Förälder som vittne

2017-12-07 i Vittna
FRÅGA |Hej! Har en fråga om vittnen. Kan den åtalades föräldrar vittna till dennes fördel utan att ha blivit förhörda av brottsutredaren? Föräldrarna har alltså tackat nej till att uttala sig om händelsen fast dom var vittne till händelsen, kan dom ändå få vittna i rätten till dennes fördel?
O H |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledningsvis kan sägas att det endast är personer som åberopats som vittnen av åklagaren, det eventuella målsägandebiträdet och/eller försvaret (den tilltalade) som kommer att höras som vittnen i huvudförhandlingen. Man begär alltså inte t.ex. hos domstolen att få vittna, utan det är parterna i målet som bestämmer vilka de vill åberopa som vittnen för att styrka sitt påstående om vad som har hänt. Att föräldrarna inte har uttalat sig under förundersökningen är inte i sig ett hinder mot att åberopa dem som vittnen i en huvudförhandling. Vilka lagregler kan då vara av intresse i ett fall där föräldrar ska vittna?I 36 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken framgår att var och en som inte är part i målet (det vill säga målsägande eller tilltalad) får vittna i domstol. Vidare ska sägas att den som är förälder till en part i målet inte behöver vittna, 36 kap. 3 § rättegångsbalken. Om en närstående till part vittnar ska denna inte avlägga vittnesed, 36 kap. 13 § andra stycket rättegångsbalken. I 36 kap. 6 § första stycket rättegångsbalken framgår att ett vittne får vägra att uttala sig om det han eller hon skulle svara på frågan skulle röja att en närstående har förövat en brottslig eller vanärande handling. En närstående, eller en förälder i det här fallet, kan alltså vägra svara på en fråga. Som svar på din fråga så kan en förälder som vägrat uttala sig under förundersökningen ändå vittna i domstol. I Sverige har vi så kallad fri bevisföring, man får alltså åberopa i stort sett vilka bevis (vittnen inkl.) som helst. Det är i slutändan domstolen som har till uppgift att värdera bevisningen. Däremot är det som sagt parterna som åberopar vittnena och vittnen åberopas endast om någon av parterna anser att deras vittnesmål skulle ha betydelse för målet. Värt att framhålla att vi i Sverige enligt huvudregeln inte har så kallade karaktärsvittnen, alltså vittnen som endast ska vittna om hur "bra" eller "dålig" en person "är". Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2007 s. 547 uttalat att vittnesmål om en persons karaktär endast i undantagsfall kan komma ifråga. Ska en person vittna till någons "fördel" avses oftast att vittnesmålet ska vara till fördel för partens påstående i målet. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du någon ytterligare fundering är du välkommen att ställa ytterligare en fråga till oss här på Lawline. Med vänliga hälsningar

Vittna utom huvudförhandling

2017-11-12 i Vittna
FRÅGA |-Hej. Min 4 årige son blev oprovocerat slagen av en missbrukare. Misshandeln var ringa och okomplicerad. Han blev förhörd på video och det gick bra eftersom han är mogen och talför. Nu, ett helt år senare blir jag kallad som vittne vilket inte är ett problem. Datumet för rättegången är dock ett stort problem då vi kommer att vara utomlands dagen för rättegången samt 5 mån framåt. Min sons farfar ligger för döden och det är deras sista tid tillsammans. Vad kan jag göra? Kan jag kräva flytt av rättegången, få den nedlagd, undantas från vittnesplikt pga släktskapet, eller inte bli notifierad då jag fått datumet av advokaten, inte genom brev från tingsrätt? Vi har verkligen inte pengar att flyga tor samt ev skadestånd handlar om högst 1/5 av biljettpriset. Först blir han slagen, sen får han inte ta avsked av sin farfar pga händelsen. Det blir min son som straffas, inte gärningsmannen.
O H |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Till att börja med skulle jag vilja ge dig tipset att ringa till den aktuella tingsrätten och/eller ansvarig åklagare och berätta om din/er utlandsvistelse och dina/era svårigheter att närvara. Dels är det bra att de får den information du presenterar här i frågan så tidigt som möjligt, dels kanske de kan hjälpa dig i den här situationen.Vad gäller vittnesmål kan det även avläggas via telefon i vissa situationer. I 36 kap. 19 § rättegångsbalken framgår det att ett vittne får vittna utom huvudförhandlingen om vittnet inte kan infinna sig vid huvudförhandlingen eller om en inställelse skulle medföra alldeles för stora kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till betydelsen av att förhöret hålls vid huvudförhandlingen. Ett vittnesmål som kan tas upp utom huvudförhandlingen kan då tas upp via telefon dagen för den aktuella huvudförhandlingen. Jag hoppas att du har fått någon klarhet i situationen, men jag råder dig att höra av dig till åklagaren och till tingsrätten för vidare information angående just din specifika situation. Med vänliga hälsningar

Vad går enligt lag först - operationstid eller vittnesmål?

