Rättegångskostnader och förundersökningssekretess

2020-09-26 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej,Blev anmäld till Ekobrottsmyndigheten av en konkursförvaltare eftersom han ansåg att det brast i bokföringen. Jag blev då kontaktad av en handläggare på Ekobrottsmyndigheten där hon talar om att jag i framtiden måste komma in på förhör. Hon talar också om att jag har rätt till försvarare men att om jag blir dömd måste betala en del av försvararens kostnader. Stämmer det att jag måste stå för försvararens kostnader fastän jag blivit anmäld?Jag frågar handläggaren om jag kan få ta del av anmälan och hon svarar att jag kan ta del av det när vi träffas. Jag skickar ett mejl till registratorerna på Ekobrottsmyndigheten där jag begär ut alla offentliga dokument inklusive anmälan, de svarar att alla dokument gällande mig äe sekretessbelagda. Jag frågar då om det finns något dokument eller del av dokument som inte är sekretessbelagt, de svarar att de inte får svara på denna fråga eftersom de har sekretess, de ville inte ens svara på vem det var som skrev. Har de rätt att göra så?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det korta svaret på din fråga är att du kan få stå för en del av kostnaderna för försvaret. Vad gäller sekretessen så kommer du så småningom få ta del av alla för dig relevanta handlingar. Vem står för försvarskostnader?Som misstänkt för ekobrott har du rätt till en offentlig försvarare som ska ta till vara på dina intressen under utredningens gång. En offentlig försvarare tilldelas av rätten (21 kap. 4 § Rättegångsbalken). Nöjer du dig inte med den försvarare som tilldelas av rätten har du all möjlighet att anlita ditt försvar privat, kostnader för ett privat försvar betalar du själv. Kostnaderna för det offentliga försvaret betalas som huvudregel av staten. Döms du för brottet kan domstolen besluta att du ska betala en del av rättegångskostnaderna. Beslutet om hur stor del av kostnaderna som du själv får stå för görs med beaktan av din ekonomiska situation men också din livssituation i övrigt (31 kap. 1 § Rättegångsbalken). Du riskerar alltså endast att bli betalningsskyldig om du blir dömd. Hur påverkar förundersökningssekretess min rätt att ta del av handlingar?När det misstänks att brott har begåtts inleds förundersökning av åklagare eller polis. Huvudregeln är att det under förundersökning råder förundersökningssekretess. För att polis och åklagare ska kunna utreda målet ses måste vissa saker behållas hemliga för att en misstänkt inte ska kunna göra sig av med bevisning, påverka vittnen och så vidare. Förutsatt att inte förundersökningen läggs ned så kommer du att få ta del av den innan ett eventuellt åtal väcks. Tidpunkten då en misstänkt får ta del av samtligt förundersökningsmaterial kallas slutdelgivning (23 kap. 18a § Rättegångsbalken). Syftet med slutdelgivningen är att du ska kunna förbereda ditt försvar. Har du otur kan du med andra ord får vänta tills det att förundersökningen är klar från åklagare och polis sida. Hoppas att du har fått svar på dina funderingar. Hälsningar,

Vem står för rättegångskostnaderna vid ett överklagande av hyresnämndsmål?

2020-09-14 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Gäller Rättegångskostnad. Hyresnämnden har efter sammanträde beslutat att en hyresgäst skall vräkas. Sökande är ett kommunalt bostadsbolag som driver en allmännyttig verksamhet med vinstintresse. Ombud för bostadsbolaget är en advokat. Sammanträdet med hyresnämnden var gratis för hyresgästen även inkl. Ev. Advokat kostnader. Ponera nu att hyresgästen överklagar till Svea Hovrätt. Frågan är om hyresgästen skall betala advokatens ev. Kostnader om hyresgästen förlorar målet i Svea Hovrätt?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du nämnt att hyresnämnden varit första instans i denna tvist antar jag att din hyresvärd sagt upp hyresrätten till hyrestidens slut. Det vill säga att hyresvärden inte vill förlänga din hyresrätt och att denne vill att du efter en uppsägningstid flyttar ut. Detta är alltså en hyrestvist som avses i 12 kap. 49 § jordabalken, JB.Rättegångskostnader vid överklagande av hyresnämndsmål till hovrättVad gäller rättegångskostnaderna vid ett överklagande till hovrätten, är huvudregeln att vardera part ska bära sina egna kostnader när det gäller hyrestvister som avses i 12 kap. 49 § JB (se 12 kap. 73 § JB). Detta innebär att hyresgästen inte ska betala hyresvärdens kostnader för processen oavsett hur tvisten går. Med andra ord behöver hyresgästen alltså inte betala kostnaderna för hyresvärdens advokat oavsett om denne vinner eller förlorar.Det finns dock ett undantag från denna huvudregel, (se 12 kap. 73 § JB som hänvisar till 18 kap. 6 § rättegångsbalken). Detta aktualiseras om hyresgästen exempelvis inte dyker upp till hovrätten vid sammanträden, inte följer hovrättens förelägganden (att exempelvis inkomma med en uppgift) eller genom påståenden eller invändningar som är helt utan någon verklighetsbäring gör så att målet onödigtvis förlängs eller på annat sätt onödigtvis orsakar kostnad för motparten. Då kan hyresgästen få betala en del av hyresvärdens processkostnader. Det är dock min uppfattning att rätten visar viss förståelse om det är en privatperson som kanske inte är så juridiskt insatt. Så länge man dyker upp i tid och inte påstår saker som uppenbarligen är helt oriktiga så bör man nog inte oroa sig för mycket för detta undantag.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Betalning av SL-biljett

