Vad innebär aggressionsbrottet?

2021-12-11 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej,kan någon förenkla detta med aggressionsbrott, vad exakt menas?MVH.Aggressionsbrott11 a § /Träder i kraft I:2022-01-01/ För aggressionsbrott döms den som kan utöva kontroll eller styra över en stats politiska eller militära handlande och som planerar, förbereder, inleder eller utför en aggressionshandling som till sin karaktär, svårhetsgrad och omfattning, utgör en uppenbar överträdelse av Förenta nationernas stadga.Med aggressionshandling avses en stats användning av väpnat våld mot en annan stats suveränitet, territoriella integritet eller politiska oberoende, eller på något annat sätt som är oförenligt med Förenta nationernas stadga.
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Sverige har genom kriminaliseringen av aggressionsbrottet i svensk rätt implementerat art. 8 bis Romstadgan.Aggressionsbrottet är en del av den internationella straffrätten. Aggressionsbrottet utförs alltid av en enskild person, dock kräver straffansvar att aggressionsaktionen utförs av en stat. Det måste alltid föreligga en bakomliggande aggressionsaktion för att aggressionsbrottet ska vara för handen. Personen som utför brottet kan inte vara vem som helst, det krävs att personen har en särställning vad gäller maktposition, i regel regeringschefer eller personer med liknande ställningar i en statsmakt. Planerar eller utövar eller förbereder exempelvis en regeringschef eller en person med liknande maktställning i en stat en aggressionsaktion eller aggressionshandling begår denne person aggressionsbrott.Vad är aggressionshandlingen/aggressionsaktionen? För det första måste, som ovan sagt, själva aktionen utföras av en stat. Vidare är det inte alla aktioner som kan klassas som så pass allvarliga att de utgör en aggressionshandling. En lista på vilka handlingar som går in under begreppet återfinns i FN-resolution 3314. Listan är inte uttömmande, men ger en bild av vad som kan falla in under begreppet. a) The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another State, or any military occupation, however temporary, resulting from such invasion or attack, or any annexation by the use of force of the territory of another State or part thereof,(b) Bombardment by the armed forces of a State against the territory of another State or the use of any weapons by a State against the territory of another State;(c) The blockade of the ports or coasts of a State by the armed forces of another State;(d) An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or marine and air fleets of another State;(e) The use of armed forces of one State which are within the territory of another State with the agreement of the receiving State, in contravention of the conditions provided for in the agreement or any extension of their presence in such territory beyond the termination of the agreement;(f) The action of a State in allowing its temtory, which it has placed at the disposal of another State, to be used by that other State for perpetrating an act of aggression against a third State;(g) The sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries, which carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to the acts listed above, or its substantial involvement therein.Med vänlig hälsning!

Vad gäller för utökad frigång i samband med villkorligt frigivning?

2021-10-02 i Påföljder
FRÅGA |HejJag försöker läsa och förstå hur strafftiden kan bli som kortast på en dom om fängelse i 2,5 år.Jag har räknat 30 månader x 30 dagar= 900 dagar och 2/3 av den tiden blir så 600 dagar.Läser också att man kan beviljas utökad frigång om halva strafftiden är avtjänad? Betyder detta att man kan få utökad frigång efter hälften av 900 eller hälften av 600 dagar?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om frigivning och fängelsestraffets längd bestäms med utgångspunkt i 26 kap. BrB. Enligt 26 kap. 6 § BrB skall den dömdes friges villkorligt efter två tredjedelar av avtjänat straff. I ditt fall har en påföljd om fängelse tidsbestämts till 2.5 år.Bestämmelsen innebär att den dömde ska friges vid den tidigaste tidpunkten för villkorlig frigivning. Det innebär två tredjedelar av 913 dagar vilket ger en villkorlig frigivning efter 608 dagar rent formellt. Den villkorliga frigivningen sker tidigast en månad efter att två tredjedelars straff har avtjänats vilket innebär i ovan fall att den dömde måste avtjäna 608 dagar utökat med en månad.Utökad frigång är en utslussningsåtgärd från Kriminalvårdens sida och innebär att en intagen under kontrollerade former avtjänar fängelsestraffet i sin bostad. Det krävs som frågan anger att minst halva strafftiden har avtjänats. Det får heller inte finnas beaktansvärd risk för att den dömde i framtiden kommer att begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt missköta sig allvarligt.Utökad frigång gäller för det utdömda straffet, i ovan fall 2.5 år. Villkorlig frigivning innebär inte att resterande straff efterges. Därför gäller utökad frigång hälften av det utdömda hela straffet.Med vänlig hälsning!

Begår man ett brott om man säger till en polisman, önskandes att nästa person denne påträffar ska döda polismannen?

2021-09-23 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Begår man en olaglig handling om man säger till en polisman "Jag hoppas nästa gärningsman du träffar på har vapen och att gärningsmannen hinner skjuta dig först"? Många andra jag frågat har sagt att det är ett brott men jag personligen kan inte se vilket brott man skulle begå. Det kan ju inte vara hot mot tjänsteman eftersom man har ju inte uttalat sig om att man själv ska göra nåt illa. Detta som jag skrivit ovan är ju bara en förhoppning och jag har hört att det inte finns någon lag att uttrycka dödsförhoppning åt någon annan. Rätta mig om jag har fel.
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hot mot tjänsteman regleras i 17 kap. 1 § BrB. Syftet med kapitel 17 i Brottsbalken är att skydda personer som fullgör myndighetsutövning varför hot mot tjänsteman exempelvis inte kan vara för handen ifall inte gärningsmannen har för avsikt att påverka myndighetsutövningen på något sätt. Det står dock klart att angrepp kan ske även utanför tjänsten mot tjänstemän.Agerandet kan dock utgöra både ofredande.Ofredande regleras i 4 kap. 7 § BrB. Att önska livet ur någon, vilket är det som sker här, även om utförandet skall företas av en annan, kan utgöra ofredande. Det kan klassificeras som "annat hänsynslöst beteende" som går under brottet ofredande. I de fallen krävs det att fridskränkningen ska ha varit kännbar. Dock ses det med tveksamhet på ifall enstaka och enskilda kränkande yttranden ska utgöra ofredande. Gärningen måste i sådana fall som helhet anses vara hänsynslös.Det är troligast att agerandet kommer leda till straffansvar för förolämpning, vilket regleras i 5 kap. 3 § BrB.

När måste jag senast föra talan om enskilt anspråk i samband med brottmål? Kan jag begära skadestånd i efterhand?

2021-09-14 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej min dotter har blivit utsatt för grov misshandel och var så dålig vis rättegången så skadeståndsdelen ej kom upp. Misshandlaren ficj 2,5 års fängelse är det för sent att begära skadestånd för hennes skador bl.a i ansiktet
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I brottmål finns det enligt 22 kap. RB möjlighet att föra talan om enskilt anspråk i samband med brottmålsrättegången. Enskilt anspråk, alltså din dotters skadeståndsanspråk, måste föras senast i samband med huvudförhandlingen, och det finns inte möjlighet att föra enskilt anspråk efter avslutad rättegång.Dock stadgar 22 kap. 1 § RB att för det fall det enskilda anspråket inte tas upp i samband med åtalet, finns det möjlighet att ändå begära skadestånd, dock under den för tvistemål stadgade ordningen.Med vänlig hälsning

Kan butiken neka mig inträde?

2021-11-02 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Jag skulle köpa alkohol i en matbutik, men blev nekad då min minderåriga vän var med mig. Detta tyckte jag var konstigt eftersom langning oftast sker utan sällskap, men accepterade beslutet. Dock frågade jag när jag fick komma tillbaka och köpa, eftersom jag uppenbarligen ville köpa alkoholen. Blev utskickad utan svar och förstod inte logiken alls. Frågan är då: När får jag egentligen komma tillbaka? Finns det någon tidsgräns eller hur fungerar det?Tack för svar!
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.Jag utgår från att det handlar om en privatbutik. I sådana fall har privatbutiken rätt att neka människor inträde såvida nekandet inte utgör något brott.I NJA 1995 s. 84 konstaterar Högsta domstolen att du som privatperson inte begår olaga intrång genom att inträda i butiken igen, på grund av att straffbestämmelsen avser att skydda utrymmen som inte ger allmänheten tillträde. Dock har butiken all rätt att neka dig tillträde, under förutsättningen att nekandet inte utgör brott.Det brott som kommer ifråga är olaga diskriminering enligt 16 kap. 9 § BrB. Såvida nekandet inte sker "på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck genom att inte gå personen till handa på de villkor som näringsidkaren i sin verksamhet tillämpar i förhållande till andra", är nekandet tillåtet.Det finns för lite information för att avgöra om butiken verkligen har agerat på ett diskriminerande vis. Du är välkommen åter med ytterligare information!Med vänlig hälsning!

Är det tillåtet att använda vissa föremål i en självförsvarssituation, och är det tillåtet att rikta slag mot vissa delar av kroppen vid sådana situationer?

2021-10-01 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Jag undrar om självförsvars grejer.1. Får jag ha sand/grus/stenar i mina fickor för att användas som självförsvar? Genom att kasta på ögonen eller ansiktet.2. Är det ställen eller delar av kroppen som man inte får slå på som t.ex. halsen, käke, övredelen av magen(ungefär vid diaphragman).Jag undrar detta för att man vill ju inte få skadestånd eller vad det nu kallas.
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Det finns i den svenska straffrätten ingenting som förbjuder vissa typer av föremål att användas i självförsvar, och heller inte något som uttryckligen förbjuder enskild från att slå vissa delar av kroppen i självförsvar, detta eftersom vad som räknas som lagligt självförsvar är helt beroende på den enskilda situationen.Enligt 24 kap. 1 § BrB utgör nödvärn en av flera ansvarsfrihetsgrunder i svensk straffrätt. Nödvärn kan enklast beskrivas som just självförsvar i hotande situationer. Huruvida de i frågan uppräknade föremålen och de i frågan riktade slagen mot angriparens kropp är tillåtet i en nödvärnssituation bedöms mot kriteriet om agerandet är uppenbart oförsvarligt. Huvudregeln är att våld kan bemötas med lika våld.Försvarlighetsbedömningen görs genom att väga in det angripnas beskaffenhet och dess betydelse samt omständigheterna i övrigt. Hit räknas bland annat de inblandade personernas kroppsvikt, kunskaper om kampsport, upphetsning, förekomst av allvarliga hotelser och, om det är ett konkret eller akut hot, det använda våldet samt förutsebara skaderisker. Även om nödvärnsvåldet resulterar i angriparens död kan nödvärn fortfarande göras gällande. Allt beror på huruvida agerandet är uppenbart oförsvarligt.Det skall vidare sägas att en civilrättslig skadeståndstalan kan riktas mot dig även ifall ditt agerande utgör nödvärn, detta eftersom skadeståndstalan görs i en civilrättslig talan medan nödvärnssituationen behandlas i ett brottmål.Med vänlig hälsning!

Vad menas med hjälpmedel som kan förverkas enligt 36 kap. 2 § BrB? Kan en kamera som använts för att filma en misshandel förverkas?

2021-09-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om en person gör sig skyldig till misshandel mot någon och samtidigt filmar misshandeln med sin kamera, kan kemeran då anses vara ett sådant hjälpmedel som kan förverkas enligt bestämmelsen i 36 kap. 2 § brottsbalken?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 36 kap. 2 § Brottsbalken (BrB) kan egendom som använts som hjälpmedel vid brott "enligt denna balk" förklaras förverkad om det är nödvändigt för att förebygga brott, eller om det annars finns särskilda skäl.Med hjälpmedel menas enligt ovan nämnda paragraf den definition på begreppet som brottsbalken ställer upp. Enligt 23 kap. 2 § 1st. 2p. BrB kan den som, med uppsåt att utföra eller främja brott, skaffar, tillverkar, lämnar, tar emot, förvarar, transporterar, sammanställer eller tar annan liknande befattning med något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid brott, dömas för förberedelse till brott.Här definieras begreppet hjälpmedel som ett föremål som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid brott. Föremålet ska vara utformat och ha ett användningsområde som syftar till att utföra ett brott. En kamera kan inte utgöra ett sådant hjälpmedel vid brott och omfattas således inte av den egendom som åsyftas i 36 kap. 2 § BrB.Med vänlig hälsning!

Hur ska jag gå tillväga för att få mitt ex att sluta kolla upp mig och mina barn?

2021-08-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Jag undrar hur jag skall gå tillväga för att få mitt ex att sluta kolla upp mig och mina barn när dom är hos mig.Mvh Emma
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ditt ex kan i det här läget ha gjort sig skyldig till ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB. Det krävs att ditt ex vet om att det denne gör är oönskat. Exempelvis kan "fönstertittande" räknas till ofredande. Fönstertittande innebär att någon står och tittar in genom fönstret till en lägenhet eller liknande bostad. Jag kan inte utifrån informationen i din fråga avgöra om det är riktigt så närgånget. I sådana fall ska du anmäla ditt ex för brottet ofredande.Handlar det inte om fönstertittande utan om att ditt ex försöker få kontakt med dig eller dina barn på andra sätt, exempelvis genom att försöka kontrollera ert beteende eller liknande kan det ändå utgöra ofredande enligt samma paragraf.Upprätta en polisanmälan om brottet ofredande på 114 14. Rör det sig om något akut, ring 112.Du kan också ansöka om kontaktförbud hos Polisen på samma nummer som du anmäler brott för, 114 14.Med vänlig hälsning!