Är det lagligt att spela in telefonsamtal med sina medarbetare?

2020-11-15 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |ÄR det lagligt för mig som chef att spela in telefonsamtal med mina medarbetare? Låt säga att medarbetaren ljuger om att hen inte fått tagit del av information som klart och tydligt blivit tilldelad hen över telefonsamtal inte bara en gång utan flera. Hen (medarbetaren) har också vid flertal tillfällen kränkt och försökt smutskastat mig både på arbetsplatsen till kunder och direkt till mig öga mot öga. Jag vill alltså använda det här materialet om möjligt för att få hen sparkad eller att min chefer högre upp ska få se hur hen egentligen beter sig "bakom stängda dörrar".Eftersom hen är oerhört kalkylerande i sina handlingar så vet jag inte vad jag som chef kan göra för att få personen att sluta. Hen har redan fått felrtalet andra chefer att säga upp sig då den vägrat medarbetarsamtal, använder sig av psykisk mobbning och gaslightning och ljuger sedan om det till HR och beskyller cehferna i fråga för att ha gjort alltihopa, i det här fallet mig. Jag vet verkligen inte vad som kan göras längre då hen aldrig gör saker skriftligt eller alltid har en lögn som backup i sammanhanget, oavsett vad det gäller.Tack på förhand
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB).Är det lagligt för dig att spela in telefonsamtal med dina medarbetare?Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptar tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst där allmänheten inte har tillträde och som själv inte deltar i eller obehörigen berett sig tillträde till döms för brottet olovlig avlyssning (BrB 4 kap. 9 a §). Om du skulle spela in telefonsamtal med dina medarbetare utan att de vet om att samtalet spelas in för att sedan använda det som bevis för dina chefer innebär det att du kan göra dig skyldig till brottet olovlig avlyssning. Om det däremot är så att du faktiskt själv deltar i samtalet som spelas in är det tillåtet för dig att spela in och använda dig av samtalet som material för att visa dina chefer. Om du själv deltar i samtalet krävs det heller inte att dina medarbetare är medvetna om att samtalet spelas in. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är det förtal att berätta för andra att någon har HIV-sjukdom?

2020-09-15 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag lever sedan drygt 10 år med hiv. På grund av den stigma som finns kring den sjukdomen har jag, som så många andra, valt att inte leva öppet med min situation. Inte ens mina egna barn vet om detta. Jag är välbehandlad och har en sk. Smittfri hiv där virus ej går att mäta i mitt blod.Dock har jag till de jag haft sexuella relationer med berättat. I min senaste relation som varade i 2 år så har mitt ex. sagt att hon tänker berätta för sina barn om hur det är. Och jag vet inte alls för vilka andra hon pratar med detta om. Saken är den att just denna gång hade vi sex innan jag berättade, vilket såklart var dumt men inte olagligt då min läkare befriat mig från informationsplikten. Hon fick veta det från mig efter någon vecka och har efter det valt att stanna i relationen i två år. Varför hon nu har sånt behov att prata om detta med andra kan man bara spekulera i. Jag undrar nu om detta kan vara någon form av förtal att hon väljer att berätta om min sjukdom till vem som helst? Trots att vi levt två år tillsammans och hon alltid varit väl medveten om att det är viktigt för mig att hålla detta hemligt.Hon postar det inte på Facebook eller liknande men att hon kan prata runt.Jag är en relativt igenkänd person i den stad jag bor i och vill av den anledningen heller inte att det skall komma ut. Om det kan ledas till förtal så vill jag kunna säga det till henne att hon inte kan prata om min sjukdom med folk i vår närhet utan att då klassas som förtal.