2020-08-23 i Rättegångskostnader
FRÅGA |HejJag blev miss informerad av SLs trygghetsvärdar att jag skulle kunna nyttja ett resebevis som gäller för en viss åldersgräns. Jag hade frågat dem i förtroende eftersom att jag är nyinflyttad i Stockholm sedan 3 veckor tillbaka(träffade dessa värdar ca 5 dagar in i flytten).När jag sedan möter en kontrollant så får jag reda på att den biljetten gäller endast för barn och inte för mig och fick en bot på 1550 kronor. När jag överklagar min bot och hänvisar till lagen som säger "Tilläggsavgift får ej tagas ut om avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet." där jag anser att jag i god tro gjort rätt för mig som köpt det busskort jag fått föreslaget av en officiell SL-anställd.Min överklagan har blivit nekad två gånger och jag är nu hotad att få ärendet prövat i tingsrätten. Kan jag ha gjort fel som "inte läst på hemsidan istället för att lyssna på en av SLs personal" som kontrollanten påpekat?
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Begreppet "ursäktlig" innebär i stort sett att det måste ha funnits en god anledning till att du inte hade en biljett under de omständigheter som du har. Det är svårt för mig att uttala vad som innefattas i ursäktlig, men absolut skulle det gå att argumentera för att du i god tro köpt den biljett som en officiell SL-anställd rekommenderat. Eftersom informationen däremot finns på hemsidan hade det inte krävts en särskilt stor ansträngning från din sida att kontrollera dessa uppgifter.Det kan vara bra att tänka på att den som förlorar ett tvistemål får stå för både sina egna kostnader, men även motpartens kostnader, se 18 kap. 1 § Rättegångsbalken (RB). I ditt fall är det som yrkas lägre än ett halvt prisbasbelopp (23 650 kr år 2020), vilket innebär att inte alla kostnader skulle täckas av den förlorade parten. Detta innebär att ingen av parterna kan begära ersättning för ombudsarvoden, med undantag för en timmes rådgivning, vilket brukar vara den största kostnaden i tvistemål. Ansökningsavgiften för ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp är 900 kr.I ditt fall kommer den förlorande parten ersätta dig för det som nämnts ovan och om du har anlitat ett ombud kommer du att behöva betala själv för ombudet, detta innebär att det i princip inte blir några kostnader för den vinnande parten. Om det däremot är fallet att du förlorar målet kommer du behöva ersätta motparten med det som angetts ovan, samt dina egna kostnader i form av ansökningsavgift, rättslig rådgivning, resa och uppehälle.Mitt råd till dig är att tänka över de kostnader som kan komma att uppstå för dig om målet går till domstol och om du tycker att det är värt det, eftersom boten du har fått rör sig om en relativt liten summa.Hoppas du fick var på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur får jag ersättningen för rättegångskostnaderna som domstolen tillerkänt mig och tillkommer ränta?