2017-11-03 i Vittna
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo har påbörjat IVF-behandling och väntar på operationstid för att åtgärda en sak i livmodern för att kunna sätta in ägg. Samtidigt finns risken att hon blir kallad in till rättegång för att vittna om en grej på jobbet.Vad går enligt lag först?Vår chans till att skaffa barn eller hennes vittnesmål angående ett mindre brott mot tystnadsplikten?Min sambo är 36 år och chanserna för oss att kunna få barn blir ju inte större ju längre vi får vänta.Mvh
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga lagbestämmelser som reglerar vad som ska eller bör gälla i din situation. I Sverige gäller s.k. allmän vittnesplikt, vilket innebär att en person som utgångspunkt inte kan vägra vittna (rättegångsbalken 36 kap. 1 §). Din sambo vägrar ju däremot inte att vittna, utan riskerar bara att inte kunna närvara vid rättegången av förklarliga skäl, vilket inte borde vara något större problem. Jag rekommenderar er att ta kontakt med domstolen för att förklara situationen och höra vad den säger. När ni fått någon av tiderna bokad, bör ni också meddela domstol eller sjukhus att den andra tiden inte kan bokas samtidigt. Skulle det ändå bli så att rättegången bokas precis samtidigt som operationstiden och det inte finns rimlig möjlighet att ändra operationstid, kan domstolen välja att skjuta fram rättegången om den anser att det är viktigt att din sambo närvarar. Om det skulle hjälpa så brukar det ibland tillåtas att vittna över telefon eller video. Hoppas mitt svar gav klarhet och hjälp i din fråga, om inte eller om något är otydligt är du varmt välkommen att återkomma på min mail: tova.andersson@lawline.se Med vänlig hälsning

Måste jag vittna mot mitt barn?

2017-10-26 i Vittna
FRÅGA |Min son och min man blev osams under gräl för ett tag sedan. Resultatet är att sonen nu har blivit kallad till rättegång för olaga hot. Och min man, d.v.s. hans pappa är kallad av åklagaren som vittne /målsägande, trots att han sa till polisen att han inte ville driva det vidare. Det är åklagaren som kallat min man. Kan rätten tvinga min man att vittna mot sitt eget vuxna barn?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Utgångspunkten är att man har en absolut skyldighet att vittna inför domstol efter kallelse. I brottsmål må emellertid en närstående till den tilltalade inte avlägga ed för att vittna, se 36 kap. 13 § rättegångsbalken. På grund av att regeln innehåller ordet "må", betyder det att den närstående är fri att välja om han eller hon vill vittna. Detta undantag från vittnesplikten beror på att det finns en konflikt mellan plikten att berätta sanningen och den naturliga viljan för det närstående vittnet att hjälpa den anhöriga. Det borde räcka med att din man kontaktar åklagaren och reder ut dessa frågetecken innan den förestående rättegången. Det är svårt att bevisa brottet olaga hot utan vittnesförhör under ed eller skriftliga bevis.Hoppas du fick svara på din fråga!Bästa hälsningar

Kan ett utländskt vittne dömas för mened i Sverige?

2017-11-16 i Vittna
FRÅGA |Kan en utändsk medborgare som vittnar i svensk domstol dömas för mened?Exempel: Käranden, utländska medborgare från land som Sverige inte har utlämningsavtal med, kallar vittne från hemlandet som i domstol begår mened/medvetet ljuger om faktiska förhållanden. Vittnet är mor till käranden. Kan modern dömas enligt svensk lagstiftning?
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din första fråga om en utländsk medborgare som vittnar i svensk domstol kan dömas för mened är ja. Domstolen i det land där ett brott har begåtts har rätt att handlägga målet, detta kallas för territorialitetsprincipen och framgår även av 2 kap 1 § brottsbalken som stadgar att "För brott som begåtts här i riket dömes efter svensk lag".Svaret på din andra fråga i exemplet som du ger är dock nej. För att kunna begå mened måste du ha ljugit under vittnesed. Ett vittne som är närstående till någon av parterna, i rakt upp- eller nedstigande led, behöver inte avlägga vittnesed och vittnar därför inte under det straffansvar som annars följer, 36 kap. 3 § rättegångsbalken. En mor som vittnar i ett mål där hennes son är kärande vittnar inte under straffansvar eftersom hon inte kommer avlägga någon vittnesed.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Är det förbjudet att vittna anonymt i Sverige?

