Strafföreläggande

2014-02-03 i Strafföreläggande
FRÅGA |Har fått strafföreläggande med dagsböter. Urkundsförfalskning, förvanskning av urkund, bedrägeri och försök till bedrägeri. Alla brotten har jag erkänt redan innan detta till målsägarna, som är min läkare (förvanskning av urkund), och exfru(de andra rubr. ). Bedrägeri: lånade smslån 2000:- i hennes namn, men betalade allt tillbaka i tid. Erkände för exet direkt. Försök bedrägeri: Försökte göra om samma som ovan, men gick ej. Förvanskning av urkund),.: Skapade ett papper och skrev under med läkarens namn, för att få ut min medicin tidigare än avsett på apoteket. Anses som ringa enl. åkl. Urkundsförfalskn: Skapade en fullmakt i exets namn, för att kunna hämta ut sonens medicin. Samma som jag har. För jag hade lånat ut min till honom. Medicinen 'r mot ADD, som även sonen arh. Har ff samma läkare och det fungerar bra nu. Brotten gjordes i desperation, fungerar ej utan medicin, blir desperat. Aldrig straffad, skötsam med jobb och småbarn. Men i mkt svår sits ekonomiskt, p.g.a. lån ihop med senaste sambon(5 år) som hon vägrar betala, Process pågår, verkar gå min väg. Men har lidit skada av detta under minst ett år vilket innebär skuldsaldo, tappat mitt hus, kort sagt ekonomisk katastrof. Skall jag godkänna villkorlig dom och dagsböter? Problemet är att jag arbetar i känslig verksamhet och kommer under våren bli säkerhetsklassad via säpo, i klass 2. Mitt erkännande kan således innebära förlust av jobbet i värsta fall.... Vad kan hända vid en rättegång ist... tror ni? Mkt rädd och ångerfull småbarnsfar på 42 år. Aldrig begått brott förr!
Kajsa Holm |Hej, och tack för din fråga!Om jag har förstått frågan rätt så har du alltså redan fått ett strafföreläggande från åklagaren som du ska svara på? Godkänner du strafföreläggandet ersätter detta en rättegång, och du får dina dagsböter som du skrivit. Uppgifterna om att du har begått brott antecknas även i belastningsregistret.Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden  är begränsat till böter och/eller villkorlig dom. Men att godkänna strafföreläggandet är frivilligt, och du kan istället låta åklagaren väcka åtal, och låta domstolen döma. Med de uppgifter du har, och att du redan erkänt för målsägandena, tror jag dock att det kan vara svårt att få en friande dom. Allt handlar dock om bevisning, och det måste "stå utom allt rimligt tvivel" att du är skyldig till brottet. Man kan ju alltid neka till brottet, men du får tänka på att även målsäganden kommer att höras i detta fall.Det är alltså du som avgör om du vill att domstolen ska pröva målet. Påföljden kommer troligen att bli densamma om du blir dömd  i domstolen. Att du inte tidigare begått brott, att du var desperat etc. är att se som förmildrande omständigheter, men gör inte att det inte blir någon påföljd om du anses skyldig till brotten. Ska jag sammanfatta det hela kan du alltid välja att inte godkänna strafföreläggandet, men då kommer det istället troligtvis att väckas åtal. Hur ditt jobb ser på detta är ju upp till dem att bestämma. Det går ju dock alltid att prata med sin arbetsgivare och förklara sin situation. Alla kan göra fel någon gång, och ibland är det kanske bättre att vara ärlig och lösa det på det sättet istället.

