Tredskodom gentemot kärande

2020-06-01 i Parter i rättegången
FRÅGA |Vad händer vid ett tvistemål om käranden inte dyker upp till förhandling? Om svaranden inte dyker upp kan tredskodom bli aktuellt men de reglerna gäller väl inte för käranden?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i rättegångsbalken (RB).Reglerna om tredskodom vid dispositiva tvistemål – det vill säga sådana tvistemål då förlikning mellan parterna är tillåten – gäller oavsett om det är svaranden eller käranden som är frånvarande från förhandlingen. Notera dock att den närvarande parten måste yrka på att rätten ska meddela tredskodom, för att målet inte istället ska avskrivas (44 kap. 2 § & 4 § RB).Vid indispositiva tvistemål kan tredskodom inte meddelas (44 kap. 3 § RB).Vänligen,

Blir det ett eller två vårdnadsmål?

2020-04-29 i Parter i rättegången
FRÅGA |Hej.!Vill söka ensam vårdnad, då mitt ex är en aktiv missbrukare. Hon är uppe 3 återfall och socialen har en pågående utredning på båda hennes barn, då den äldsta har en annan far. Min dotter är snart 6 år och hennes halvsyster ska fylla 13. Jag söker ensam vårdnad av praktiska skäl då det inte fungerar att gemensamma beslut med henne och jag är införstådd med umgängesrätt, som jag oxå vill..! Det finns 2 rätt så nya polisanmälningar på henne och då är det ringa narkotikabrott och drograttfylla + ringa.. Vid drograttfyllan hade hon 6 olika preparat i kroppen, den inträffade 2 dagar efter den första. Har även försökt att få till samtal hos familjerätten, men hon svarar inte när jag ringer.. Detta kommer även den andra pappan att göra, så då blir det väl 2 tvister för henne?Med vänlig hälsning,
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga. Du har rätt i att det blir två olika processer, en mellan dig och modern, och en mellan den andra pappan och modern. Skulle modern åtalas för narkotikabrott blir även detta en separat process. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Rätt att byta advokat?

2020-03-08 i Parter i rättegången
FRÅGA |Har blivit dömd i tingsrätten.Vill överklaga. Har haft tilldelad advokat som jag inte är nöjd med. Om jag anlitar advokat själv, kommer det att innebära mera kostnader för mig? Får jag byta advokat
Siva Arif |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt har en misstänkt rätt till en försvarare, antingen offentlig eller privat, enligt 21 kapiltet 3 § första stycket Rättegångsbalken (RB). Den misstänkte får utse en privat försvarare och i sådana fall ersätter den privata försvararen rätten till den offentliga, 21 kapitlet 3a § tredje stycket RB. En privat försvarare finansieras av den misstänkte personligen. En privat försvarare kan vidare bytas ut eftersom det är du som misstänkt som utser den.Byte av advokat?Det är rätten som förordnar om en offentlig försvarare ska utses. I ditt fall verkar förutsättningar för en offentlig försvarare vara uppfyllda eftersom du skrivit att du vill byta en redan utsedd sådan. Om man önskar byta måste man lämna in en skriftlig framställning till rätten och ange skäl. Rätten prövar då sedan om det finns giltiga skäl för ett byte enligt 21 kapitlet 6 § RB.Skäl för byte kan vara att försvararen inte har utfört sitt arbete med tillräcklig omsorg. Det ställs dock höga krav på att den som klagar ska kunna visa att försvararen varit försumlig. Annat skäl för byte är om man inte längre har förtroende för sin offentliga försvarare. Rätten gör en avvägning mellan det skäl som anförs för bytet mot de merkostnader som bytet skulle medföra för staten. SammanfattningSom tidigare nämnt så ställs höga krav för byte; "särskilda skäl." Mitt råd är att först försöka kommunicera med din offentliga försvarare, om inte det hjälper finns det möjlighet att byta där du framför vad skälen till önskemålet om bytet är. Det är sedan domstolen som avgör om du anfört tillräckliga skäl för ett byte. Om begäran avslås kan du antingen överklaga beslutet eller anlita en privat försvarare. En privat försvarare finansieras av dig, om hen har framgång i målet kan hen dock få ersättning för staten för sina kostnader.Jag hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Måste man ordna egen advokat om man inte har rätt till ett målsägandebiträde?

