Förutsättningar straffansvar oaktsam våldtäkt

2021-07-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag var oskuld innan det här. Jag träffade en kille hemma hos honom för att se på film och då skedade vi, sen satte han sig helt plötsligt upp och började ta av sig sina byxor och ta på mig. Sen drog jag ner dragkedjan på min tröja och då stack han handen under min bh och reste sig upp och gick mot sitt sovrum, då gick jag bara efter. Jag var inte sugen, men jag hakade på bara för att han tog initiativet. Sen hade vi sex och han tog fram något glidmedel som jag fick svamp av. Sen började han slicka på mina bröstvårtor utan att ens fråga. När vi skulle sova började han ta på mig igen för att han sa att han inte kunde låta bli. Efter några veckor träffade jag honom igen för att jag tänkte att han var värd en chans till, men i efterhand har jag insett att jag inte ville och han borde ha frågat innan. Räknas det här som oaktsam våldtäkt?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förutsättningar straffansvar för våldtäkt respektive oaktsam våldtäkt6 kap 1 § 1 stycket Brottsbalken (1962:700) (BrB) anger att den som med en person som inte deltar frivilligt genomför ett samlag, eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag döms för våldtäkt. Vid bedömningen om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt. I 6 kap. 1 a § BrB anges att den som begår en gärning som avses i 1 § och är grovt oaktsam beträffande omständigheterna att den andra personen inte deltar frivilligt, döms för oaktsam våldtäkt. Centralt i båda brottsbeskrivningarna är rekvisitet frivilligt. För att en person ska anses deltagit frivilligt i ett samlag förutsätts till och börja med att frivilligheten består under hela samlaget. Utgångsläget är att en person som deltar frivilligt på något sätt uttrycker sin vilja att delta. Om en person inte på något sätt visar sin vilja, ska det normalt tolkas som att deltagandet inte är frivilligt. Huruvida en person har deltagit frivilligt utgår från en helhetsbedömning av situationen. En individs inre vilja att inte delta är däremot inte tillräckligt för att straffansvar ska inträda för den andre parten eftersom individen ändå "går med" på samlaget. Utgångspunkten är att personen ska ha kunnat ta ett fritt val om hen vill delta i samlaget, prop. 2017/18:177 s. 30 ff. För att straffansvar ska inträda krävs att personen därutöver har haft uppsåt (för att dömas till våldtäkt) eller varit grovt oaktsam (för att dömas till oaktsam våldtäkt) i förhållande till att den andre personen inte deltog frivilligt i samlaget eller den sexuella handlingen som är jämförbar med samlag.För våldtäkt krävs därmed att personen antingen avsiktligt genomför samlag med en person mot dennes vilja (avsiktsuppsåt) eller att personen visste om att den andre inte ville men genomförde samlaget ändå (insiktsuppsåt) eller att personen var likgiltig i förhållande till att personen inte deltog frivilligt i samlaget (likgiltighetsuppsåt). För oaktsam våldtäkt krävs att personen istället är grovt oaktsam i förhållande till att den andre personen inte deltar frivilligt. Med det avses att personen är medvetet oaktsam, att personen misstänker att den andre inte deltar frivilligt men genomför samlaget eller den sexuella handlingen ändå. I ditt fallFör bedömningen om du deltagit frivilligt eller inte är som nämnt att du på något sätt uttryckte att du ville genomföra de sexuella handlingarna, t.ex. genom ord eller handling. Om det var så att du inte uttryckte din vilja att delta på något sätt, ska vidare killen du hade samlaget med ha misstänkt att du inte deltog frivilligt och genomfört samlaget ändå. Däremot om det är så att du deltog frivilligt vid tidpunkten för samlaget men efteråt ångrade dig, är det inte något killen kan åläggas straffansvar för. Hoppas du fått svar på din fråga och ta hand om dig!Med vänliga hälsningar,

Vad händer när jag får brev från tullverket om att narkotika är adresserat till mig?

