Vilken påföljd kan man få för bedrägeri?

2021-03-04 i Påföljder
FRÅGA |Hejsan!Jag har blivit anklagad för bedrägeri, att det gäller ca 30000 :- mellan tiden höst -16 - vår 17. Nu undrar jag vad det kan ge för straff för sådant?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bedrägeri av normalgraden kan ge fängelse i högst två år (9 kap. 1 § BrB). Böter finns inte med på straffskalan för bedrägeri av normalgraden. Ringa bedrägeri kan ge böter eller fängelse i högst sex månader, och grovt bedrägeri kan ge fängelse i lägst sex månader och högst sex år (9 kap. 2 och 3 § BrB). Ringa bedrägeri rör sig vanligen om mindre summor, exempelvis att springa från notan på en restaurang eller att inte köpa biljett på tåget. Eftersom du skriver att det rör sig om en summa på 30 000 kr utesluter jag därför att det rör sig om ringa bedrägeri. Om brottet ska bedömas som grovt beror bland annat på om du missbrukat allmänt förtroende, använt dig av falsk urkund (exempelvis förfalskade id-handlingar) eller om bedrägeriet avsett betydande värde (9 kap. 3 § 2 stycket BrB). Värdegränsen för grovt bedrägeri har i praxis slagits fast gå vid 5 prisbasbelopp (238 000 kr år 2021). Baserat på den information jag fått gör jag bedömningen att det rör sig om bedrägeri av normalgraden.För bedrägeri av normalgraden är påföljden som sagt fängelse i högst två år (9 kap. 1 § BrB). Hur långt fängelsestraff du kommer få beror på omständigheterna kring brottet. Exempelvis tas hänsyn till den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den du insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som du haft (29 kap. 1 § BrB). Försvårande omständigheter som talar för ett högre fängelsestraff kan exempelvis vara om du utnyttjat en ställning (t.ex. som anställd på en arbetsplats), utnyttjat någons skyddslösa ställning (t.ex. om brottet riktats mot en person med en funktionsvariation) eller om du visat stor hänsynslöshet (29 kap. 2 § BrB). Förmildrande omständigheter kan vara att brottet föregåtts av någon annans uppenbart kränkande beteende eller om du till följd av en allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd (29 kap. 3 § BrB). För att sammanfatta så är fängelsestraff den troligaste påföljden, men hur långt fängelsestraffet kommer bli är omöjligt att säga utifrån den information du uppgivit i frågan.Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Kan man dömas för rattfylleri om blodprovet visar positivt för narkotika trots att man inte är påverkad?

2021-02-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga gällande cannabis och drograttfylla. Nu är de så att jag vart spontant stoppad av polisen, sedan ville dom ta urinprov/blod på mig.Eftersom jag veckan tidigare fått et tillfälle av återfall så valde jag att säga att de visar nog positivt pga av det. Så gav mitt blodprov.Nu till min fråga, då jag inte var påverkad när jag vart stoppad, men att jag har de i blodet. Kan jag då falla under drograttfylleri? Förstår om dom vill ge mig ringa narkotikabrott, men rattfull var jag ju inte.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att dömas för drograttfylleri krävs att man intagit narkotika i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet. (4 § 2 st TBL). Det krävs alltså inte att en viss mängd påvisas eller att man är påverkad, det är tillräckligt att blodprovet visar positivt för narkotika för att kunna dömas för rattfylleri.Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt!Vänliga hälsningar,

Kommer jag få fängelse för narkotikabrott av normalgraden?

2020-12-19 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag blev tagen med 6,5 gram kokain, 5 kartor pregabalin, 3 kartor tramadol och 40 gram cannabis under en husrannsakan. Detta inträffade under ett husrannsakan och det är första gången jag har med polisen att göra.Jag erkände för dem att drogerna var mina och att jag har det till eget bruk då jag missbrukar på grund av mina psykiska problem. Polisen sa till mig att jag har blivit gripen för normal graden av narkotikabrott och att jag av förmodan inte kommer få något fängelse straff då det är mitt första straff någonsin, däremot blev jag misstänkt för försäljning av narkotika och att jag kommer hamna i fängelse om dem griper mig igen med narkotika. Jag väntar just nu på min dom och är väldigt nyfiken på vad som kommer att ske. Nu lyder min fråga, kommer jag få något fängelsestraff?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom du innehaft narkotika uppsåtligen kan du dömas för narkotikabrott. Narkotikabrott av normalgraden kan ge fängelse i högst tre år (1 § NSL). Om brottet är att anse som ringa är straffet istället böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Vid bedömning av om brottet är ringa eller av normalgraden tas bland annat hänsyn till arten och mängden narkotika. Du nämner bland annat att du innehade kokain, vilket är en substans som vanligen gör att brottet inte kan bedömas som ringa. I ett rättsfall från 2008 (NJA 2008 s. 653) gjorde HD bedömningen att innehav 0,73 gram kokain utgjorde narkotikabrott av normalgraden. Att du innehaft en större mängd kokain samt andra typer av narkotikaklassade substanser gör att det är troligt att brottet kommer bedömas vara av normalgraden. Du säger dessutom att polisen informerade dig om att du greps misstänkt för narkotikabrott av normalgraden. Om du är misstänkt för narkotikabrott av normalgraden lär du troligtvis få påföljden fängelse eftersom böter inte finns i straffskalan för narkotikabrott av normalgraden. När rätten väljer påföljd ska de särskilt beakta omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse (30 kap. 4 § BrB). Villkorlig dom och skyddstillsyn är lindrigare påföljder än fängelse (30 kap. 1 § BrB). Som skäl för villkorlig dom ska rätten beakta om det saknas särskild anledning att tro att du kommer begå fler brott (30 kap. 7 § BrB). Som skäl för skyddstillsyn ska rätten beakta om det finns anledning att tro att skyddstillsynen kommer göra att du i framtiden avhåller dig från brott (30 kap. 9 § 1 stycket BrB). Som särskilda skäl för skyddstillsyn istället för fängelse kan rätten även beakta om du missbrukar narkotika vilket bidragit till brottsligheten och du förklarar dig villig att gå igenom lämplig behandling för missbruket (30 kap. 9 § 2 stycket BrB). Eftersom du uppger att du missbrukar narkotika på grund av psykiska problem är min bedömning att skyddstillsyn skulle kunna komma ifråga istället för fängelse. Om du döms till skyddstillsyn kommer du få en prövotid på tre år (28 kap. 4 § BrB). Under prövotidens första år kommer du även övervakas (28 kap. 5 § BrB). Rätten får även besluta om särskilda föreskrifter som du ska följa under prövotiden, exempelvis missbruksvård (28 kap. 6a § BrB). Min bedömning är slutligen att du troligtvis inte kommer dömas till böter. Som jag ser det är det troligaste att du döms till skyddstillsyn eller fängelse.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

När sker preskriptionsavbrott i brottmål?

2020-12-07 i Påföljder
FRÅGA |Hejsan!Om åtal har väckts innan preskriptionstiden gått ut för ett brott, blir det fortfarande rättegång fast brottet i en rättegång skulle vara preskriberat?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ett preskriptionsavbrott sker när en person åtalas eller häktas för ett brott (35 kap. 1 § BrB). Det spelar således ingen roll att preskriptionstiden passerats när huvudförhandling i domstol inleds. Det finns dock en yttersta gräns som stadgar att påföljd inte får dömas ut för brott som kan ge fängelse i högst två år om det förflutit mer än femton år sedan brottet. För brott där fängelse i mer än två år kan dömas ut är den yttersta gränsen trettio år (35 kap. 6 § BrB). Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Kan man dömas för brott om man köper smuggelcigaretter i butik?

2021-02-27 i Övriga brott
FRÅGA |Kan man dömas för brott om man köper smuggelcigaretter i en butik? Jag tänker exempelvis på olovlig befattning med smuggelgods och hur mycket isåfall för att det skall vara brottsligt?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om man köper cigaretter som smugglats in i landet gör man sig skyldig till olovlig befattning med smuggelgods, vilket kan ge böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen är ringa ska den inte medföra ansvar (12 § SmuggelL). För köp anges att handlingen medför straffansvar om köpet är avsett att ersätta en reguljär transaktion (d.v.s. ett vanligt köp av icke-insmugglade varor) även om det rör sig om någon enstaka vara (prop. 1999:00/124 s. 143). Som jag tolkar uttalandet i förarbetet till lagen kan man dömas för olovlig befattning med smuggelgods om man så köper ett endaste paket smuggelcigaretter.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Skillnaden mellan försök och fullbordat brott

2021-02-27 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Om man krossar ett fönster på en bil och tar sig in i bilen och rotar runt i den, utan att ta någonting, vad rubriceras det som då? Är brottet försök till stöld eller stöld?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att brottet ska kunna rubriceras som stöld krävs att brottet är fullbordat, d.v.s. att man faktiskt olovligen tagit något som tillhör någon annan med syfte att tillägna sig egendomen (8 kap. 1 § BrB). Det scenario som du beskriver utgör försök till stöld om syftet var att tillägna dig någon annans egendom och det endast på grund av tillfälliga omständigheter inte gick att fullborda brottet (23 kap. 1 § BrB). Sådana tillfälliga omständigheter skulle kunna vara att det vanligtvis finns stöldbegärlig egendom i bilen, men att ägaren just den här dagen tagit med sig egendomen från bilen.Om det aldrig funnits något syfte att stjäla någon egendom utan endast skada bilen rubriceras brottet istället som skadegörelse (12 kap. 1 § BrB).Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Vad kan man få för straff för försök till försäkringsbedrägeri?

2020-12-07 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej , vad kan det bli för straff för försök till försäkringbedrägeri om en dator skada som handlar om 18000 sek ? Försäkringsbolaget har meddelat mig om det och har avslutat mitt konto hos de, hur sannolikt är det att de anmäler den ? Jag har inte tidigare blivit dömd för något.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Försäkringsbedrägeri faller in under brottsrubriceringen bedrägeri. För bedrägeri av normalgraden kan man dömas till fängelse i högst två år (9 kap. 1 § BrB). Om brottet är grovt kan man dömas till fängelse i lägst sex månader och högst sex år (9 kap. 3 § 1 stycket BrB). Det som påverkar huruvida brottet är grovt eller inte är bland annat om du missbrukat allmänt förtroende, använt falsk urkund eller vilseledande bokföring (9 kap. 3 § 2 stycket BrB). Även försök till bedrägeri eller grovt bedrägeri är straffbart (9 kap. 11 § BrB). Straffet för försök till bedrägeri eller grovt bedrägeri ska ligga inom straffskalan för de fullbordade brotten. Det innebär att du inte kan få ett högre straff för försök än för fullbordat brott (23 kap. 1 § BrB). Min bedömning är att om du döms för straffet kommer du troligtvis bli dömd till fängelse. Hur långt fängelsestraff du kommer få kan jag tyvärr inte avgöra.Sannolikheten för att försäkringsbolaget anmäler gärningen till polisen kan jag inte heller uttala mig om.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt! Vänliga hälsningar,

Vilket straff kan jag få för att jag glömde scanna en kasse med varor?

2020-12-04 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag handlade i en livsmedelsbutik häromdan och jag glömde skanna en påse med mat, 700kr. Blir tagen av en civil-kontrollant några meter utanför butiken innan jag märkt att jag glömt att skanna. Blev förhörd av polis och dom trodde på ringa stöld. Vad tror du jag blir straffad för
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När du lämnade butiken med matkassen utan att betala för den så tog du olovligen varor som tillhörde butiken. Tillgreppet innebär skada för butiken eftersom de går miste om betalning för varorna. Om du gjorde detta med uppsåt att tillägna dig varorna gör du dig skyldig till stöld (8 kap. 1 § BrB). Eftersom matkassen var värd 700 kr rubriceras det dock som ringa stöld då gränsen mellan ringa stöld och stöld går vid 1250 kr (8 kap. 2 § BrB, se NJA 2019 s. 951). Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader. Avgörande för om du kan bli dömd för ringa stöld eller inte är beroende av om du hade uppsåt att tillägna dig matkassen eller inte. Om du inte har uppsåt att tillägna dig den så ska du inte dömas för ringa stöld. Det är dock en bevisfråga som domstolen får utreda. Min bedömning är dock sannolikheten att du blir dömd är ganska hög då det inte handlar om en enskild vara, vilket annars hade varit lätt att glömma att scanna. En matkasse med varor värda 700 kr, vilket inte är ett obetydligt belopp, är svårare att argumentera för att man glömde att scanna och inte tog uppsåtligen.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,