Kroppsvisitation; mot min vilja? på min begäran? Krav på handskar vid kroppsvisiteringen?

2021-11-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej.Om en polis stoppar mig och frågar om den får utföra en kroppsvisitation på mig och jag svarar nej kan den fortfarande göra det? Kan en polis utföra en kroppsvisitation på mig av min egna vilja alltså att om en polis stoppar mig och jag säger att jag har inget på mig och att den kan göra en kroppsvisitation på mig,kan polisen göra det då? Kan en polis kolla igenom mig när jag frågar om det alltså vi säger så att jag bara gör fram till en polis och frågar om den kan kolla utföra en kroppsvisitation på mig,kan en polis göra det då? Och till sist,behöver en polis ha på sig handskar när den utför en kroppsvisitation?
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kroppsvisitation mot min vilja?Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig. Svenska medborgare och andra som vistas i Sverige är skyddade enligt 2 kap. 6 § regeringsformen mot påtvingade kroppsliga ingrepp så som kroppsvisitation och en visitation får endast utföras med stöd i lag av behörig myndighet. Poliser får i följande situationer genomföra en kroppsvisitation:- Om de med stöd i lag har gripit, omhändertagit eller avlägsnat en person och det sker i anslutning till ingripandet. Visiteringen görs av säkerhetsskäl för att söka efter vapen eller andra farliga föremål för att de ska kunna tas omhand. Visiteringen kan även göras för att personens identitet ska kunna fastställas, 19 § 1 st. polislagen.- Om det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv och hälsa, eller föremål som är ägnade att användas som hjälpmedel att orsaka skada på egendom och att det finns anledning att tro att personen bär ett sådant föremål med sig, 19 § 2 st. polislagen.- Om det finns allvarlig risk för brott som avses ovan får en polisman för att söka efter ett farligt föremål kroppsvisitera personer som uppehåller sig på platsen. Dessa åtgärder får endast i brådskande fall vidtas utan föregående beslut av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, 23 § polislagen.Vidare får kroppsvisitation ske enligt rättegångsbalken:- Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, får kroppsvisitation göras på den som skäligen misstänks för brottet. Visitationen görs för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet, 28 kap. 11 § rättegångsbalken.- Om polisen tror att en annan person bär föremål som kan tas i beslag eller förvar får denne visiteras även om hen inte är skäligen misstänkt, 28 kap. 11 § rättegångsbalken.Kroppsvisitation får således ske emot din vilja om skäl enligt ovan föreligger.Kroppsvisitation på min begäran?En kroppsvisitation får endast ske enligt ovan anförda grunder. Om du stoppar en polis och ber denne kroppsvisitera dig borde där inte föreligga någon grund för detta och en kroppsvisitation bör därför inte ske. Men det är polisen som gör denna avvägning och eftersom du ber om en kroppsvisitation kan det väcka misstankar och polisen får då genomföra en kroppsvisitation.Krav på handskar vid kroppsvisitation?Kroppsvisitation eller besiktning av mer väsentlig omfattning ska verkställas inomhus och i avskilt rum, 28 kap.13 § rättegångsbalken.Den som ska kroppsvisiteras får hållas för ändamålet i upp till tre timmar. En polisman får ta med den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas till den plats där åtgärden ska genomföras, 28 kap.13 a § rättegångsbalken.Det finns således inget krav på att handskar ska användas vid kroppsvisitation. Däremot kan det med hänsyn till arbetsmiljö och hygien vara att föredra.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Utgör böter tillsammans med återkallatkörkort dubbelbestraffning?

2021-11-25 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Jag körde mot rött ljus. Fick betala 3000kr och återkallad körkort. Varför man är dubbelt straffad?Om man har återkallad körkort det är ju själva straffet! Eller hur?
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om det är dubbelbestraffning om man får betala böter och att körkortet blir återkallat upptill boten.Utgör bot och återkallat körkort dubbelbestraffning?Två straff för samma gärning är inte tillåtet enligt en princip som kallas ne bis in idem, som med andra ord betyder dubbelbestraffning (Europakonventionens tilläggsprotokoll 7 punkt 4.1). Det betyder att om en bot och ett återkallat körkort ses som två straff för en och samma gärning så är detta inte tillåtet. Detta är en fråga som varit uppe för prövning i Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2015 s. 587. I detta rättsfall hänvisar domstolen till tidigare avgöranden, bland annat ett mål där Europadomstolen tagit ställning, och kommer fram till att böter och återkallat körkort är två olika straff, men att både boten och körkortsåterkallelsen har ett sådant sakligt och tidsmässigt att det inte ska ses som en dubbelbestraffning (NJA 2015 s. 587 punkt 7 och punkt 10 i Högsta domstolens domskäl). Båda dessa åtgärder ses i stället som en helhet, och inte två skilda straff för samma gärning.Detta innebär att det var en tillåten handling att både ge dig böter och återkalla ditt körkort när du körde mot rött ljus.Med detta, hoppas jag att jag besvarat din fråga! Om du har fler funderingar är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänligen,

Hur kan gamla brott finnas kvar i belastningsregistret?

