Förverkande och förstörande av införda varor

2021-12-23 i Påföljder
FRÅGA |Vid import av ett kosttillskott blev min sändelse konfiskerad av tullen pga icke anmäld substans i kosttillskottet. Åklagarkammaren valde att öppna ett ärende klassat som smuggling och har därmed begärt en åklagare att ta beslutet om att förstöra varan. Jag tog emot undersökningsrapporten och i rapporten skriver man ordagrannt att det inte finns underlag som klassar substansen som varken narkotika, dopningsämne, läkemedel, eller hälsofarligt material. Folkhälsomyndigheten har däremot ett yttrande som säger att substansen kan komma att av regering förklaras som narkotika eller hälsofarlig vara. Däremot finns det ingenting som säger att så är fallet idag. Jag kan inte se någon anledning att staten har rätt konfiskera och förstöra en produkt som det inte finns laglig basis att faktiskt hantera. Jag kan givetvis överklaga bedömningen men funderar på hur jag faktiskt skall gå tillväga i sådana fall. All hjälp uppskattas!
Vidar Wicklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att du har försökt att importera varor, men inte deklarerat innehållet. Nu har tullen beslagtagit varorna och de ska destrueras. Innehållet är inte narkotika, dopningsämne, läkemedel eller hälsofarligt. Det framgår inte vad innehållet är, men din uppfattning verkar vara att det är tillåtet att införa i landet. Eftersom jag inte vet vad innehållet är får jag utgå från din bedömning där.Stegen från att tullen tar varor tills att de förstörs kan beskrivas i tre steg: Beslag, Förverkande, Förstörelse. Jag kommer gå igenom förutsättningarna för dessa nedan.BeslagTullverket har rätt att beslagta viss egendom enligt lag (2000:1225) om straff för smuggling 22 §. Eftersom jag inte vet vad det är för innehåll i kosttillskottet, och då inte heller om det bryter mot någon lag, kan jag inte uttala mig kring huruvida tullverket gjort rätt. Det spelar dock inte så stor roll för dina kortsiktiga handlingsalternativ, varorna är beslagtagna.FörverkandeFörverkande betyder ungefär att staten övertar egendom från någon. Typfallet är pengar som intjänats genom brott (brottsbalken (1962:700) 36 kap 1 §), men det kan också gälla annan egendom som tagits i beslag. Åklagare får besluta om förverkande enligt lag (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. 3 §. Meddelandet du fått från åklagaren är utfärdat enligt 3 § 2 st samma lag. Där står också att den som drabbas har en månad att anmäla sitt missnöje hos åklagaren. Om du gör det måste åklagaren inom en månad på sig att antingen häva beslaget (ge tillbaka varorna) eller väcka talan om förverkande i domstol.FörstörelseDen lag som blir tillämplig i detta fall är lag (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. Där anges att egendom som har förverkats och inte lämpas för försäljning får förstöras (5–6 §). Det förutsätter alltså att egendomen är förverkad.Vad du kan göraEftersom du fått meddelandet från åklagaren har du en månad på dig att anmäla ditt missnöje, det bör stå i meddelandet hur du gör detta. Om du gör det kommer åklagaren antingen häva beslaget, eller ta frågan vidare till domstol. Eftersom det verkar som att grunden för beslaget är svag kan det finnas goda chanser att åklagaren helt enkelt häver beslaget.SammanfattningJag kan alltså inte uttala mig kring huruvida tullverkets eller åklagarens beslut är rätt då jag inte vet vilket innehåll kosttillskottet har. För att förhindra att varorna förstörs måste du meddela åklagaren inom en månad. Åklagaren kommer då häva beslaget eller gå vidare till domstol.Hoppas du fick svar på din fråga!Har du ytterligare någon fråga eller vill ha mer hjälp så nås jag på vidar.wicklund@lawline.se. Du kan också skriva om det inte står i meddelandet från åklagaren hur du ska meddela ditt missnöje.Vänligen,