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB). Ditt ex kan ha gjort sig skyldig till brottet förtalAtt utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att annars lämna uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning uppfyller brottet förtal (BrB 5 kap. 1 § första stycket). Om ditt ex skulle berätta om din HIV-sjukdom för andra så innebär det att hon lämnar en konkret uppgift om dig. För straffbarhet krävs vidare att uppgiften är ägnad att utsätta den utpekade för andras missaktning. Detta innebär att uppgiften är nedsättande och typiskt sett kan medföra att andra får en mer negativ bild av personen. Bedömningen av vad som är en nedsättande uppgift ska göras utifrån den utpekades utgångspunkt och inte utifrån allmänt rådande värderingar. Du skriver om den stigma som finns kring sjukdomen och att du därför själv valt att inte gå ut med att du har den. Om ditt ex berättar för andra att du har HIV finns det risk att andras uppfattning påverkas på ett negativt sätt vilket skulle skada ditt anseende. Jag skulle därför säga att det är en typiskt sett nedsättande uppgift som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning. Vidare skriver du att du är en relativt igenkänd person i den stad du bor i och till detta hör att politiker och andra offentliga personer får anses tåla mer än andra. Däremot förutsätter det att uppgifter som lämnas är relevanta och i detta fall ser jag ingen anledning till att din sjukdom skulle vara en relevant uppgift i förhållande till din yrkesroll eller anledning till att du är igenkänd (oavsett vad det kan tänkas vara). Måste finnas uppsåtFör att ditt ex överhuvudtaget ska kunna göra sig skyldig till brottet förtal så måste hon ha haft uppsåt (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Det innebär att hon måste ha haft en avsikt med att utpeka dig och varit medveten om att det finns en stor risk att andra får en negativ uppfattning om dig till följd. Med tanke på att hon är väl medveten om att du vill hålla din sjukdom hemlig men trots detta vill berätta för andra så tyder detta på att hon har uppsåt. Ibland kan förtal vara försvarligtÄven om dessa rekvisit för brottet förtal verkar vara uppfyllda i situationen kan det trots allt vara försvarligt. För att detta undantag ska bli aktuellt krävs det antingen att ditt ex ska ha varit skyldig att uttala sig om din sjukdom eller att det annars var försvarligt med hänsyn till omständigheterna. Dessutom ska ditt ex i så fall visa att uppgiften är sann eller att hon hade skälig grund för den (BrB 5 kap. 1 § andra stycket). I situationen som du beskriver ser jag ingen anledning till varför ditt ex skulle vara skyldig att lämna uppgiften om din sjukdom. Ett typiskt exempel på när någon är skyldig att lämna uppgifter är sanningsplikten för vittnen under en rättegång. Ditt ex kanske hävdar att hon vill lämna uppgiften om din sjukdom i syfte att varna andra men samtidigt skriver du att din sjukdom är sk "smittfri HIV" vilket hon rimligtvis borde veta om. Att berätta för familj eller vänner kan ibland ses som försvarligt eftersom det finns ett ganska stort utrymme för att lämna "nedsättande uppgifter" i de situationerna. Men enligt din beskrivning verkar det som att hon vill berätta för bland annat sina barn men även fler personer. Med grund i ovanstående skulle jag bedöma att det inte är försvarligt för ditt ex att berätta för andra om din HIV-sjukdom och därför har det ingen betydelse att uppgiften är sann. Kort sammanfattningOm ditt ex berättar om din HIV-sjukdom för andra så finns det en risk att du utsätts för andras missaktning eftersom det får betraktas vara en nedsättande uppgift som andra kan få en negativ uppfattning om. Enligt mig tyder det på att ditt ex har uppsåt om hon berättar för andra. Det finns heller ingen skyldighet för ditt ex att berätta för andra och om hon skulle vilja varna andra så kan inte det heller anses vara försvarligt eftersom din sjukdom är smittfri. Med detta sagt så skulle ditt ex alltså kunna göra sig skyldig till brottet förtal om hon berättar för andra om din HIV-sjukdom. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad för straff riskerar man vid bedrägeri?

