När kan man få möjlighet att avtjäna straff med fotboja?

2021-12-13 i Påföljder
FRÅGA |Hej, jag har fått ett straff på 1år och 6månader, varav jag har suttit häktad 2,5månader. Jag ska sitta på en klass 3 anstalt. Jag är ostraffad sen innan och har fast jobb, egen fast bostad och låg återfallsrisk.Hur tidigt kan jag komma ut med fotboja? Jag har hört att jag kan sitta 6månader sen få fotboja men jag undrar om det kan bli tidigare ändå eftersom jag har låg återfallsrisk, jobb, bostad och blir placerad på en klass 3.
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fotboja kallas enligt lag för intensivövervakning med elektronisk kontroll. Reglerna om fotboja hittar du i lagen om intensiv övervakning med elektronisk kontroll. Se det korta svaret på din fråga längst ner.Innebörden av fotbojaAtt få ha fotboja istället för att avtjäna sitt straff i fängelse är en möjlighet en person som är dömd till fängelsestraff kan få. Detta måste den dömde ansöka om hos Kriminalvården. När man har fotboja avtjänar man straffet i sin bostad. Att ha fotboja innebär i princip att man har utegångsförbud med vissa få bestämda tider då man har tillåtelse att lämna bostaden, (3 § lagen om intensiv övervakning med elektronisk kontroll).Vem har möjlighet att få fotboja?Det är endast om man har blivit dömd till högst sex månaders fängelse som man kan ansöka om fotboja, (1 § lagen om intensiv övervakning med elektronisk kontroll). I och med att du har blivit dömd till ett längre straff än sex månaders fängelse så kan inte fotboja bli relevant för dig gällande detta straffet.Kriminalvården fattar beslutOm man har blivit dömd till högst sex månaders fängelse och väljer att ansöka om fotboja så inleder Kriminalvården en lämplighetsbedömning vid prövningen av beslutet, (9 § lagen om intensiv övervakning med elektronisk kontroll). Man tar hänsyn till om det med tanke på brottet och dess allvar är lämpligt och rimligt att brottet ska avtjänas med fotboja. Det är exempelvis vanligt med fotboja vid mindre allvarliga trafikbrott.Kriminalvården ställer även vissa krav för att man ska få ha fotboja, exempelvis om den dömde har en lämplig sysselsättning, så som arbete eller studier. Dessutom krävs det att den dömde har en bra och godkänd bostad. Om den dömde bor med andra personer, så krävs deras godkännande för att man ska få ha fotboja. Fotboja beviljas dock inte om brottet gäller mot en familjemedlem, eftersom det anses olämpligt.När man har fotboja är det viktigt att följa de regler som Kriminalvården ställer upp. Man får till exempel inte dricka alkohol eller ta droger, (4 § lagen om intensiv övervakning med elektronisk kontroll). Oftast brukar man även behöva medverka i ett behandlingsprogram. Bryter man mot Kriminalvårdens regler får man avtjäna straffet i fängelse istället.Sammanfattningsvis har du dock blivit dömd till ett för långt fängelsestraff för att kunna ansöka om att avtjäna straffet med fotboja.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Straffpåföljd för bedrägeri?

