En åklagares objektivitetsplikt

2021-11-24 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Vad heter det när en åklagare / polis kan välja att inte ta upp bevis som kan funka som fördel för den misstänkte?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarEn åklagare har en objektivitetsplikt enligt lagen och kan därför inte välja att inte ta upp bevis som talar till fördel för den misstänkte. Om åklagaren skulle göra det kan det innebära ett tjänstefel. Detsamma borde gälla för poliser.Åklagarens objektivitetspliktÅklagaren har en objektivitetsplikt både innan, under en förundersökning och även senare om denne beslutar att väcka åtal, 1 kap. 9 § Regeringsformen och 23 kap. 4 § Rättegångsbalken. Objektivitetsplikten är alltså något som en åklagare alltid måste beakta i sin tjänst. Vad objektivitetsplikten innebär rent praktisk kan vara att åklagaren är skyldig att undersöka och ta fram all information och bevisning som är relevant i ett fall, det gäller oavsett om det talar för den misstänktes fördel eller nackdel. Om Åklagaren i ditt fall har valt att inte ta upp bevismaterial som kan antas ha någon betydelse i målet särskilt om det talar för en misstänkts oskyldighet kan detta utgöra ett tjänstefel från åklagarens sida, 20 kap. 1 § Brottsbalken. Det brukar dock krävas betydligt åsidosättande av objektivitetsplikten för att en åklagare kan dömas för tjänstefel.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Kan jag resa till USA om jag är dämd för ringa narkotikabrott?

2021-11-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, jag är 17 år och blev dömd för ringa narkotikabrott för cirka 2 månader sen. Jag och min mamma vill resa till USA i vinter och jag undrar om det är möjligt.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svenska medborgare behöver som huvudregel inte ansöka om visum för att få resa till USA eftersom Sverige är med i Visa Waiver Program. Istället krävs det ett inresetillstånd. En ansökan om inresetillstånd gör man genom en ESTA-ansökan. I ansökan måste man svara på om man är dömd för något brott. Har man begått ett brott av "moral turpitude" ("moralisk skändlighet") så nekas man inresetillstånd. Det är lite oklart vilka brott som anses vara av moral turpitude och jag kan därför inte svara på om ringa narkotikabrott är ett sådant brott.Det finns dock vissa undantag som gör att man kan få inresetillstånd trots att man begått ett brott som anses vara av moral turpitude. Det första undantaget är om man är under 18 år och det har gått mer än fem år sedan brottet begicks. Detta undantag blir inte aktuellt för dig eftersom brottet begicks för ca. två månader sedan. Det andra undantaget är om brottet har max ett års fängelse i straffskalan och man inte suttit i fängelse i mer än sex månader. Eftersom ringa narkotikabrott har böter eller max sex månaders fängelse i straffskalan så blir detta undantaget aktuellt för dig (2 § narkotikastrafflagen).Jag kan dock ändå tillägga att om man blir nekad inresetillstånd vid en ESTA-ansökan så kan man vända sig till den amerikanska ambassaden och ansöka om turistvisum. Vid en sådan ansökan görs en personlig intervju där de gör en individuell bedömning för om man är lämplig att få resa till USA eller inte.Det korta svaret på din fråga är alltså att du bör kunna få inresetillstånd och resa till USA i vinter eftersom du omfattas av ett av undantagen för moral turpitude.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Om man har planer på att flytta utomlands men är misstänkt för grov penningtvätt, vad händer om man inte hör något från åklagare eller domstol, behöver man närvara vid eventuell rättegång, vilken påföljd kan bli aktuell för brottet och vad händer om man s

2021-11-22 i Övriga brott
FRÅGA |HejDet är så att jag har blivit kallad till förhör där jag är misstänkt för grovt penningtvätt (Det handlar totalt om 8 fall under perioden 2018/01/05 - 2019/04/30)Under förhören har jag erkänt 4 fall där jag visste om ,dom andra 4 kände jag inte till.Den perioden där fallen hände arbetade jag som egen företagare och hamnade i stora skulder som jag betalar av tills nu , jag var spelmissbrukare och har bevis på det då jag har spelat bort massa pengar , mådde psykiskt dåligt och hade inget mål i livet.Efter 2019 flyttade jag till en annan stad och började om från minus, jag har en avbetalningsplan med kronofogden där jag betalar av mina skulder , jobbar och har lagom inkomst samtidigt som jag studerar.Jag har byggt om mig själv och börjat se meningen med livet.Nu är det så att jag behöver praktisera/fortsätta mina studier utomlands i UK eller Dubai och behöver flytta dit och vara där i minst 1-2 år för att få utbildningexamen.Därför behöver jag ställa några frågor här- Om jag nu flyttar och jag har ej hört något från åklagaren eller domstolen , vad kommer att hända då ?