Kan man envarsgripa en person för grovt förtal?

2021-04-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Kan väktare frihetsberöva enligt envarsgrip på brottsrubriceringen förtal?Envarsgrip får ju nyttjas när fängelse finns med i straffskalan för det brott envarsgripandet rör och individen själv skall ju inte göra någon egen bedömning hurvida brottet är ringa eller grovt etc. Detta skall ju lämnas åt åklagare. 2 § Om brott som avses i 1 § är grovt döms för grovt förtal till böter eller fängelse i högst två år.Förtal kan ju således leda till fängelsestraff och bör därav vara en godkänd anledning till ett eventuellt envarsgrip då gripande part ej skall göra någon egen bedömning utav brottets allvarlighetsgrad utan enbart rubriceringen. Skulle gärna höra hur ni tänker/ser på detta och om ni eventuellt har koll om det finns någon praxis/prejudikat kring just detta ellet om det finns något jag missar i mitt resonemangMvh nyfiken blivande jurist
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer regler ur rättegångsbalken (RB) och brottsbalken (BrB) att tillämpas.InledningJag uppfattar att din fråga är om en väktare får lov att envarsgripa en person som är misstänkt för förtal. När en privatperson (väktare) som inte är polis griper en annan person kallas detta för envarsgripande.Får en väktare envarsgripa en person för misstänkt förtal?EnvarsgripandeVem som helst får lov att gripa en person som har påträffats att utföra ett brott som kan ge fängelse i straffskalan. Personen ska gripas på bar gärning eller flyende fot och skyndsamt överlämnas till polisen (24 kap. 7 § 2 st. RB). Detta kallas för ett envarsgripande, då envar får lov att gripa en misstänkt person. Personen som envarsgriper en misstänkt måste ha en konkret indikation på att den gripne är misstänkt. Detta innebär att personen som envarsgriper exempelvis är ett vittne till det misstänkta brottet. Den som envarsgriper en annan ska inte enbart kolla på den formella straffskalan utan även ta i beaktande om det finns mildrande och skärpande omständigheter. I doktrin har det uttryckts att den som envarsgriper en person sannolikt går fri från ansvar om den som griper inte har koll på straffskalan för brottet eller reglerna om envarsgripande. För det som kan hända om en person envarsgriper en annan är att denna kan göra sig skyldig exempelvis till brottet ofredande (4 kap. 7 § BrB). Typiska situationer där envarsgripande används är vid butiksstölder eller i samband med biljettkontroller i kollektivtrafik.Förtal eller grovt förtalDen som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgifter om personen som är ägnade att utsätta personen för andras missaktning dömes för förtal till böter (5 kap. 1 § 1 st. BrB). Om förtalet är grovt så kan en person dömas för grovt förtal till böter eller fängelse i högst två år (5 kap. 2 § 1 st. BrB). För att det ska anses vara grovt ska det särskilt beaktas om gärningen hade till syfte att medföra allvarlig skada, dess spridning och sättet uppgiften spreds på (5 kap 2 § 2 st. BrB). Förtal och grovt förtal är så kallade målsägandebrott vilket innebär att det är målsägaren som ska åtala (5 kap. 5 § BrB). En målsägare kan ange brottet till en åklagare som då måste göra en särskild åtalsprövning huruvida detta anses påkallat från allmän synpunkt.SammanfattningMin slutsats är att grovt förtal har fängelse i straffskalan vilket innebär att var och en får envarsgripa en person som har påträffats att begå ett grovt förtal. Personen ska dock gripas på bar gärning eller flyende fot och skyndsamt överlämnas till polisen. Det kan precis som din fråga indikerar uppstå praktiska problem då endast grovt förtal har fängelse i straffskalan. Alla har inte koll på skillnaderna och i doktrin har det uttryckts att den som envarsgriper en person sannolikt går fri från ansvar om den som griper inte har koll på straffskalan för brottet eller reglerna om envarsgripande. Typiska situationer där envarsgripande används är vid butiksstölder eller i samband med biljettkontroller i kollektivtrafik. Det kan därför hävdas att envarsgripande i en förtalssituation inte är proportionerlig även om en lagteknisk möjlighet finns. Har tyvärr inte hittat någon praxis som rör förtal. Hoppas du fick lite mer klarhet i din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Gäller ett tillträdesförbud en enskild butik eller en hel butikskedja?