2021-10-31 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Om man tidigare blivit dömd för bedrägeri på under 3000 kr med böter och villkorlig dom och nu är misstänkt för samma typ av brott igen 7 år senare, på 15000kr, vad är en trolig straffpåföljd om man skulle bli dömd?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Straff för bedrägeriBedrägeri innebär att en gärningsperson lurar någon att göra något, eller att inte göra något som denne annars skulle ha gjort. Det medför att gärningspersonen tjänar ekonomiskt på det och att det leder till ekonomisk skada för den som blir lurad. Straffskalan för bedrägeri är fängelse i högst två år, (9 kap. 1 § brottsbalken). Detta utgör ett så kallat straffmaximum. Påföljden för brottet bedrägeri kan aldrig bli längre än två års fängelse. Däremot finns det även brotten ringa och grovt bedrägeri, som gärningspersonen kan dömas för beroende på skadans omfattning, (9 kap. 2-3 §§ brottsbalken). Jag utgår dock ifrån att brottet du frågar om gäller bedrägeri enligt 1 §. För det är lägsta fängelsestraffet 14 dagar, (26 kap. 1 § brottsbalken).Den vanligaste påföljden för bedrägeri är villkorlig dom. Fängelse är den näst vanligaste påföljden och vid brott av normalgraden är det genomsnittliga fängelsestraffet 4 månader, enligt en rapport från Brottsförebyggande Rådet år 2011).Bedömning av straffDet är omöjligt för mig att säga vilket straff domstolen skulle döma ut, med anledning av att det är många omständigheter som beaktas vid påföljdsbedömningen. Det saknas för mycket information om exempelvis försvårande och förmildrande omständigheter eller vad det rör sig om för ålder på gärningspersonen för att jag ska kunna göra en riktig bedömning av vilket straff som troligen skulle dömas ut för det upprepade brottet. Jag kan dock översiktligt förklara och hänvisa till bestämmelser som domstolen tillämpar vid straffmätningen. Dessa bestämmelser finner du i brottsbalken (BrB).Straff ska bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets straffvärde, (29 kap. 1-3 §§ BrB). Straffvärdet är ett slags mått på hur allvarligt brottet är i jämförelse med andra brott. Vid bedömandet av brottets straffvärde kan skadans omfattning, det vill säga 15 000 kronor, särskilt beaktas. Vid val av påföljd fäster rätten särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse.Som skäl för fängelse får rätten dock beakta vissa omständigheter. Utöver brottslighetens straffvärde och art får domstolen även beakta om gärningspersonen haft återfall. Detta innebär att domstolen får beakta att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott, (30 kap. 4 § BrB). Vid denna bedömning ska särskilt beaktas vilken omfattning den tidigare brottsligheten haft, vilken tid som förflutit mellan brotten samt om den tidigare och den nya brottsligheten är likartade eller brottsligheten i båda fallen är särskilt allvarlig, (29 kap. 4 § BrB).Slutligen görs en så kallad straffmätning. Domstolen utgår då från det konkreta straffvärdet och då kan till exempel återfall ge längre straff, om man inte redan beräknat det tidigare i bedömningen. Slutsats Har gärningspersonen tidigare gjort sig skyldig till samma typ av brott är det inte omöjligt att fängelse skulle kunna dömas ut för brottet till skillnad från den mildare påföljden som dömdes ut tidigare, särskilt med anledning av att straffskalan för brottet föreskriver fängelse i högst två år. Fängelsetiden skulle då troligtvis kunna sättas mellan 14 dagar - några månader. Däremot har det gått sju år sedan det tidigare brottet och det tidigare brottet verkar inte ha varit alltför omfattande. Detta skulle kunna indikera på att påföljden åter igen skulle kunna landa i villkorlig dom tillsammans med dagsböter, (27 kap. 2 § BrB). Detta verkar också vara den vanligaste påföljden som döms ut vid bedrägerier. Som tidigare sagts är detta dock endast spekulationer som inte utgör en bedömning för det enskilda fallet.Inverkan på belastningsregistretJag vill kort även nämna inverkningarna på belastningsregistret vid upprepad brottslighet. Belastningsregister innehåller uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom som vunnit laga kraft, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot, (3 § 1 punkten lagen om belastningsregister). Hur länge ett brott står kvar i registret är beroende på vilket straff personen i fråga har dömts till.Är påföljden villkorlig dom står det kvar i 10 år efter domen, eller i 5 år om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet, (17 § 4 punkten lagen om belastningsregister). Böter finns det kvar i belastningsregistret i fem år efter domen vunnit laga kraft, (17 § 9 punkten lagen om belastningsregister).Efter att tiden har gått ut finns straffet alltså inte kvar i belastningsregistret. Om man döms till en ny påföljd medan man fortfarande har en påföljd i registret kommer de gamla påföljderna dock stå kvar fram tills dess att den nyaste domen preskriberas och går ut. Detta gäller dock inte om den nya anteckningen endast avser penningböter, (18 § 1 st lagen om belastningsregister).Hoppas att du fick svar på din fråga och lite hjälp på vägen!Med vänliga hälsningar,

Vad kan man göra åt att man betalat en privatperson för en vara över nätet utan att få varan?