- Om domstolen dömer fallen till fängelsestraff och jag är bosatt utomlands , vad kommer det att ske ? - Måste jag vara på plats i domstolen ? distans ?- Vad tror ni om påföljden i fallen ? (finns det något sätt att slippa sitta inne i fängslet och vara ute med begränsat rörels eller något Är tidigare dömd för villkorlig dom dagsböter (bokförningsbrott) under samma period och företag (2018-2019)
Hilma Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Hör inget från åklagare eller domstol gällande ett brott man är misstänkt för?Jag förstår din situation som att du har varit på ett förhör då du är misstänkt för grov penningtvätt, och att du under detta förhör erkänt till hälften av fallen som du är misstänkt för. Ett förhör med en misstänkt är en del av förundersökningen för att utreda och få information om den misstänkte och det eventuella brottet. Efter att förhör har genomförts med inblandade parter så ska resultatet av förundersökningen presenteras för en åklagare som ska fatta beslut om att väcka åtal eller inte, vilket stadgas i 23 kap. 20 § Rättegångsbalken. Om åklagaren beslutar att inte väcka åtal så ska den som hörts som skäligen misstänkt för ett brott att underrättas om detta enligt 14 § Förundersökningskungörelsen. Eftersom du har förhörts och erkänt 4 av fallen av grov penningtvätt, tolkar jag situationen som att du är skäligen misstänkt för brottet och kommer då att bli informerad om det inte skulle väckas något åtal.Skulle åklagaren i stället välja att väcka åtal, så kommer detta göras genom att åklagaren lämnar in en stämningsansökan till domstol och åtal anses vara väckt när stämningsansökan väl inkommit till rätten, vilket framgår av 45 kap. 1 § första stycket Rättegångsbalken. Domstolen kommer i sin tur att utfärda stämning, vilket innebär att du som varit misstänkt blir åtalad för brottet och kommer att bli kontaktad och får ta del av stämningsansökan. Du kommer även bli kallad till huvudförhandling i domstol antingen genom stämningen eller genom en särskild kallelse enligt 45 kap. 15 § andra stycket Rättegångsbalken.Under förundersökningens gång kan även beslut fattas att förundersökningen ska läggas ned om det skulle visa sig att gärningen inte utgör brott, om det inte finns tillräckligt med bevisning eller något liknande som innebär att det inte finns någon anledning att fullfölja förundersökningen, vilket framgår av 23 kap. 4 § andra stycket Rättegångsbalken. Du kommer i ett sådant fall att få information om att förundersökningen läggs ned enligt 14 § Förundersökningskungörelsen.Något som kan vara viktigt att notera är att domstol har rätt att utdöma ett så kallat reseförbud för en som är skäligen misstänkt för ett brott. Ett reseförbud innebär att den misstänkte måste hålla sig inom en viss kommun eller annat särskilt angivet område. För detta krävs enligt 25 kap. 1 § andra stycket Rättegångsbalken att det finns en risk att den som är misstänkt beger sig från Sverige för att undandra sig åtal eller straff. En sådan åtgärd får endast enligt 25 kap. 1 § fjärde stycket Rättegångsbalken utdömas om skälen för reseförbud uppväger det intrång eller men i övrigt som det innebär för den misstänkte eller annat motstående intresse. Jag tolkar din situation som att du inte sitter anhållen eller häktad för brottet, utan är på så kallad "fri fot". Jag uppfattar även situationen som att du inte är belagd med reseförbud, vilket innebär att du har rätt att resa under tiden som du fortfarande är misstänkt för brottet. Jag förstår det dock som att det inte handlar om en tillfällig resa, utan att du kommer behöva bosätta dig utomlands under en längre tid. Därför bör du meddela detta till polismyndigheten för att det inte ska uppstå några missförstånd eller att de menar att du försöker undgå eventuellt åtal. Detta är även viktigt eftersom du kommer att bli kontaktad oavsett vad som beslutas under eller efter förundersökningen angående väckande av åtal.Måste man vara på plats i rättegång, eller kan man vara med på distans?Den som är misstänkt för ett brott är skyldig att personligen närvara vid huvudförhandling i rättegång som sker i tingsrätt och hovrätt enligt 21 kap. 2 § första stycket Rättegångsbalken. Denna skyldighet gäller dock inte om