2021-11-25 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Fick just hem ett exemplar från belastningregistret om mej själv som jag öppnade tillsammans med min nya arbetsgivare, trodde att det inte fanns nått men det gjorde det. Det senaste var 2014 för "försök till misshandel", påföljden blev 100 timmars samhälls tjänst, även stod ett trafikbrott "kört ett fordon med obetald fordonsskatt" och det hände 2007. Hur kan det stå i belastningsregistret ett trafik brott som är 15 år gammalt? Har även emellan 2007-2014 dömts för ringa narkotika brott, brott mot knivlagen men bara bötes straff. Gallras inte gamla brott bort eftersom åren går?
Roman Szuter |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bestämmelser avseende belastningsregistret finns i belastningsregisterlagen. Precis som du skriver gallras uppgifter i belastningsregistret efter viss tid. Hur lång gallringstiden är beror som huvudregel på vilken påföljd som man har dömts till. Samhällstjänst kombineras alltid med villkorlig dom eller skyddstillsyn. Samhällstjänst har därför ingen självständig gallringstid utan istället följer man gallringstiden för den villkorliga domen eller skyddstillsynen. För båda av dessa påföljder gäller en gallringstid på tio år. (17 § fjärde punkten belastningsregisterlagen) För bötesstraff gäller emellertid en gallringstid på fem år. (17 § nionde punkten belastningsregisterlagen) Det finns dock ett undantag till huvudregeln. Om man före utgången av gallringstiden döms för ett nytt brott kommer inte uppgifterna att gallras så länge någon av dem finns kvar i registret. Undantaget innebär med andra ord att nya brott förlänger gallringstiden för gamla brott och dessa kommer då inte att gallras förrän gallringstiden för de nya brotten har gått ut. Undantaget aktualiseras vid alla nybegångna brott förutom när man döms till penningböter. Här är det dock viktigt att särskilja mellan penningböter och andra typer av böter; exempelvis dagsböter. Uppgifterna får till följd av denna regel behållas under längst tjugo år. (18 § belastningsregisterlagen) I din situation gäller alltså följande: En viss gallringstid gällde för din trafikförseelse från 2007. Om du exempelvis fick böter till följd av förseelsen var den ursprungliga gallringstiden fem år. Enligt huvudregeln skulle uppgifterna alltså ha gallrats 2012. Du nämner dock att du har dömts för ringa narkotikabrott och brott mot knivlagen mellan 2007 och 2014. Dessa brott medför ofta bötesstraff i form av dagsböter, vilket till skillnad från penningböter aktualiserar undantaget i 18 § belastningsregisterlagen. Om du dömdes för de nya brotten innan utgången av gallringstiden för det gamla brottet, medförde alltså undantagsbestämmelsen att gallringstiden för det gamla brottet förlängdes. Din senaste dom är från 2014 och där dömdes du till samhällstjänst, vilket medför en gallringstid på tio år. Även här aktualiseras undantaget och alla brott som var i belastningsregistret sedan tidigare kommer att finnas kvar tills gallringstiden för det nya brottet har gått ut. Alla brott kommer alltså att finnas kvar i belastningsregistret tills 2024 förutsatt att du inte döms för ett nytt brott innan dess. Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Är Ibutamoren dopingklassat?