2021-03-05 i Övriga brott
FRÅGA |Om tillträdesförbud till butik!Om det gäller en butik i en större kedja med samma ägare, t.ex, systembolaget, coop, H.M etc,Kan tillträdesförbudet komma att gälla alla butiker i hela kedjan om ägaren begär det, eller kan det bara begränsas till den butik som brottet skett i?Mvh
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att tillämpa och hänvisa till lag om tillträdesförbud till butik (tillträdesförbudslagen) och Prop. 2020/21:52 som är lagens proposition. InledningDin fråga rör det nya tillträdesförbudet till butik som trädde i kraft den 1 mars 2021. Din fråga är om ett tillträdesförbud gäller för en enskild butik eller om ett tillträdesförbud omfattar alla butiker som ingår i samma butikskedja. Allmänt om det nya tillträdesförbudetEnligt den nya lagen om tillträdesförbud till butik får en person över 15 år förbjudas att få tillträde och vistas i en butik (1 § tillträdesförbudslagen). Om butiken befinner sig i ett köpcentrum är det endast den enskilda butiken som omfattas av tillträdesförbudet, inte hela köpcentrumet. Det är däremot möjligt för flera butiker i samma köpcentrum att beviljas tillträdesförbud mot samma person (Prop. 2020/21:52 s. 99).För att en person ska kunna få ett tillträdesförbud ska det finnas särskilda omständigheter som pekar på att det finns en risk att personen kommer att begå brott i butiken eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där. Vid en sådan riskbedömning ska det särskilt beaktas om personen tidigare har begått brott i butiken eller i anslutning till butiken (2 § tillträdesförbudslagen). Brotten som åsyftas är de som riktar sig mot butiken eller mot besökare eller personal.Ett förbud kan i huvudregel endast komma i fråga om personen tidigare har begått brott i butiken. En större försiktighet krävs om personen har begått ett enstaka brott då risken för brott eller allvarliga trakasserier ska vara klar och konkret (Prop. 2020/21:52 s.101).I undantagsfall kan ett tillträdesförbud meddelas för en person som tidigare inte har begått brott i eller i anslutning till butiken. Undantagsfallet är om personen har upprepade gånger utfört handlingar som kan karaktäriseras som förstastadium till brott. Det finns inte något formellt hinder mot att fatta tillträdesförbud till butiker där personen tidigare inte begått brott. Däremot blir det svårt att konstatera att det finns en risk för brott i den butik som förbudet ska avse (Prop. 2020/21:52 s.101).Ett tillträdesförbud får bara meddelas om det är proportionellt och om skälen uppväger åtgärdens befarade intrång och men. I de fall som en mindre ingripande åtgärd kan användas istället för ett förbud får inte ett tillträdesförbud meddelas. (2 § tillträdesförbudslagen).Det är en allmän åklagare som prövar frågor rörande tillträdesförbud. För att ett tillträdesförbud ska träda i kraft mot en enskild person måste en butiksföreträdare ansöka om detta skriftligen till en åklagare. Det är även möjligt för Polismyndigheten att göra en anmälan om tillträdesförbud till en åklagare om det finns ett samtycke från butiksföreträdaren (6 § tillträdesförbudslagen).Omfattar det nya tillträdesförbudet en enskild butik eller en hel butikskedja?Ett tillträdesförbud är utformat för att omfatta enskilda butiker och omfattar därför inte hela butikskedjor eller köpcentrum. Det hänger ihop med att en åklagare som fattar beslut om tillträdesförbud fattar beslut om enskilda butiker (1 § och 6 § tillträdesförbudslagen). Däremot är det möjligt att en person får tillträdesförbud till flera butiker men det måste finnas en risk för brott eller allvarliga trakasserier i relation till varje butik. SammanfattningEtt tillträdesförbud meddelas för enskilda butiker. Det betyder att en person som får ett tillträdesförbud till en butik som ingår i en kedja får lov att tillträda och vistas i andra butiker från samma butikskedja. Det är dock möjligt att samma person får tillträdesförbud till flera olika butiker men det sker via enskilda prövningar och är ingenting som sker automatiskt. Vid prövningen av ett tillträdesförbud ska det göras en riskbedömning. I huvudregel ska brott tidigare ha begåtts för att konstatera att det finns en risk för brott eller allvarliga trakasserier. Det är endast i undantagsfall som ett tillträdesförbud kan meddelas om en person tidigare inte har begått ett brott i eller omkring butiken.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Avräknas häktningstiden från ett fängelsestraff?

