne ringa ett samtal i veckan till dem utan att själv betala. Man får inte ringa samtal som kan påverka häktets säkerhet (3 kap 4 § andra stycket HäL). Att ta emot ett samtal från en häktadDen som tar emot ett samtal från en häktad kommer först att höra en röst som säger att samtalet är ett samtal från en intagen inom Kriminalvården. Om man vill acceptera samtalet trycker du fyrkant (#). Den uppringde kan behöva koppla ur eventuella extratjänster som fax, telefonsvarare oh porttelefon kopplade till sitt telefonabonnemang. Användandet av sådana tjänster under ett samtal kan uppfattas om försök att koppla samtal till annan part, vilket kan innebära att tillståndet återkallas. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Rätt till ersättning efter häktning

2020-04-14 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! Jo jag satt frihetsberövad från den 20 feb. - 16 mars.Satt på häktet misstänkt för Olaga Hot och Misshandel mot min Kvinnliga Sambo. Häktes förhandling var den 21 feb. Blev på sannolika själ misstänkt för brotten. Det var rättegång den 16 mars. O jag blev frikänd för de jag var misstänkt för. Åtalen Ogillas så jag blev släppt efter rättegång. Frikänd..!! Hur gör jag för o få ersättning för den tiden jag satt häktat?! Vill påpeka att jag hade försörjningsstöd men fick inga pengar för den perioden. Kunde inte betala Hyra o andra räkningar. Men så får man väl för psykiskt lidande o så? Hur mycket ersättning kan jag få i mitt fall?Tacksam för svar!Vänliga Hälsning
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring ersättning efter häktning regleras i lag om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (frihetsberövandelagen). Hur du gör för att ansöka om ersättningFör att få ersättning behöver ansöka om detta hos Justitiekanslern (JK). Genom att klicka HÄR kommer du till JK:s hemsida där du finner den blankett som du ska fylla i. Därefter ska denna skickas in per post. Adressen finner du på hemsidan. Du kan välja att själv fylla i blanketten eller att anlita ett juridiskt anbud. Om du väljer att anlita ett ombud kan du, om din ersättning beviljas, även få en timmes arbete för ombudet ersatt. Värt att poängtera är att den normala handläggningstiden är sex månader från dess att din ansökan har kommit in till JK.Vad du får ersättning för och hur mycketErsättningen kan utgå för lidande, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och utgifter (7 § frihetsberövandelagen). LidandeMed lidande avses bl.a. känslor av oro, obehag och maktlöshet som ett frihetsberövande innebär. Ingen särskild utredning behöver lämnas in för att få ersättning för lidande. Ersättningen för lidande uppgår enligt JK:s praxis till 30 000 kronor för den första månaden. Eftersom du suttit häktad i knappt en månad kan du därför förvänta dig en ersättning på strax under 30 000 kronor.Ersättning för förlorad arbetsförtjänstUnder denna kategori ingår till exempel förlorad arbetsinkomst och arbetslöshetsersättning. JK har i sin praxis inte beviljat ersättning för uteblivet försörjningsstöd då man inte anser att det inte kan likställas med en förlust av arbetsinkomst. Ersättning för utgifterDu har även möjlighet att få ersättning för utgifter du haft i samband med häktningen. Det röra sig om exempelvis kostnad för resa från häktet till bostaden. För att få dessa utgifter ersatta behöver du lämna in till exempelvis ett kvitto för styrka att anspråket. Ersättning för till exempel bostadshyra, telefon m.m. ersätts dock inte. JämkningI vissa fall kan ersättningen jämkas, det vill säga vägras eller sättas ned. Detta kan ske om du till exempel försökt förstöra bevis eller på annat sätt försvårat utredningen eller om du själv agerat på ett sätt som gjort att misstankar dragits till dig (6 § frihetsberövandelagen)SammanfattningFör att ansöka om ersättning behöver du lämna in en blankett till JK. Detta kan du göra själv eller med hjälp av ett juridiskt ombud. Så länge inga omständigheter som talar för jämkning föreligger, kan du förvänta dig en ersättning för lidande på knappt 30 000 kronor. Utöver detta kan du få ersättning för eventuella övriga utgifter som du haft i samband med häktningen.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar

Polisens laga befogenhet att använda våld

2020-03-27 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående när en polis får använda sig av våld? T.ex. under en hotfull situation eller liknande. Tack på förhand.
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag tolkar din fråga rätt så undrar du när polisen har rätt att använda sig av våld.När får polisen använda sig av våld?Polisens befogenhet att använda sig av våld regleras i 10 § Polislag (1984:387). I 7 olika punkter ger lagstiftaren polisen rätt att använda sig av våld. En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, exempelvis om polismannen i fråga möts med våld eller hot om våld, om någon som ska häktas eller anhållas försöker undkomma eller det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, hälsa eller värdefull egendom eller för omfattande skada i miljön. När polisen använder sig av våld ska det göras i ljuset av proportionalitetsprincipen. Detta innebär att våldet i fråga ska vara försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och våldet får endast användas i den utsträckning det behövs för att uppnå det avsedda resultatet. För att knyta an din fråga med lagstiftningen ovan, om en situation framstår som hotfull och polisen i fråga möts med våld eller hot om våld, får denne använda sig av våld om det anses försvarligt i övrigt.Allmänna grunder för ansvarsfrihetUtöver polisens laga befogenhet att använda våld i 10 § Polislag (1984:387), gäller dessutom reglerna för ansvarsfrihet i 24 kap. Brottsbalken för en polis. Om en polisman hamnar i en situation som aktualiserar de allmänna grunderna för ansvarsfrihet i 24 kap. Brottsbalken, t.ex. nödvärn eller nöd, har denne rätt att använda sig av våld precis som vilken medborgare som helst.Med vänliga hälsningar,

Ska en militär skyddsvakt gripa eller envarsgripa i våld mot tjänsteman?

2020-05-17 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Ska en militär skyddsvakt gripa eller envarsgripa i våld mot tjänsteman? Skyddsvakten borde väl ha samma befogenheter som en polis om han står och vaktar vid ett skyddsobjekt?Envar gäller alla, men skyddsvakten är ju inte envar så att säga! En polis envarsgriper ej,likaså är väl för en militärskyddsvakt?Frågan kom upp om en skyddsvakt blir slagen i tjänsten (våld mot tjänste man). Jag säger grip medans andra säger envarsgrip
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i det följande redogöra för en militär skyddsvakts befogenheter avseende gripande i våld mot tjänsteman. GripandeDet är i skyddslagen (2010:305) som befogenheterna för en militär skyddsvakt regleras. En militär skyddsvakt har inom skyddsobjektet och i dess närhet samma befogenhet som en polisman att gripa den som det finns skäl att anhålla för spioneri, sabotage, terroristbrott, grovt rån eller förberedelse till ett sådant brott samt att ta i beslag föremål som personen för med sig (13 §). Det föregående gäller också om den misstänkte är på flykt från skyddsobjektet (13 § 2st). De uppräknade brotten utgör en fullständig uppräkning av de brott som är skyddade av lagens bestämmelser (jmf 1 §). Det är alltså inte möjligt för en militär skyddsvakt att med samma befogenheter som en polis gripa någon för våld mot tjänsteman.EnvarsgripandeReglerna om ett så kallat envarsgripande återfinns i 24 kap 7 § 2st rättegångsbalken (1942:740) (RB). 24 kap 7 § 2st RB har följande lydelse."Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman."Straffskalan för våld mot tjänsteman är böter till fängelse i högst två år (17 kap 1 § BrB). Formuleringen "fängelse kan följa" innebär att man inte bara ska se till den formella straffskalan utan även till omständigheter som i det enskilda fallet påverkar den förväntade påföljden i mildrande eller skärpande riktning. Om det kan antagas att böter följer på brottet ska personen inte gripas. Vid ett envarsgripande kan man dock inte förvänta sig att den som griper kan göra en fullständig bedömning av påföljden. Det kan dock vara så att högre krav ställas på militära skyddsvakter eftersom de har befogenhet att gripa i tjänsten. SammanfattningSammanfattningsvis kan ensvarsgripande vid våld mot tjänsteman göras i de fall där det kan antagas att påföljden inte blir böter. Det bör avse många fall av sådana gärningar, men jag vill ändå råda er till viss försiktighet.Här följer även en förteckning över en militär skyddsvakts befogenheter.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Häktning efter huvudförhandling

2020-05-01 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej är så att min kille är häktad i väntan på rättegången som kommer hållas i början av maj. För bland annat grovt vapenbrott o grov misshandel . Anledningen att han sitter fortsatt häktad är för kollusionsfara inge annat o den andre killen som va med sitter häktad för kollusionsfara samt risk för att begå nya brott om den snubben sätts på fri fot. Hur stor är chansen att min kille blir släppt efter rättegången i väntan på dom? Då enda anledningen är kollusionsfara? Mvh
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring häktning finns i Rättegångsbalken (RB). Kollusionsfara och dess upphörandeAtt vara häktad på grund av kollusionsfara innebär att man är frihetsberövad för att det finns en risk att man förstör bevis eller på något annat sätt försvårar brottsutredningen (24 kap 1 § p.2 RB). Kollusionsfaran upphör i de flesta fall efter att rättegången (huvudförhandlingen) ägt rum, eftersom all bevisning då har tagits upp. Det innebär att det inte längre finns skäl att hålla personen häktad. Detta förutsätter såklart att domstolen inte anser att det uppkommit någon annan grund för att hålla honom fortsatt häktad, det vill säga att han fortsätter att begå brott eller att det finns risk för att han inte inställer sig till ett eventuellt fängelsestraff (24 kap 1 § RB). SlutsatsMed största sannolikhet kommer din kille alltså att släppas från häktet efter att huvudförhandlingen ägt rum, eftersom det inte längre finns någon kollusionsfara.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Häktning när det inte finns bevis