2020-09-04 i Påföljder
FRÅGA |Hej min kompis kille har gjort bedrägerier på blocket för sammanlagt ca 200.000kr och undrar nu vad han riskerar för straff.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB). Straffet beror på vilken grad av bedrägeri som begås; det finns bedrägeri som är ringa, av normalgraden eller grov. Du skriver att din kompis kille har gjort bedrägerier på blocket för ungefär sammanlagt 200 000 kr och jag utesluter därför att brottet är ringa. Nedan kommer jag att svara på vad för straff som riskeras beroende på om brottet bedrägeri är grovt eller av normalgraden. Vilket fängelsestraff riskeras om bedrägeriet är grovt?Den som gör sig skyldig till grovt bedrägeri riskerar fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Det innebär att böter inte finns i straffskalan. För att bedöma om brottet är grovt ser man till om gärningspersonen har missbrukat allmänt förtroende, har använt urkund eller annan vilseledande bokföring, om gärningen har varit av särskilt farlig art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada (BrB 9 kap. 3 §). Att din kompis kille har gjort bedrägerier på just blocket skulle kunna vara en omständighet som gör att det anses vara grovt eftersom det då riktas mot en större personkrets. Vidare anses 200 000 kr vara ett betydande värde och det skulle också kunna peka mot att brottet i fråga är grovt. Eftersom jag inte vet exakt hur brottet har gått till mer än det du skriver så vågar jag inte svara på om det anses vara grovt i detta fall. Men om omständigheterna som jag beskrivit ovan stämmer in i situationen kan det innebära att brottet är grovt. Vilket fängelsestraff riskeras om bedrägeriet är av normalgraden?Den som begår bedrägeri av normalgraden riskerar "fängelse i högst två år" (BrB 9 kap. 1 § första stycket). Böter finns inte i straffskalan. Eftersom man som minst kan få fängelse i 14 dagar så innebär det att om man begår bedrägeri riskerar man minst 14 dagar i fängelse och högst två år i fängelse. Andra straff än fängelseI Sverige finns en stark presumtion (antagande) att inte sätta folk i fängelse och rätten ska alltså särskilt beakta om det finns lindrigare påföljd än fängelse (BrB 30 kap. 4 §). Även om fängelse står med i straffskalan för grovt bedrägeri och bedrägeri av normalgraden så finns det andra straff som skulle kunna bli aktuella istället. Dessa är bland annat villkorlig dom (BrB 27 kap. 1 §), skyddstillsyn (BrB 28 kap. 1 §) eller rättspsykiatrisk vård om den som begår brottet har en allvarlig psykisk störning. Om din kompis kille är under 21 år gammal kan det annars bli aktuellt med ungdomstjänst (BrB 32 kap. 2 §) eller ungdomsvård (BrB 32 kap. 1 §). Försvårande och förmildrande omständigheterBeroende på hur brottet har gått till finns försvårande och förmildrande omständigheter som påverkar straffet. Ett exempel på en försvårande omständighet är att visa stor hänsynslöshet (BrB 29 kap. 2 § punkten 2). Om den tilltalades handlande har stått i samband med dennes bristande utveckling eller omdömesförmåga är detta en förmildrande omständighet. Detta kan till exempel vara fallet om en tonåring som begår brottet har utveckling som en tioåring (BrB 29 kap. 3 § punkten 3). Vilket straff riskerar egentligen din kompis kille?Eftersom jag inte vet mer än att din kompis kille begått bedrägerier på blocket för ungefär sammanlagt 200 000 kr så är det svårt för mig att säga exakt vad för straff han riskerar. Det är mycket som spelar roll i den bedömningen, bland annat om det är grovt eller av normalgraden, hur gammal din kompis kille är, om han har en allvarlig störning, om rätten anser att andra straff än fängelse är mer aktuella och på vilket sätt som brottet har begåtts. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

När är ett brott mot alkohollagen fullbordat?