2021-01-25 i Påföljder
FRÅGA |Hej ..Om man blir dömd till 6 års fängelse o har varit häktad i 10 månader . Dras tiden på häktet av då ?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara frågan kommer lag om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande att tillämpas.InledningJag uppfattar att din fråga är om häktestiden dras av från ett fängelsestraff för en person har varit häktad.Sker en avräkning av häktestiden från ett fängelsestraff?Om en person har blivit dömd till fängelse och har varit frihetsberövad i minst 24 timmar på grund av det brott som har prövats i målet, så ska tiden för frihetsberövandet räknas av från fängelsestraffet (2 § lagen om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande). Därför kan man betrakta häktestiden som en del av det avtjänade straffet.SammanfattningSvaret på din fråga är därför ja, det sker en avräkning av häktestiden från ett fängelsestraff. Det betyder att en person som har suttit häktad i 10 månader och fått ett fängelsestraff på 6 år kommer få räkna av 10 månader på fängelsestraffet då tiden i häkte betraktas som en del av det avtjänade straffet. Däremot vill jag även upplysa dig om att huvudregeln i svensk rätt är att en person som har blivit dömd till ett tidsbestämt straff i fängelse blir villkorligt frigiven efter två tredjedelar av fängelsestraffet minus tiden i häktet.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Kan en avbetalningsplan fria någon från straffrättsligt ansvar för bidragsbrott?

2020-10-21 i Övriga brott
FRÅGA |Har blivit misstänkt för bidragsbrott emot Försäkringskassan har vabbat fast jag inte varit berättigad till det. Har sedan länge upprättat en avbetalningsplan. Betalar nu ca 500kr i månaden fick brev hem från polisen om att jag är misstänkt för bidragsbrott. Hur funkar det om jag redan erkänt till Försäkringskassan att jag gjort fel och upprättat en betalningsplan och betalar beloppet med ränta kan jag fortfarande bli skyldig till att betala böter
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer regler ur bidragsbrottslagen att användas.InledningJag uppfattar att du har tagit emot bidrag från Försäkringskassan, trots att du inte var berättigad till det. Tillsammans med FK har ni upprättat en avbetalningsplan för att betala tillbaka det felaktiga bidraget. Du har nu fått hem ett brev från polisen där du är misstänkt för bidragsbrott. Jag tolkar att din fråga är om du kan bli skyldig att betala böter efter en eventuellt fällande dom trots att du och Försäkringskassan har upprättat en betalningsplan. Inledningsvis kommer jag att beskriva brottet bidragsbrott och sedan kommer jag att svara på din fråga om betalningsplanen kan befria dig från ansvar från ett eventuellt bötesbelopp eller straff.BidragsbrottFör att dömas för bidragsbrott krävs uppsåt. Om en person uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning, och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån eller stöd felaktigt betalas ut kan dömas för bidragsbrott till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa kan personen dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (2 § Bidragsbrottslagen). För att avgöra om brottet är ringa ska samtliga omständigheter beaktas, men vanligtvis räknas ett brott som berör små belopp runt 1000 kr till ett ringa brott.Kan en avbetalningsplan via Försäkringskassan fria någon från straffrättsligt ansvar?Det finns en möjlighet att slippa dömas till ansvar för bidragsbrott. Den möjligheten gäller endast om personen som har lämnat en felaktig uppgift rättar till uppgiften innan utbetalningen av bidraget sker (5 § Bidragsbrottslagen). Ändringen ska således ske innan Försäkringskassan utbetalar den felaktiga utbetalningen. Även om en person har upprättat en betalningsplan med Försäkringskassan så fritar inte återbetalningen personen från ett eventuellt straffansvar. Försäkringskassan har en skyldighet att anmäla misstänkta bidragsbrott till polisen (6 § Bidragsbrottslagen).AvslutningEn betalningsplan med Försäkringskassan rörande en felaktig utbetalning av ett bidrag befriar inte dig från straffrättsligt ansvar. Däremot hade du kunnat bli fri från ansvar om du hade rättat uppgifterna innan du tog emot utbetalningen. Anledningen till att Försäkringskassan har anmält dig till polisen trots att en betalningsplan har upprättats beror på att de är skyldiga att göra det enligt lag. Inom juridiken tillhör bidragsbrott det straffrättsliga området. Det går att jämföra situationen med en stöld: Även om en person som har stulit någonting lämnar tillbaka saken till dess ägare har ett brott fortfarande begåtts. Det går inte att "läka" ett brott i efterhand genom att återlämna en stulen sak eller som i ditt fall återbetala pengar, däremot kan det påverka straffvärdet. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