Uppsåt och medgärningsmannaskap vid stöld

2021-12-23 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, Är 21 och tidigare aldrig dömd. Jag och min vän handlade i en självskanningskassa och varorna var till henne. Vi var på IKEA så jag var där och hjälpte till. Det var stressigt och de skulle stänga och jag ser en ledig kassa och frågar personalen om jag får använda den eller om den var stängd och han sa att de va okej, så jag går fram och tar kassan. Min vän kommer efter mig med vagnen och jag börjar skanna. På vagnen finns massa kartonger och två mattor och sedan 3-4 små påsar med gångjärn och ben. Av misstag har jag glömt skanna en matta då jag trodde att jag dubbelskannade den andra, och 3 påsar gångjärn som jag inte såg låg på vagenen. Min kompis knappade på skärmen och betalade, hon antog att jag skannat rätt och jag antog att hon kollar på skärmen så priset stämmer och allt kommit med men hon var inte uppmärksam på det. Jag trodde verkligen att jag skannat rätt och varorna var inte ens till mig. Nu har en åklagare väckt åtal och jag har lite frågor,1. Jag vet att krävs att jag hade uppsåt att stjäla, vilket jag inte hade, men hur i hela friden ska jag kunna bevisa detta? Läst om massa fall där den misstänkte påstår att den inte hade uppsåt men ändå dömts.2. Vad tror ni en domstol kommer göra för bedömning i huruvida jag hade uppsåt eller inte? 3. Hur kan jag bevisa att jag inte gjort detta i samråd och samförstånd? Är så fruktansvärt rädd att jag döms för detta då det antagligen är en villkorlig dom som väntar som kommer synas i belastnings i 10 år.
Egil Sellgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att din situation är stressfull och att det kan vara läskigt att vara misstänkt för brott men jag hoppas att jag kan erbjuda dig svar på dina juridiska frågor. Jag tolkar det som att du har frågor angående uppsåtsbedömningen, särskilt vid stöld. Jag tolkar det som att du undrar vad det finns för krav på uppsåt vid stöld samt hur uppsåt kan bevisas eller motbevisas. Jag tolkar det som att du vidare undrar vad det skulle innebära att du har gjort detta tillsammans och i samförstånd med någon annan och hur detta kan bevisas eller motbevisas. Jag tolkar det även som att du undrar vilken bedömning en domstol skulle göra i det enskilda ärendet. Uppsåt vid stöld I svensk rätt finns det inte något oaktsamhetsbrott vid frånhändande av egendom. Detta innebär att det krävs uppsåt för att man ska kunna dömas till ansvar för ett brott då man tagit någonting som inte tillhör en själv. Du kan alltså inte dömas för att ha "råkat" ta någonting som inte tillhör dig själv. De brotten som kan vara aktuella är antingen stöld (8:1 BrB) eller egenmäktigt förfarande (8:8 BrB). Båda dessa brott innebär att du olovligen har frånhänt någon annan dennes egendom, vilket i ditt fall skulle vara de varorna som inte scannades. Båda dessa brott kräver, som jag antydde, att du har ett uppsåt till att "ta" varorna. Detta är inte ett krav på att du har "velat" ta varorna. Det räcker med att du hade en misstanke om att varorna inte scannades korrekt och att du var likgiltig till detta. Har du varit medveten om att det fanns en risk att varorna inte var scannade och har du varit likgiltig till detta så har du haft uppsåt. Har du haft uppsåt till att olovligen frånhända IKEA dess varor innebär detta inte nödvändigtvis att du har begått en stöld, men det kan vara tillräckligt för ett egenmäktigt förfarande. För att gärningen ska kunna vara en stöld krävs det inte bara att du har haft det uppsåt som redan diskuterats, till att ta eller frånhända egendomen från den rättmätiga ägaren utan lov, utan även till att tillägna dig själv denna egendom. Alltså krävs det att du ska ha en avsikt till att göra egendomen till din egen. Detta kan innebära att du hade för avsikt att använda egendomen regelbundet, sälja den, installera den i ditt hem eller någonting liknande. Lite om medgärningsmannaskap Att man har begått en gärning "tillsammans och i samförstånd" innebär en form av medverkan till brott. En vanlig medverkan till brott, som regleras i 23:4 BrB, innebär att en person hålls ansvarig för att den har främjat brott genom råd eller dåd. Man kan medverka till brott om man t.ex håller utkik vid en stöld, hejar på vid en misshandel eller liknande. Om domstolen finner att ni har begått gärningen tillsammans och i samförstånd så innebär det att ingen av er ensam uppfyller kraven för en stöld och att ni därför måste dömas som medgärningsman. Det krävs här att ni har ett samförstånd med varandra om att ni ska begå en stöld och det krävs alltså att ni båda är medvetna om stölden och har uppsåt till denna. Kan åklagaren visa att ni har agerat tillsammans och i samförstånd, med det uppsåt som krävs, så behöver den inte visa vem av er som företagit de enskilda gärningarna som ledde till att ett brott begicks. Hur ska man bevisa att man inte hade uppsåt? Det krävs alltså ett uppsåt till frånhändande för att du ska dömas för ett egenmäktigt förfarande och det krävs även ett uppsåt till tillägnande för att du ska kunna dömas för stöld. Eftersom åklagaren har väckt åtal så tror åklagaren att du har begått gärningen med uppsåt. Vad som kommer att ske vid tingsrätten är en bevisvärdering. I denna kommer åklagaren få en chans att presentera bevis, inte bara för gärningen utan även för ditt sinnestillstånd i denna stressade situation vid självscanningskassan - ditt uppsåt. Det är värt att påminna om att det inte är du som ska bevisa någonting. Du har inget ansvar att bevisa din oskuld. Åklagaren måste ställa det utom rimligt tvivel att du har tagit varorna olovligen (genom att inte scanna), att du har haft en uppfattning om att du missade att scanna vissa varor, att du åtminstone varit likgiltig inför detta och för en stöld krävs det även att åklagaren ställer det utom rimligt tvivel att du haft för avsikt att tillägna - göra till dina - varorna som du olovligen tagit eller åtminstone att din vän hade avsikt att tillägna sig dessa varor och att du visste om detta. Det är svårt att ge konkreta exempel på hur du skulle kunna visa att du inte hade uppsåt eftersom många omständigheter inte framgår men det kan vara tillräckligt att du och din vän återger er version av händelseförloppet på ett trovärdigt och tillförlitligt sätt. Mitt konkreta svar Det är alltid svårt att uttala sig efter att ha hört den ena sidans version av händelsen. Jag kan säga att det krävs uppsåt, du ska åtminstone varit likgiltig, för egenmäktigt förfarande, det krävs även att du haft en avsikt att tillägna dig själv varorna för att du ska dömas för stöld. För medverkan till stöld krävs det att någon av er haft uppsåt att stjäla och att den andra varit medveten om detta och främjat brottet genom råd eller dåd. För att ni ska dömas i medgärningsmannaskap krävs det att ni båda varit i samförstånd över den brottsliga gärningen. Det verkar alltså som att åklagaren kommer att ha en uppförsbacke när han ska visa ditt uppsåt. Eftersom detta är ett brottmål så ställs det höga beviskrav, man brukar tala om att varje enskild omständighet ska vara ställd utom rimligt tvivel. Detta innebär att domstolen ska känna sig väldigt säker på att varje enskild del i åklagarens beskrivning av gärningen är riktig. Man brukar tala om att säkerheten ska vara runt 98%. Domstolen ska alltså vara säker på att du varit medveten om att varorna inte blivit korrekt scannade. Domstolen ska även vara säker på att du åtminstone varit likgiltig inför detta faktum. Är det fråga om medverkan så måste domstolen vara säker på att din vän haft uppsåt, att du varit medveten om detta och att du har främjat hans gärning. Åklagaren har bördan att bevisa att ett brott har begåtts och att ni kan hållas ansvariga. I slutändan är det dock upp till rätten hur den väljer att värdera bevisningen i ärendet. Finner domstolen dig trovärdig så kan hela målet ogillas. Jag vill även påminna om din möjlighet att överklaga en dom du inte är nöjd med. Jag har i mitt svar försökt att redogöra för rättsläget angående uppsåt men eftersom du sökte mer konkreta förslag på hur din uppsåtsbrist kan bevisas så rekommenderar jag dig att boka möte med en jurist där du kan redogöra mer detaljerat för händelsen. Jag föreslår att du kontaktar våra erfarna jurister nedan. Jag önskar dig lycka till i ditt ärende och hoppas att jag kunde skapa lite mer klarhet i situationen. Med vänlig hälsning,