2021-09-29 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej. Jag skulle köpa ett playsation 5 på blocket. Först ville han ha en handpenning på 500 så jag swishade det. Sen ville han ha 1/3 utav priset så jag swishade han det så är nu uppe i 2200. Han har även sagt när jag swishade att han skulle posta paketet vilket han inte gjort. Nu står jag här 2200 kroner minus utan att han svarar på sms eller telefon. Finns det något man kan göra åt detta?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med beklagar jag din situation. Vad jag förstår utifrån vad som framgår i din fråga har du blivit utsatt för bedrägeri när du som privatperson har försökt köpa en vara från en annan privatperson över Blocket.Civilrättsligt ansvar genom köplagenOm en vara inte avlämnas till köparen har du som köpare rätt att kräva fullgörelse eller häva köpet,(22 § köplagen). Enligt 25 § köplagen får köparen häva köpet på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Det är uppenbart att säljaren inser att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig då du inte har fått platstationet. Du har alltså rätt att häva köpet, men även begära skadestånd för den eventuella skada du har lidit, (27 § köplagen).Straffrättsligt ansvar genom brottsbalkenOm säljaren har lurat dig och inte skickat varan alls kan han gjort sig skyldig till brottet bedrägeri. Den som vilseleder annan till handling, alltså lura dig till att betala för en vara han inte tänker skicka, som innebär vinning för gärningspersonen och skada för den vilseledde, kan dömas för bedrägeri till fängelse högst två år, (9 kap. 1§ brottsbalken). Om gärningen utifrån skadan omfattning och liknande anses som ringa, döms man istället till böter eller fängelse högst sex månader (9 kap. 2§ brottsbalken). Om han skulle bli dömd för ovan brott, kan du även begära skadestånd av honom för de pengar du betalat.Råd i ditt fallFortsätt kontakta säljaren för att försöka få svar. Kontakta även Blockets kundsäkerhetscenter och gör en anmälan.Gör även en polisanmälan om bedrägeri här. Visar det sig att det är möjligt för polisen att identifiera säljaren och ta ärendet vidare, kommer åklagare kontaktas för att fatta beslut om åtal ska väckas. Du kommer då underrättas och eventuellt kallas till tingsrätt som målsägande där du kan kräva ersättning för skadan du lidit. Ofta nedprioriteras dock mindre bedrägeriärenden och risken är därför att utredningen kommer att läggas ned. Alternativet är att du själv genomför en privat civilrättslig rättsprocess där du kräver bedragararen på skadestånd bestående av den summan du själv betalat utifrån köplagen. Detta kan dock både vara kostsamt och tidskrävande för dig och är därför kanske inget som rekommenderas för små summor pengar. Vid bedrägerier är det tyvärr så att det inte finns så många andra tillvägagångssätt för dig att få tillbaka pengarna, speciellt inte om du inte har några riktiga uppgifter om säljaren. Inför framtidenJag förstår att du kommer ta lärdom av situationen du nu varit med om. Jag vill dock gärna även ge lite tips inför framtiden. Försök att undvika köpa varor över nätet när du inte kan möta upp säljaren och direkt på plats få varan i handen mot utbyte för din Swish, eller om du känner dig osäker på vem säljaren faktiskt är. Försök kolla upp uppgifter om säljaren för att försäkra dig om att säljaren bor där denne utger sig för att bo osv. Förskottsbetalning är ofta en varningssignal, de vanligaste bedrägerierna sker just genom förskottsbetalning. Var även vaksam när det kommer till om säljaren skulle skicka dig en länk till sin Paypal-sida, eftersom länken kan vara falsk och istället lurar dig på dina uppgifter.Hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig för dig!Med vänliga hälsningar,

Kan man få hjälp med att få tillbaka pengarna efter ett bedrägeri?