2020-08-24 i Övriga brott
FRÅGA |Fråga om när ett brott mot alkohollagen är fullbordat.Enligt 3 kap. 9 § andra stycket alkohollagen är det bl.a. förbjudet att "bjuda" någon som är under 20 år på alkoholdrycker. Min fråga avser den situation att någon bjuder en underårig på en alkoholdryck och den underårige tackar nej. Har gärningsmannen i ett sådant fall begått ett fullbordat brott, eller fordras för fullbordat brott att den underårige faktiskt dricker av den bjudna alkoholdrycken?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag främst att använda mig av alkohollagen. Får inte bjuda person under 20 år på alkoholdryckerSom du skriver får inte en person lämna alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat som gåva eller lån till eller bjudas den som inte har fyllt 20 år (alkohollagen 3 kap. 9 § andra stycket). Den som med uppsåt (avsikt) eller oaktsamt bjuder på alkohol på ett sätt som beskrivs i alkohollagen 3 kap. 9 § andra stycket döms för olovligt anskaffande av alkohol (alkohollagen 11 kap. 7 §). Det finns dock ett undantag i lagen som säger att det ändå är tillåtet att bjuda den som inte har fyllt 20 år på en mindre mängd alkoholdryck, under förutsättning att alkoholen dricks på platsen och under ordnade förhållanden. Det ska även med hänsyn till åldern och mognaden samt omständigheterna i övrigt framstå som försvarbart att bjuda på drycken (alkohollagen 3 kap. 9 § tredje stycket). När fullbordas brottet?Brottet olovligt anskaffande av alkohol fullbordas i detta fall när drycken bjuds på. I den situation som du beskriver innebär det att när den underårige tackar nej så sker heller ingen "bjudning" på alkohol. Jag skulle därför vilja påstå att brottet fullbordas först när den underårige tar emot och dricker av den bjudna alkoholen. Försök till olovligt anskaffande av alkoholÄven om brottet inte fullbordas när den underårige tackar nej till den bjudna alkoholen så kan personen som bjuder göra sig skyldig till försök till olovligt anskaffande av alkohol (alkohollagen 11 kap. 11 § första stycket). För detta krävs att personen som bjuder på alkohol till annan under 20 år har en avsikt med detta och alltså är medveten om att mottagaren är under 20 år. Vidare måste brottet mot alkohollagen ha påbörjats vilket det anses ha gjort när personen i fråga undrar om den underårige vill ha alkohol. På så vis har personen som bjuder gjort "allt som behövs" för att fullborda brottet men det fullbordas ändå inte då mottagaren tackar nej. När personen frågar om den underårige vill ha alkohol så anses det finnas fara för brottets fullbordan (brottsbalken 23 kap. 1 § första stycket). SammanfattningSom svar på din fråga så anses inte brottet fullbordas när en person bjuder underårige på alkohol och den underårige tackar nej. Detta eftersom själva bjudandet på alkohol inte har genomförts förrän den underårige tar emot alkoholen. Däremot skulle den som bjuder underårig på alkohol kunna dömas för försök till olovligt anskaffande av alkohol. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får jag ta tillbaka stulen egendom i annans hem?

2020-11-04 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Om jag utsätts för stöld där jag blir av med mina värdesaker, men lyckas söka upp vem tjuven är och vart han bor. Har jag rätt att bryta mig in i hans hem på natten och ta mina saker tillbaka? Dvs. ta saken i egna händer utan att koppla in polisen.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB). Du riskerar att göra dig skyldig till brottet självtäktOm du bryter dig in i personens hem för att ta tillbaka dina saker så kan du göra dig skyldig till brottet självtäkt. Den handling som kriminaliseras är att olovligt ta föremål som finns i annans besittning för att själv ta sig rätt (BrB 8 kap. 9 §). Det innebär alltså att även om värdesakerna är dina egna så har du inte rätt att ta tillbaka dem på egen hand efter en viss tid. Inom 24 timmar har man rätt att ta tillbaka sina saker på egen handSkulle det däremot vara så att du blir frånstulen dina värdesaker och ser dem på ett ställe får du återta dessa på så kallad färsk gärning. Detta innebär