Fastställande av böter vid ringa narkotikabrott

2021-12-23 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Har blivit dömd för ringa narkotikabrott då jag hade ca 2,5 gram gräs (cannabis sativa) och 0,04 gram kokain på mig. Har nu fått besked om en böter på 9600 kronor (80x110 dagsböter + 800 till brottsofferfonden) för detta. Är inte tidigare dömd för något och detta är första gången jag har varit inblandad med polisen. Är denna stora böter rimlig för brottet som begåtts? Tack på förhand.
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Dagsböter kan variera från 30 dagar till 150 dagar, med ett belopp från 50 kr till 1000 kr. Beloppet ska vara skäligt med hänsyn till individuella ekonomiska förhållanden (25 kap. 2 § brottsbalken). Vid ringa narkotikabrott används schabloner vid fastställandet av antal dagsböter som bygger på sorten och mängden narkotika (RättsPM 2012:7). De tabeller som finns är baserade på tidigare domar och syftar till att lika fall ska behandlas lika. Av riktlinjerna framgår att 1-3 gram cannabis leder till 40 dagsböter och upp till 0,2 gram kokain leder till 100 dagsböter. Straffvärdet kan justeras med hänsyn till förmildrande eller försvårande omständigheter. De dagsböter som anges är alltså inte absoluta utan fungerar som vägledning vid straffmätningen, i slutändan är det en bedömning från fall till fall. Det är svårt att ge ett konkret svar i ditt fall, eftersom det finns olika individuella faktorer att beakta, men generellt är min uppfattning att din böter framstår som rimlig i förhållande till brottet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Blir man av med körkortet vid inträffad trafikolycka under prövotiden?