Strafföreläggande

2013-10-02 i Strafföreläggande
FRÅGA |Vid polisförhör erkände jag försök till stöld hos arbetsgivare. Fick brev att kammaråklagaren beslutat att utfärda straff för villkorlig dom för brott som jag misstänks för. Vad innebär detta?! Jag är tidigare ostraffad och tycker det känns som ett orimligt högt straff för detta?! Pratade med polisen som sa att i de flesta sådana här fall utfärdades enbart böter!
Sarah H |Hej! Tack för din fråga. En åklagare kan meddela ett så kallat strafföreläggande om en misstänkt erkänner ett brott och åklagaren anser att det är uppenbart vilket straff domstolen skulle utdöma vid en rättegång (rättegångsbalken 48:4 st. 2). Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom som har vunnit laga kraft, d.v.s. den kan inte överklagas (rättegångsbalken 48:3 st. 2). För att ett strafföreläggande ska få verkan krävs att den misstänkte accepterar straffet. Detta görs genom att den misstänkte undertecknar en hemskickad blankett och förklarar att denne erkänner gärningen och accepterar straffet (rättegångsbalken 48:9). Om den misstänkte inte skulle acceptera den villkorliga domen kan denne välja att låta åklagaren väcka åtal. Det innebär att domstolen kommer att pröva fallet. Detta kan leda till att ett annat straff än det åklagaren meddelade i strafföreläggandet utdöms, men det behöver inte bli så. Du kan därför välja att skriva på brevet du fick hemskickat (och därmed godkänna straffet), eller låta åklagaren väcka åtal.Jag hoppas detta besvarade din fråga.Med vänlig hälsning,

Resning m.m. avseende strafföreläggande

2013-07-19 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej ! Min vän åkte på en bilresa från Sverige till Danmark och på vägen hem åkte båda han o hans kompisar fast i tullen. Han åkte fast för 7 gram cannabis. Han erkände och gav fullmakt med erkännandet. På erkännandets kopia som han fick med sig står det att han kommer att få 3000 kr i 60 dagsböter, och enligt polisen så kommer han att ha det i  brottsregistret i 5 år för smuggling. Får man förminska antal dagsböter på nåt sätt? Kan det gå om man betalar de 3000 kr direkt när domen kommer? Kan man göra något åt domen på nåt sätt? För det har gått 8 månder sedan det hände och han har inte fått någon böter eller något överhuvudtaget.  Tack i förhand. Med vänliga hälsningar
Olle Andersson |Hej,Din vän har givits ett strafföreläggande som innebär att den misstänkte efter godkännande av påföljden direkt, utan rättegång, föreläggs att betala den utgivna dagsboten. Ett strafföreläggande gäller som en dom som vunnit laga kraft (se 48 kap 1-3§§ Brottsbalken). Den enda möjligheten att minska antalet dagsböter eller på något annat sätt påverka dagsboten är genom resning eller klagan över domvilla. För att kunna utnyttja något av dessa medel till att undanröja strafföreläggandet, krävs t.ex. förfalskning av bevis respektive något grovt rättegångsfel (se 58 kap 10a§ resp. 59 kap 1§ Rättegångsbalken). Det är således endast i exceptionella fall en dom kan undanröjas genom resning eller domvilla och en ny prövning äga rum. Brottsbalken hittar du https://lagen.nu/1962:700.Rättegångsbalken hittar du https://lagen.nu/1942:740.Vänligen,