2021-11-24 i Påföljder
FRÅGA |Goddag, Jag har sökt mycket på nättet men har ej kunnat hitta ett konkret svar på lagligheten gällande SARMs och liknande produkter, mer specifikt Ibutamoren/MK-677. Det skulle ju kunna befattas av DopL §1:4 samt är det klassats som förbjudet enligt de flesta idrottsförbund men hur olagligt hade det dock varit att till exempel köpa, inneha samt sälja substansen? Utöver det vad skulle er uppfattning var om detta brott hade begåts och vilka konsekvenser det hade fått eller om det ens hade bryttit lagen. Jag har läst folk som skriver att det både är olagligt och lagligt dock är de flesta inläggen relativt gamla och det verkar som lagarna kring detta skiftar relativit fort. Tack så mycket!
Amanda Rydberg |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver så kan vissa SARMs regleras i Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel. I 1 § DopningsL beskrivs det att lagen är tillämplig på medel som innehåller syntetiska anabola steroider, testosteron och dess derivat eller tillväxthormon. Kemiska substanser som ökar produktion eller frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon.Är ibutamoren dopingsklassat? Det framgår av Expertgruppens förteckning över substanser som utgör dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel att Ibutamoren/ MK -677 ger en effekt av frisättning av tillväxthormoner, vilket gör att preparatet därför omfattas av 1 § 4 DopningsL. Påföljder2 § DopningsL beskriver att medel som omfattas av lagen inte får användas för annat än medicinskt och vetenskapligt ändamål och får inte föras in i landet, säljas eller brukas. Vidare beskrivs det i 3-3 a §§ DopningsL att det är straffbart att uppsåtligen bryta mot reglerna i 2 § DopningsL och att det kan resultera i böter eller fängelse. Vad det exakt straffet kan bli är svårt att säga då jag inte vet hur mycket det rör sig om. Hoppas jag lyckades besvara din fråga!

Hur utfärdar jag stämning, vem betalar rättegången och hur får jag mitt skadestånd om inte motparten betalar?

2021-11-25 i Övriga brott
FRÅGA |HejOm jag vill polisanmäla och göra anspråk på skadestånd av en arrangör - exempelvis en spelning eller en restaurang som ej släpper som ej släpper in mig pga min medicinska status (vilket bryter mot flera grundlagar såsom Regeringsformen kap 2, paragraf 6, diskrimineringslagen, Patientlagen kap 5, paragraf 5 och Indirekt Europakonventionen protokoll 4, artikel 2) - hur går jag till väga?1. Finns det någon blankett att fylla i eller gör man det själv och lämnar till polisen som i sin tur ger den vidare till arrangören/restaurangen? Eller lämnar jag den någon annanstans, stämningen/anspråket? 2. Får man gratis hjälp av en åklagare då om det blir rättegång. 3. Om arrangören ej betalar summan, får man det av Kronofogden då eller via sin egen hemförsäkring?
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hur stämmer jag någon?För att stämma någon måste en stämningsansökan skickas till en tingsrätt vars upptagningsområde omfattar den ort där din motpart, företaget, har sin hemvist. Du kan skriva en egen ansökan, alternativt fylla i en blankett som finns på Sveriges domstolars hemsida. Här förklaras stegen ytterligare.DiskrimineringEnligt din fråga uppfattar jag det som att du anser dig ha blivit diskriminerad. Olaga diskriminering återfinns i 16 kap. 9 § brottsbalken. Diskrimineringen du menar att du utsatts för kan eventuellt utgöra ett brott enligt 16 kap. 9 § tredje stycket brottsbalken. Förutsatt att det rör sig om ett brott är det fråga om brottmål, i annat fall civilmål.Kostnader?För att ansöka om stämning behöver du betala en ansökningsavgift till tingsrätten. Hur stor avgiften är beror på värdet på det tvisten rör. I brottmål har man inte rättegångskostnader på samma sätt som i tvistemål.CivilmålAtt vända sig till domstol kostar pengar, den som förlorar kan bli tvungen att betala motpartens rättegångskostnader. Det kan handla om resekostnad till och från rättegången, juridiska kostnader, kostnader för mat och boende samt förlorad arbetsinkomst eller annan ekonomisk förlust.BrottmålÅklagarens arbete betalas av staten i form av vanlig lön. Åklagaren ska representera staten och det svenska folket mot en person som eventuellt begått en brottslig handling.Hur får man pengarna om motparten inte betalar?Förutsatt att det rör sig om brottmål, finns det tre olika typer av ersättning: försäkringsersättning, skadestånd och brottsskadeersättning.FörsäkringsersättningVanligen hemförsäkring eller olycksfallsförsäkring. I så fall kontaktar du ditt försäkringsbolag för vägledningSkadeståndOm personen blir dömd för brottet kan domstolen besluta att personen ska betala skadestånd till dig.I det fall att personen inte vill eller kan betala skadeståndet kan Kronofogden hjälpa till. Domstolen skickar då en kopia av din dom till Kronofogden om domstolen har bestämt att du ska få skadestånd. Kronofogden kommer sedan att ta kontakt med dig och fråga om du vill ha hjälp med att få ut skadeståndet från gärningspersonen. Du får en blankett som du kan fylla i och skicka tillbaka till Kronofogden som då kan försöka kräva in pengar till dig från gärningspersonen. Du kan också ladda ner blanketten från Kronofogdens webbplats.Kronofogden ser till att du får ditt skadestånd om gärningspersonen har möjlighet att betala. I annat fall redovisar Kronofogden att gärningspersonen saknar betalningsförmåga, det vill säga inte har några pengar att betala skadeståndet. Om du inte får någon ersättning via Kronofogden kan du ansöka om brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten senast tre år från att domen inte längre kan överklagas.BrottsskadeersättningDu kan i vissa fall få ersättning från staten om en dömd gärningsperson inte kan betala skadeståndet och du inte har någon försäkring som ger dig full ersättning.Du måste då polisanmäla brottet samt undersöka om det finns andra möjligheter till ersättning via någon försäkring eller genom skadestånd i första hand.Hoppas detta var svar på din fråga!Annars är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline. Med vänliga hälsningar,