2020-06-30 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Om man har vunnit ett tvistemål (gällande arv) i både tings- och hovrätt, när och hur ersätts mina rättegångskostnader? Vad ligger räntan på? I tingsrätten hade jag kostnader på ca 70000 kr. I hovrätten på ca 30000 kr. Är det på båda summorna man får ränta på? Får käranden betala ränta från första domen i tingsrätten eller är det endast från sista domen i hovrätten som ränta betalas?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ersättning för dina rättegångskostnader har du tillerkänts genom domstolarnas domar. Frågan blir då hur du rent faktiskt får dessa domslut verkställda, dvs. hur du rent faktiskt får dina pengar. Vad du kan göra är att du kan skicka ett brev till den förlorande parten och begära betalning enligt domsluten. Om personen vägrar följa din betalningsuppmaning kan du ansöka om verkställighet genom Kronofogdemyndighetens försorg. Om du inte vill skicka en uppmaning från början kan du direkt ansöka om verkställighet genom Kronofogdemyndighetens försorg, det är helt upp till dig. Men att du får dina pengar är inget som sker per automatik, utan du måste ansöka om verkställighet om du vill få in pengarna genom statens försorg.Vad gäller dina frågor om dröjsmålsräntan kan jag nämna att ränta löper från tingsrättskostnaderna på 70 000 kr samt att ränta löperr från hovrättskostnaderna på 30 000 kr. Räntan för dina olika kostnader beräknas separat och räntan beräknas från dagen för tingsrättsdomen vad gäller dina kostnader på 70 000 kr och från dagen för hovrättsdomen vad gäller dina kostnader på 30 000 kr (18 kap. 8 § andra stycket rättegångsbalken, RB). Vad gäller storleken på dröjsmålsräntan ska den beräknas enligt 6 § räntelagen (se 18 kap. 8 § andra stycket RB). Detta innebär att storleken på dröjsmålsräntan blir referensräntan ökat med 8 procentenheter. Sedan 1 juli 2019 har referensräntan varit 0 %, alltså ligger dröjsmålsräntan på 8 % och löper tills betalning sker.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Vad riskerar jag att förlora i ett FT-mål?

2020-09-16 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Är stämd av ett parkeringsbolag för att inte ha betalt avgiften samt kontrollavgifter mm. I runda tal ca 2500:-. Jag anser mig ha bevis för att parkeringsautomaten inte fungerade vid tillfället och att jag fick felaktig information om att en korrekt transaktion (80:-) var genomförd. Jag har bestridit deras krav och nu hamnat i Tingsrätten. Vad blir konsekvenserna om jag vinner respektive förlorar målet. Detta är ett sk FT-mål. Hur mycket riskerar jag att få punga ut med om det går fel?
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det gäller förenklade tvistemål finns det särskilda regler för att det inte ska bli dyrt och komplicerat att tvista om mindre värden. Av 18 kap 8a RB framgår det att förlorande part ska ersätta fem sorters kostnader: juridisk rådgivning i högst en timme (1404 kr exkl. moms), ansökningsavgiften eller tilläggsavgiften, partens och/eller ombudets resekostnader, kostnader för eventuella vittnen samt kostnader för översättning av handlingar. Vill du anlita ett ombud som företräder dig kommer du själv behöva betala den kostnaden eftersom det inte ersätts i FT-mål. Skulle du företräde dig själv i tvisten (och därmed gå miste om huvudinkomst) så kommer det heller inte att ersättas av motparten. Varför kostnader för ombud inte är ersättningsgilla beror på att parterna ska ha möjlighet att föra processen utan juridiskt biträde. I ditt fall:Sammanfattningsvis är möjligheterna att få rättegångskostnaderna ersatta av motparten starkt begränsade, det innebär dock att du inte har lika mycket att förlora om du inte vinner tvisten. Det är svårt för mig att ge dig ett exakt svar utan att veta alla bakomliggande omständigheter, men det är antagligen dyrare för dig att tvista i domstol än vad parkeringsboten är värd. Av den anledningen kan det vara mer fördelaktigt om ni förlikas.Jag hoppas att du har fått svar på dina funderingar, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Med vänlig hälsning,

Rättegångskostnader?

2020-08-31 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej. Om en enskild söker att stämma det offentliga, och i denna process ogillas i rätten, vem står för rättegångskostnaderna? Är det alltid den part som ogillas som står för kostnaden eller är det andra regler när det gäller tvistemål mot det offentliga?Vänligen notera att min fråga specifikt gäller omständigheter gällande det offentliga.Med vänlig hälsning, Magnus
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i rättegångsbalken (RB). Utgångspunkten för fördelningen av kostnadsansvaret är att den som förlorar ett mål ska ersätta motparten för dennes rättegångskostnader (18 kap 1 § RB). Om en parts talan avvisas anses den parten som tappande (18 kap 5 § RB).Det finns fall där den vinnande parten kan tvingas betala samtliga rättegångskostnader. Detta till exempel om den vinnande parten har inlett en rättegång utan att motparten givit anledning därtill eller om den vinnande parten uppsåtligen eller genom försummelse inlett en onödig rättegång (18 kap 3 § RB).Utgångspunkten i fall där en enskild stämmer det offentliga och stämningen ogillas är att den enskilde ska ersätta statens rättegångskostnader i enlighet med 18 kap 1 § RB.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag få tillbaka mellanskillnaden för rättegångskostnaderna?