2020-01-14 i Parter i rättegången
FRÅGA |Min son blev slagen i ansiktet med knuten näve. Käken gick av och det blev operation och han har bestående skador på tre tänder. Gärningsmannen är känd och det finns vittnen till händelsen. Nu är min son nekad målsägarbiträde, innebär det att vi skall skaffa advokat själv och får vi betala om den misstänkte inte blir dömd? Min son är myndig och den misstänkte är 17 år.
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som om tingsrätten har fattat ett beslut om att din son inte har rätt till ett målsägandebiträde och att ni nu undrar över om han ska anlita en advokat. Enligt beskrivningen i din fråga verkar det röra sig om misshandel (3 kap. 5 § brottsbalken). Misshandel hör under allmänt åtal och det är då en åklagare som åtalar och för talan mot den misstänkte om den brottsliga gärningen (20 kap. 2 och 3 §§ rättegångsbalken). Din son kommer förhöras vid en eventuell rättegång och berätta sin version om vad som hände men det är upp till åklagaren att bevisa att det har skett ett brott. Om din son har ett skadeståndsanspråk är åklagaren som huvudregel skyldig att på din sons begäran föra skadeståndstalan (22 kap. 2 § rättegångsbalken). Jag råder därför din son att kontakta åklagaren för att diskutera vad för skadeståndsanspråk som din son har. När det kommer till skadestånd till följd av brott finns det vissa schabloner på vad man kan få för ersättning men det kan en åklagare informera närmre om(läs mer här). Om din son har haft inkomstförluster eller kostnader i samband med misshandeln (sjukvård, terapi, etc.) är det bra om ni sparar kopior på kvitton som kan användas som bevis för dessa. Om din son ändå känner att han behöver stöd utöver åklagaren kan han anlita en advokat men då kommer din son få stå för kostnaden för denna oavsett om det misstänkte döms eller frias för brott. Jag är övertygad om att din son får fullgott stöd genom att åklagaren för talan och ni behöver då inte anlita en advokat som kan bli kostsam. Om din son behöver extra stöd vid polisförhör har han rätt till att en stödperson följer med. En stödperson kan vara en förälder, en släkting, en god vän eller någon annan. Ett annat tips är att kontakta brottsofferjouren i din sons region om han behöver en stödperson eller vill veta mer om hur en eventuell rättegång kommer gå till. Vid en rättegång kan du som förälder och andra personer som vill stötta din son sitta med som åhörare i rättssalen. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan den tilltalade dömas trots att den tilltalade inte är närvarande?

2020-05-16 i Parter i rättegången
FRÅGA |Jag har en kompis som jag har tjafsat/blivit ovän med. Personen är sjuk i huvudet och har när jag inte sett, eller haft koll på telefonen skickat utmanade bilder (från min telefon) till henne själv utan att jag har vetat om det. Sedan har hon tagit bort smsen från min telefon. Nu har jag blivit dömd i tingsrätten utan att jag befann mig på plats för ett brott jag inte ens har begått. Kan jag bli dömd i min utevaro?
Sheba Shaly |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer en redogörelse kring rättegångsbalken för vad som gäller vid rättegångar.Om en tilltalad uteblir från ett rättegångstillfälle för huvudförhandling eller inställer sig genom ombud då han eller hon har förelagts att infinna sig personligen, ska rätten i första hand pröva om målet kan avgöras, 46 kap, 15 § rättegångsbalken (RB). Villkoren som ställs för att kunna avgöra i utevaro regleras vidare i 46 kap, 15a § RB.Kan saken utredas tillfredsställande, får målet avgöras trots att den tilltalade har inställt sig endast genom ombud eller har uteblivit, om1. det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter, fängelse i högst sex månader, villkorlig dom eller skyddstillsyn eller sådana påföljder i förening,2. den tilltalade, sedan han eller hon har delgetts stämning, har avvikit eller håller sig undan på ett sådant sätt att han eller hon inte kan hämtas till huvudförhandling eller3. den tilltalade lider av en allvarlig psykisk störning och hans eller hennes närvaro därför inte är nödvändig, 46 kap 15 a § RB.I din situation:Det framgår inte av din fråga vilket brott du blev dömd för, men ifall situationen vore sådana att bilderna hon skickade från din telefon till sig själv är "utmanande", verkar det mest rimligt som ett sexuellt ofredande brott. Det brottet begås exempelvis genom att någon blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag. När det gäller brottet sexuellt ofredande är det möjligt att dömas till böter eller fängelse i högst två år, 6 kap 10 § brottsbalken, BrB . Är situationen vidare att du dömdes till dagsböter, villkorlig dom, skyddstillsyn eller fängelse i lägre än sex månader för detta brott är det alltså möjligt att göra detta i din utevaro. Förutsättningar för att avgöra målet i din utevaro är att du har blivit delgiven enligt delgivningslagen. Du behöver därmed överklaga domen. Det framgår av domen inom vilken tid du kan göra det.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit användbar och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form.

