Vilka brott aktualiseras när någon tvingas ge ifrån sig pengar, ingå avtal och låta person bo i ens hem

2019-12-14 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |En person i vår närhet har blivit utnyttjad av två personer som under hot om konsekvenser förmått honom att dels låta dem bo tillsammans med honom i hans lägenhet och dels fått honom att ta lån, köpa bil, köpa mobiltelefoner samt tvingat till sig hans bankkort och systematiskt tömt hans bankkonton ( ca 270 000:-). Båda personerna missbrukar heroin.Vad räknas detta som för typ av brott och vilka straffsatser är aktuella?Vilka möjligheter kan det finnas för vår son att slippa betala alla skulder?
Gustav Östlund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att veta säkert vilka brott som aktualiseras, skulle behöva tittas närmare på vad som har hänt. Jag kommer dock nämna några av de brott som verkar ha förelegat.BrottAtt personerna med hot om "konsekvenser" har tvingat din sån att ge dem pengar och egendom kan innebära att brottet rån föreligger. Enligt lagbestämmelsen gör sig den som stjäl något genom våld, eller hot mot någon som framstår som trängande fara, skyldig till rån (8 kap. 5 § brottsbalken). Är det så att personerna har hotat honom, så att det har framstått som direkt och trängande fara, har de gjort sig skyldiga till rån. Straffskalan för rån är lägst ett och högst sex år. För grovt rån ingår fängelse i lägst fem och högst tio år.Om en person genom hot tvingar någon att göra något, utan att det skulle röra sig om rån, kan brottet olaga tvång föreligga. Olaga tvång uppstår när någon med våld eller hot om brottslig gärning tvingar någon att göra eller inte göra något (4 kap. 4 § brottsbalken). Straffsatsen för olaga tvång är böter eller fängelse i högst två år. Om hoten har varit särskilt allvarliga, kan grovt olaga tvång föreligga, där straffskalan går från lägst nio månader och högst sex år.Om det olaga tvånget innebär skada för brottsoffret och vinning för gärningsmännen, kan brottet utpressning föreligga (9 kap. 4 § brottsbalken). I straffskalan för fängelse ingår fängelse i högst två år. Är brottet ringa, ingår böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt, ingår fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år.Brottsoffer kan få ekonomisk ersättningDen som har blivit utsatt för ett brott kan få ekonomisk ersättning för sina skador. I första hand ska gärningspersonen betala skadestånd, vilket är något en åklagare kan föra talan om i samband med rättegången för brottet. I annat fall kan det finnas möjlighet att få ersättning från sitt försäkringsbolag och i vissa fall brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten.Avtal som ingåtts under tvång kan vara ogiltigaOm en person har ingått avtal under tvång, kan det innebära att avtalen är ogiltiga (28 § avtalslagen och 29 § avtalslagen). Har personen därför tvingats köpa saker eller ta lån, kan det finnas möjligheter att avtalen förklaras ogiltiga och att din son därmed inte behöver betala skulderna. Det krävs dock i sådant fall att din son snarast berättar det för motparten i avtalet, eller att motparten känt till att han var tvingad.SammanfattningAtt personerna har tvingat din son att han skulle låta dem bo hos honom, köpa saker samt tömma hans bankkonton, aktualiserar främst brotten rån, olaga tvång och utpressning. Om personerna innehar heroin gör de sig skyldiga till narkotikabrott.Det är möjligt att även andra brott föreligger och för att kunna avgöra säkert måste någon närmare utreda vad som har hänt. Detta är naturligtvis något som måste polisanmälas och då kan polis, åklagare och eventuellt målsägandebiträde ge den hjälp din son behöver. Jag hoppas dock att detta var lite inledande information för vad som gäller och jag beklagar det inträffade. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Är de tillåtet att köra bil efter att polisen har omhändertagit körkortet?

