Är man skyldig att förutom böter betala igen för det stulna beloppet?

2021-06-11 i Påföljder
FRÅGA |Utdöms endast böter vid en grövre ek, stöld på ca 200.000? Är man inte skyldig att också betala igen det stulna beloppet?
Jasmine El Mallah |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Böter är en brottspåföljd (straff) som innebär att den dömde gärningspersonen ska betala in pengar till staten. Det är viktigt att böter inte förväxlas med skadestånd som är en civilrättslig rättsföljd mellan två parter i syfte att ersätta den ene parten för de skador som andre orsakat. För att besvara din fråga kan alltså framföras att det inte finns någon allmän skyldighet att betala igen för värdet av det stulna föremålet. Däremot har den som blivit utsatt för brott rätt till skadestånd av gärningspersonen för de skador som stölden medfört. Den som blivit utsatt för brott kan i princip få skadestånd för alla de skador som uppkommit i samband med stölden. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Lånade ut en sak som låntagaren vägrade lämna tillbaka och tog sönder

2021-03-29 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Jag lånade ut en sak till person och den här person vägrade lämna tillbaka saken, men tog också sönder den och kastade bort den. Om den här personen säger att det var en gåva vad kan jag göra då? Och hur kan jag bevisa att den här personen hade min sak nu när den är bortkastad.
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att en överlåtelse ska betraktas som gåva krävs det att det föreligger en förmögenhetsöverföring som gjorts frivilligt och att det ska ha förelegat en gåvoavsikt. Samtliga villkor måste vara uppfyllda. En gåva utmärker sig i att det saknas krav på motprestation. Av din bakgrundsinformation framgår det att du lånat ut en sak, med villkoret att detta ska återlämnas. Det framstår relativt tydligt att du saknat en gåvoavsikt. Ifall personen påstår att det rör sig om en gåva kan du således argumentera för att du aldrig haft en sådan avsikt. Stöld eller annat tillgreppsbrott i 8 kap. Brottsbalken (BrB) aktualiserar inte eftersom personen i fråga inte olovligen tagit din sak. Ett brott som hade kunna ligga nära till hands är istället olovligt förfogande, 10 kap. 4§ BrB, eventuellt olovligt brukande, 10 kap. 7§ BrB. Rekvisiten för olovligt förfogande är att personen frånhänt dig egendomen eller på annat sätt berövat dig rätten till den. Personen ska ha egendomen i sin besittning, men äganderätten ska vara förbehållen dig. Detta kan bli aktuellt när personen sålt egendomen, gett bort den, slängt den, tagit sönder den etc. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Olovligt brukande förutsätter dels att personen brukat den sak som denne fått låna av dig. Det krävs alltså någon form av nyttjande. Det krävs dessutom att brukandet vållat skada eller olägenhet. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Sammantaget skulle jag rekommendera dig att börja med att styrka att egendomen de facto är din och vara tydlig med att förklara att du saknat gåvoavsikt. Du skulle sedan kunna åberopa följande lagrum om du önskar starta en rättsprocess. Du skulle alternativt kunna kontakta Kronofogden och ansöka om vanlig eller särskild handräckning, se här för mer information. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Vilka är förutsättningarna för förtal?