målet kan avgöras utan att den misstänkte infinner sig vid huvudförhandlingen och att den misstänktes närvaro inte har betydelse för utredningen, vilket framgår av 21 kap. 2 § andra stycket Rättegångsbalken. Skulle den misstänkte inte vara skyldig att infinna sig personligen, får dennes talan föras av ett ombud enligt 21 kap. 2 § femte stycket Rättegångsbalken. Det betyder att huvudregeln är att om man som misstänkt blir åtalad och kallad till rättegång, ska man personligen infinna sig på rättegången. Endast i undantagsfall kan den misstänkte utebliva från rättegång och talan i stället föras av ett personligt ombud. Om det skulle vara så att du inte behöver komma och närvara vid rättegången, och målet utan din närvaro i rättegången ändå kommer att avgöras, kommer detta enligt 45 kap. 15 § andra stycket Rättegångsbalken meddelas i kallelsen till rättegången i antingen stämningen eller en eventuell särskild kallelse som du blir skickad.Vilken påföljd kan bli aktuell för grov penningtvätt?Till att börja med måste jag meddela att jag tyvärr inte kan uttala mig om vilken påföljd som du riskerar att få utdömd om du blir åtalad och det blir rättegång. För att kunna uttala sig om detta krävs att man har alla omständigheter framför sig, bevisning och inte minst erfarenhet och stor kompetens på området. Det jag kan är att redogöra för vilka påföljder som skulle kunna tänkas bli aktuella och vilka omständigheter som kan ligga till grund för dessa.Vilken påföljd som döms ut är beroende av vilka påföljder som ligger inom brottets straffskala. Straffskalan kan exempelvis utgöras av böter eller fängelse under en viss tid. Straffskalan för brottet grov penningtvätt är enligt 5 § första stycket Penningtvättbrottslagen fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Det innebär att fängelse kan utdömas vid grov penningtvätt i sex månader upp till sex år.Vilken påföljd som döms ut till följd av ett brott är även beroende av brottets så kallade straffvärde. Straffvärdet bedöms enligt 29 kap. 1 § andra stycket Brottsbalken utifrån olika aspekter:- den skada, kränkning eller fara som den brottsliga gärningen medfört- vad den tilltalade insett eller borde ha insett om punkten ovan och- de avsikter och motiv som den tilltalade haft.Upptill dessa aspekter så kan även så kallade försvårande eller förmildrande omständigheter påverka straffvärdet. Som försvårande omständigheter kan enligt 29 kap. 2 § Brottsbalken vara exempelvis om den tilltalade utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt förtroende eller om den tilltalade visat stor hänsynslöshet vid brottet. Försvårande omständigheter kan alltså påverka straffvärdet i en hårdare riktning.Förmildrade omständigheter enligt 29 kap. 3 § Brottsbalken är i stället omständigheter som kan påverka straffvärdet i en mildare riktning, till exempel om den tilltalade till följd av psykisk störning, sinnesrörelse eller annan orsak haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande. Du nämner att du under perioden där du begick fyra fall av penningtvätt hade bland annat ett spelmissbruk och försatte dig med större skulder. Detta skulle kunna vara en sådan omständighet, om du kan bevisa detta som du skriver, som domstolen kan anse vara förmildrande och därmed mildra påföljden för brottet.Även om endast fängelse står med i straffskalan för grov penningtvätt så kan domstolen välja en annan påföljd. I svensk rätt är nämligen uppfattningen att fängelse är en olämplig påföljd, och domstolen ska därmed i sin bedömning beakta omständigheter som kan tala för en lindrigare påföljd än just fängelse. Sådana omständigheter som domstolen ska beakta är enligt 30 kap. 4 § Brottsbalken:- brottets bedömda straffvärde- tilltalades eventuella tidigare brottslighet och- vilken typ av brott som den tilltalade nu står åtalad för.Lindrigare påföljd än fängelse som i ett sådant fall kan utdömas är villkorlig dom eller skyddstillsyn, vilket framgår av 30 kap. 1 § Brottsbalken. Du nämner i din fråga att du har under samma period som du begick penningtvätts brottet även blivit dömd för bokföringsbrott och fått just en villkorlig dom utdömd. Villkorlig dom innebär att den som blivit dömd har en prövotid på två år, vilket stadgas i 27 kap. 3 § Brottsbalken. Skulle nya brott begås under denna tid kan den villkorliga domen förlängas eller annan påföljd utdömas. Jag har svårt att utläsa om det är så att du begick penningtvättbrottet även under tiden som du var under villkorlig dom. Om så är fallet så är detta något som skulle kunna vara