Vem får vara ombud i ett tvistemål?

2020-03-30 i Parter i rättegången
FRÅGA |Hejsan. Jag och pappan till våra barn ligger i vårdnadstvist. Pappan har en advokat i stockholm som han är kusin med. Får han ha han som advokat? Blir inte de jäv? Tack på förhand.
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Gällande rättegångsombud i tvistemål finns det reglerat i 12 kap. rättegångsbalken (RB). De krav på ombudet som ställd upp är att ombudet med hänsyn till redbarhet, insikter och tidigare erfarenheter är lämplig att vara ombud i målet. Ombudet måste dessutom vara myndig, inte vara ställd under förvaltarskap och inte heller satt i konkurs, (12 kap. 2 § RB). Det framgår i din fråga att pappan är kusin med advokaten. Det förhållande att pappan är släkt med ombudet har alltså ingen inverkan på vem som får företräda pappan.Angående jävJäv kan förekomma om en person som besitter en yrkesroll, där denne ska fatta opartiska beslut, ska besluta kring en fråga för någon anhörig eller närstående. Det kan exempelvis handla om en tjänsteman på en myndighet som ger ett gynnande beslut åt en anhörig eller avslår en ansökan från en som denne inte tycker om. Skulle en jävssituation uppstå så måste den som är beslutsfattare lämna över ärendet till en kollega. I rätten kan en domare anses vara jävig om någon av parterna i målet är bekant med domaren.Gällande advokater är det så att denne inte har någon hänsyn att beakta gentemot släkt-/bekantskap med sin klient. Det kan aldrig anses gynnande i rättslig mening då advokatens i sin yrkesroll redan är partisk, då advokaten ska försvara sin klient oavsett vilket band denne har till sin klient.Jävssituationer kan alltså enbart uppstå när en person ska fatta ett beslut (såsom vid myndighetsutövning) över en annan person, och inte för advokater i ombudsroll.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Föreligger det en intressekonflikt om en advokat har barn med sin klient?