Ersättning för bedrägeri vid nedlagd förundersökning

2021-11-25 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag har varit utsatt för ett bedrägeri på 7200kr vilket tar väldigt tung på mig eftersom jag är 17 år gammal, och 7200kr är ingenting att skoja bort! Incidenten är polisanmäld, men jag är brydd att polisen lägger ner ärendet då dem förut lagt ner mitt ärende när jag blivit lurad på runt 2000kr. Så ifall jag skulle ha otur och fallet skulle läggas ner har jag rätt till ersättning? eller hur fungerar det hela? Mvh Anonym
Roman Szuter |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om du har blivit utsatt för bedrägeri kan du i vissa fall få ersättning trots att förundersökningen läggs ner. Det finns tre olika alternativ som kan vara värda att testa; nämligen chargeback, försäkring och brottsskadeersättning.ChargebackBanken kan ibland göra en så kallad chargeback. Detta är möjligt om du använde ditt kredit- eller kontokort för att överföra pengarna till bedragaren. På så sätt kan du få en återbetalning om transaktionen kan konstateras ha blivit gjord till följd av ett bedrägeri. Om du överförde pengarna med ditt kredit- eller kontokort rekommenderar jag därför att du hör med din bank och ser om en chargeback är möjlig.FörsäkringDet är möjligt att en försäkring täcker bedrägerier och kan ersätta dig om du har blivit utsatt för bedrägeri. Tyvärr är detta dock ganska ovanligt. Om du har en försäkring rekommenderar jag i första hand att du kollar i ditt försäkringsavtal och ser om de nämner något om bedrägerier och i andra hand att du hör av dig till ditt försäkringsbolag och frågar dem.BrottsskadeersättningI vissa fall kan man få en så kallad brottsskadeersättning av Brottsoffermyndigheten. Det är dock svårt att få brottsskadeersättning vid bedrägerier, men det kan vara värt ett försök. Vid bedrägerier kan ersättning beviljas om bedragaren var vid tiden av gärningen intagen, på rymmen eller på permission från en kriminalvårdsanstalt, från vissa statliga behandlingshem eller om hen var häktad. (7 § brottsskadelagen) Detta kan naturligtvis vara svårt att påvisa om det inte är känt vem bedragaren är. Ersättning kan också beviljas om bedrägeriet har inneburit att man har svårt att försörja sig själv eller sin familj eller om ersättning på grund av andra omständigheter framstår som särskilt angelägen. (8 § brottsskadelagen) Du kan ansöka om brottsskadeersättning på Brottsoffermyndighetens hemsida. Det är mycket tråkigt att bli utsatt för bedrägeri, särskilt när det handlar om stora summor. Jag hoppas att det löser sig för dig och jag önskar dig lycka till! Du är alltid varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Falska anklagelser från en granne; kan det handla om förtalsbrott, falsk angivelse eller möjligtvis falsk tillvitelse?