till din nackdel, eftersom du då begått ett annat brott under din prövotid som också har fängelse i straffskalan. Din tidigare brottshistorik kan även påverka påföljden för penningtvättbrottet negativt och tala för att en lindrigare påföljd inte ska dömas ut. Detta är dock något som domstolen kommer behöva bedöma.Om domstolen dömer till fängelse och man är bosatt utomlands, vad händer då?Den som blivit dömd till fängelse är skyldig att inställa sig vid fängelset vid den dag som bestämts, enligt 6 § första stycket Strafftidslagen. Skulle den som blivit dömd inte göra detta, eller inte går att få tag på, så kan Polismyndigheten på begäran av Kriminalvården hämta den dömde för att ta denne till häkte eller kriminalvårdsanstalt enligt 6 § andra stycket Strafftidslagen. Det betyder att om du blir dömd till fängelse för penningtvättbrottet så kommer du att behöva avtjäna detta i Sverige. Skulle du befinna dig utomlands och inte inställa dig vid fängelse på den dag som blivit bestämd, så kommer en efterlysning att ske och de har rätt att hämta dig.Om du inte vill avtjäna fängelsestraff i Sverige så kan du ansöka om att få avtjäna straffet i det land som du flyttat till eller befinner dig i. En sådan ansökan ska skickas in till kriminalvården. Viktigt att tänka på är att det är då det landets regler som kommer gälla vid exempelvis frigivning och liknande, vilka kan skilja sig från våra svenska regler.Sammanfattning och rådOm dina planer på att flytta utomlands för praktik och/eller studier kommer att förverkligas så kommer du fortfarande att bli informerad om vad som beslutas under och efter förundersökningen som pågår av penningtvättbrottet som du är misstänkt för. Därför råder jag dig att prata med polismyndigheten om dina planer att flytta utomlands, för att de ska kunna bedöma om det finns några risker med att du väljer att flytta och befinna dig i ett annat land. En viktig anledning till att du bör meddela din flytt är så att de fortfarande kan kontakta dig gällande om förundersökningen av någon anledning skulle läggas ned, eller om åklagare beslutar sig för att väcka åtal eller inte för brottet. Skulle åklagare välja att väcka åtal måste de kunna skicka stämningen eller annan särskild kallelse till dig om att det kommer att bli en rättegång. I denna stämning eller kallelse så kommer det också stå information om du behöver vara på plats i rättegången, eller om målet kan komma att avgöras även om du inte är på plats. Då får du också möjlighet att ordna ett personligt ombud som kan föra din talan åt dig.Som jag skrivit tidigare så har jag tyvärr inte möjlighet att bedöma vilken påföljd som du skulle få utdömd i en rättegång. För ett grovt penningtvättbrott utgörs straffskalan av fängelse från lägst sex månader till högst sex år, men domstol ska även bedöma om det går att döma lindrigare påföljd. De kommer i sin bedömning ta hänsyn till din tidigare brottslighet och de omständigheter som förelåg när du begick brottet. Här skulle exempelvis ditt spelmissbruk, om det går att bevisa, kunna vara en förmildrande omständighet, medan tidigare brottslighet kan tala till din nackdel.Om påföljden skulle bli fängelse för brottet så ska fängelsestraffet avtjänas i Sverige och du kommer att behöva inställa dig vid svenskt fängelse. Det finns dock en möjlighet att ansöka om att få avtjäna straffet i det land man för närvarande vistas eller bor i. Viktigt att tänka på är att det då är det landets regler om verkställighet som gäller, till exempel vad gäller frigivning och liknande. Sådana regler kan skiljas åt mellan länderna, och det kan därför vara bra att kolla upp detta innan man bestämmer sig för att ansöka om att avtjäna fängelsestraff i ett annat land.Jag hoppas att jag med detta har kunnat klargöra vad som gäller för din fråga och din situation, även om jag inte klart kunnat besvara delen med vilken påföljd som kan komma att bli aktuell. Om du vill ha en mer precis rådgivning utöver denna som jag kan ge dig, råder jag dig att kontakta en jurist som har mer erfarenhet och kompetens inom just straffrätt. Vi på Lawline har tyvärr inte möjlighet att ta straffrättsliga ärenden vidare, inte heller våra jurister.Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon. Jag kommer därför ringa dig på onsdag den 24/11, klockan 16:00. När jag ringer upp dig kommer jag att ringa från dolt nummer. Om dagen eller tiden inte passar är du välkommen att maila mig på hilma.nilsson@lawline.se så kan vi bestämma en ny dag eller tid.Vänliga hälsningar,

Vad menas med presumtion?

