Har jag rätt att tiga som vittne under ed?

2016-02-13 i Vittna
FRÅGA |Jag är vittne till ett brott och och ska på rättegång snart, har jag rätt att tiga som vittne under ed?
Isabel Ekström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om du är över 15 år, om du inte lider av an psykisk störning, och inte heller är släkt med någon utav parterna i rättegången, (dvs. släkt med offer eller gärningsman) så kommer du att få avlägga vittnesed när du skall vittna, detta framgår av Rättegångsbalken (RB) 36:13. Att avlägga vittnesed innebär att du under vittnesförhöret måste tala sanning. Om du lämnar en falsk uppgift eller förtiger sanningen under vittnesförhöret begår du brottet mened, se Brottsbalken (BrB) 15:1. Om du förtiger sanningen under ett vittnesförhör riskerar du dömas till böter eller fängelse upptill 8 år. Om man som vittne öppet förtiger sanningen dvs. förklarar att man vägrar besvara en fråga begår man inte brottet mened med man kan man få betala ett vite (en sorts böter) eller bli häktad, detta framgår av RB 36:21. Man riskerar även att få betala delar av rättegångskostanderna i sådana fall, se RB 36:23.Det finns dock vissa omständigheter som man får förtiga även under ett vittnesförhör. Omständigheter som man får förtiga är sådana uppgifter som skulle avslöja att du själv eller någon i din familj har begått en brottslig gärning eller begått en vanärande handling (en vanärande handling kan exempelvis vara otrohet eller prostitution). Man får även förtiga uppgifter som skulle avslöja en yrkeshemlighet. Detta framgår av RB 36:6.Sammanfattningsvis, det är endast vissa specifika uppgifter som man får förtiga under ett vittnesförhör, dessa är: 1. Uppgifter som avslöjar att du själv eller någon närstående till dig har begått en brottslig handling eller vanärande handling. 2.Yrkeshemlighet. Övriga uppgifter får du alltså inte förtiga under ett vittnesförhör - om du ändå gör det riskerar du att få betala vite, bli häktad eller begå brottet mened. Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Vittnar sambo under ed?

2016-01-16 i Vittna
FRÅGA |Jag är anklagad av en granne för att ha kört bil onykter men det var min sambo sedan 5 år som körde vid tillfället. Hon har sagt det i polisförhör. När rättegången kommer nu i februari får hon då vittna under ed eller blir det ett vittnesmål utan ed ??
Martin Amnell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om hur vittnesförhör ska gå till finns bland annat i kapitel 36 i Rättegångsbalken (RB).Av RB 36:13 st. 2 framgår att i brottmål så får ed inte avläggas av någon som är närstående till den tilltalade på ett sätt som avses i RB 36:3. Som närstående enligt RB 36:3 räknas bland annat just sambo. Detta innebär att om din sambo vittnar i din rättegång så blir det ett vittnesmål utan ed.Ett vittnesmål utan ed anses "väga lättare" som bevis, eftersom om man vittnar under ed och inte berättar sanningen så begår man brottet mened, se Brottsbalken 15:1. Den som vittnar utan ed kan inte begå det brottet genom sitt vittnesmål. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.Vänliga hälsningar,

Skyldighet för förälder att vittna i tvistemål

2015-12-11 i Vittna
FRÅGA |Är jag som mamma tvungen att vittna under ed i hovrätten? Det gäller inte ett brottmål utan rätten till ett hyreskontrakt.
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Regler som gäller vittnen finns i 36 kap. rättegångsbalken. Enligt 1 § får vem som helst som inte är part i målet kallas som vittne. Enligt 3 § undantas vissa närstående, bland annat föräldrar, från skyldigheten att vittna. Detta innebär att du som mamma får lov att vittna, men du är inte skyldig att göra det. När det gäller vittnesed, så anges det i 11 § att vittnet ska avlägga ed innan personen ger sitt vittnesmål. Om vittnet sedan ljuger efter att ha avlagt ed kan det medföra straffansvar för mened eller ovarsam utsaga. (15 kap. 1 och 3 §§ brottsbalken). I brottmål får inte sådana närstående som räknas upp i 3 § avlägga vittnesed, enligt 36 kap. 13 § 2 st. rättegångsbalken.För att sammanfatta vad som gäller i ditt fall, så får du som mamma lov att vittna om du vill, men du är inte tvungen att göra det. Om du väljer att vittna måste du göra detta under ed, och därmed straffansvar, eftersom det inte rör sig om ett brottmål.Vänliga hälsningar,