2021-12-21 i Trafikbrott
FRÅGA |Om jag har kvar tid på prövotiden för B körkort och krockar i en korsning och blir bötfälld för att inte ha iakttagit väjningsplikt. Är det då en grov förseelse som kan leda till återkallelse av körkort?
Sara Djogic |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Transportstyrelsen beslutar om körkortI Sverige är det transportstyrelsen som beslutar om körkort. Det innebär att det är transportstyrelsen som såväl utfärdar körkort som inkallar körkort om man inte längre uppfyller kraven för att få ha körkortet. Återkallelse av körkortet under prövotidenFör att Transportstyrelsen ska återkalla körkortet krävs det att du som förare brutit mot någon av de återkallelsegrunder som finns för körkort (se grunderna här). Det kan till exempel handla om fortkörning, vårdslöshet i trafik eller att föraren är opålitlig ur nykterhetssynpunkt m.m. Bedömningarna är ofta lite strängre mot den som har sitt körkort på prövotid. Exempelvis kan den som haft körkortet i många år och kör lite för fort klara sig undan med exempelvis böter, medan den som har körkortet på prövotid och kör i samma hastighet kan få sitt körkort återkallat. En olycka kan självklart bero på att en förare brutit mot någon av återkallelsegrunderna, men den behöver såklart inte göra det. Har föraren inte brutit mot någon av grunderna kommer inte körkortet att återkallas. Detta gäller oavsett om köraren har körkortet på prövotid eller inte.Utgör den incident du varit inblandad i grund för återkallelse av körkortet?Som jag nämnt tidigare är det upp till transportstyrelsen att besluta om körkort, och allt jag kan ge dig är därför en uppskattning utifrån de omständigheter du lämnat. Som jag läser din beskrivning har du inte iakttagit en väjningsplikt vilket skulle kunna anses utgöra vårdslöshet i trafik. Känner du dig missnöjd över beslutet har du dock alltid rätt att begära en omprövning av beslutet, vilket du kan läsa mer om här.Hoppas du fått svar på din fråga! Tvivla inte på att kontakta oss igen vid vidare funderingar.Med vänlig hälsning,

Är det olagligt att behålla och sprida privata bilder på någon annan?

2021-12-23 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Jag undrar hur det fungerar om en person har privata bilder på mig och jag inte vill att hen ska ha kvar dem. Kan man få personen att radera bilderna? Vad kan man göra om personen väljer att behålla bilderna eller sprider de vidare?Tack så mycket för svar.-E
Linda Khalid |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att använda mig av brottsbalken (1962:700) (BrB) i mitt svar.Olagligt att behålla privata bilder?Att behålla privata bilder av någon som inte vill är givetvis ett olämpligt och ovälkommet beteende. Du kan försöka be personen att radera bilderna, men att innehavaren behåller bilder som hen med samtycke har tagit eller fått skickade till sig utgör inget brott. Ett undantag är om den som bilderna föreställer är ett barn eftersom att det i sådant fall är frågan om barnpornografibrott (16 kap. 10 a § BrB). Om personen skulle fotograferat dig i hemlighet i ett privat utrymme aktualiseras dock brottet kränkande fotografering (4 kap. 6 a § BrB).Olagligt att sprida privata bilder?Jag förmodar att du med "privata bilder" syftar på intima bilder. Det är olagligt att sprida vidare sådana bilder. Den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida bilder på till exempel någons helt eller delvis nakna kropp gör sig skyldig till olaga integritetsintrång, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. Straffet för olaga integritetsintrång är böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 6 c § 1-2 st. BrB). Det kan även vara olagligt att hota om att sprida vidare sådana bilder. För att brottet olaga hot ska aktualiseras krävs att personen hotar dig med en brottslig gärning och att detta sker på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos dig (4 kap. 5 § BrB). Sammanfattningsvis är det alltså inte brottsligt att behålla bilderna för privat bruk, men att sprida dem eller att hota om att sprida dem är olagligt. Om det skulle ske råder jag dig naturligtvis att göra en polisanmälan. Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Husrannsakan när person misstänkts för vapenbrott