2021-11-21 i Påföljder
FRÅGA |Presumtion mot och för fängelse. Vad menas med detta? Vad är presumtion och vad innebär det i detta syftet?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över dels vad som menas med presumtion och dels vad presumtion mot och för fängelse innebär. Presumtion är ett slags antagandeMed presumtion menas att man som utgångspunkt antar något. För att göra begreppet enklare att förstå kan det belysas med ett exempel från lagstiftningen:Om en kvinna som är gift föder ett barn så presumerar man att hennes man är far till barnet. Med andra antas det att den person som kvinnan är gift med också är far till det barn hon bär. (1 kap. 1 § föräldrabalken)Presumtioner behöver alltså ingen bevisning utan man utgår helt enkelt ifrån att det föreligger ett samband mellan två stycken omständigheter. Däremot kan man ofta bryta presumtioner genom att bevisa motsatsen. Till exempel genom att göra ett faderskapstest och komma fram till att den gravida kvinnans man i verkliga fallet inte är far till barnet.Presumtion mot och för fängelsePresumtion mot fängelse innebär helt enkelt att det vid val av påföljd för ett begånget brott föreligger en utgångspunkt om att brottet inte ska leda till fängelse. En sådan presumtion syn i 30 kap. 4 § brottsbalken.Denna utgångspunkt kan dock brytas om det till exempel är ett väldigt allvarligt brott. I sådana fall kan situationen bli den omvända, det vill säga att det istället föreligger en presumtion för fängelse.Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Säljaren skickade aldrig varan, vad kan jag göra?

2021-11-23 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Jag har (köpt) en Parajumper väst ifrån MarketPlace på facebook. Jag frågade honom vems nummer är det han sade min fru, vad heter du Milard. Jag sa okej låter trovärdigt jag swishade honom 500 kr innan han frakta och 500kr efter han fraktat samt frakt som jag betala för. Total pris 1119kr. Väste skulle komma idag men när jag öppnar förpacknigen så ser jag att jag fick ett par lackan. Vad ska jag göra för att få tag på hjälp?!!!
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du köpt en väst via Marketplace på Facebook, varpå säljaren istället skickade ett par lakan, och att du nu undrar kring de juridiska aspekterna beträffande situationen som uppstått.BedrägeriSäljarens agerande kan mycket väl falla in under brottsbeskrivningen om bedrägeri som återfinns i 9 kap. 1 § BrB. Huvudregeln är att bedrägeri utgörs av att en vilseledande handling tar plats som förmår en person att göra något som resulterar i en vinst för den som vilseleder och förlust för den som blir vilseledd. Det måste dock finnas ett samband mellan vilseledandet och situationen som uppstått. I ditt fall verkar det tydligt att agerandet från säljaren har förmått dig att skicka pengar för något som du i slutändan inte mottagit, dvs. du fick aldrig västen skickad till dig. Transaktionerna på totalt 1119 kronor, har inneburit en förlust för dig och en obefogad vinst för säljaren. Huvudregeln inom straffrätt är att det enbart är gärningar som begås uppsåtligen som kan anses utgöra brott, om inte annat är föreskrivet (1 kap. 2 § BrB). Genom att läsa lagrummet om bedrägeri, så förstår man att gärningsmannen måste ha uppsåt till gärningen för att hen ska kunna dömas till bedrägeri.Utifrån bakgrundsinformationen, är min uppfattning att säljaren agerat med uppsåt att vilseleda dig. Min bedömning i din fråga och avslutande rekommendationerSom ovan angivet, måste säljaren agerat med uppsåt, det vill säga agerat med syfte/intention att vilja vilseleda dig och lura dig på pengar. Det hela kan självfallet också vara ett misstag, varpå jag först och främst råder dig att kontakta säljaren igen och förklara den uppkomna situationen. Testa därför att få kontakt med säljaren igen och ange att du inte fått den avsedda produkten.Om detta inte fungerar eller säljaren inte svarar är min rekommendation att en polisanmälan gör så fort som möjligt. För att upprätta en polisanmälan kan du ringa polisen på 114 14 eller gå till en polisstation för att hjälp. Mina avslutande rekommendationer är även att du ev. sparar konversation mellan er, i syfte att säkra bevisning. Avslutningsvis är förhoppningen att mitt besvarande av din frågeställning varit tillfredsställande. Du kommer att motta en möjlighet att skicka in ett omdöme på mitt svar, återkom gärna med ett sådant. Med vänliga hälsningar.