2021-07-29 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej Lawline.se, Om man har blivit utsatt för romans bedrägeri från utlandet och har kvar transaktionerna, kan man få hjälp med att få tillbaka pengarna?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan handlar om hur man kan få hjälp med att få tillbaka pengar efter ett bedrägeri. Bedrägeri förutsätter att någon uppsåtligen (med vilja och vetskap) vilseleder dig till att handla eller underlåta att göra något för bedragarens vinning och till skada för dig som blir vilseledd. Även lämnande av oriktiga uppgifter kan bedömas som bedrägeri om din handling berodde på bedragarens felaktiga information (9 kap. 1 § brottsbalken).Romansbedrägeri är en form av bedrägeri där brottsförövaren inleder en kärleksrelation med någon i syfte att lura denne på pengar är givetvis en brottslig handling. Läs mer om hur du skyddar dig från romansbedrägeri här. Vad du bör göra för möjligheten till att få pengarna tillbakaHar du blivit utsatt för ett bedrägeri, eller lidit ekonomisk skada genom att du blivit lurad, bör du alltid göra en polisanmälan så snart som möjligt. Du kan även kontakta banken för att göra en reklamation. Banken har möjlighet att i vissa fall stoppa betalningar eller få tillbaka pengarna via chargeback. Tyvärr är dock sannolikheten att du får tillbaka pengar den vägen låg, men det skadar aldrig att vända sig till sin bank.Generellt sett är det svårt att få tillbaka de pengar man har blivit bedragen på. Förhoppningsvis kan polisen hitta gärningspersonen och ställa personen inför rätta. I annat fall är det dock ofta så att andra möjligheter att få tillbaka sina pengar tyvärr inte finns i dagsläget. Vänd dig till din bank för att höra om de kan göra en chargebackHoppas att du fick svar på din fråga och att det löser dig för dig!Med vänliga hälsningar,

Vilket straff får man för smuggling?

2021-12-13 i Påföljder
FRÅGA |Hej. jag har frågor angående ett brott som inträffat om smuggling det är så att min pappa har blivit dömd för det men vill veta hur många år en person kan få om man smugglat
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Smugglingsbrott döms man för enligt lagen om straff för smuggling (smugglingslagen). Svaret på din fråga beror på vad det är för vara som har smugglats. Det finns nämligen specifik reglering för just smuggling av narkotika, vapen och explosiva varor som du kan se nedan. SmugglingDär framgår det att den som i samband med införsel till landet av en vara som omfattas av ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel, uppsåtligen bryter mot förbudet eller villkoret genom att underlåta att anmäla varan till tullbehandling, döms för smuggling till böter eller fängelse i högst 2 år, (3 § smugglingslagen).Detsamma gäller om man i tullen uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter om varan eller underlåter att lämna föreskrivna uppgifter om varan och därigenom ger upphov till fara för att införseln fullföljs i strid med förbudet eller villkoret, (3 § andra stycket smugglingslagen). Ringa smugglingsbrottOm brottet dock är att anse som ringa, döms man endast till penningböter, (4 § smugglingslagen). Penningböter är böter med ett fastställt engångsbelopp som är lika för alla. Beloppet är lägst 200 och högst 4 000 kronor, eller som gemensam påföljd för flera brott högst 10 000 kronor, (25 kap. 3 § samt 6 § andra stycket brottsbalken).Grovt smugglingsbrottOm brottet dock är att anse som grovt döms man för grov smuggling till fängelse, lägst månader och högst 6 år. Omständigheter som särskilt beaktas gällande om brottet ska betraktas som grovt är exempelvis om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning, om gärningen varit av särskilt farlig art eller annars inneburit en allvarlig kränkning av ett betydande samhällsintresse, (5 § smugglingslagen).NarkotikasmugglingDärtill finns det ett brott som benämns narkotikasmuggling, som man kan dömas till fängelse för i högst 3 år. Om brottet är ringa, döms man för ringa narkotikasmuggling till böter eller fängelse i högst 6 månader. Om brottet är att anse som grovt, döms man för grov narkotikasmuggling till fängelse i lägst 2 och högst 7 år, (6 § smugglingslagen).För narkotikasmuggling finns det även synnerligen grov narkotikasmuggling vilket man kan dömas till fängelse i lägst 6 och högst 10 år, (6 § fjärde stycket smugglingslagen). VapensmugglingFör vapensmuggling döms man till fängelse i högst 3 år, (6 a § smugglingslagen). Är brottet ringa döms man till böter eller fängelse i högst 6 månader. Är brottet grovt döms man till fängelse i lägst 2 år och högst 5 år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om exempelvis gärningen avsett ett vapen av särskilt farlig beskaffenhet, avsett flera vapen eller ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt.Om brottet är att anse som synnerligen grovt, döms för synnerligen grov vapensmuggling till fängelse i lägst 4 och högst 7 år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om gärningen avsett ett stort antal vapen eller flera vapen av särskilt farlig beskaffenhet, (6 a § smugglingslagen). Smuggling av explosiva varorOm gärningen avser explosiva varor, döms man för smuggling av explosiv vara till böter eller fängelse i högst 3 år. Om brottet är ringa, döms för ringa smuggling av explosiv vara till penningböter. Om brottet är att anse som grovt, döms för grov smuggling av explosiv vara till fängelse i lägst 2 och högst 5 år, (6 b § smugglingslagen).Om brottet är att anse som synnerligen grovt, döms man för synnerligen grov smuggling av explosiv vara till fängelse i lägst 4 och högst 7 år, (6 b § fjärde stycket smugglingslagen). Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid fortkörning utomlands?