2021-12-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag läste att böter finns med på straffskalan för vapenbrott. Har polisen rätt att göra husrannsakan hos en person ifall någon skulle säga att personen har vapen hemma?
Ebba Kristensson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara frågan kommer jag använda reglerna i rättegångsbalken (RB), och vapenlagen (VapenL).Utgångspunkten för att polisen ska få göra en husrannsakan är att de ska leta efter föremål som kan tas i beslag, utreda omständigheter som kan ha betydelse för utredningen av brottet eller för förverkande av brottslig verksamhet (28 kap. 1 § första stycket RB). Det kan också vara tillåtet att göra en husrannsakan för att leta efter en person som ska gripas, anhållas, häktas eller hämtas till förhör (28 kap. 2 § första stycket RB).För att kunna göra en husrannsakan hos en person måste denne som huvudregel också vara skäligen misstänkt för att ha begått ett brott som kan medföra fängelse det vill säga fängelse måste finnas med i straffskalan (28 kap. 1 § första stycket RB). För vapenbrott av normalgraden kan man få fängelse i högst tre år vilket betyder att fängelse finns i straffskalan (9 kap. 1 § första stycket VapenL). Vid ringa vapenbrott kan man dömas till fängelse i högst sex månader eller böter alltså finns även här fängelse i straffskalan (9 kap. 1 § andra stycket VapenL). Det spelar alltså ingen roll om böter finns som alternativ i straffskalan utan det avgörande är ifall fängelse finns i straffskalan.I detta fall är fängelse en möjlig påföljd för de som begått vapenbrott vilket betyder att husrannsakan är möjlig. Svaret på din fråga är alltså att det går att göra husrannsakan om man skäligen misstänker att någon begår eller begått vapenbrott.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Vad kan man göra om man misstänker att djur far illa?

2021-12-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag misstänker en svensk hunduppfödare för att kupera öronen på sina hundar. Då flera hundar som bär kennel prefixet har kuperade öron men är uppfödda i Sverige. Rasen är inte SKK eller FCI godkänd och därför kan jag inte vända mig till SKK för att göra en orosanmälan. Hur går jag till väga. på en av hundarnas instagram finns bilder från december 2019 där valpen har hela öron, nästa bild är från februari 2020 och då har valpen kuperade öron.Vad kan jag göra ?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarAtt utföra öronkupering på hundar är ett brott i Sverige och något du som privatperson kan göra är en polisanmälan. Du kan även kontakta länsstyrelsen om du misstänker att djuret far illa. Här är även en länk till en sida som har bra information om just din frågaDjurskyddslagenÖronkupering på hundar är olagligt i Sverige och straffet är böter eller fängelse i högst två år, ( 4 kap. 2 § djurskyddslagen och 10 kap. 1 § djurskyddslagen). Öronkupering har ansetts innebära ett ingrepp som utsätter djuret för onödigt lidande, särskilt då kupering av öron anses vara en meningslös stympning vars enda uppgift är att tillfredsställa en trend (en så kallad "lyx- eller modeoperation"), (SOU 1938:36).ÖvrigtDet kan dock vara möjligt att kenneln utför kuperingen på sina hundar utomlands och för att detta ska vara olagligt även i Sverige finns det ett krav på dubbel straffbarhet. Kravet innebär att en bestraffning i Sverige generellt förutsätter att det handlar om en gärning som också utgör brott i det land där gärningen utfördes.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Kan anmärkningar i belastningsregistret påverka ens jobbmöjligheter?

2021-12-21 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej.Jag vill fråga om detta påverkar mitt jobb som busschaufför.Brott som den tilltalade döms för Bidragsbrott, 2 § bidragsbrottslagenHälsningar
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Generellt sett brukar arbetsgivare begära utdrag ur belastningsregister vid anställningsprocessen. Är du redan anställd borde detta d.v.s. inte utgöra något som helst problem. Är det i stället så att du är i anställningsprocessen just nu, och är rädd för att denna anmärkning i belastningsregistret ska innebära risk för att du inte får tjänsten skulle jag även där vilja påstå att du kan vara lugn. När en arbetsgivare kollar belastningsregistret, tenderar denne att söka efter indikationer som visar på att du är olämplig för tjänsten. Med tanke på att bidragsbrott och yrket som busschaufför inte har någon som helst koppling, borde det heller inte finnas något som talar för en sådan olämplighet. Annat hade varit fallet om du t.ex hade gjort dig skyldig till grovt rattfylleri, då hade det varit mer sannolikt att du skulle gå miste om tjänsten vid det fall arbetsgivaren granskar ditt belastningsregister då det finns en stark koppling mellan brottet och tjänsten. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,