att inom max 24 timmar har du rätt att återta dina stulna värdesaker utan att riskera att göra dig skyldig till brottet självtäkt. Har det däremot gått mer än 24 timmar sedan dina saker blev stulna har du ingen rätt att på egen hand ta tillbaka dessa utan bör istället kontakta polisen för att kunna få tillbaka dina saker. Du kan dock göra dig skyldig till hemfridsbrott om du bryter dig in hos annanÄven om du inom 24 timmar har rätt att ta tillbaka dina saker på egen hand utan att göra dig skyldig till brottet självtäkt vill jag bara varna om att du trots det kan göra dig skyldig till annat brott. Om du inom 24 timmar från det att dina saker blivit stulna bryter dig in i annans hem kan du göra dig skyldig till hemfridsbrott. Om en person olovligen intränger eller kvarstannar i annan persons bostad så döms denne för hemfridsbrott (BrB 4 kap. 6 § första stycket). Min rekommendation är att du kontaktar polisen för att kunna få tillbaka dina värdesaker. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Fd flickvän som är inloggad på annans sociala medier samt publicerar brottsliga anklagelser

2020-09-06 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En fd flickvän har kvar inloggningsuppgifter till sociala medier. Men har blivit uppmanad att hon längre inte har hans samtycke. Hon gör det ofta och läser hans privata konversationer ändå. Lägger sedan upp text där hon beskriver honom som kvinnomisshandlare samt annat otrevligt. Det står namn på vem han är och en gammal dom som inte stämmer med varken årtal eller vad han dömdes för. Detta läggs upp av henne på hans "story" på social media utan att han har vetskap om detta. Detta leder till bla att han får ta emot hot av andra. Hon lägger ut på sin egen sociala media där hon anklagar honom för misshandel, sexuella trakasserier etc. Går in med hans namn varje gång.Vad jag har förstått så är det ev dataintrång, förtal. Tjejen är 17 år. Killen är myndig.Vad gäller vid polisanmälan? Finns det chans att det blir något av det så att säga?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill först förtydliga att jag tolkar "han" som fd pojkvän och att frågan därmed rör en fd flickvän till honom som har kvar inloggningsuppgifter till sociala medier och som riktar brottsliga anklagelser mot honom. När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB). Fd flickvän kan ha gjort sig skyldig till brottet dataintrång Precis som du skriver kan det röra sig om dataintrång och jag kommer därför att undersöka ifall den fd flickvännen kan ha gjort sig skyldig till det brottet. Den som bland annat olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling döms för dataintrång (BrB 4 kap. 9 c § första stycket). Du skriver att den fd flickvännen har kvar inloggningsuppgifter till sociala medier och jag tolkar det som att hon fortfarande kan logga in på den fd pojkvännens sociala medier. När hon loggar sig in på hans sociala medier och läser privata konversationer samt publicerar egna texter på hans sociala medier innebär det att hon berett sig tillgång till en uppgift. Eftersom de privata konversationerna och inläggen finns på sociala medier är de uttryckta i en för en dator anpassad läsbar form. Detta innebär att uppgifterna är avsedda för automatiserad behandling. Då fd flickvännen inte längre har hans samtycke innebär det att handlandet sker olovligen. Det krävs att fd flickvännen hade uppsåt för att kunna dömasÄven om jag ovan kom fram till att kriterier för brottet dataintrång är uppfyllt så krävs det vidare att fd flickvännen hade uppsåt för att kunna göra sig skyldig till brottet (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Detta innebär att fd flickvännen måste vetat om eller i vart fall varit likgiltig till att denne inte får logga sig in på exets sociala medier eller skriva inlägg där. Med tanke på att du skriver att fd flickvännen ofta loggar sig in på hans sociala medier och läser konversationer är det tydligt att det inte rör sig om enstaka misstag utan snarare att hon varit fullt medveten om sitt handlande. Jag skulle därför bedöma att fd flickvännen har uppsåt till dataintrång. Fd