2019-11-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Är de tillåtet att köra bil efter att polisen har beslagtagit ens körkort
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att köra med omhändertaget eller återkallat körkort är olagligtOm polisen omhändertar ditt körkort skickar de ett beslut om omhändertagande till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen utreder då om ditt körkort ska återkallas och beslutar i sådant fall om en spärrtid, alltså hur länge ditt kort ska vara återkallat. Om du kör bil när ditt körkort är återkallat gör du dig skyldig till olovlig körning eller grov olovlig körning (3 § trafikbrottslagen).I vissa fall kan polisen ge medgivande att köra i 48 timmarI vissa fall kan det vara tillåtet att köra bil en kort tid efter att körkortet har omhändertagits av polisen. Polisen kan ge dig ett medgivande att köra under som högst 48 timmar och då är det tillåtet att köra bilen under den tiden, trots att körkortet är omhändertaget. Har du inte fått ett sådant medgivande är det inte tillåtet att köra.SammanfattningDet är inte tillåtet att köra bil efter att polisen har omhändertagit ditt körkort, såvida du inte har fått ett medgivande av polisen att köra under som högst 48 timmar.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Faktorer som påverkar dagsbötesbelopps storlek

2019-10-27 i Påföljder
FRÅGA |Hej När det gäller dagsböter för den dömde så har jag två frågor. Kan partner eller makens inkomst också avgöra böterna? Kollar domstolen på hur mycket den dömdes make/ maka har för inkomst? 2- Om et par är gifta men inte bor på samma ställe utan har varsitt boende men att det finns barn i hushållet räknas barnet med i beräkningen även om barnet inte bor med den dömde ?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ett dagsbötesbelopp döms ut efter vad som bedöms skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt (25 kap. 2 § brottsbalken).Närmare föreskrifter finns i Riksåklagarens riktlinjer för beräkningen av dagsbotsbeloppet vid strafföreläggande (RåR 2007:2).Till vilket belopp dagsboten bestäms är ingen exakt vetenskap, utan det ankommer i viss utsträckning på domstolarna bedöma hur systemet ska tillämpas. Utgångspunkten är dock att dagsboten bestäms utifrån den misstänktes egen årsinkomst, vilket är det som har enskilt störst betydelse för bestämmandet av dagsbotens belopp. Dock innebär skrivningarna "förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt" att i princip allt som rör den misstänktes ekonomi beaktas. Högsta domstolen har uttalat att inte enbart den misstänktes inkomster ska beaktas, utan att hänsyn ska tas även till andra personer i hushållet, så att ett skäligt resultat uppnås så att den misstänkte inte drabbas hårdare än en ensamstående person med samma inkomst (NJA 1991 s. 692).I undantagsfall kan jämkning ske om den misstänkte har en särskilt omfattande försörjningsbörda som inte kan beaktas på annat sätt, t.ex. om den misstänktes make helt saknar, eller har en väldigt låg, inkomst.Särskild betydelse får det om den misstänkte har barn som för sitt uppehälle är väsentligen beroende av den misstänkte, varpå ett avdrag görs med ett halvt prisbasbelopp (RåR 2007:2 p. 1.3) Om barnets försörjning inte, eller till mycket liten grad, är beroende av den misstänkte, får det knappast stor betydelse för bestämmandet av dagsbotens storlek.Det är svårt att ge ett närmare svar på hur dagsböters belopp bestäms eftersom det finns få bestämmelser för hur det ska gå till, och att mycket utgår från riktlinjer, vilka domstolarna inte till punkt och pricka behöver följa.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Är ett utländskt körkort giltigt i Sverige?

2019-10-10 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej jag är susanne Fredriksson min man är från serbien han visste inte att han kan inte köra med serbisk körkort efter 1 år.Polisen stopa honom Igår och fick böter får bälte och olåvlig körning.