2021-02-20 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag är i en vårdnadstvist med min dotters mamma. Hon har vid flera tillfällen sagt att jag missbrukar droger, vilket inte stämmer. Detta har sagts till socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin (som också har fört in detta i sina journaler). Jag har varit i kontakt med socialtjänsten och förklarat att detta inte stämmer. De har sedan valt att inte gå vidare med några insatser gällande mitt påstådda missbruk. Eftersom att socialtjänsten uppenbarligen inte tror min dotters mamma, undrar jag om det inte är anmälningspliktigt när hon fortsätter att sprida detta falska rykte. Är detta inte förtal?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förtal är ett brott som finns lagstadgat i 5 kap. 1§ Brottsbalken (BrB). Rekvisiten för förtal är att någon utpekar annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för annans missaktning. Det faktum att du blivit anklagad för att bruka droger är ett sådant utpekande som skulle kunna träffas av förtal. Speciellt då uppgifterna angivits till bl.a. socialtjänsten vilket kan indikera på att hon velat utsätta dig för annans missaktning. Det råder heller inget krav på att anklagelsen faktiskt ska ha lett till missaktning, vidare som det inte behöver visas att anklagade hade uppsåt till att uppgifterna skulle leda till missaktning. Det brukar räcka med att anklagelsen typiskt sätt leder till missaktning. Med uppsåt menas i princip en avsikt att agera på visst sätt. Av 5 kap. 1§ st. 2 BrB stadgas däremot undantag för när anklagelser inte ska betraktas som förtal. Ifall den som anklagat någon varit skyldig att uttala sig eller ifall det med hänsyn till omständigheterna varit försvarligt att lämna uppgifterna och dessa visar sig vara sanna eller personen hade skälig grund för dem, ska personen inte dömas till ansvar. Jag kan inte på rak uppge ifall uttalandet varit försvarligt eller inte, utan detta är något som kräver djupare granskning. Särskilt då det rör sig om en vårdnadstvist. Dock brukar en uppgift normalt sätt betraktas som försvarlig ifall den har ett högt allmänintresse. Jag uppfattar inte att så är fallet. Jag vill påminna dig om att förtal är ett brott som faller in under det som benämns enskilt åtal 5 kap. 5§ BrB. Detta innebär till skillnad från allmänt åtal, att målsäganden själv är den som väcker åtal. Det finns många processuella regler att förhålla sig till varför detta kan vara både tidskrävande och väldigt kostsamt, 47 kap. 1§ Rättegångsbalken. Ifall du förlorar målet finns dessutom risk för att du svarar för motpartens rättegångskostnader. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

1 gram cannabis- ringa narkotikabrott?

2021-06-09 i Narkotikabrott
FRÅGA |Min son har varit hemma hos en kompis när dom har haft 1 gram cannabis på bordet.Polisen stormade in och tog in han och hans vänner. Min son har aldrig rört droger och inte rökt heller.Kan han dömas för nåt?
Jasmine El Mallah |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om narkotikabrott hittar man i narkotikastrafflagen. Enligt 1§ narkotikastrafflagen ska dem som olovligen innehar eller brukar narkotika dömas för narkotikabrott. Straffet ligger på fängelse i högst tre år. Ifall brottet med hänsyn till den art och mängden narkotika samt övriga omständigheter är att betrakta som ringa, dvs låg/obetydlig/mild kan man istället dömas för ringa narkotikabrott, 2§ narkotikastrafflagen. För ringa narkotikabrott är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. Att din son brukat 1 gram cannabis skulle kunna medföra att brottet rubriceras som ringa narkotikabrott och inte narkotikabrott av normalgraden. Däremot är det som sagt en helhetsbedömning som måste göras där inte bara mängden beaktas med även arten och omständigheterna i övrigt. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Vilka straff aktualiseras vid bedrägeri?

2021-03-28 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Jag har läst två artiklar på Lawline att det gällande bedrägeri av normalgraden inte finns böter på straffskalan. Det har inte getts någon källhänvisning till vart informationen är ifrån och själv hittar jag inget om detta. Därför är jag nyfiken vart detta står så jag själv kan källhänvisa det i min uppgift. Artiklarna jag läst:https://lawline.se/answers/vad-for-straff-riskerar-man-vid-bedragerihttps://lawline.se/answers/vilken-pafoljd-kan-man-fa-for-bedrageri
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bedrägeri är en brottstyp som återfinns i 9 kapitlet Brottsbalken (BrB). I 9 kap. 1§ st. 1 BrB regleras normalgraden av bedrägeri av vilken det framgår att till bedrägeri döms den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är. Straffet är fängelse i högst två år. Vid ringa bedrägeri är situationen annorlunda. Är brott som avses i 1§ med hänsyn till skadans omfattning och övriga omständigheter att anse som ringa kan straffet istället bli böter eller fängelse i högst sex månader, 9 kap. 2§ BrB. Anledningen till varför det inte angivits någon källhänvisning till vart det framkommer att böter inte finns med på straffskalan, beror just på att det inte finns någon källa att hänvisa till (direkt). Eftersom lagrummet enbart stadgar att fängelse kan bli aktuellt, utesluts böter med stöd av samma bestämmelse. Detta stöds av att ringa bedrägeri kan aktualisera böter- det är alltså ett aktivt val av lagstiftaren att formulera sig på rådande sätt. Inom straffrätten är legalitetsprinicpen av väsentlig betydelse. Kortfattat innebär den att ingen ska straffas utan stöd av lagen. Med stöd av legalitetsprinicpen kan det även resoneras att det inte ska gå att bli ålagd böter om det inte framkommer av lagrummet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,