flickvännen kan ha gjort sig skyldig till brottet förtalDu skriver även att det eventuellt kan handla om förtal i detta fall och jag ska undersöka detta vidare. Att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att annars lämna uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning uppfyller brottet förtal (BrB 5 kap. 1 § första stycket). När den fd flickvännen publicerar texter på sociala medier och anklagar honom för misshandel och sexuella trakasserier så pekas han ut som brottslig. Eftersom det är relativt allvarliga påståenden som han utpekas ha gjort så innebär det att det är ägnat att utsätta honom för andras missaktning. När andra läser dessa texter finns en stor risk att de reagerar och tycker annorlunda rent negativt om honom. Måste finnas uppsåtFör att fd flickvännen överhuvudtaget ska kunna göra sig skyldig till brottet förtal så måste hon ha haft uppsåt (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Det innebär att den fd flickvännen måste ha haft en avsikt med att utpeka sin fd pojkvän som brottslig och varit medveten om att det finns stor risk att andra får en negativ syn kring detta. Enligt mig verkar det som fd flickvännen har uppsåt i detta fall eftersom hon skriver dessa påståenden både på hans sociala medier men också på sina sociala medier ett flertal gånger. Ibland kan förtal vara försvarligtÄven om dessa rekvisit för brottet förtal verkar vara uppfyllda i situationen kan det trots allt vara försvarligt. För att detta undantag ska bli aktuellt krävs det antingen att den fd flickvännen ska ha varit skyldig att uttala sig om de brottsliga anklagelser mot fd pojkvännen eller att det annars var försvarligt med hänsyn till omständigheterna. Dessutom ska den fd flickvännen i så fall visa att uppgiften är sann eller att hon hade skälig grund för den (BrB 5 kap. 1 § andra stycket). I situationen som du beskriver ser jag ingen anledning till varför fd flickvännen skulle vara skyldig att lämna uppgiften om att fd pojkvännen gjort sig skyldiga till brott. Ett typiskt exempel på när någon är skyldig att lämna uppgifter är sanningsplikten för vittnen under en rättegång. I den mån den fd flickvännen vill varna andra för fd pojkvännen skulle man kunna argumentera för att det är försvarligt. Om däremot de påstådda gärningarna ligger långt bak i tiden kan det inte tänkas vara i syfte att varna andra. Vidare spelar det roll hur många som har kunnat läsa inläggen, om det riktas till ett stort antal personer så påverkar det försvarlighetsbedömningen. Vidare måste även fd flickvännen visa på att de påstådda gärningarna är sanna (genom lämpligtvis en giltig dom) eller att hon hade skälig grund att skriva dessa uttalanden. Jag vet för lite om situationen för att med all säkerhet kunna säga om hennes handlingar är försvarliga eller inte. Det som pekar mot att det inte är försvarligt är att han anklagas för relativt allvarliga brott, eftersom det publiceras på sociala medier är risken för spridning stor och att hon går ut med hans fulla namn. Finns det möjlighet att förundersökning inleds?Så länge det finns tillräckliga bevis för dessa ovanstående brott så finns det inga egentliga hinder mot att en förundersökning inleds. Exempel på bevis kan vara fd flickvännens inlägg, olika vittnen, med mera. Vad gäller brottet förtal vill jag även nämna att det oftast inte faller under allmänt åtal (åtal som drivs av åklagare) utan väcks av personen som anser sig ha blivit utsatt för förtal (BrB 5 kap. 5 § första stycket). För att en åklagare ska väcka åtal för förtal krävs det att åtalet ska vara påkallat från allmän synpunkt. Detta kan vara fallet om en uppgift har fått stor spridning och att påståendet handlar om att personen i fråga har begått ett allvarligt brott (till exempel sexualbrott). Enligt mig påstås fd pojkvännen ha begått relativt allvarliga brott och om dessa i tillägg har fått väldigt stor spridning så kan detta falla under allmänt åtal. Annars kan som sagt målsäganden själv väcka åtal genom en skriftlig ansökan om stämning till den tingsrätt där denne bor. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad bedöms som olaga hot?