2021-11-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Vi, min fru och jag har en kvinnlig vän sedan ca 40 år i våras började hon anklaga min fru för stöld vilket givetvis saknade all grund och utan egentlig notis ignorerade vi det.Under hösten har anklagelserna eskalerat. Hon påstår att min fru kopierat nycklar. Hon gör tre polisanmälningar för att sedan hitta det stulna. Min fru lämnar då tillbaka stöldgods på nätterna säger hon. Hon installerat larm ytterligare nya lås men ändå blir hon bestulen . Hon är sjukskriven men påstår att min fru stjäl även på vardagar, och spionerar. Min fru jobbar som distriktssköterska. Hon har haft en vän som i sin tur berättat detta. Detta är långt ifrån allt. Hon även åkt runt o berättat detta för andra människor i vår närhet. Vi förstår att hon är sjuk. Men med vilken rätt ska vi acceptera detta flera ggr varje vecka.Är det förtal eller vad. Vad göra. Polisen har inte tagit någon notis om hennes anmälningar.
Beatrice Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! FörtalRegler om brottet förtal finns i Brottsbalken (BrB). Den som pekar ut någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgifter ägnade att utsätta personen för andras missaktning, kan man dömas för förtal (BrB 5 kap. 1 §). Detta måste även vara av allvarlig art som typiskt sett kan leda till någon form av skada. Med detta sagt har det därmed en betydelse vad det är för uppgifter som har spridits men även hur och till vem. Detta för att se vilka konsekvenser detta kan leda till för den utsatta personen. Oftast krävs det en relativ stor spridning, men om personen sprider extra allvarliga påståenden så kan det räcka med en mindre spridning. Exempel på en mindre spridning kan vara att påståendena lämnas till en person som känner den som utsätts för förtalet, såsom exempelvis arbetsgivare, arbetskamrater eller familj. I detta fall är det svårt att säga om förtals brottet enligt Brottsbalken 5 kap. 1 § blir aktuellt. Detta då jag inte vet hur stor spridningen av dessa rykten är eller exakt vad som sägs. Vad extra allvarliga påståenden är, är svårt att svara på; men har i praxis kunnat rört sig om sexualbrott, mordanklagelser och likande. Men då det i ert fall verkar ske väldigt frekvent samt ändå en del allvarligare anklagelser finns det en möjlighet att det rör sig om förtal (5 kap. 1 §). Annat brott?Men det finns andra brott som kan bli aktuella i detta fall. Såsom 15 kap 6 § eller 15 kap. 7 §. 15 kap. 6 §, handlar om falsk angivelse eller obefogad angivelse. Detta innebär att om den personen som har angivit din fru till åtal vet om att hon är oskyldig, kan den personen dömas till ansvar. 15 kap. 7 §, handlar om falsk tillvitelse som stadgas. Detta brott är ungefär samma som falsk angivelse med skillnaden att angivelsen inte är avsedd att leda till åtal, utan bara till att bli besvärande för den utpekade. SammanfattningsvisDet kan helt klart vara fråga om brottsliga handlingar som din fru blir utsatt för. Därför skulle jag rekommendera henne att göra en polisanmälan antingen genom att ringa till 114 14 eller besöka dom. Då du i din fråga även säger att ni har talat med polisen men inget händer, skulle jag rekommendera er att kanske kontakta en jurist. Du kan boka en tid med en av våra jurister för att få vidare hjälp, du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. En jurist som i lugn och ro kan tala med er och får mera detaljer kan även ganska snabbt få en uppfattning om, om det föreligger ett brott och i så fall vilket.Med det ovan sagda så vill jag också säga, hur tråkigt jag tycker det är att hon blir utsatt för detta och hoppas det löser sig snart. Med vänliga hälsningar

En åklagares objektivitetsplikt

2021-11-24 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Vad heter det när en åklagare / polis kan välja att inte ta upp bevis som kan funka som fördel för den misstänkte?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarEn åklagare har en objektivitetsplikt enligt lagen och kan därför inte välja att inte ta upp bevis som talar till fördel för den misstänkte. Om åklagaren skulle göra det kan det innebära ett tjänstefel. Detsamma borde gälla för poliser.Åklagarens objektivitetspliktÅklagaren har en objektivitetsplikt både innan, under en förundersökning och även senare om denne beslutar att väcka åtal, 1 kap. 9 § Regeringsformen och 23 kap. 4 § Rättegångsbalken. Objektivitetsplikten är alltså något som en åklagare alltid måste beakta i sin tjänst. Vad objektivitetsplikten innebär rent praktisk kan vara att åklagaren är skyldig att undersöka och ta fram all information och bevisning som är relevant i ett fall, det gäller oavsett om det talar för den misstänktes fördel eller nackdel. Om Åklagaren i ditt fall har valt att inte ta upp bevismaterial som kan antas ha någon betydelse i målet särskilt om det talar för en misstänkts oskyldighet kan detta utgöra ett tjänstefel från åklagarens sida, 20 kap. 1 § Brottsbalken. Det brukar dock krävas betydligt åsidosättande av objektivitetsplikten för att en åklagare kan dömas för tjänstefel.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,