När gallras en uppgift om ett fängelsestraff från belastningsregistret?

2021-03-05 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag och min ex hade problem år-2015 hon hade klagat till polisen och efter domstolen fick jag 2 månader fängelse. Jag hade aldrig varit en domstol eller ngt på mitt hela livet tills den händelse, den registrering stör mitt liv för att svårt att hitta jobb mm, jag undrar hur länge ska vara den registrering? Med vänlig hälsning,
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att tillämpa lag om belastningsregister.InledningJag uppfattar att din fråga är hur länge ditt fängelsestraff kommer att finnas kvar i belastningsregistret. Belastningsregistret kallas ibland för straffregistret.När gallras en uppgift om ett fängelsestraff från belastningsregistret?En uppgift om en person som har blivit dömd till ett fängelsestraff kommer att finnas kvar i belastningsregistret i 10 år efter det att fängelsestraffet har avtjänats (17 § 1 p. Lag om belastningsregister). Det betyder att uppgiften kommer att gallras 10 år från den dagen personen blir frigiven från fängelset.SammanfattningEtt fängelsestraff gallras från belastningsregistret efter 10 år från det att personen blev frigiven. Tyvärr har jag inte svaret på när ditt belastningsregister kommer att gallras då jag inte vet när du blev frigiven från till fängelsestraff. Men om du räknar från den dagen du blev frigiven och 10 år framåt så har du svaret.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

När gallras en villkorlig dom och samhällstjänst från belastningsregistret?

2021-03-04 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag blev 2014 dömd till villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst. Hur länge syns det i registren? är det 5 eller 10 år?Jag har för ett år sedan fullgjort ordningsvaktsutbildning och sökt jobb hos ett auktoriserat bolag. Men är lite orolig för prövningen länsstyrelsen ska göra. Det har ju gått drygt 7 år, så det borde väl inte vara några problem?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att tillämpa lag om belastningsregister.När gallras en uppgift om villkorlig dom i kombination med samhällstjänst från belastningsregistret?Inledningsvis vill jag upplysa om att samhällstjänst alltid kombineras med en villkorlig dom eller en skyddstillsyn. Samhällstjänst har därför inte en självständig gallringstid utan följer gallringstiden för den villkorliga domen eller skyddstillsynen.Gallringstiden för villkorlig dom påverkas om personen var över ellet under 18 år vid tidpunkten för brottet. Om en person var 18 år vid tidpunkten för brottet, så gallras uppgiften om en villkorlig dom från belastningsregistret efter 10 år från domen. Om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet så gallras uppgiften om den villkorliga domen efter 5 år (17 § 4p. lag om belastningsregister). SammanfattningEn villkorlig dom gallras från belastningsregistret efter 10 år om du var över 18 år vid brottstillfället. Gallringstiden är dock 5 år om du var under 18 år vid brottstillfället. Huruvida det kommer uppstå några problem beror därför på hur gammal du var vid brottstillfället.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

När gallras penningböter från belastningsregistret?