Vilken påföljd får man för innehav av 15 gram cannabis?

2021-11-22 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag är dömd 2 gånger för småsaker, som renderat i skyddstillsyn och sedan böter. Kommer eventuellt fällas för innehav av 15 gram cannabis. Min fråga är : kan det bli allvarligare än böter? Är 30-40 år. Tack på förhand!
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill inleda med att säga att jag såklart inte med säkerhet kan veta vilken påföljd du skulle få om du döms för innehavet, utan jag kommer endast redogöra för de utgångspunkter som finns.Bestämmelser om narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen (NSL). Den som olovligen innehar narkotika kan dömas för narkotikabrott till fängelse i högst tre år (1 § sjätte punkten NSL). Om brottet, med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter, är att anse som ringa kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Ett mindre innehav av narkotika utgör i normalfallet ett ringa narkotikabrott. Jag utgår i svaret ifrån att det endast är innehav av narkotika som är aktuellt. Om även överlåtelse av narkotika är aktuellt kan straffet bli högre.Åklagarmyndigheten har gett ut en sammanställning av tillämpade påföljder vid strafföreläggande i bötesmål (här). I den framgår att innehav av upp till 50 gram cannabis klassas som ringa narkotikabrott. För innehav av 15 gram cannabis utdöms i normalfallet 70 dagsböter. Om det föreligger förmildrande eller försvårande omständigheter i det särskilda fallet kan utdömda straff avvika från detta.Det är som jag skrev omöjligt för mig att svara säkert på vad du skulle få för påföljd, men det mest sannolika är att påföljden stannar vid dagsböter eftersom 15 gram är så pass långt ifrån gränsen på 50 gram. Jag känner ju dock inte till om det föreligger några försvårande eller förmildrande omständigheter i din situation, men detta är i alla fall en allmän utgångspunkt.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Brott mot staten genom uppvigling

2021-11-21 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Jag håller på att forska lite i var gränsen för uppvigling, eller uppmanande till brott går. Är det exempelvis lagligt att lägga upp en text online där man beskriver hur man bygger en bomb, utan att faktiskt uppmana någon att göra det? Får man till en folksamling säga: "den här personen borde skjutas" utan att direkt uppmana någon till att skjuta personen?Finns det, som ni ser det, några kryphål i lagen om uppvigling?Tack!