2020-03-30 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej min kille har ett då fast jobb och även ett företag han har blivit häktad för ett misshandel. Och har nu suttit inne i häktet 2 månader. Det finns ingen bevis på att han har slagit ellr gjort nått till den ena killen. Men varför släpps han inte?
Linnéa Lind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna för häktning finns i rättegångsbalken (1942:740).För häktning krävs det att man är på sannolika skäl misstänkt för ett brott för vilket det är föreskrivet fängelse i minst ett år (24 kap 1 §). En person kan oberoende av brottets beskaffenhet häktas om han är okänd och vägrar att lämna uppgift om sin identitet eller när han saknar hemvist i Sverige (24 kap 2 §). Häktning kan också ske när personen är skäligen misstänkt för brott om reglerna i 1 § eller 2 § är uppfyllda och det är av synnerliga vikt att han häktas i avvaktan på ytterligare utredning (24 kap 3 §).För att kunna svara på din fråga skulle jag behöva information om varför han är häktad och vilken bestämmelse som tillämpats. Om du återkommer med sådan information kan vi förklara hur bestämmelsen bör tillämpas och om häktningen skett i enlighet med lagen.Återkom gärna!

Om kontrollaters befogenheter och envarsgripande

2020-02-29 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! Jo igår så laddade min vän upp ett klipp i en grupp där ett gäng Västtrafikskontrollanter jagar efter en kille och brottar ner honom på marken. Han såg inte ut att ha gett uppmaning till våld innan dess heller när de stod runtom honom och pratade. Jag undrar lite nu för jag är förvirrad: Får kontrollanter ta tag i dig fysiskt eller använda våld mot dig i detta läge eller liknande lägen?
Kajsa Moss Bjerling |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Du undrar alltså vad kontrollanter har för befogenheter att använda våld eller fysiskt ta tag i någon. För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB).Att åka kollektivtrafik utan biljett kan vara ringa bedrägeriOm du åker kollektivtrafik utan att betala för dig genom att köpa en biljett, kan du göra dig skyldig till ringa bedrägeri (tidigare kallat bedrägligt beteende). För brottet ringa bedrägeri är det bestämt böter eller fängelse i högst sex månader (9 kap. 2 § BrB).Envarsgripande - kontrollanters rätt att gripa och hålla kvar dig på platsenKontrollanternas rätt att hålla kvar en person som tjuvåker görs med stöd av vad som kallas envarsgripande. Ett envarsgripande innebär att vem som helst som kommer på någon att begå ett brott som har fängelse i straffskalan har rätt att gripa den personen, men bara under förutsättning att personen blir påkommen på bar gärning eller på flyende fot. Efter det ska personen så snart som möjligt överlämnas till polis. Eftersom fängelse finns med i straffskalan för ringa bedrägeri får alltså kontrollanten gripa personen som tjuvåker och hålla kvar denne (24 kap. 7 § andra stycket RB).Vad kontrollanter inte har rätt tillAnledningen till att polis direkt ska tillkallas är för att polisen ska kunna ta ställning till om gripandet är befogat eller inte, och om det ska övertas av polisen eller om personen omedelbart ska släppas fri. Om någon griper någon på ett felaktigt sätt eller inte har rätt till det, kan det vara brott som olaga frihetsberövande eller ofredande.Viktigt att understryka är också att "påkommen på bar gärning eller flyende fot" är det som gäller. En kontrollant får t.ex. inte gripa och hålla fast någon som springer från spårvagnen eller bussen utan att veta om denne har en giltig biljett eller inte. En kontrollant får inte heller använda mer tvång eller våld än vad situationen kräver. En kontrollant får inte heller ta för lång tid på sig att tillkalla polis.Vad som gäller i ditt exempelDet är svårt att uttala sig något om ditt exempel utan att veta mer om omständigheterna. Det är möjligt att det stod klart för kontrollanterna i det fallet att killen inte hade en giltig biljett, och att han därmed var påkommen på bar gärning. När han då flyr platsen bör kontrollanterna haft rätt att springa efter och brotta ner honom på marken, förutsatt att våldet som användes var proportionerligt. Hoppas du fått svar på din fråga! Hör gärna av dig igen annars.Med vänliga hälsningar,