Vittna vid förundersökning

2015-11-04 i Vittna
FRÅGA |Hej! Mina 3 vänner har hamnat i lite trubbel, dvs misstänkta för ett brott när det egentligen var de själva som blev utsatta, eftersom den andra parten var fler och därav litsr polisen på dem etc, och det finns två vittnen till situationen som såg det hela från vår vinkel, Men polisen säger att de inte får lov att vittna för att de har tillräckligt med bevis.. Hur kan detta komma sig? Mvh / En orolig vän
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga. FörundersökningNär ett brott har begåtts så inleds en förundersökning. En förundersökning innebär att polis/åklagare utreder vad det är som har hänt. Detta kan de t.ex. göra genom förhör med envar som antas kan lämna upplysningar av betydelse för utredningen. Polisen får alltså, vid förundersökningen, bestämma vilka som ska höras i förhör.Däremot om förundersökningen har kommit så långt att någon är skäligen misstänkt för brottet, kan den misstänkte eller dennes försvarare, begära att förhör eller annan utredning ska äga rum om det kan antas vara av betydelse för undersökningen. Om det är så att en sådan begäran avslås, ska skälet anges.Väckt åtalOm det går så långt att åtal väcks blir det annorlunda. I svensk rätt finns "principen om fri bevisföring", vilket innebär att man får lägga fram vilken bevisning man vill. Huvudregeln är med andra ord att vittnena ska få vittna. Däremot får rätten avvisa bevisning (dvs. neka att ett vittne hörs):1. om omständigheten är utan betydelse i målet2. om beviset inte behövs3. om beviset uppenbart skulle bli utan verkan4. om bevisningen på ett lättare och billigare sätt kan föras på annat sätt5. om avgörandet inte bör fördröjas ytterligareJag kan tyvärr inte svara på om det föreligger någon omständighet som gör att rätten får avvisa bevisning i ditt fall, men nu vet du iallafall vilka avvisningsgrunder det finns.Utöver detta finns det vissa regler som säger när en person inte får vittna:- Målsäganden- Person som har åtalats för medverkan till den gärning som förhöret gäller eller för någon annan gärning som har omedelbart samband med den gärningen Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Annars är du välkommen att återkomma till oss på LawLine med vidare frågor.Vänliga hälsningar,

Påverkas vittnesplikten av brottets allvarlighetsgrad?

2016-02-08 i Vittna
FRÅGA |Kan man tvingas till att vittna? Om ja, beror det på brottets allvarlighetsgrad?
Stina Jansson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglerna om att vittna finns i 36 kap. Rättegångsbalken (RB). Du hittar reglerna här.HuvudregelI Sverige har vi s.k. allmän vittnesplikt. Det betyder att den som är kallad till att vittna måste medverka. Vittnesplikten framgår av RB 36:1, se här.Om en person vägrar ställa upp som vittne riskerar denna att få betala vite. Detta är en form av straffavgift som innebär att denna måste betala en summa pengar. Detta framgår av RB 36:7, se här.Undantag till den allmänna vittnespliktenDet finns vissa kategorier av människor som är undantagna från den allmänna vittnesplikten som nämnts ovan. Bland annat undantas makar och släktingar till parten i målet. Detta framgår av RB 36:3, se här.Det saknar däremot betydelse av vilken allvarlighetsgrad brottet är. Det finns inget undantag till den allmänna vittnesplikten som grundar sig i brottets grad av allvarlighet. Den ovan nämnda huvudregeln om allmän vittnesplikt gäller alltså oberoende av hur allvarligt ett brott är. Hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Vänligen,

Vittnesplikt

2015-12-29 i Vittna
FRÅGA |Jag och min före detta man lånade 250 000 av min mamma när vi köpte vårt radhus, muntligt avtal att det skulle betalas tillbaka efterhand eller vid eventuell försäljning. radhuset såldes med förlust. Där ligger tvistemålet. Jag har 2 som kan intyga att det var ett lån, min bror och mammas dåvarande sambo. Men Mitt X hävdar att de är jäviga. Vilka är mina chanser i ett civilrättsmål att vinna ?
Jesper Lublin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Dina chanser att vittna är helt beroende på bevisläget och vad du lyckas bevisa för domstolen och det är svårt för mig att i sin helhet bedöma. Dock ska du inte vara orolig över att din bror och din mammas dåvarande sambo inte ska få vittna. Det som är reglerat i denna fråga är vad som föreskrivs i 36:1, 1 st. Rättegångsbalken (RB). Där är huvudregeln att alla som inte är part i ett mål, får kallas som vittnen. Det finns undantag som säger att man som närstående dock inte behöver vittna om man inte vill.Vid tvistemål är det du som driver talan vilken också ska föra bevisning i målet. Om du finner det lämpligt kan du begära att dina närstående vittnar i processen. Det kommer sedan att bli upptill domstolen i ditt mål att granska de vittnesuppgifter som avläggs i målet och bedöma trovärdigheten i alla uppkomna utsagor. De gör en så kallad bevisvärdering.Hoppas detta har gett dig klarhet, hälsar