2020-07-03 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej,har i dom fått betala motpartens rättegångskostnader. Inget konstigt med det, men nu har jag fått reda på att de faktiska rättegångskostnaderna varit betydligt mindre än vad som angavs till domstolen. Jag har bevis för att endast 25 % av kostnaden faktiskt har betalats och har ett underlag. Kan jag kräva tillbaka den överskjutande summan? Det är ju en lagakraftvunnen dom, så hur kan jag kräva in mellanskillnaden?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har du blivit tilldömd att betala motpartens rättegångskostnader i en tvist. Du har i efterhand fått reda på att de faktiska rättegångskostnaderna varit betydligt mindre än vad som angavs till domstolen. Du undrar om du kan kräva tillbaka den överskjutande summan.Den som förlorar målet ska som utgångspunkt ersätta motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken). I ditt fall utgår jag från att du tappat målet i någon mån och därför har du blivit skyldig att ersätta din motpart för kostnaden. Om du inte hade haft några tillgångar hade du fortfarande varit skyldig att ersätta din motpart, medan din motpart själv hade varit tvungen att betala sitt ombud för kostnaderna. I det fallet hade din motpart haft en fordran på dig. Detta är en av anledningarna att man bör tänka sig för innan man stämmer någon; om man får rätt och motparten saknar tillgångar kan det ändå bli kostsamt för en. Om du enligt dom blivit skyldig att betala din motpart för rättegångskostnaderna och gjort så men din motpart låtit bli att betala sitt ombud, hade du ändå varit betalningsskyldig. Om domstolen hade bedömt att rättegångskostnaderna din motpart begärde var för höga, hade din motpart varit tvungen att själv betala resten till sitt ombud. Enligt samma tolkning kan du inte heller kräva tillbaka den överskjutande summan för att din motpart betalt mindre till sitt ombud. Betalningsskyldigheten för din del förfaller inte för att din motpart låter bli att betala sitt ombud eller sen kommer överens om att betala en lägre summa. Den dom som vunnit laga kraft gäller och du kan enligt min tolkning inte kräva tillbaka den mellanskillnad du syftar på. Om du önskar vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vem betalar för försvararen?

2020-06-27 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej! Jag kommer nu inför grovt rattfylleri och olovlig körning få en försvarare från ungdoms polisen i och med att jag är under 18 och inte själv har råd att skaffa en egen advokat. Jag har ingen direkt bra inkomst och mina föräldrar har en medel inkomst. Jag har erkänt brotten och nekar inte till något av det och är villig att ta emot vilket straff som dem tycker att jag förtjänar så är helt med på allt dem säger. jag kommer troligtvis bli dömd för båda brotten. För det första, varför behöver jag då en försvarare? Och kommer jag behöva betala kostnaderna för den om jag bli dömd vilket jag redan vet att jag kommer bli?
Camilla Stein |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Anledningen till att du har en försvarare är att du ska kunna tillvarata din rätt i domstolen. Försvararen kan hjälpa dig att få ett lägre straff än du annars skulle få utan försvarare. Rätten till en försvarare regleras bland annat i art 6 EKMR (Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Enligt 21 kap 3§ Rättegångsbalken har du som tilltalad rätt att ha en försvarare. Du behöver således inte ha en försvarare om du inte vill. En försvarare kan anlitas privat av den tilltalade och denne betalar i så fall försvararen med privata medel. I de flesta fall har den tilltalade inga synpunkter på vilken advokat som försvarar denne och domstolen gör då valet. Det blir då fråga om en offentlig försvarare. Den offentlige försvararen får ersättning av allmänna medel och inte av den tilltalade direkt. Vem som i slutändan ska betala offentlige försvararens ersättning avgörs av bland annat utgången i målet och den tilltalades ekonomiska förhållanden. Det finns således en risk att du kan behöva betala den offentlige försvararens ersättning. Jag rekommenderar dig dock ändå att ha en försvarare eftersom det är en större chans att du får ett lägre straff. Strafföreläggandet kommer att sedan visas i ditt belastningsregister och det är ser bättre ut om strafföreläggandet är lågt. Vänliga hälsningar,