2020-08-24 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om man bråkar och den ena höjer upp sin arm och viftar lite mot den andra och den andra känner sig hotade. Är det ett brott?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB). Det brott som jag tänker ligger närmast din beskrivning är olaga hot (BrB 4 kap. 5 §). Nedan kommer jag att gå igenom de kriterier som ska vara uppfyllda för att en gärning ska bedömas som olaga hot. Gärningen ska ha kommit till den hotades kännedomFör det första krävs det att hotet ska ha kommit till den hotades kännedom vilket verkar uppenbart i den situation som du beskriver eftersom personen i fråga känner sig hotad. Krävs att man hotar om brottslig gärningVidare krävs det att någon hotar annan med brottslig gärning för att det ska anses föreligga olaga hot. Att höja sin ena arm och vifta mot annan i en situation där man bråkar kan utgöra ett hot om att misshandla den andra. Att lyfta vapen mot annan är annars ett tydligt exempel på när det föreligger hot om brottslig gärning. I situationen du beskriver beror det givetvis på hur det såg ut när armen höjdes och sedan viftades mot den andra men rent generellt så skulle detta kunna utgöra hot om misshandel. Det ska vara ägnat att framkalla allvarlig rädslaFör straffansvar krävs att hotet varit ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för dennes eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Detta innebär i situationen som du beskriver att höjningen av armen i kombination med viftandet ska ha framstått eller varit ägnat att framstå som allvarligt menat. Denna typ av kvalifikation använder man för att skilja allvarligt menade hot från sådana hot som framförs "på skämt". Hotet ska dessutom avse en brottslig gärning som inte framstår som lindrig. Om hotet endast i detta fall skulle avse ringa misshandel så uppfyller det alltså inte kriteriet. Bedömningen för om gärningen är ägnad att framkalla allvarlig rädsla ska göras utifrån de faktiska förhållandena och hur situationen har framstått från den hotades synpunkt. Du skriver att den andra personen i fråga känner sig hotad. Parternas relation kan också spela in i denna bedömning. Jag har svårt att göra en bedömning kring detta kriterium utifrån det du skriver men om gärningen är allvarligt menat som ett hot om misshandel så anses det vara ägnat att framkalla allvarlig rädsla. Måste ha uppsåt för att dömas för brottFör att kunna göra sig skyldig till olaga hot så krävs det att personen har uppsåt till sina gärningar (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Detta innebär att personen måste haft en avsikt med att höja armen och vifta mot den andra personen. Personen måste ha förstått att gärningen är ägnad att framkalla allvarlig rädsla hos den andra. Är det ett brott i detta fall?Eftersom jag inte vet speciellt många detaljer kring gärningen som du beskriver så kan jag inte med all säkerhet säga att det utgör ett brott. Däremot om gärningen anses uppfylla alla kriterier som jag ovan har beskrivit så kan det utgöra brottet olaga hot. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är det brottsligt att tillåta sin vän att bruka narkotika hos sig?

2020-08-20 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Om jag har en vän på besök och hen använder narkotika hos mig eller i min närvaro, kan jag på något sätt straffas för att någon annan använde narkotika hos mig även om jag själv inte gör det? Gör det någon skillnad ifall vännen frågar om det är okej att hen t ex röker cannabis från min balkong, varpå jag godkänner det, eller om den här personen t ex går in på toan och drar en lina kokain i utan min vetskap? Och om jag umgås med vänner, och de t ex börjar röka cannabis när jag är med, kan jag bli straffad för att jag umgås med dem utan att t ex anmäla dem, även om jag inte själv röker?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB) och narkotikastrafflagen (NSL). Kan du göra dig skyldig till medverkan till narkotikabrott?Att medverka till ett brott innebär att man främjar gärningen med råd eller dåd (BrB 23 kap. 4 § första stycket). Med andra ord betyder det att man har ett slags inflytande på händelseförloppet i brottsfrämjande riktning. Däremot skriver du endast att din vän använder narkotika (NSL 1 § första stycket sjätte punkten) och det innebär att du inte kan göra dig skyldig till medverkan för narkotikabrott (NSL 5 §). Om din vän däremot till exempel skulle förvara narkotika hos dig med din vetskap så kan du göra dig skyldig till medverkan till narkotikabrott (se NSL 1 § första stycket fjärde punkten och NSL 5 §). Kan du göra dig skyldig till brott genom att inte anmäla narkotikabrott?Om man är medveten om att en viss typ av brott pågår men struntar i att anmäla detta till polisen så kan man göra sig skyldig till underlåtenhet att avslöja brottet (BrB 23 kap. 6 § första stycket). Skyldigheten att avslöja brott enligt bestämmelsen gäller däremot inte alla typer av brott. Underlåtenhet att avslöja narkotikabrott är inte brottsligt eftersom det inte nämns specifikt i narkotikastrafflagen vilket det måste göra i så fall. Detta innebär alltså att du inte har gjort dig skyldig till något brottsligt genom att inte anmäla narkotikabrottet. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,