Vittnesplikt och sanktioner

2015-12-03 i Vittna
FRÅGA |Har en advokat rätt att tvinga en person att vittna i ett tvistemål i tingsrätt
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarEn advokat har själv ingen möjlighet att tvinga någon att vittna. En domstol har däremot, som uttryck för den allmänna vittnesplikten, ett antal sanktioner tillbuds för att säkra ett vittnes närvaro.UtredningI Sverige föreligger en allmän vittnesplikt, vilken anses komma till uttryck genom 36:1 Rättegångsbalken (RB). Enligt 36:7 ska ett vittne kallas vid vite. Dyker vittnet trots detta inte upp har rätten att, med iakttagande av eventuellt laga förfall enligt 32:6 & 8 RB, besluta om att döma ut vitet eller beordra att hämtning ska ske enligt 36:20 RB.Brister vittnets kunskap beträffande förhörstemat kan rätten vid vite förelägga detta att friska upp sitt minne. Detta gäller i de fall ett vittne, som förväntas ha kännedom om det vittnesmålet rör, kommer oförberedd och på så vis fördröjer rättegången. Denna bestämmelse kommer rimligen endast att utnyttjas när vittnesmålet är av vikt och det rör särskild kunskap, se vidare 36:8 RB. Ett vittne som avlagt ed och därefter ljuger eller undanhåller information kan som känt dessutom göra sig skyldig till mened, 15:1 Brottsbalken. Slutligen bör erinras om den situation vari vittnet utan giltigt skäl vägrar avlägga ed eller vittnesmål. I dessa fall kan rätten i första hand iaktta föreläggande vid vite enligt 36:8 RB och i andra hand häkta vittnet, 36:21 RB. En häktning på denna grund får aldrig vara längre än tre månader och kräver att vittnet var 14:e dag ställs inför rätten för att fullgöra sina åligganden.Avslutande ordDet bör påpekas att även fast dessa regler finns till buds, finns det ingen mening för en advokat att kalla ett vittne som konsekvent vägrar vittna. Sådant skulle endast fördröja rättegången och bli ett onödigt moment. För vittnen som är rädda och inte vågar vittna finns det alternativa lösningar som går att ordna, vittnesskydd är förmodligen den mest kända lösningen. Det finns även olika former av förhör som kan tillämpas så att vittnet i görligaste mån skyddas från det vittnet räds. Det är dock i dessa fall viktigt att den som ska vittna för en dialog med advokat eller domstol, så att dessa känner till att behovet finns.Behöver du ytterligare hjälp med detta är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller mejla till info@lawline.se

Att vittna i brottmål

2015-10-13 i Vittna
FRÅGA |Tjena!Jag blev kallad till tingsrätten för att vittna. En vän till mig är misstänkt för grov misshandel och jag hade telefonkontakt med honom under dagen både före och direkt efter brottet begicks. Men det jag undrar är, jag har som sagt bara pratat med honom i telefon. Jag har aldrig ens varit i närheten av platsen brottet begicks så vad kan jag egentligen tillföra en rättegång? Vilka typer av frågor kommer ställas till mig? Hur går det till i överlag? Kommer våra samtal vi hade spelas upp i rätten?Tacksam för svar!MVH
Isabel Ekström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna om att vittna finns i 36 kap. Rättegångsbalken. Du hittar reglerna här.I Sverige är det vittnesplikt. Det betyder att den som är kallad att vittna måste medverka. Om du inte medverkar som vittne riskerar du att få betala vite vilket är en sorts straffavgift. Regeln finns i rättegångsbalken 36:7, du hittar den här.När du vittnar kommer du att inleda med att avlägga vittnesed. Det måste alla som är över 15 år göra. Domstolens ordförande kommer att guida dig och berätta hur vittneseden lyder och du kommer därefter få upprepa vittneseden högt inför domstolen. Att avlägga vittnesed innebär att du under vittnesförhöret måste tala sanning. Om du lämnar en falsk uppgift under vittnesförhöret begår du brottet mened.Beroende på vem som har kallat dig som vittne – åklagarsidan eller försvarssidan, så kommer den som har kallat dig att inleda vittnesförhöret med att ställa frågor till dig. Även om du inte har varit på brottsplatsen så kan du ändå ha uppgifter som kan vara viktiga för domstolen att höra exempelvis vad du och din vän talade om direkt efter brottet etc. Därefter kommer den andra sidan (åklagare eller försvaret) att få tillfälle att ställa frågor till dig. Även domstolen kan ställa frågor till dig. Vittnesförhöret kommer att spelas in på video så att domstolen har möjlighet att lyssna på ditt vittnesförhör flera gånger.Om polisen inte har avlyssnat din eller din väns telefon så finns ingen möjlighet att spela upp ert samtal inför domstolen.När vittnesförhöret är klart så kan du lämna tingsrätten igen. När du har medverkat som vittne har du rätt att få ersättning för förlorad arbetsinkomst och resekostnader, detta regleras i regeln 36:24 i rättegångsbalken. När du är på tingsrätten skall du därför se till att få en blankett och fylla i dina kostnadsuppgifter så att du kan få ersättning. Sammanfattningsvis så är du skyldig att medverka som vittne. Du kommer att avlägga vittnesed om du är över 15 år och du är under vittnesförhöret skyldig att tala sanning. Både åklagaren och försvaret kommer att ställa frågor till dig. Du har rätt till ersättning för kostnader när du vittnar. Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarfältet nedan. Lycka till.