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Körkort utanför EU/EES är giltiga i Sverige i ett årEtt körkort som är giltigt i ett annat EU/EES-land är även giltigt i Sverige, så länge det inte har bytts ut mot ett svenskt.Om man däremot har ett körkort från ett land utanför EU/EES-området, till exempel Serbien, är det bara giltigt i ett år från det att man har blivit folkbokförd i Sverige, eller tills det bytts ut mot ett svenskt.Det innebär att körkortet blir ogiltigt i Sverige efter att personen har varit folkbokförd här i ett år.Den som kör utan giltigt körkort gör sig skyldig till olovlig körningI trafikbrottslagen går att läsa att den som kör bil utan ett giltigt tillstånd, gör sig skyldig till olovlig körning och kan dömas till böter (3 § trafikbrottslagen).Det saknar betydelse om personen kände till att det är så eller inte. Reglerna gäller lika för alla.Är det något mer du undrar om det här rekommenderar jag att du kontaktar Transportstyrelsen.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Kan universitetslärare som kritiserat students arbete och varnat för disciplinära åtgärder göra sig skyldig till förtal?

2019-11-24 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Min fru studerar på avancerad nivå i ett universitet här i Sverige. Hon fick underkänt på en uppgift inom en kurs. Läraren som gav bedömningen undvek att varken gå med om att tala om ärendet i person eller att ge någon förklaring till varför en sådan bedömning gjorts.Då min fru var väldigt säker på att hon hade gjort bra av sig valde hon att följa upp ärendet och kontaktade avdelningschefen som försäkrade att hon kommer kontakta läraren.En dag senare får min fru ett mejl där läraren har CC:at avdelningschefen och skrivit ett tämligen intressant mejl.I en av paragraferna av mejlet skriver läraren följande; "Moreover, it was unclear how your work differs from your bachelor thesis. If you do nearly the same again without arguing in a very good and precise way (what is new and what you already did), it is self-plagiarism"Läraren påstår alltså att det är otydligt om hur min fru's arbete har varit annorlunda än hennes tidigare C-uppsats. Hen påpekar alltså att de har båda varit lika och att om det är att hända igen ska det klassas som själv-plagiarism, vilket har disciplinära åtgärder.Påståendet stämmer dock inte. Min fru har aldrig skrivit någon C-uppsats i något liknande ämne eller ens på något språk som läraren kan förstå sig på.Läraren har uppenbarligen ingen grund för sin bedömning och väljer att försöka smutskasta min fru i sitt mejl som då har skickats till min fru samt avdelningschefen på universitetet.Är detta ett fall av Ärekränkning?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Till de brott som hör under kategorin ärekränkning räknas förtal och förolämpning.FörtalDen som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar en uppgift som är ägnat att utsätta någon för andra missaktning gör sig skyldig till förtal. Så blir dock inte fallet om personen är skyldig att uttala sig i saken eller om personen annars har skälig grund att meddela uppgiften (5 kap. 1 § brottsbalken).Att en universitetslärare kontaktar avdelningschefen angående hur universitetsläraren har bedömt en students arbete, kan i princip inte utgöra förtal. Inte ens om lärarens bedömning är felaktig utgör det förtal, eftersom det krävs att uttalandet är ägnat att väcka en viss grad av missaktning. En del talar också för att läraren kan anses ha skälig anledning att meddela uppgiften, eftersom det görs inom ramen för lärarens yrkesutövning och inte på något annat sätt innebär ett utpekande av din fru som klandervärd i sitt levnadssätt.FörolämpningDen som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan kan göra sig skyldig till brottet förolämpning, om brottet är ägnat att kränka den andres självkänsla eller värdighet (5 kap. 3 § brottsbalken).Det brottsliga är beteenden som syftar till att såra den utsattes känslor eller annars vara angrepp på någon annans självkänsla. För att det ska röra sig om brott har ansetts att det ska röra sig om sådant som exempelvis skällsord, öknamn, föraktfulla tecken, gester eller imitationer. Jag har svårt att se att det läraren har skrivit skulle vara så allvarligt att det kan utgöra brottet förolämpning. Det utgör snarare en, om än möjligen felaktig och klandervärd, bedömning av en students arbete. Att något upplevs som jobbigt eller orättvist är beklagligt men det innebär inte att det behöver vara brottsligt.SammanfattningDet läraren har skrivit är sannolikt inte så pass allvarligt eller annars osakligt att det skulle kunna utgöra något brott. Däremot kan det vara så att läraren inte har iakttagit de krav på saklighet, objektivitet och andra krav som kan ställas på en universitetslärare. Det kan då bli aktuellt med andra disciplinära åtgärder. Mitt råd är att din fru kontaktar universitetsledningen för att komma fram till om något behöver göras.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Är det tillåtet att bära armeringsjärn på allmän plats?