Gustav Ottebo |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Uppvigling är ett brott mot staten som regleras i 16 kap. 5 § brottsbalken (BrB). I första stycket regleras allmän uppvigling. Där framgår att den som muntligen inför menighet eller folksamling, i skrift som sprides eller utlämnas för spridning eller i annat meddelande till allmänheten uppmanar eller eljest söker förleda till brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet, dömes för uppvigling till böter eller fängelse i högst sex månader.I den här skrivningen ligger tre krav: brottet ska ske genom meddelande till allmänheten, det ska innefatta försök till förledande och det som gärningsmannen avser förleda till ska vara en brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet. För att det ska röra sig om uppvigling krävs att alla dessa är uppfyllda. Den följande redogörelsen för innebörden i dessa krav bygger på vad som framgår i juridisk litteratur.Meddelande till allmänhetenKravet att meddelandet ska riktas till allmänheten anses förutsätta viss grad av offentlighet. För att meddelandet ska anses vara riktat till allmänheten krävs inte att precis vem som helst har haft möjlighet att ta del av det, exempelvis genom att meddelandet spridits via affischer, en öppen internetsida eller ett torgmöte. Det är tillräckligt att meddelandet inte är riktat till enbart en mindre, sluten krets av människor. "Allmänheten" brukar i juridiska sammanhang definieras som en obestämd krets av personer, som dock inte är allt för få till antalet. Ett tiotal personer brukar anses utgöra en allmänhet. Kravet på spridning är inte ställt särskilt högt, det räcker exempelvis med att en skrift läggs fram i ett väntrum så att allmänheten kan läsa vad som står däri för att denna skrift ska anses spridd.Uppmaningen kan också lämnas genom ett "annat meddelande", alltså på annat sätt än genom muntlig eller skriftlig framställning. Exempel på sådana meddelanden kan vara en bild som inte innehåller någon skrift, en inskription eller dylikt. Det ska betonas att det inte krävs att den som sprider en skrift eller lämnar ut den till annan för att spridas själv har författat denna. Personen kan ändå dömas för uppvigling.Det ska också sägas att bestämmelsen om uppvigling avser förledande av allmänheten, så som den definieras strax ovanför. Det är inte uppvigling att i ett meddelande till allmänheten uppmana en viss person att begå ett visst brott. Uppmaningar till enstaka personer kan dock vara stämpling eller anstiftan till brott enligt 23 kap. 2 § BrB respektive 23 kap. 4 § BrB.Uppmana eller söka förledaSjälva gärningen som är brottslig när det gäller uppvigling är att uppmana eller på annat sätt försöka förleda till brott, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet. Själva brottet fullbordas redan när gärningsmannen försöker förleda till någon av dessa. Fokus för denna redogörelse kommer ligga på just uppmaningen till att begå brott.Hur ska då meddelandet utformas för att det ska vara frågan om att någon uppmanar eller försöker förleda till brott? Den juridiska litteraturen och praxis (tidigare domar) är sparsmakad med exempel då detta är en brottstyp som sällan aktualiseras. Det sägs dock att ett prisande av brottsliga gärningar kan exempelvis vara en uppmaning att begå brott. Det sägs även att alla gärningar som enligt svensk lag utgör brott omfattas av bestämmelsen. Detta uttalande kan man ta avstamp i och säga att om någon lägger ut en instruktion för hur man bygger en bomb så torde detta utgöra uppvigling eftersom privatpersoner inte anses kunna använda sprängämnen på ett sätt som inte utgör brott, se här exempelvis lagen om explosiva och brandfarliga varor. Själva handlingen att lägga ut exempelvis en instruktion för hur man konstruerar en bomb kan alltså passa in på brottsbeskrivningen för uppvigling.Men det råder för uppvigling ett allmänt krav på avsiktsuppsåt. Syftet med handlandet, exempelvis att lägga ut en instruktion för att bygga en bomb, ska vara att se till att ett brott begås. Upphovsmannen till instruktionen ska alltså kunna anses bli besviken om publikationen av denna instruktion inte leder till att någon faktiskt bygger en bomb. När domstolen ska bedöma huruvida uppsåt föreligger är omständigheterna kring handlingen avgörande, eftersom det ju inte går att bevisa vad en person rent kognitivt tänkte eller ville vid en viss tidpunkt. Det får antas att en person som publicerar en instruktion kring bombbygge måste ha en vilja att andra ska utnyttja kunskapen som framgår i instruktionen och faktiskt bygga en bomb. Det ska noteras att själva bygget av en bomb är ett brott då det kräver tillstånd, och inte enbart att använda den enligt 16 § lagen om explosiva och brandfarliga varor.Mot den bakgrunden kan det sägas att publicera