2017-11-11 i Vittna
FRÅGA |Hej!I Sverige är det förbjudet att vittna anonymt. Jag undrar var man hittar detta i brottsbalken, vilket kapitel, paragraf osv..
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagRegler som rör rättegång, inklusive vittnesmål, hittar vi i Rättegångsbalken (RB). EU-rätt, som är svensk rätt, behandlar också frågan om vittnesmål, varför jag även kommer att hänvisa till Europeiska Konventionen om Mänskliga Rättigheter (EKMR). Jag kommer därutöver att hänvisa till en avhandling om anonyma vittnesmål som jag finner relevant för din fråga, närmare kallad "anonyma vittnen – och rätten till en rättvis rättegång" av Peter Engström.Finns ingen paragraf som säger att det är förbjudet eller otillåtet att vittna anonymtDet går inte att i svensk rätt hitta en paragraf som uttryckligen säger att det är förbjudet eller otillåtet att vittna anonymt i en rättegång, även om det indirekt går att utläsa ur Rättegångsbalkens 36 kapitel. Bl.a. står det att "rätten skall höra vittnet om hans fullständiga namn" (36 kap. RB).Principen om att det ska vara förbjudet att vittna anonymt hör till Europeiska Konventionen om Mänskliga Rättigheters artikel 6.1 som bl.a. säger att alla ska ha rätt till en rättvis rättegång, parterna ska vara likställda varandra och samtliga inblandade ska ha samma möjligheter att kunna försvara sig. Domstolarna har bedömt att dessa krav inte uppfylls om man tillåter motparten att vara anonym, och att vittnesmålet till följd riskerar att helt bortses ifrån (art. 6.1. EKMR).Europadomstolen har på senare tid tillåtit anonyma vittnesmål i flera fallHuvudregeln var från början att anonyma vittnesmål inte alls fick ligga till grund för en fällande dom. Senare övergick man till en tanke om att anonyma vittnesmål kunde tillåtas om de inte var det huvudsakliga eller enda grunden för en sådan dom. Idag tillåts anonyma vittnesmål vara den enda eller huvudsakliga grunden för en fällande dom, om det finns tillräckligt med andra rättssäkerhetsmekanismer som motverkar att försvaret missgynnas av ett sådant anonymt vittnesmål.Jag kan även snabbt nämna NJA 1998 s. 204 där svensk domstol inte ansåg det vara i strid mot artikel 6.1 EKMR att en videofilm som lämnats in av en anonym person lades fram som bevisning mot en mordbrännerska.Kriterier för att få lov att vittna anonymt enligt europadomstolenFöljande information är inspirerad och delvis hämtad från Peter Engströms avhandling i processrätt under rubriken "Anonyma vittnen – och rätten till en rättvis rättegång". Vittnen har enligt europadomstolen tillåtits att vittna anonymt om vittnet i fråga blivit hotad av den tilltalade eller den tilltalades vänner. Har vittnet inte blivit hotat, men trots allt vill vittna anonymt på grund av rädsla, så ska följande kriterier uppfyllas:1. Goda skäl måste finnas för vittnesanonymitet, t.ex. en objektivt grundad rädsla styrkt av bevisning, dvs. vad gemene man skulle kunna anses vara rädd för. Exempel på grunder som skulle kunna tala för att sådana goda skäl ska anses föreligga kan vara att man bevisar att motparten tidigare hotat andra eller att han/hon är allmänt känd som en våldsbenägen person.2. Domstolen behöver bedöma om det framkommit andra bevis under utredningens gång som kan vara tillräckligt för en fällande dom, eller om det anonyma vittnesmålet är den enda eller huvudsakliga grunden för ett sådant fällande domslut.3. Om svaret är ja på punkt 2, måste domstolen undersöka om den nationella domstolen erbjudit tillräckliga rättsmekanismer för att motverka att motparten missgynnas av anonymiteten och får det svårare att försvara sig mot de framlagda uppgifterna än om de hade framförts "offentligt". Exempel på hur den nationella domstolen skulle kunna göra det rättvist är att låta motparten ställa frågor till det anonyma vittnet via ljudlänk eller genom skrift. Om vittnet inte heller vill framföra vittnesmålet framför rätten, så måste domstolen försäkra sig om att det även är den sista möjliga utvägen för att skydda vittnets liv och hälsa.Frågan om att det bör vara möjligt att vittna anonymt i svensk rätt med en liknande argumentation som den jag just har presenterat har varit föremål för utredning flera gånger, bl.a. i SOU 1990:92 och i Prop. 1993/94:143 ("Anonyma vittnen – och rätten till en rättvis rättegång", Peter Engström, 2015).SammanfattningsvisDet är, som du säkert nu förstår, inte helt enkelt att besvara din fråga. Huvudregeln i Sverige får dock fortfarande anses vara att det ska vara förbjudet att vittna anonymt, även om det inte uttryckligen står att finna i en paragraf. Man kan hävda att det går att utläsa indirekt ur Rättegångsbalkens 36 kapitel. Samtidigt kan vi i flertalet rättsfall, både av europadomstolen och svensk domstol, utläsa att anonyma vittnen kan tillåtas i vissa fall. Jag kan därför inte ge dig ett mer precist svar än så i dagsläget, men hänvisar dig till avhandlingen av Peter Engström som jag hänvisat till här ovan om du önskar läsa mer kring vittnesanonymitet.Jag vill återigen tacka dig för att du vänder dig till Lawline, och önskar dig en trevlig helg!Med vänliga hälsningar