2019-10-30 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Är det lagligt att ha armeringsjärn på allmän plats?Eller faller det under knivlagen? som te x fällkniv, teleskopbatong osv ?Mvh G
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Armeringsjärn kan vara att se som gatustridsvapenDet är förbjudet inneha knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen på allmän plats (1 § första stycket knivlagen). Med "andra föremål" avses även annat än stick- och skärvapen, såsom batonger och liknande.Exakt vad som omfattas av förbudet är inte alltid helt klart och det måste i alla lägen göras en helhetsbedömning för att avgöra om innehavet är tillåtet. Armeringsjärn räknas inte uttryckligen upp i lagtext, förarbeten eller i HD:s praxis. Däremot ses "gatustridsvapen" som sådant som är förbjudet enligt knivlagen. HD har bedömt att bollträn kan vara sådana föremål som omfattas av förbudet i knivlagen (NJA 2011 s. 556). Det motiverades bland annat med att basebollträn inte sällan används vid hot och misshandel och ganska ofta skaffas för helt andra ändamål än det de egentligen ska användas till samt att förbudet inte bör avgränsas strikt till endast sådant som alltid är ägnat att utgöra vapen.Eftersom armeringsjärn, lite beroende på hur de ser ut, kan vara utformade för att användas som vapen, och det förmodligen inte är helt ovanligt att de också används till det, bör de betraktas som något som i sig kan omfattas av förbudet i knivlagen, i vart fall om de har en sådan storlek och form att de kan användas som vapen.Det är inte brottsligt om innehavet är befogatJag vill tillägga att även om armeringsjärn är något som skulle kunna falla under förbudet i knivlagen, innebär det inte att det alltid är otillåtet att ha ett sådant på sig på allmän plats. Det är tillåtet att inneha sådana föremål om de ingår i utrustning för en viss tjänst eller ett visst uppdrag, eller om innehavet annars är att se som befogat (1 § andra stycket knivlagen).Det innebär att även om det skulle kunna vara olagligt att ha armeringsjärn på allmän plats, kan det vara tillåtet, om det ska användas till något godtagbart ändamål eller om det nyss har inhandlats etc.SammanfattningOm armeringsjärnet är utformat så att det rimligtvis går att använda som ett vapen, är det knappast tillåtet att ha det på allmän plats, om man inte har en godtagbar anledning till att ha med sig det.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Utgör det förtal att informera andra hyresgäster om att hyresvärden tar ut för hög hyra?