Strafföreläggande

2013-03-09 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej! Det är nämligen så att jag körde enligt polisen 57 på en 50 väg, och så vinkade de in mig. De sa att de hade laser apparatt som visade så. De visade inget till mig som bevisade att jag verkligen kört så fort. Jag skrev dock inte på något papper på plats, och jag ville ta de till rättegång i och med att jag ansåg att jag inte kört för fort. Nu 1 vecka senare så har jag fått ett straff föreläggande från en åklagare angående förseelsen. Så nu undrar jag, vad händer ifall jag nekar, kan det bli värre eller kan pennigsboten på 2000 som jag fick öka på något sätt? Vill gärna veta.
Emma Persson |Hej! Ett strafföreläggande är ett förfarande under vilket det är möjligt att utan åtal och rättegång i domstol acceptera sin förseelse och den påföljd som åklagaren ansett vara den rimliga och korrekta. Ett godkänt strafföreläggande gäller som lagakraftvunnen dom (48 kap. 3 § 2 st. rättegångsbalken (RB)) och registreras i belastningsregistret. Godkänner man inte ett utfärdat strafföreläggande kan åtal istället komma att väckas (48 kap. 7 § 2 p. RB). Väljer åklagaren att väcka åtal startas en brottmålsprocess i tingsrätten. Det är då upp till tingsrätten att avgöra om du ska dömas för brottet och vilken påföljden då ska bli. Strafförelägganden är dock endast aktuella för brott där påföljden blir antingen böter och/eller villkorlig dom, till exempel vid snatteri och trafikförseelser. Om tingsrätten kommer finna dig skyldig till trafikförseelsen eller inte beror på vad som kan bevisas angående den hastighet du körde i. Vill du läsa mer om strafföreläggande, förfarandet och vad som händer vid ett godkännande respektive ett bestridande kan du kolla http://www.aklagare.se/Aklagarens-roll/Atalsbeslutet/Strafforelaggande/ RB hittar du https://lagen.nu/1942:740 Med vänlig hälsning,

Innebörden av ett strafföreläggande

2013-12-06 i Strafföreläggande
FRÅGA |Har fått ett strafföreläggande gällande en hastighetsöverträdelse med penningböter på 4000 kr. Har ej skrivit under något. Tid samt plats stämmer ej med verkligheten. Ej heller med polisens dokument. Kan jag komma undan helt nu eller åtminstone vinna lite tid till att betala böterna?
|Hej, och tack för din fråga.Har du inte skrivit under något gäller inte strafföreläggandet. Det bygger på ditt godkännande istället för rättegång.Om du inte godkänner det kommer du troligtvis inte undan helt. Det som händer är sannolikt att du kallas till huvudförhandling i tingsrätt. Där kan du föra din talan om du bestrider brott. Genom att vänta på huvudförhandling blir effekten att du, som du uttrycker det, vinner lite tid med att betala böterna. Effekten blir även en rättegång. Finner tingsrätten att du inte begått brottet kommer du naturligtvis undan helt.Det finns lite mer info på:http://www.aklagare.se/Aklagarens-roll/Atalsbeslutet/Strafforelaggande/Hoppas svaret varit till hjälp,Med vänlig hälsning

Klagan över godkänt strafföreläggande

2013-08-23 i Strafföreläggande
FRÅGA |I Mars testade en då laglig drog, blev för mycket och polis och ambulans kom och hämtade mig. När jag väl vaknar på sjukhuset säger dom att jag testar positivt på benzo, som jag aldrig tagit, men när jag frågar dom senare svarar dom med att de var deras jag testat positivt på. Jag godkänner strafföreläggande för jag trodde det var ämnet jag testade. Men så var inte fallet det var två sorters benso som verkar vara vanliga inom sjukvården. Vad kan jag göra?
Thomas Hefner |Hej,Som jag förstår har du godkänt ett strafföreläggande där du menar att du i efterhand har fått uppgifter om att det som skett inte varit brottsligt. Strafföreläggande behandlas som en dom som vunnit laga kraft, och kan därför inte överklagas. Istället återstår då klagan över fel i strafföreläggande enligt 6 och 7 §§ i 59 kapitlet i Rättegångsbalken, som du hittar https://lagen.nu/1942:740#K59. Enligt 6 § 3 punkten kan man hävda att föreläggandet inte överensstämmer med lag eftersom handlingen inte var brottslig. Enligt 7 § skall klagan ges in till den tingsrätt som kunnat ta upp målet, inom ett år från det att strafföreläggandet verkställdes. Enligt 7 § skall klagan uppfylla de kriterier som ställs för överklagande enligt 2,3 och 5-12 §§ i 52 kapitlet rättegångsbalken. Notera framförallt 3 § 52 kapitlet där det räknas upp vad din klagan skall innehålla. Prövningstillstånd behövs inte i det här fallet. 

