Avkriminalisering av brott

2021-11-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga som gäller straff. Exempelvis om man döms för ett brott till ett fängelsestraff om 10 år och efter 3 år så avkriminaliseras gärningen du sitter i fängelse för, blir du då frikänd? Får du något skadestånd eller sitter du tiden ut?/Rolfik
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att Du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar kring de juridiska aspekterna beträffande om ett brott blir avkriminaliserat under perioden som en dömd person sitter i fängelset för detta.En viktig beståndsdel av straffrätten utgörs av legalitetsprincipen. Starkt förenklat kan det förklaras så som att inget straff kan utdelas om det inte finns ett lagstöd för detta. Legalitetsprincipen framgår av 1 kap. 1 § Brottsbalk. Principen innebär även ett retroaktivitetsförbud, som betyder att det finns ett förbud att lagstifta i retroaktivt. Ett exempel, är att man inte kan införa en lag som säger att alla som gjorde på ett visst sätt år 2006 ska kunna straffas nu. Det skulle inte vara förutsägbart.Min bedömning i din frågaOm man blivit dömd för ett brott och fängelse utdömts som påföljd, så innebär detta att brottet var kriminaliserat vid tidpunkten för utförandet. Detta är, som ovan nämnt, ett krav enligt legalitetsprincipen. Min bedömning, utifrån din bakgrundsinformation, är att straffet kommer att avtjänas oavsett om en ev. avkriminalisering av brottet sker under perioden som personen avtjänar fängelsestraffet. Bakomliggande argument till min bedömning, är att gärningen var kriminaliserad vid tidpunkten för utförandet, vilket tyder på att det då fanns en klandervärd syn på det aktuella brottet. Detta torde gälla oavsett om en avkriminalisering kommer till.Avslutningsvis är förhoppningen att mitt besvarande av din frågeställning varit tillfredsställande. Du kommer att motta en möjlighet att skicka in ett omdöme på mitt svar, återkom gärna med ett sådant. Med vänliga hälsningar.

Kan en pensionär få fotboja i stället för fängelse?

2021-11-17 i Påföljder
FRÅGA |Kan man få fotboja istället för fängelse om man är pensionär?
Anna Manders |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar när en person kan få fotboja i stället för fängelse, och om det spelar någon roll om personen i fråga är pensionär.Din fråga regleras i lagen om intensivövervakning med elektronisk kontrollFotboja kan användas för att verkställa ett fängelsestraff utanför anstaltEn person som har dömts för brott och ådömts ett fängelsestraff får ansöka om att fängelsestraffet ska avtjänas utanför fängelseanstalt (2 § lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll). En förutsättning för att en sådan ansökning ska få göras är att det utdömda fängelsestraffet är högst sex månader långt (1 § lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll). Med en fotboja ska straffet verkställas i den dömdes bostad under tiden den dömde blir intensivövervakad. Fotbojan används för att utföra intensivövervakningen genom att kontrollera att den dömde inte vistas utanför bostaden om det inte har tillåtits (3 § lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll). Det är kriminalvården som tar emot ansökningar om fotboja. För att en ansökning om fotboja ska bifallas krävs att den dömde har någon slags sysselsättning, exempelvis anställning, studier eller annan sysselsättning förmedlad av frivården. Det krävs dessutom att den dömdes bostad är godkänd som lämplig att verkställa straffet i. Om det i bostaden bor fler myndiga personer måste de ge sitt samtycke. Vad innebär detta för digOm en person har dömts till ett fängelsestraff som är högst sex månader långt kan den dömde ansöka om att verkställa sitt straff med hjälp av fotboja. För att beviljas ansökan om att verkställa straff med fotboja krävs att den dömde har en sysselsättning, såsom arbete eller studier. Som pensionär uppfyller man inte automatiskt kravet på sysselsättning. Möjligheten att få fotboja är dock inte utesluten. Exempelvis kan en pensionär under tiden straffet avtjänas ges en sysselsättning förmedlad av frivården. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Olagligt att leta i annans sopor?

2021-11-16 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Är det olagligt för andra att leta i mina sopor?
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Av betydelse för bedömningen av om det är olagligt att rota igenom andras sopor är var soporna förvaras och om de förvaras tillsammans med andras sopor.Som utgångspunkt är det den som äger soptunnan som äger soporna i den. Exempelvis:- För ett hyreshus är det därför fastighetsägaren som äger soporna- För en bostadsrättsförening med ett gemensamt soprum ägs tunnorna av föreningen självOm soporna däremot står på mark/tomt som är ens egen och man äger soptunnan kan det vara fråga om stöld, eller ringa stöld, beroende av värdet. Men av din fråga förstår jag det som att det är själva letandet och inte tillgripandet som du undrar över. Det skulle då i stället kunna vara fråga om brottet egenmäktigt förfarande, 8 kap. 8 § brottsbalken, eftersom där inte ställs ett krav på att gärningsmannen ska tillgripa något utan det räcker med att man "olovligen rubbar annans besittning", men själva rotandet i sig behöver ju inte innebära att ägarens besittning rubbas.Jag har med bakgrund av ovan dock svårt att se att själva letandet i dina sopor skulle falla in under en brottsbestämmelse.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att dömas för brottet olaga hot?