2021-01-21 i Påföljder
FRÅGA |Hej,jag undrar om jag har fått ett penningböter på 1500kr för två år sedan för fortkörning (9km/h) den står på min belastningsregistret!jag kommer att skicka den till en Arbetsgivare ,spelar det någon roll eller är det lugnt ?tack för svaret ;)
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör gallring i polisens belastningsregister vilket det finns regler om i lag om belastningsregister (LBR).När gallras penningböter från belastningsregistret?Normalt gallras böter från belastningsregistret 5 år efter domen, godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsboten (17 § 9 p. LBR).AvslutningsvisDina böter som tillföll dig för 2 år sedan har ännu inte har gallrats från belastningsregistret och med tanke på att gallringstiden för böter är 5 år det betyder att det att böterna kommer att gallras om 3 år.Däremot vill jag upplysa dig om att det finns olika typer av utdrag ur belastningsregistret. För arbete inom skola och förskola syns exempelvis bara vissa brott. Det finns även vissa belastningsutdrag som visar hela belastningsregistret. Normalt har en arbetsgivare ingen direkt tillgång till belastningsregistret utan det är den som söker ett arbete som får begära ett utdrag från polisen. Det beror därför på vilken typ av utdrag det gäller som kommer avgöra om din fortkörning kommer att synas.Vill du läsa mer om belastningsregistret rekommenderar jag dig att kolla på polisens hemsida.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna ställa en till!Vänligen,

Kan man ta tillbaka en polisanmälan om misshandel?

2020-08-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag anmälde mitt ex pojkvän för misshandel, han hade redan blivit dömd till 9 månader fängelse! Jag mår dåligt och ångrar mig detta anmälan, trots att det är sant allt han gjorde mot mig undrar jag om jag kan ta tillbaka anmälan utan att jag själv hamnar i problem pga av jag tar tillbaka den.
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för att besvara frågan finns i Rättegångsbalken (RB).Jag uppfattar att du har polisanmält din före detta pojkvän för misshandel men att du, som målsägande, ångrar polisanmälan. Din fråga är om det går att ta tillbaka polisanmälan utan att det blir några konsekvenser för dig.Kan en målsägande ta tillbaka en polisanmälan om misshandel?Det korta svaret på den frågan är nej. Misshandel är ett brott som faller under allmänt åtal. Polisen har en uppgift att utreda misstänkta brott och är skyldiga att göra det när det har kommit till polisens kännedom. En polisanmälan är därför ett verktyg för polisen att få vetskap om misstänkta brott. En polisanmälan kan inte tas tillbaka av anmälaren. Däremot kan den som har gjort en polisanmälan meddela att hen inte vill medverka i en eventuell utredning, men det betyder inte att fallet läggs ner. Däremot går det att kontakta polisen för att lägga till eller ändra någonting i polisanmälan. Polisen har en skyldighet att utreda brottet trots att målsägande inte vill.Efter att polisen har gjort sin förundersökning är det åklagaren som tar beslut om att åtal ska väckas eller inte (45 kap. 1 § RB). För brott som faller under allmänt har åklagaren åtalsplikt och åklagaren ska väcka åta om hen anser att det finns tillräckliga skäl för en fällande dom (20 kap. 6 § RB). Sammanfattning och avslutningDet går inte att ta tillbaka en polisanmälan, detta beror på att polisen har en skyldighet att utreda misstänkta brott. Därefter är det upp till åklagaren att väcka åtal eller inte. Även du väljer att inte medverka i polisens utredning betyder inte det att fallet läggs ner. Med tanke på att det inte går att ta tillbaka en polisanmälan kommer det inte orsaka några problem för dig.Jag rekommenderar att du kontaktar polisen och frågar om det är möjligt för dig att biträdas av ett målsägarbiträde. Ett målsägarbiträde är nämligen en advokat eller jurist som kan hjälpa dig med frågor, ge stöd och hjälp under polisens förundersökning och under en eventuell rättegång.Jag rekommenderar även att du söker information om stöd till brottsoffer som har varit utsatta för våld i nära relation. På brottsoffermyndighetens hemsida finns även kontaktuppgifter för stöd till brottsoffer på både lokal, regional och nationell nivå. På polisens hemsida finns det information om stöd till brottsoffer som har varit utsatta för våld i nära relation. Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,