Strafföreläggande

2013-05-10 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej! En kompis till mej greps nyligen för snatteri. Hon har nu fått sitt straff. 30 dagsböter a 250 kronor + 500 kr till Brottsofferjouren. I informationsfoldern hon fick med strafföreläggandet står det även att hon "har skyldighet att betala kostnader för offentlig försvarare på motsvarande sätt som vid en fällande dom". Hon har inte fått någon information om att det har förordnats någon försvarare för henne, och hon är alltså inte kallad till domstol. Nu undrar hon om detta betyder att det kan bli mer kostnader för henne, alltså mer än de 8000 kr hon med ett inbetalningskort ska betala i böter. Tacksam för svar
Lovisa Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Ett strafföreläggande som godkänts av den misstänkte gäller som en dom som vunnit laga kraft enligt Rättegångsbalken (RB) 48 kap 3 § 2 st https://lagen.nu/1942:740#K48P3S1 . Det innebär att åklagaren inte väcker åtal och det blir således ingen rättegång. Vanligtvis sker detta genom att den misstänkte erkänt och åklagaren skickar därefter ut strafföreläggandet med det bötesstraff som åklagaren anser att brottet bör föranleda. I strafföreläggandet förklaras hur man godkänner föreläggandet. Om man inte godkänner eller inte svarar kan åklagaren komma att väcka åtal enligt 48 kap 3 § 1st. En offentlig försvarare ska på begäran förordnas åt den som är misstänkt för ett brott för vilket inte är stadgat lindrigare straff än 6 månaders fängelse enligt RB 21 kap 3a § 1st https://lagen.nu/1942:740#K21P3aS1 . Eftersom snatteri https://lagen.nu/1962:700#K8P2S1 har ett maxstraff på sex månaders fängelse kommer ingen offentlig försvarare förordnas åt henne. Det bör därför inte bli fler kostnader för din vän om hon godkänner strafföreläggandet. Vänligen

Fråga om godkännande av ordningsbot

2012-11-30 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej!jag blev anklagad för att ha urinerat på allmän plats av patrullerande polis,jag nekar,skriver inte på föreläggande ordningsbot, blir upplyst om att då blir det rättegång,polisen tar mitt namn och telefonnummer.Efter 8 månader kmr 2 civila poliser hem till mig och ber mig skriva på den här boten som jag en gång nekat till och nekar åter igen till,men blir då upplyst om att det är lika bra att skriva på eftersom deras kollegor är tillförlitliga och att jag skulle förlora i en rättegång och få betala rättegångskostnaderna själv.Mot min vilja skrev jag på.Får det gå till så här, skulle jag inte fått en anmälan eller något under dom här 8 månaderna som gått.
Nathalie Ståhl |Hej och tack för din fråga! I 48 kapitlet rättegångsbalken (1942:740) (RB) återfinns regler angående föreläggande av ordningsbot. I 48 kapitlet 2 § 2 st. RB stadgas att föreläggande av ordningsbot innebär att den misstänkte omedelbart godkänner eller inom viss tid föreläggs ett bötesstraff. Enligt 48 kapitlet 15 § 1 st. RB stadgas vidare att föreläggande av ordningsbot inte får utfärdas om den misstänkte förnekar gärningen. Dessutom får en polisman aldrig övertala en misstänkt att erkänna ett brott. Har dock ett föreläggande godkänts gäller det som en dom som vunnit laga kraft, se 48 kap. 3 § 2 st. RB. Ett godkänt föreläggande kan inte ändras eller återkallas av polisen men kan i vissa fall undanröjas av domstol. Bestämmelserna om hur man klagar över ett godkänt föreläggande finns i 59 kapitlet 5, 6 och 9 §§ RB. Den som vill klaga på ett föreläggande ska göra detta skriftligen till tingsrätt som kunnat ta upp åtal för brottet. Vänligen,