2021-11-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är vänta bara ett hot kan jag bli dömd för olaga hot om jag säger det till någon ?
Ibrahim Halwachi |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!BrottsbalkenBrottet olaga hot finner vi reglerat i 4 kap. 5 § första stycket Brottsbalken. Paragrafen föreskriver att (1) den som hotar (2) någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla (3) för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid döms för olaga hot.För att du skall kunna dömas för olaga hot krävs att samtliga tre rekvisit uppfylls, nedan kommer jag förklara närmare vad punkterna innebär.Rekvisitens innebörd Till en början ska det vara frågan om ett hot. Detta hotet ska i sin tur vara riktat mot någon annan med brottslig gärning vilket innebär att hotet ska ha kommit till den hotades kännedom, antingen direkt av dig eller genom förmedling av någon annan. Detta hot som riktats skall därefter framkallat allvarlig rädsla. Bedömningen av om ett hot varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos den hotade utgår från de faktiska förhållandena och görs utifrån hur situationen framstått från den hotades synpunkt. Av betydelse är bland annat vilka åtgärder som avses med hotet, sättet på vilket hotet uttalas och parternas relation till varandra. Det bör normalt krävas att hotet avser ett brott som inte är helt lindrigt. Rädslan skall slutligen framkallats för egen eller annans säkerhet vilket föreligger om någon exempelvis utrycker ''jag kommer knivhugga dig eller någon du känner''.Bedömning i fråganDin fråga var huruvida du kan dömas för olaga hot genom att uttala ''vänta bara''. Det går inte att besvara frågan på rak arm, utan det finns som ovan anmärkt flera omständigheter att ta hänsyn till. Normalt krävs alltså att hotet avser ett brott som inte är helt lindrigt, det vill säga inte ringa. Bedömningar görs olika utifrån de omständigheter som föreligger i det enskilda fallet vilket gör en helhetsbedömning svår att göra utan fler omständigheter. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Är spice olagligt?

2021-11-17 i Narkotikabrott
FRÅGA |HejJag har bara en liten fundering angående Spice..Kan jag åka på narkotikabrott om jag röker spice i Sverige?
Fatma Nasser Ali |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är delvis reglerad i lag och delvis inte. En del av spicepreparaten är klassade som narkotika, och en del är inte är klassade som narkotika.Påföljden vid ringa narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen (NSL).Den som begår narkotikabrott av normalgraden döms till fängelse i högst tre år (1 § NSL). Om narkotikabrottet med hänsyn till narkotikans art, mängd och omständigheterna i övrigt bedöms som ringa döms man till ringa narkotikabrott (2 § NSL). Straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i upp till sex månader (2 § NSL).För ringa narkotikabrott är straffvärdet nästan uteslutande på bötesnivå. Är narkotikabrottet grovt är straffet lägst två och högst sju år (3 § NSL).I ditt fall kan det således antingen vara brottsligt eller lagligt, beroende på vilket sorts spicepreparat som förbrukas. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Påföljd vid langning av alkohol

2021-11-16 i Övriga brott
FRÅGA |Hej jag är 21 år och i augusti detta år så köpte jag ut 2 smirnoff ice och 2 vodka flaskor till 2 av mina kompisar som båda är 17 år. Har varit på polisförhör och hon på polisen sa att det inte va så alvarligt brott och skulle leda till böter. Men nu är jag kallad till huvudförhandling, va kan det bero på eller kan jag vänta mig ett högre straff?
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Varför blev du kallad till huvudförhandling?När en förundersökning avslutas ska det meddelas om åtal ska väckas eller inte (23 kap. 20 § rättegångsbalken (RB)). Om inget annat framgår av brottsbestämmelsen är det åklagaren som har rätt att åtala för det aktuella brottet (20 kap. 3 § första stycket RB). Åtal ska väckas om det föreligger tillräckliga skäl (23 kap. 2 § RB). Med tillräckliga skäl avses att åklagaren ska kunna förvänta sig en fällande dom utifrån bevisningen. Att du har blivit kallad till huvudförhandling beror med största sannolik på att åklagaren ansett att det funnits tillräckliga bevis som talar för att du begått brottet och att det därför skulle bli en fällande dom.Kan du vänta dig ett högre straff?Att polisen berättade för dig att brottet skulle leda till böter är ingen garanti för att du kommer att dömas till det. Varken polis eller åklagare kan styra över påföljden utan det är domstolen som bestämmer (30 kap. 3 § RB). "Langning" kan, beroende på omständigheterna, antingen utgöra olovligt anskaffande av alkohol (11 kap. 7 § alkohollagen) eller olovlig hantering av alkohol (11 kap. 9 § alkohollagen). Vad gäller olovligt anskaffande av alkohol är påföljden böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är grovt är påföljden fängelse i högst fyra år (11 kap. 7 § alkohollagen). För olovlig hantering av alkohol är påföljden böter eller fängelse i högst 6 månader (11 kap. 9 § första stycket alkohollagen). Om brottet är ringa ska inte dömas till ansvar (11 kap. 10 § alkohollagen). I och med att jag inte känner till alla omständigheter kan jag tyvärr inte göra en fullständig bedömning av vilken påföljd du kan tänkas få. Enligt min bedömning bör det dock åtminstone inte röra sig om grovt brott. Detta eftersom det bara skett till två personer och vid ett tillfälle. Då du kände till att du köpte ut till minderåriga är det svårt att se detta som ringa brott. Således bör domstolen troligtvis döma till böter eller fängelse i högst sex månader eller två år, beroende på vilket av brotten det rör sig om. Det är dock viktigt att påpeka att det finns en presumtion mot fängelse. I första hand ska en lindrigare påföljd som villkorlig dom och skyddstillsyn dömas ut istället (30 kap. 4 § brottsbalken).SammanfattningAtt du har kallats till huvudförhandling beror på att det funnits tillräckliga skäl för åtal. Om domstolen kommer fram till att du är skyldig kommer du troligtvis dömas till böter, villkorlig dom eller skyddstillsyn.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Lagligt att ha blåljus och sirener på privat fordon?