2019-10-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min hyresvärd (privat fastighetsägare) har under några år tagit ut en oskälig hyra för min bostad. Detta bedömdes i Hyresnämnden nyligen. Nu undrar jag om jag har rätt att informera övriga hyresgäster i huset om att värden tagit för mkt i hyra (och implicera att det kanske även gäller deras lägenheter), eller om det skulle kunna bedömas som ärekränkning eller förtal? Domar är väl offentliga handlingar?Mötet med hyresnämnden var öppet för eventuella åhörare. Hjälp mig gärna! Jag måste flytta nu pga att värden är kränkt av beslutet och behandlar mig dåligt, och jag vill inte att min strid ska ha varit förgäves.Mvh Anna
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.FörtalsbrottetBrottet förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken. För att förtal ska föreligga krävs att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller att man på annat sätt lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Det räknas däremot inte som förtal om det är försvarligt att lämna uppgiften och uppgiften är sann eller man har skälig grund för att lämna uppgiften.Uppgiftslämnandet är knappast ägnat att väcka andras missaktning mot hyresvärdenEtt viktigt rekvisit för att förtalsbrottet ska kunna komma på fråga, är att uppgiftslämnandet utpekar personen som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars är ägnat att väcka andras missaktning mot personen. Att lämna uppgifter om att hyran har varit för hög, behöver inte vara ägnat att väcka andras missaktning mot hyresvärden, utan kan göras för att informera andra hyresgäster om vad som är rimlig hyra för deras bostad. Det är försvarligt att lämna uppgifter om beslut om hyranDet är i vart fall försvarligt att lämna en sådan uppgift till andra hyresgäster i huset. I bedömningen av uppgiftslämnandets försvarlighet beaktas bland annat hur allvarligt påsteåendet är, till vem och i vilken situation uppgiften lämnas och med vilket syfte uppgiften lämnas. Här måste beaktas sådant som den vidsträckta yttrandefriheten och det allmänna intresset av att den här typen av information måste få passera mellan hyresgäster. Det finns alltså ett sakligt motiverat intresse av att sprida uppgiften, vilket gör att ses som försvarligt.SammanfattningAtt sprida uppgifter om att hyresnämnden har fattat beslut om att hyresvärden tar ut för hög hyra, kan göras av andra skäl än för att väcka missaktning mot hyresvärden. Det är också försvarligt att lämna sådana uppgifter, eftersom det finns ett allmänt intresse av att hyresgäster ska få sprida information till varandra om beslut som har fattats som kan vara av betydelse för vilken hyra de betalar. Det utgör därför inte förtal att informera andra hyresgäster angående beslutet.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Påföljd för innehav av 17 gram cannabis

2019-09-08 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hejsan, jag åkte fast med 17g cannabis, jag erkände, och fick höga böter. Jag meddelade om att jag var student, och nu blev det istället ett åtal som väcks. Min fråga är vad kan man få för straff för 17g weed för någon som är tidigare ostraffad? Vore väldigt snällt med svar
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har gjort dig skyldig till narkotikabrottEnligt 1 § sjätte punkten narkotikastrafflagen gör sig den som uppsåtligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika skyldig till narkotikabrott. Är brottet att se som ringa, döms istället till ringa narkotikabrott (2 § narkotikastrafflagen).Brottet är troligtvis att se som ringaVid bedömningen av om brottet ska vara att se som ringa, ska hänsyn tas till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter, såsom varför du hade narkotikan. Ett innehav av 17 gram cannabis ligger ganska klart inom gränsen för vad som är att betrakta som ringa och det är därför mest troligt att du kommer att dömas för ringa narkotikabrott. Straffskalan för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst sex månader.Det ska dock tilläggas att om du har haft narkotikan i överlåtelsesyfte, t.ex. för att sälja det, är risken större för att brottet ska betraktas som narkotikabrott av normalgraden. Då ingår i straffskalan fängelse i högst tre år.Var innehavet dock för eget bruk, eller i stort sett bara för eget bruk, är brottet att betrakta som ringa. Att du är tidigare ostraffad talar till din fördel vid bestämmandet av straffet och troligtvis stannar påföljden vid böter, eventuellt förenat med en annan påföljd.SammanfattningEtt innehav av 17 gram cannabis ligger, om innehavet var för eget bruk, inom ramen för vad som är att se som ringa narkotikabrott. I straffskalan ingår böter eller fängelse i högst sex månader. Det är svårt att svara på exakt vilken påföljd du riskerar att få. Det vanligaste straffet för ringa narkotikabrott är dagsböter och det är mest troligt att du får dagsböter, eventuellt i kombination med en annan påföljd, såsom skyddstillsyn.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,