Vad kan man göra om man misstänker att djur far illa?

2021-12-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag misstänker en svensk hunduppfödare för att kupera öronen på sina hundar. Då flera hundar som bär kennel prefixet har kuperade öron men är uppfödda i Sverige. Rasen är inte SKK eller FCI godkänd och därför kan jag inte vända mig till SKK för att göra en orosanmälan. Hur går jag till väga. på en av hundarnas instagram finns bilder från december 2019 där valpen har hela öron, nästa bild är från februari 2020 och då har valpen kuperade öron.Vad kan jag göra ?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarAtt utföra öronkupering på hundar är ett brott i Sverige och något du som privatperson kan göra är en polisanmälan. Du kan även kontakta länsstyrelsen om du misstänker att djuret far illa. Här är även en länk till en sida som har bra information om just din frågaDjurskyddslagenÖronkupering på hundar är olagligt i Sverige och straffet är böter eller fängelse i högst två år, ( 4 kap. 2 § djurskyddslagen och 10 kap. 1 § djurskyddslagen). Öronkupering har ansetts innebära ett ingrepp som utsätter djuret för onödigt lidande, särskilt då kupering av öron anses vara en meningslös stympning vars enda uppgift är att tillfredsställa en trend (en så kallad "lyx- eller modeoperation"), (SOU 1938:36).ÖvrigtDet kan dock vara möjligt att kenneln utför kuperingen på sina hundar utomlands och för att detta ska vara olagligt även i Sverige finns det ett krav på dubbel straffbarhet. Kravet innebär att en bestraffning i Sverige generellt förutsätter att det handlar om en gärning som också utgör brott i det land där gärningen utfördes.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Vad är straffet för bidragsbrott?

2021-12-19 i Övriga brott
FRÅGA |Jag ska upp till rätten för bidrag brott. Den totala summan är 5947 kr vid fem olika tillfällen. Vad kan straffet bli? Jag har absolut inte gjort detta medvetet. Tacksam för svar!
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!BidragsbrottslagenBidragsbrott kan innebära böter eller upp till två år i fängelse som påföljd, 2 § Bidragsbrottslagen. Faktorer som kan påverka straffets längd kan vara beloppet på bidragen, hur länge brottet har pågått och om det skett under organiserade former. Särskilt allvarligt är det om bidragsbrotten har begåtts med ett syfte att utnyttja välfärdssystemet. Något som kan påverka bedömningen är också om någon tidigare begått brott och om det är samma typ av brottSvarDet är alltid svårt att bedöma vilket straff som kan följa på ett specifikt brott, men vanligtvis är den högre delen av straffskalan, alltså upp mot 2 år, reserverad för svårare former av brottet i fråga. I ditt fall handlar det om en inte obetydlig summa, men summan i sig och att det skett ett par gånger, är troligen inte tillräckligt svårt för att tala för ett fängelsestraff. Istället bör det vara aktuellt med antingen böter, villkorlig dom eller skyddstillsyn. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Preskriptionstiden för brott och tidpunkten för preskriptionsavbrott.

2021-11-14 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej,Om tid mellan stämningsansökan och rättegång är längre än preskriptionstid för brott begått. Kommer det preskriberas?Tack!
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarGränsen för när ett brott preskriberas varierar beroende på brottets allvarlighet, 35 kap. 1 § punkt 1-5 Brottsbalken. Preskriptionstiden löper ända tills den misstänkte/tilltalade tagit del av åtalet/stämningsansökan, 35 kap. 1 § Brottsbalken Om åtalet/stämningsansökan har delgivits den misstänkte/tilltalade inom inom preskrpitonstiden spelar det ingen roll om rättegången hålls vid en tidpunkt när brottet annars kan anses vara preskriberats. Det är alltså tidpunkten för delgivning av åtalet/stämningsansökan som är avgörande. Se även NJA 1983 s. 741 som behandlar frågan om preskription och preskriptionsavbrytande för brott för mer information. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Är det olagligt att röja en privatpersons skyddade adress?

2021-10-10 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om en privatperson med uppsåt röjer en annan privatperson som bor på skyddad adress, genom att till exempel filma med syfte att dela detta, bryter den personen mot lagen då?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarDet är inte olagligt i sig för en privatperson att röja en skyddad adress. Men gör någon det som tjänsteman kan man däremot göra sig skyldig till tjänstefel, (20 kap. 1 § Brottsbalken). Om privatpersonen däremot hotar med att röja den skyddade adressen kan det anses utgöra olaga hot, (4 kap. 5 § Brottsbalken). Det finns ett annat sätt som skulle kunna göra agerandet i fråga olagligt och det är kränkande fotografering. Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år, (4 kap. 6 § a Brottsbalken). För att detta ska bli aktuellt i ditt fall måste alltså bilderna/videon tagits när de med skyddad adress befunnit sig inomhus i sin bostad eller annat liknande utrymme. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Är det olagligt att äta någon annans mat i en resturang?

2021-12-19 i Övriga brott
FRÅGA |Är det olagligt att äta en bit av någon främlings mat i en resturang?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarAtt äta någon annans mat på en restaurang är inget som kan rekommenderas, då det kan vara både opassande och olagligt. Potentiella brottEtt potentiellt brott som beteendet i fråga kan utgöra är stöld, då konsumtion av mat utan möjlighet eller vilja att betala för sig innebär en fullgjord stöld. Men då värdet på stöldgodset troligen är litet borde det endast rubriceras som ringa stöld, 8 kap. 2 § brottsbalken. Påföljden för ringa stöld kan innebära böter eller fängelse i högst sex månader. Beteendet i fråga kan även utgöra ofredande, då det kan innebära ett hänsynslöst agerande som är ägnat att kränka någons frid på ett kännbart sätt, 4 kap. 7 § brottsbalken Påföljden för ofredande kan vara böter eller fängelse i högst ett år. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

En åklagares objektivitetsplikt

2021-11-24 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Vad heter det när en åklagare / polis kan välja att inte ta upp bevis som kan funka som fördel för den misstänkte?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarEn åklagare har en objektivitetsplikt enligt lagen och kan därför inte välja att inte ta upp bevis som talar till fördel för den misstänkte. Om åklagaren skulle göra det kan det innebära ett tjänstefel. Detsamma borde gälla för poliser.Åklagarens objektivitetspliktÅklagaren har en objektivitetsplikt både innan, under en förundersökning och även senare om denne beslutar att väcka åtal, 1 kap. 9 § Regeringsformen och 23 kap. 4 § Rättegångsbalken. Objektivitetsplikten är alltså något som en åklagare alltid måste beakta i sin tjänst. Vad objektivitetsplikten innebär rent praktisk kan vara att åklagaren är skyldig att undersöka och ta fram all information och bevisning som är relevant i ett fall, det gäller oavsett om det talar för den misstänktes fördel eller nackdel. Om Åklagaren i ditt fall har valt att inte ta upp bevismaterial som kan antas ha någon betydelse i målet särskilt om det talar för en misstänkts oskyldighet kan detta utgöra ett tjänstefel från åklagarens sida, 20 kap. 1 § Brottsbalken. Det brukar dock krävas betydligt åsidosättande av objektivitetsplikten för att en åklagare kan dömas för tjänstefel.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Vad innebär en åklagares objektivitetsplikt?

2021-11-14 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |En åklagare har uppsåtligen undanhållit och undanskaffat bevismaterial. Lagrum? Liknande mål?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarÅklagaren har en objektivitetsplikt både innan och under en förundersökning och även senare om denne beslutar att väcka åtal, 1 kap. 9 § Regeringsformen och 23 kap. 4 § Rättegångsbalken. Objektivitetsprincipen är alltså något som en åklagare alltid måste beakta i sin tjänst. Vad objektivitetsplikten innebär rent praktisk kan vara att åklagaren är skyldig att undersöka och ta fram all information och bevisning som är relevant i ett fall, det gäller oavsett om det talar för den misstänktes fördel eller nackdel. Om Åklagaren i ditt fall har undanhållit och undanskaffat bevismaterial som kan antas ha någon betydelse i målet särskilt om det talar för en misstänkts oskyldighet kan detta utgöra ett tjänstefel från åklagarens sida, 20 kap. 1 § Brottsbalken. Det brukar dock krävas betydligt åsidosättande av objektivitetsplikten för att en åklagare kan dömas för tjänstefel.JO-fallEtt JO-fall som behandlar frågan om en åklagares bristande objektivitet är JO 2874-2011 där JO dock fann att åklagaren inte hade brustit i sin objektivitetsplikt.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?

2021-10-10 i Påföljder
FRÅGA |Om man blivit dömd till böter, låt säga för fortkörning, kan man då begära att få sitta i fängelse istället för att betala?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarSvaret är nej, du kan inte kräva att få ett fängelsestraff istället för att betala dina böter. Men om du skulle vägra att betala böterna, finns det en möjlighet för åklagaren att omvandla böterna till fängelse om böter inte har kunnat drivas in och det beror på trots från den bötfällde. Fängelsestraffet det kan bli fråga om är fängelse i lägst fjorton dagar och högst tre månader, (15 § Bötesverkställighetslagen). Det är dock mycket ovanligt att det sker en omvandling från bötesstraff till fängelsestraff. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,