en instruktion för hur man bygger en bomb online sannolikt kan utgöra uppvigling.I exemplet med att någon till en folksamling utropar att en viss person borde skjutas kan sägas att omständigheterna kring uppmaningen blir avgörande. Här balanseras talarens yttrandefrihet mot andra människors rätt till säkerhet och trygghet. Beskaffenheten av talet blir av avgörande betydelse. Huruvida man kan säga att uttalandet att en viss person borde skjutas har varit allvarligt menat och var ägnat att faktiskt få effekten att personen till slut blir mördad är de avgörande frågorna för om talaren gjort sig skyldig till uppvigling. Även om det för detta fall inte skulle kunna dömas för uppvigling kan sägas att brottet olaga hot enligt 4 kap. 5 § BrB kan aktualiseras då uttalandet riktar sig mot en specifik person och kan uppfattas vara ägnat att väcka allvarlig rädsla hos den hotade.Men gällande framförallt exemplet med att någon uttrycker att en viss person ska skjutas bör uppmärksammas de ringa fallen av uppvigling.Undantaget för ringa fallEnligt 16 kap. 5 § st. 3 BrB straffas inte en person som begått uppvigling om fallet bedöms som ringa. Det framgår där att domstolen ska beakta om det endast förelegat obetydlig fara för att uppmaningen skulle efterföljas. Faran kan vara obetydlig av flera orsaker. Hänsyn får även tas till storleken och sammansättningen av den krets av människor uppmaningen riktades till. Om exempelvis uppmaningen framställs i en personkrets som har litet intresse i att utföra gärningar av det slag uppmaningen avser så kan detta betyda att uppmaningen anses som ringa. Uppmaningen kan därmed anses ringa även när uppmaningen avser ett grovt brott.Även på grund av andra förhållanden kan det finnas skäl att se mindre allvarligt på uppvigling som avser en bagatellartad förseelse och då gärningsmannen har vänt sig endast till en mera begränsad krets. Är det till exempel uppenbart att konsekvenserna av att uppmaningen följs inte blir så allvarliga är handlingen inte straffvärd. Men en uppmaning kan likväl vara straffvärd även om den avser en bagatellartad förseelse, exempelvis en uppmaning att inte betala parkeringsavgift där det finns fara att många följer uppmaningen.Även när den handlande personens huvudsakliga syfte är att uttrycka en åsikt kan det vara ett ringa fall. Här ska samtliga omständigheter beaktas för att avgöra om så är fallet. Bedömningen av risken att någon följer uppmaningen påverkas såklart av i vilken mån den har uppfattats som en åsiktsyttring eller en rent faktiskt vilja att någon ska begå brottet. För att relatera tillbaka till exemplet med att i ett tal uttrycka att någon borde skjutas är det möjligt att detta kan uppfattas som ett uttryck för att talaren bara starkt ogillar personen, men inte faktiskt vill se denne dö. Notera dock här 3 § lagen om straff för offentlig uppmaning om uppmaningar till särskilt allvarlig brottslighet, vilket utgör en form av undantag till undantaget för ringa fall i uppviglingsbestämmelsen.Med vänlig hälsning,

Förmansorder 24:8 BrB

2021-11-21 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Förmans order 24kap 8§, vad menas med lydnadsförhållandets art och gärningens beskaffenhet?
Anna von Fircks |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 24:8 BrB lyder i sin helhet:En gärning som någon begår på order av den under vars lydnad han står skall inte medföra ansvar för honom, om han med hänsyn till lydnadsförhållandets art, gärningens beskaffenhet och omständigheterna i övrigt har att lyda ordern Vad menas med lydnadsförhållandets art?Ansvarsfrihet på grund av förmans order är inte begränsad till en viss kategori av lydnadsförhållanden, utan gäller på alla områden, både i offentlig och privat sektor. Det framgår av lagtexten att karaktären av lydnadsförhållandet i ett enskilt fall har betydande påverkan på om och hur bestämmelsen ska tillämpas. Ju starkare intresset av lydnad är, desto större utrymme finns det för ansvarsfrihet . Lydnadsplikten är starkast i militära förhållanden.Vad menas med gärningens beskaffenhet?I huvudsak ska bestämmelsen tillämpas vid överträdelser av förseelsekaraktär. När det gäller andra typer av brotten är det svårt att ange några allmänna principer för hur enskilda fall ska bedömas. Det beror övervägande på hur omständigheterna i övrigt sett ut: vilken insikt den som uppfyllt ordern haft om de verkliga förhållandena, vad han i det konkreta läget haft för handlingsalternativ, osv. Den som genomför en order som innebär att en brottslig gärning begås kan inte räkna med ansvarsfrihet i fall att brottet är folkmord eller andra brott enligt lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelse, eller enligt internationella överenskommelser på områdetHoppas du fick svar på din fråga, med vänlig hälsning