2020-02-06 i Parter i rättegången
FRÅGA |Min dotter har levt ihop i ett samboförhållande med en man som utsatt henne för hot och våld. 2019 i maj blev hon misshandlad med knuffar, slag, strypgrepp, hot om att slå in pannbenet på henne utslängd ur deras gemensamma villa. Hon har inte vågat bo i huset sedan dess. I går vad det bodelning. En bodelningsförrättare var anlitad. Mannen föregående sambo är advokat. Mannen anlitade henne vid bodelningen. Både mannen och hans advokat var mycket otrevliga vid bodelningsförhandlingen. Hånade och gjorde sig roliga över min dotters situation. Trodde att hon skulle slippa det när en bodelningsföreträdare var anlitad. Det var inte mannen utan mannens advokat som var mest aktiv när det diskuterades hur lösöret skulle fördelas. Verkade som hon hade egna intresse i vilket lösöre min dotter skulle få ur det gemensamma boet. Mannen och hans advokat har barn tillsammans. Gör inte det att hon kan ses som jävig. Företräder hon inte även sitt barn och sina egna intressen då hon arbetar för att mannen ska få det bästa fördelarna i bodelningen?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningEfter att ha läst det du skrivit till oss förstår jag det som att du vill ha svar på om den advokat din dotters f.d. sambo anlitat kan anses som jävig då hon sedan tidigare har barn med mannen. Enligt rättegångsbalkens regler ska advokater i sin verksamhet iaktta god advokatsed (8 kap. 4 § Rättegångsbalken). Lagtexten ger ingen närmre ledning om vad som är god advokatsed. Vad som är att anse som god advokatsed framkommer istället av Vägledande regler om god advokatsed som Sveriges Advokatsamfund antagit och utfärdat.Enligt riktlinjerna får en advokat inte anta ett uppdrag om det föreligger en intressekonflikt (s.k. jäv) eller om det finns en beaktansvärd risk för sådan. En intressekonflikt föreligger enligt punkt 3.2 i Vägledande regler om god advokatsed om:1. advokaten biträder eller tidigare har biträtt motparten i saken, 2. advokaten biträder en annan klient i samma sak och klienterna har motstridiga intressen, 3. advokaten biträder en annan klient i en näraliggande sak och klienterna har motstridiga intressen, 4. det finns risk för att kunskap som omfattas av advokatens tystnadsplikt kan ha betydelse i saken, 5. advokaten själv eller någon denne närstående har ett intresse med anknytning till saken som strider mot klientens, eller 6. det annars föreligger någon omständighet som utgör hinder för advokaten att fullt ut tillvarata klientens intressen avseende uppdraget.Som synes tar reglerna om intressekonflikt sikte på att advokaten inte kan, eller riskerar att inte kunna, företräda sin klient partiskt. Inledningsvis i reglerna framkommer även att en advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot klienten. Advokaten får inte låta sitt handlande påverkas av tanke på egna fördelar eller obehag av hänsyn till andra ovidkommande omständigheter. Det ligger således i advokatens yrkesroll att vara partisk och att företräda sin klient. Därmed finns det inte heller något förbud mot att företräda en närstående såsom t.ex. ens make, exmake, syskon m.m. Reglerna om intressekonflikt tar sikte på när advokaten inte kan företräda sin klient partiskt, t.ex. för att advokaten tidigare biträtt motparten. Som utgångspunkt strider det därför inte mot god advokatsed att din dotters f.d. sambo anlitat en advokat han har barn med sedan tidigare. Även om hon var mest aktiv i hur lösöret skulle fördelas kan det mycket väl vara så mannen och hans advokat valt att lägga upp det. I riktlinjerna om god advokatsed finns det även regler om förhållandet till motparten. Som exempel ska en advokat avstå från åtgärder eller uttalanden som är ägnade att i onödan kränka eller såra motparten (punkt 5.3 i Vägledande regler om god advokatsed). Regeln belyser advokatens skyldighet att ta tillvara klientens intressen samtidigt som viss hänsyn skall tas till motparten. Ett uttalande om motparten skall te sig försvarligt utifrån den situation advokaten befinner sig i när uttalandet görs. Av kommentarerna till reglerna uttrycks att det är viktigt att en advokat kan framföra uppgifter till stöd för sin klients intressen, även om de kränker motparten. Advokaten får inte väja för obehaget i en sådan situation. Till viss del väger således klientintresset starkare än risken att motparten känner sig kränkt eller sårad.I din dotters fall vet jag inte hur advokaten uttalat sig och huruvida det eventuellt strider mot reglerna om förhållandet till motparten. För det fall att din dotter anser att advokatens agerande varit så kränkande att det strider mot god advokatsed kan hon anmäla advokaten till Sveriges advokatsamfund. På samfundets hemsida kan ni läsa mer om hur en anmälan går till samt ladda ner och skriva ut en blankett för ändamålet.Om något i svaret är oklart är du/ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan en målsägande åtalas utan att bli kallad till huvudförhandlingen?

2019-09-29 i Parter i rättegången
FRÅGA |kan en målsägande åtalas utan att bli till kallad rättegången
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Jag är osäker på hur jag ska tolka din fråga, men jag ska försöka att förklara så gott det går. Regler på området finns i rättegångsbalken (RB). Den som har fallit offer för ett brott kallas för målsägande. Den som misstänkt för brott och som därefter åtalas kallas för tilltalad. Den som åtalas kallas alltid till huvudförhandling enligt 45:15 andra stycket RB och måste delta. Målsäganden däremot är inte alltid skyldig att delta i huvudförhandlingen, men kan vara skyldig till detta om hen är part och hens närvaro inte kan antas vara utan betydelse för utredningen enligt 11:5 RB. Om målsäganden är skyldig att delta i huvudförhandlingen får denne en kallelse. Om målsäganden också åtalas för brott, och därmed är att se som tilltalad, kommer denne att få en kallelse till huvudförhandling på grund av det enligt 45:15 andra stycket RB. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,