2021-10-31 i Trafikbrott
FRÅGA |En vän körde 111 km/h på 80 km väg i spanien. Det blir ju böter 140 euro om jag förstår det rätt. Men om man betalar den inom utsatt tid så behöver man bara betalar 50% om jag förstått det rätt. --Inom utsatt tid står det vad menas med det? -- förutom böter blir det någon annan påföljd?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om trafikbrott utomlands. Enligt spansk lagVilka påföljder som gäller i Spanien följer av spansk lag. Vad som gäller enligt lagar utomlands har vi tyvärr inte möjlighet att svara på. Jag kan dock säga som så att rabatt på böter i Spanien är något jag hört talas om tidigare, vilket medför att det du skriver säkerligen stämmer. Inom viss tid skulle jag anta innebär inom viss föreskriven tid. Antingen framgår det hur lång tidsfristen är i trafikboten du fått eller kan du säkerligen hitta information om det på spanska Trafikverkets hemsida. Jag skulle tro att tidsfristen beror på vilket brott det är som begåtts.Enligt svensk lagKörkortslagen (KkL) reglerar möjligheterna till körkortsingripande och trafikförordningen reglerar påföljder för trafikbrott.För att man ska anses lämplig att inneha ett körkort krävs att man inte är opålitlig i nykterhetshänseende och att man i övrigt kan antas respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken, (3 kap. 2 § 2 stycket KkL).Straffet för brott mot trafikförordningen i form av hastighetsöverträdelse är penningböter, (3 kap. 17 § och 14 kap. 3 § första punkten, delpunkt b trafikförordningen).Enligt 5 kap. 3 § 4 p. KkL ska ett körkort återkallas om körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa. Istället för att körkortet återkallas ska en varning utfärdas om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd, (5 kap. 9 § KkL). Även fortkörning utomlands kan medföra att det svenska körkortet återkallas. Ett körkortsingripande är dock inget straff utan en åtgärd som syftar till ökad trafiksäkerhet. Det är inte tingsrätten, utan Transportstyrelsen, som bestämmer om ett körkort ska återkallas eller inte. Transportstyrelsens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.Ringa fortkörning enligt svensk praxisEnligt praxis utgör det ringa fortkörning vid hastighetsöverträdelse med 1-24 km/h på en sträcka med hastighetsbegränsningen 40 km/h eller mer. Vanligen blir påföljden vid 25-30 km/h över hastighetsgränsen en varning och körkortet återkallas om hastighetsgränsen överskrids med mer än 31 km/h. En samlad bedömning av hastighetsöverträdelsen görs dock från fall till fall, då beaktas inte bara tidigare historik utan även hur området där din vän körde såg ut och liknande omständigheter.Din vän körde på en väg med hastighetsbegränsning 80 km/h, och hastighetsöverträdelse motsvarande 31 km/h. Överträdelsen är inte att anse som ringa. Vanligen bör påföljden för detta bli dels böter, dels återkallelse av körkortet. Däremot är återkallelsefrågan något som Transportstyrelsen avgör från fall till fall beroende på omständigheterna vid fortkörningen.Återkallelse av körkortet kan exempelvis ske om din vän inom en period på två år åkt fast för flera upprepade fortkörningar, (5 kap. 3 § 3 p. KkL).Man bör alltid tänka på att det är viktigt att följa de trafikregler som finns, oavsett i vilket land man befinner sig i. Det är alltid bättre att vara försiktig med anledning av att man inte är ensam i trafiken, därför bör man visa respekt och hänsyn till medtrafikanterna.Hoppas att du fick svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Vilket straff är det för misshandel genom slag med öppen handflata?