Jag vill vittna

2017-10-26 i Vittna
FRÅGA |Jag vill vittna. Förundersökningen klar och huvudförhandlingen börjar på tisdag nästa vecka. Jag är inte hörd. Tror inte de har tänkt på att jag kan ha något att tillföra. Fråga. Är jag "körd" som vittne om jag går och lyssnar på huvudförhandlingen?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Frågan är inte fullständig. Om du är kallad som vittne ska du följa de anvisningar som domstolen ger i kallelsebrevet eller på plats. Vittnen som kallats till förhör i rättegång närvarar inte under huvudförhandlingen. Du väntar utanför rättssalen tills du blir uppropad och det blir din tur att vittna. Avsikten med detta är att du ska kunna lämna din berättelse utan att vara påverkad av vad som tidigare sagts i rättssalen. Man vittnar inte för att skydda eller sätta fast någon annan utan enbart för att hjälpa domstolen döma rätt. Om du bär på vetskap som kan vara av vikt för målet och anser att du därför ska höras bör du kontakta den för åtalet ansvarig åklagarkammare. Om huvudförhandlingen sträcker sig över flera dagar kan du inte närvara dag 1 och vittna dag 2.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Vårdnadshavares närvaro vid förhör med barn under femton år

2017-10-21 i Vittna
FRÅGA |Hej. Min dotter är kallad som vittne hos polismyndighet hon vill att jag närvarar hon är 14 kan polisen säga nej till mig om jag går in med henne?
Mikaela Lundblad |Hej och tack för din fråga! Regler om förhör som hålls under rättegångsprocessen återfinns i rättegångsbalken (RB). Under förundersökningen får förhör hållas med alla som antas kunna bidra med upplysningar av betydelse för utredningen, 23 kap. 6 § RB. Om förhör hålls med barn under femton år bör vårdnadshavare närvara vid förhöret, detta dock under förutsättning att det kan ske utan men för utredningen, 23 kap. 10 § 6 st. RB. Exempel på vad som skulle kunna innebära men för utredningen är att förhöret rör sig om brottsmisstanke mot den vårdnadshavare som vill närvara, eller att vårdnadshavaren själv ska vittna och att närvaro vid barnets förhör skulle kunna påverka vårdnadshavarens uppfattning av händelsen. Jag har för lite information för att avgöra huruvida din närvaro skulle kunna innebära men för utredningen, men om någon av de ovan nämnda situationer inte föreligger bör du få närvara. Detta givetvis under förutsättning att du är vårdnadshavare för din dotter. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar