Kan ett återkallat körkort användas som legitimation?

2021-08-05 i Övriga brott
FRÅGA |Kan ett återkallat körkort användas som legitimation?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kort sagt får man inte använda ett av Transportstyrelsen återkallat körkort som giltig legitimation. Regler kring återkallelse av körkort regleras i körkortslagen (KörkL). Ett körkort kan återkallas vid ett antal tillfällen (5 kap. 3 § KörkL). Det finns även en s.k spärrtid då ett nytt körkort inte får utfärdas (5 kap. 6 § KörkL). Ett körkort är en handling som i lagen även definieras som en urkund. En person som lämnar osanna uppgifter riskerar straff (15 kap. Brottsbalken (BrB)). Det är bland annat straffbart att missbruka en urkund (15 kap. 12 § BrB). Missbruk av urkund innebär att man använder, eller låter någon annan använda, urkund som inte är sanningsenlig gällande identitet eller befogenhet. För att bli dömd för missbruk av urkund krävs att gärningen medför fara i bevishänseende. Detta sker om man visar upp ett återkallat körkort för någon som har till uppgift att kontrollera det då detta leder till att personen vilseleds. Alltså när man visar upp ett körkort som legitimation med vetskap om att det inte är giltigt åberopar man det sanningslöst såsom gällande för sig. Sålunda uppfyller agerandet nämnda kriterier för missbruk av urkund och är straffbart. Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakt oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid hastighetsöverträdelse under prövotiden?

2021-06-24 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej dottern blev stoppad för fortkörning idag med laser och hon fick körkortet i början på mars så alltså prövotid kvar. Hon körde 131km/h på 110 väg. Fick 3600 i böter och polisen sa hon kommer få körkortet indraget. Innebär det att det är helt hundra att hon måste få göra om alla prov eller kan det bli att hon får behålla det och enbart få böterna? Hon har precis fått jobb i sommar som innebär att hon måste ha körkortet för att kunna ta sig dit, är det skäl nog till överklagan isf?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemet?Utifrån din fråga uppfattar jag det som att din dotter har åkt fast för fortkörning och fått böter under sin prövotid varpå polisen uppgett att hon kommer att få sitt körkort indraget. Frågan blir då om hon måste göra om alla prov igen om hennes körkort blir indraget eller om hon endast behöver betala böter utan att hennes körkort blir indraget. Sedan kommer jag att redogöra för vad som gäller vid överklagande av indraget körkort. Vad innebär prövotid på körkort?Prövotiden på körkort gäller i två år från det tillfället man tog körkortet (3 kap. 18 § körkortslagen). Det här innebär att man måste göra om både teori- och förarprov om ens körkort blir indraget under dessa två år för att återfå sitt körkort. Om man får körkortet indraget under prövotiden men vägrar att genomföra dessa prov på nytt kommer körkortet att förbli indraget. Alltså betyder detta att man får samma straff som en person med körkort utan prövotid. En person med prövotid måste göra om proven för att återfå sitt körkort medan de förare med körkort utan prövotid återfår sitt körkort efter påföljden och behöver inte göra om proven. Vad gäller vid fortkörning under prövotiden? Möjligheten till körkortsingripande regleras i körkortslagen. Förutsättningarna för att en person ska få sitt körkort indraget är samma för alla då alla ska följa de gällande trafikreglerna. Om körkortshavaren överskridit högst tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa kan körkortet återkallas (5 kap. 3 § 4 punkten körkortslagen). Generellt kan sägas att en enstaka hastighetsöverträdelse som huvudregel inte medför en återkallelse av körkortet om man har kört mindre än 30 km/h över hastighetsgränsen när det gäller en väg med hastighetsbegränsningen 40 km/h eller mer (prop. 1992/93:189). Istället för att körkortet återkallas kan en varning utfärdas om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § körkortslagen). Föraren döms utöver återkallelse eller varning till penningböter om denne kör över hastighetsbegränsningen. Vad gäller vid indragning av körkort?Om man gör sig skyldig till en hastighetsöverträdelse som inte är ringa återkallas transportstyrelsen körkortet. När är körkort återkallas bestäms en så kallad spärrtid vilket innebär en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas (5 kap. 6 § 1 stycket körkortslagen). Denna spärrtid bestäms till lägst 1 år och högst 3 år, här tas hänsyn till bland annat behovet av körkortet och tidigare trafikförseelser (5 kap. 6 § körkortslagen). Hur överklagar jag beslut om indraget körkort?Transportstyrelsens beslut om körkortsåterkallelse går att överklaga till förvaltningsrätten (8 kap. 1 § körkortslagen). Överklagan ska skickas till Transportstyrelsen som i sin tur skickar den vidare till förvaltningsrätten. Hur du går tillväga vid överklagan, vilka skäl som överklagade grundar sig på och vilka handlingar som ska bifogas framgår av Transportstyrelsens beslut. Överklagan ska normalt ha inkommit till myndigheten inom en viss tid vilket även det ska anges i beslutet. SlutsatsEftersom din dotter har kört 131 km/h på en 110 väg har hon kört 21 km/h för snabbt vilket vanligtvis är att anse som ringa fortkörning. Troligtvis kommer hon enbart att få böter förutsatt att hon tidigare inte blivit tagen för fortkörning eller fått en varning. Återkallelse av körkortet skulle kunna ske om hon inom prövotiden åkt fast för flera ringa fortkörningar. Om hon får sitt körkort indraget måste hon på grund av prövotiden göra om alla körkortsprov och kan inte enbart betala böter. Beslutet om indraget körkort kan överklagas men huruvida hennes sommarjobb är ett tillräckligt skäl i hennes enskilda fall med hänsyn till det begångna trafikbrottet är upp till förvaltningsrätten att bedöma. Jag hoppas att du fick din fråga besvarad och har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Får ett företag fotografera och lägga ut bilder i sociala medier på renoveringsarbete som utförts i mitt hem?

2021-03-23 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Har haft en firma hemma som renoverat mitt badrum. Nu har jag upptäckt att dom på sitt Instagram konto lagt ut bilder på renoveringen. Är detta ok att göra utan att tillfråga mig?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar kommer jag att utgå från att firman har tagit bilderna efter utfört arbete och att de inte använt sig av bilder som du har publicerat. Utgångspunkten är att det råder en stor frihet att fotografera vad eller vem man vill samt därefter kunna använda bilden till valfritt syfte. Däremot finns ett förbud mot kränkande fotografering. Dock kan man enbart göra sig skyldig till detta brott om man fotograferar en person som befinner sig i en privat miljö som exempelvis dennes hem (4 kap. 6a brottsbalken). Eftersom firman som renoverat ditt badrum enbart verkar ha fotograferat det utförda renoveringsarbetet i badrummet faller detta inte inom förbudet mot kränkande fotografering. Det finns inget förbud att fotografera i någons hem. På så vis finns det inget uttryckligt förbud för renoveringsfirman att lägga ut bilder på ditt renoverade badrum på deras Instagram-konto utan att tillfråga dig. Om du skulle vilja att de tog bort bilderna råder jag dig att ta kontakt med firman för att se om ni kan komma fram till en lösning. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Vad gäller om man brukar cannabis utomlands och testar positivt på drogtest genomförd på arbetsplats i Sverige?

2020-09-16 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående detta med drogtester på jobbet eller i samband med nyanställning. Säg att någon åker till ett land eller en stat där canabis är fullt lagligt och brukar i detta landet (Ex Amsterdam eller kalifornien), man bryter med andra ord inga lagar och man bryter inte mot narkotikalagarna då man inte är inom svensk jursdiktion. Sedan återvänder hen hem till sverige och inom kort gör man ett drogtest på arbetsplatsen. Testet är bundet att komma tillbaka positivt men det jag undrar är ifall det håller någon makt/får någon negativ påverkan? (Givet är att man kan bevisa att man inte brytit mot några lagar i form av kvitton och vittnesmål etc).
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemet?I mitt svar kommer jag att utgå från att cannabis har konsumerats i ett land där det är lagligt och att man därefter har rest tillbaka till Sverige. Sedan genomförs ett drogtest på arbetsplatsen i Sverige vilket får ett positivt resultat. Frågan är följaktligen vad som gäller om man lagligen brukar cannabis utomlands och vilka konsekvenser ett positivt drogtest på arbetsplatsen medför. Vad gäller om man brukat cannabis utomlands? Cannabis klassas som narkotika och narkotikastrafflagen (NSL) är tillämplig på området. I Sverige är det olagligt att inneha samt bruka cannabis (1 § 6 punkten NSL). Att vara påverkat av cannabis är däremot inte brottsligt utan det brottsliga ligger i själva brukandet. Hur som helst finns det andra länder där det är lagligt att bruka och inneha cannabis, precis som du nämner. Det här medför att om man har brukat cannabis i ett land där det är lagligt så kan man inte dömas för narkotikabrott i svensk domstol (2 kap. 2 § 2 stycket Brottsbalken). Svensk domstol är alltså inte behörig att döma i saken om gärningen är fri från ansvar enligt lagen på gärningsorten. För att svensk domstol ska vara behörig att döma krävs det inte endast att gärningen ska vara kriminaliserad i Sverige utan även i det land där den begås. Värt att nämna är att det givetvis är brottsligt att ta med sig narkotika till Sverige men utifrån din fråga verkar så inte vara fallet. BevisningssvårigheterAtt bevisa var cannabis konsumerades kan vara svårt. Det är bra ur bevishänseende om man kan lägga fram bevisning i form av kvitton och vittnesmål etc som pekar på att cannabis konsumerades i ett land där det är lagligt. Vad händer om ett drogtest på arbetsplatsen blir positivt?En arbetsgivare är enligt lag skyldig att erbjuda rehabilitering för missbruk om man testar positivt för narkotika i samband med drogtest på arbetsplatsen. Som anställd kan du inte bli uppsagd utan en saklig grund för uppsägning vilket följer av anställningsskyddslagen (LAS). Huruvida man riskerar att förlora sin anställning beror även på vilken anställningstyp man har. För att få klarhet i det enskilda fallet bör man prata med arbetsgivaren eller den relevanta fackliga organisation. Emellertid har arbetsgivaren rätt att göra en polisanmälan då det är brottsligt att inneha och bruka cannabis. Isåfall får arbetstagaren bevisa att cannabis har brukats utomlands lagligen, som nämnt ovan. SlutsatsAtt lagligen ha konsumerat cannabis utomlands och sedan ha det kvar det i blodet gör inte att man kan dömas till ansvar. Ett positivt drogtest på arbetsplatsen är i regel inte tillräckligt för att utgöra en uppsägningsgrund. Hoppas att du fick din fråga besvarad och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Kan Lexbase visa åtalsunderlåtelser på personer under 18 år?

2021-07-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. Kan organisationer såsom lexbase begära ut åtalsunderlåtelser på personer som är under 18 år?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är en åtalsunderlåtelse?En åtalsunderlåtelse innebär att åklagaren, efter att ett brott har utretts, väljer att inte väcka åtal eller gå till rättegång med brottet. För att kunna göras en åtalsunderlåtelse ska det stå helt säkert att ett brott har begåtts och att man erkänt till det. Vidare får en underlåtelse göras när det kan antas att det begångna brottet inte skulle ha gett någon annan påföljd än böter. En åtalsunderlåtelse ger ingen påföljd för det specifika brottet men det hamnar i belastningsregistret. Kan Lexbase visa åtalsunderlåtelser på personer under 18 år?Lexbase visar uppgifter på sin hemsida om en person varit "föremål för juridisk prövning". Detta innebär att inte endast personer som faktiskt dömts i domstol visas på Lexbase. Alla som blir åtalade för ett brott, oavsett om de frias eller döms, kan hamna på hemsidan. Åtalsunderlåtelser förekommer även på Lexbase. Personer under 18 år är dock inte sökbara i Lexbase men när personen fyller 18 år blir informationen sökbar på hemsidan. Hur länge finns åtalsunderlåtelser kvar på Lexbase?Offentliga handlingar som exempelvis domar gallras efter en viss tid. Dock gäller dessa tider enbart för den offentliga sektorn och gäller därmed inte en privat aktör som Lexbase. Uppgifter om brott kan ligga kvar på Lexbase även om dessa uppgifter tagits bort ur en persons belastningsregister. Lexbase har egna gallringstider för när uppgifter på dess hemsida tas bort. Åtalsunderlåtelser gallras från Lexbase efter fem år. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Var kan jag anmäla felaktig flygning av drönare?

2021-04-08 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!Om jag misstänker att en person vid upprepande tillfällen bryter mot lagarna gällande flygning av drönare, vart vänder man sig då?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du misstänker att ett brott begåtts kan du anmäla det till Polisen. När det gäller flygning av drönare finns det ett antal regler som är viktiga att känna till utöver luftfartsregler. Dessa lagar och regler är personer som flyger drönare skyldiga att följa då de annars riskerar att göra sig skyldiga för brott. Alltså kan det vara straffbart att flyga drönare på ett felaktigt sätt. Om du vill läsa mer kring vilka regler som gäller för flygning av drönare finner du information här på Polisens hemsida och även här på Transportstyrelsens hemsida. Dessutom kan en drönarpilot även göra sig skyldig till kränkande fotografering om denne filmar med sin drönare. Hoppas att du fick din fråga besvarad och har du ytterligare frågor är du varm välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Är det tillåtet att en lärare spelar in ljud från en klassrumssituation utan elevernas vetskap?

2020-09-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det tillåtet att spela in ljud från en klassrumssituation utan att eleverna vet om det, om läraren är närvarande och också deltar i diskussioner? Det gäller gymnasieskolan. Mvh
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att spela in ljud från ett samtal där man själv inte deltar benämns som olovlig avlyssning och är olagligt (4 kap. 9 a § Brottsbalken). Det är dock lagligt att spela in ljud från ett samtal där man själv deltar eller har inhämtat samtycke från dem som är med på inspelningen. Vad samtalet handlar om eller om de som blir inspelade är ovetandes har ingen betydelse så länge du som spelar in också är med på inspelningen. På så sätt är det fullt lagligt för läraren att spela in ljud från en klassrumssituation utan elevernas vetskap om läraren själv är med på inspelningen. Hoppas att du fick din fråga besvarad och du är varmt välkommen att kontakta Lawline igen om du har fler frågor! Med vänliga hälsningar,