2021-08-31 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag var nere på byn och hade endast druckit en öl och en 4cl whiskey, när jag träffar kvinnan i grannhuset till min far. Vi har alltid haft ett bra förhållande, inget agg förelåg. Hon var väldigt berusad, jag skulle gissa minst 1 promille, och vi satte oss och pratade vänskapligt. Från ingenstans så slår hon mig (med öppen handflata, men med en överväldigande kraft) rakt över vänstra sidan av mitt ansikte. Hon slog så hårt att det ringde i örat och sved i hela vänstra delen av ansiktet. Jag blir totalt chockad och ropar ut "varför slog du mig, jag har inte gjort något" och innan jag ens hunnit säga klart min mening så slår på samma sätt en gång till, och det här slaget var helt fruktansvärt smärtsamt. Jag reser mig upp och går därifrån och ringer 112 som säger att de ska skicka en radiobil. Sedan kopplar hon mig vidare till 114 14 där jag fortsätter att beskriva händelseförloppet. Jag står ungefär 10 meter ifrån henne och hon sitter hela tiden och bara flinar åt mig.Jag väntade i någon timma där detta inträffade, ringde 114 14 och de sa att det inte var nödvändigt att skicka polisen. Men jag har upprättat en anmälan om misshandel. Har jag någon chans att vinna en rättegång mot henne? Vad för straff?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar brottet misshandel enligt 3 kap. 5 § brottsbalken. Brottsrubriceringen misshandelFör att dömas för misshandel krävs att brottet innebär att en person har tillfogat en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta, alternativt försatt personen i vanmakt eller annat liknande tillstånd.Med kroppsskada avses både fysisk och psykisk skada. Enligt förarbetena omfattar kroppskada skador såsom sår, svullnader och benbrott, men även funktionsrubbningar som tex försämrad syn och hörsel. Även en gärning som bara medför lindrig skada eller smärta ses som misshandel.Därefter görs det en kvalificering av brottet, såsom exempelvis ringa misshandel eller misshandel av normalgraden, som påverkar påföljden för brottet. Klara och tydliga regler för hur gärningar bedöms saknas i lagen. Detta avgörs istället i det enskilda fallet utifrån de omständigheter som förekommer i fallet. Gränsdragningen avgörs också med hjälp av tidigare praxis för brottstypen. Ringa misshandel eller misshandel av normalgraden?Domstolspraxis kan ge viss vägledning av vad som har ansetts utgöra ringa misshandel. Utgångspunkten för bedömningen är den skada eller smärta som misshandeln lett till, (NJA 2017 s. 1129).En tumregel är att misshandeln är ringa om skadorna är så pass lindriga att offret inte behöver uppsöka sjukhus. Även hur man utövar misshandeln är ett hjälpmedel i bedömningen. Ett slag med öppen handflata (örfil) brukar oftast leda till att misshandeln är att bedöma som ringa. Detsamma gällande en lättare spark/knuff eller att dra och slita i någons kläder. Ett provocerat slag med knuten näve mot en annan människa är att betrakta som misshandel av normalgraden. Däremot kan ett oprovocerat slag med knuten näve i ansiktet bedömas som ringa misshandel. Det innebär att den omständigheten om slaget var provocerat eller inte kan vara avgörande för rubriceringen av slaget när det gäller slag med knuten näve, (se bland annat rättsfallet NJA 1996 s. 782).I lindrigare fall där varken skada eller smärta uppstår kan det emellertid vara svårt att bevisa ringa misshandel. Omständigheterna i ditt fallI ditt fall blev du slagen två gånger med öppen hand men du fick inga omfattande skador. Handlandet från gärningspersonen var dock oprovocerat då det inte verkar ha förekommit någon hotbild mot gärningspersonen utifrån det du förklarat. Detta innebär att händelsen skulle kunna bedömas som misshandel av normalgraden, men med beaktande av att dina skador inte var särskilt omfattande, mer än att det givetvis gjorde väldigt ont, lutar det mot att händelsen är att bedömas som ringa misshandel. Detta är dock enbart mina spekulationer eftersom ett säkert svar inte går att ge på hur domstolen skulle ha dömt i det enskilda fallet inräknat alla omständigheter.Domstolens bedömning gällande straffSammanfattningsvis är det svårt att avgöra hur din situation kommer att bedömas av domstolen, då flera faktorer inverkar på bedömningen. Det är inte bara skadans svårhet och art som beaktas, utan även andra enskilda omständigheterna i målet. Om misshandeln bedöms som ringa kan personen som tillfogade dig skadan dömas till böter eller maximalt sex månaders fängelsestraff. Om misshandeln bedöms vara av normalgraden får domstolen döma till fängelse i högst två år, (3 kap. 5 § brottsbalken). Därtill kan även skadestånd utdömas till dig om det är något du yrkat på att du önskar ha rätt till.Domstolen ska dock fästa särskild vikt vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelsestraff, (30 kap. 4 § brottsbalken). Detta talar för att påföljden böter skulle bli aktuellt i fallet om händelsen går att bevisa. Däremot beaktas även bland annat gärningspersonens tidigare brottslighet in i den bedömningen. Andra påföljder som kan bli tillämpliga istället för fängelse är villkorlig dom, skyddstillsyn eller överlämnande till särskild vård, (27-31 kap. brottsbalken).Vilka dina utsikter är för att vinna i målet beror på om du har tillräckligt med underlag för att bevisa händelsen, såsom synliga skador, vittnen eller att personen som tillfogade dig slaget erkänner sitt handlande. Det är dock till din fördel att du kontaktade polisen direkt och inte väntade med det. Notera att jag tagit bort känslig information i din fråga som för besvarandet av frågan inte har någon betydelse. Hoppas att du fick svar på din fråga och att det löser sig för dig!Med vänliga hälsningar,

Blir man av med körkortet efter flera fortkörningar?

2021-06-29 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej Lawline,Jag blev med mitt körkort under prövningstid i November 2020, då jag körde 147 km/h på en 110-väg. Jag tog om körkortet i april. Dock nu i juni körde jag även för fort. Denna gång skiftades hastighetsbegränsningen från 110 till 80 på en sträcka och jag missade 80-skylten. Jag körde 107 km/h på 80-vägen och kom undan med fortkörningsböter. Jag undrar om jag ändå kan bli av med körkortet med tanke på att jag åkt fast för fortkörning två gånger på så kort tid?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Körkortslagen (KkL) reglerar möjligheterna till körkortsingripande. Det som leder till indraget körkort är i grund och botten samma för alla. Har man fått ett körkort så ska man följa de trafikregler som är uppställda.Ingripande av körkortFör att man ska anses lämplig att inneha ett körkort krävs att man inte är opålitlig i nykterhetshänseende och att man i övrigt kan antas respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (3 kap. 2 § 2 stycket KkL).Enligt 5 kap. 3 § 4 p. KkL ska ett körkort återkallas om körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa. Istället för att körkortet återkallas ska en varning utfärdas om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd, (5 kap. 9 § KkL).Ringa fortkörningEnligt praxis utgör det ringa fortkörning vid hastighetsöverträdelse med 1-24 km/h på en sträcka med hastighetsbegränsningen 40 km/h eller mer. Vanligen blir påföljden vid 25-30 km/h över hastighetsgränsen en varning och körkortet återkallas om hastighetsgränsen överskrids med mer än 31 km/h.Omständigheterna i fråganDu körde på en väg med hastighetsbegränsning 80 km/h och hastighetsöverträdelse motsvarande 27 km/h, vilket inte är att anse som ringa. Eftersom du tidigare gjort sig skyldig till hastighetsöverträdelse med indraget körkort som följd senast förra året, och upprepat gjort dig skyldig till en liknande överträdelse igen inom en två-årsperiod finns risken för att körkortet kommer att återkallas, (5 kap. 3 § 3 p. KkL). Om körkortet blir återkallat eller inte efter en fortkörning avgörs dock först efter en helhetsbedömning med beaktande av flera omständigheter, vilken görs av Transportstyrelsen. Av den anledningen kan jag inte svara på om ditt körkort kommer att bli återkallat eller inte.Man bör alltid tänka på att det oavsett återkallelse av körkort eller inte är viktigt att följa de trafikregler som finns. Det är alltid bättre att vara försiktig med anledning av att man inte är ensam i trafiken, därför bör man visa respekt och hänsyn till medtrafikanterna.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,