2021-11-16 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, jag undrar om man får ha en blåljus lampa som blinkar innanför vindrutan på sin egna bil? Ytterligare en fråga som är lite samma tema på är om man får installera en siren på bilen och använda den utan att hamna i trubbel, finns ju att köpa såna billigt från typ Ebay.
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Användningen av blåljus är endast för utryckningsfordon såsom exempelvis ambulans, polis och brandkår. Andra, som inte utgör ett utryckningsfordon, är därför obehöriga.För besvarande av din andra fråga finns det i 3 kap. 76 § trafikförordningen en uttömmande lista på vilka ljus man får använda på sin egen bil.Den som obehörigen använder sig av blåljus gör sig skyldig till föregivande av allmän ställning till böter eller fängelse i högst 6 månader, 17 kap. 15 § 1 stycket brottsbalken.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

​Får den ena vårdnadshavaren resa iväg med deras barn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

2021-11-15 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Mamma Emma och Pappa Rakel har sonen Melker tillsammans, han är två år gammal. Tingsrätten har efter deras separation och tvist om Melkers vårdnad, boende och umgänge beslutat att Melker ska ha gemensam vårdnad. Melker ska bo hos emma och har rätt till ett reglerat umgänge med Rakel. Pappan Rakel tar med Melker till en annan del av landet då han var rädd att Emma skulle misshandla honom. Rakels påstående om att Emma skulle misshandla Melker har prövats men det fanns inga bevis för att det ska ha skett. Jag ska göra ett straffrättslig bedömning av Rakels agerande. Vilket lagrum ska jag använda och kan jag koppla det här till ansvarsfrihetsgrunder på något sätt?
Hanna Haavisto |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Får den ena vårdnadshavaren resa iväg med deras barn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?Vid gemensam vårdnad är huvudregeln att föräldrarna gemensamt ska fatta beslut i frågor som rör barnet och om barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § första stycket FB). Detta innebär att en vårdnadshavare inte får åka iväg med barnet utan den andra vårdnadshavarens samtycke. Vilket lagrum gäller?Brottet som kan aktualiseras i denna situation är egenmäktighet med barn (7 kap. 4 § BrB). Enligt brottsbalken döms den som olovligen bortför ett av barn med gemensam vårdnad till böter eller fängelse i högst ett år, eller om det är grovt fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Enligt lagrummet stadgas dock att den vårdnadshavare som utan beaktansvärt skäl egenmäktigt bortför barnet döms till straff. Beaktansvärda skäl kan vara när barnet behöver skyddas mot den andra vårdnadshavaren. För att konstatera att det föreligger beaktansvärda skäl behöver det göras en bedömning i det enskilda fallet. Kan det finnas någon ansvarsfrihetsgrund?Ansvarsfrihetsgrunderna återfinns i brottsbalkens 24 kapitel. Den ansvarsfrihetsgrund som skulle kunna bli tillämplig i detta fall är nöd. Nöd gäller i en nödsituation då någon riskerar att dö, lida person- eller egendomsskada eller då något annat intresse föreligger som generellt sett anses vara skyddsvärt (24 kap. 4 §). En liknande situation prövades i NJA 1993 s. 128. I det fallet godkändes inte nöd som ansvarsfrihetsgrund men fallet ger ändå indikationer på att nöd kan godkännas som ansvarsfrihetsgrund vid egenmäktighet med barn.Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig på nytt.Vänligen,