2021-06-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Jag har fått fem likadana brev från Tullverket om att narkotika adresserad till mig har påträffats, information om att det som skett är ringa smugglingsbrott och mängden är att beakta som ringa och sist att den förstörst. Brevet från Tullåklagare. Det står däremot inget om att jag ska kontakta tullverket, inte heller om att jag är misstänkt för något. Vad innebär detta i princip och kommer något mer sannolikt göras från deras sida?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ringa narkotikasmugglingAnledningen till de brev du har fått beror på att det brev eller paket som har skickats till dig innehåller något narkotikaklassat preparat. Det har därmed vid införseln till Sverige stoppats. Brevet eller paketet kan vara någonting du antingen själv har beställt eller något någon annan har beställt till dig eller i ditt namn. Straffet för ringa narkotikasmuggling är böter eller fängelse i högst sex månader, 6 § 2 stycket lag (2000:1225) om straff för smuggling. Det vanligaste straffet för narkotikasmuggling är dock böter även om fängelse ingår i straffskalan. De brev som du har mottagit innebär inte automatiskt att du har gjort dig skyldig till ringa narkotikasmuggling. En förutsättning för att du ska kunna dömas är att du har haft uppsåt till brottet, 1 kap 2 § brottsbalken (1962:700). I ditt fall innebär det, kort förklarat, att du måste ha haft för avsikt att smuggla in narkotika. Det räcker även med att du varit likgiltig i förhållande till att smuggla in narkotikan. Det här innebär därmed att du inte har begått något brott om någon annan har beställt narkotikan till dig. Vad ska du göra? Min rekommendation till dig är att du kontaktar tullverket. Om det är så att det är någon annan som har beställt narkotika till dig utan att du vet om det, kan det vara till din fördel att du berättar det eftersom ärendet då potentiellt läggs ner. Om det är du som har beställt narkotika, kan du oaktat om du kontaktar tullverket eller inte bli misstänkt för ringa narkotikabrott. Det som sannolikt kommer hända inom kort är att du blir kallad på förhör. Hoppas du fått svar på dina frågor, med vänliga hälsningar,

Straffet för en vuxen vid sexuellt umgänge med 12 årig flicka

2021-06-27 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |HejMin son är 21 år och haft en del drogproblimatik, har adhd och add, Han chattade med en 12 årig flicka och dom fattade tycke för varandra. Situationen blev att dom hade intimt umgänge och träffades på nätterna.Bor en par mil ifrån varandra, sonen har bil och körkort. En natt blev min son misshandlad av mamman och pappan till tösen. Ingen av dom förstår allvaret i detta utan träffades igen. Då hotade pappan att ha ihjäl min son. Oavsett sociala medier, säger till att blocka henne/ honom så kan dom alltid nå varandra. Sonen får dock en chans till, nästa gång anmäls han.Hur ska vi föräldrar få honom att förstå attt det är olagligt. Har ni några tips, råd.Ha det så bra
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barnDå din son är 21 år gammal och flickan 12 år innebär det att han begår ett brott ifall han har sexuellt umgänge med flickan. I det fallet att de genomfört samlag eller annan sexuell handling som är jämförbar med samlag, kan sonen dömas till fängelse i lägst två år och högst sex år, 6 kap 4 § 1 stycket brottsbalken (1962:700) (BrB). Är brottet med hänsyn till omständigheterna att räknas som mindre grovt, kan han i stället dömas för sexuellt utnyttjande av barn i högst fyra år, 6 kap 5 § BrB. StraffetOm sonen genomfört de sexuella handlingarna med flickan efter att han fyllt 21 år innebär det att den s.k. ungdomsrabatten inte längre är aktuell att tillämpa. Han kommer således att behandlas som en "vuxen" avseende påföljden vid en eventuell fällande dom. Vid påföljdsbestämningen för våldtäkt mot barn råder en presumtion för fängelse (om gärningsmannen är vuxen) eftersom brottets straffminimum om två år är så högt. Om han dessutom haft sexuellt umgänge med flickan flera gånger vid olika tillfällen, blir straffet längre.Det som därmed skulle kunna vara aktuellt att förklara för sonen är de eventuella straffrättsliga konsekvenserna av hans handlande. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till, med vänliga hälsningar

Uppmaning till självmord, vad är det som är straffbart?

2021-03-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Angående straffbestämmelsen för uppmaning till självmord. Jag har försökt läsa på lite men jag undrar om det är ett brott först då någon faktiskt går så långt att denne tar sitt eget liv? Eller kan en person dömas även om personen inte tagit eller försökt att ta sitt eget liv?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regleringens utformningFörsök, förberedelse eller stämpling till uppmaning till självmord eller oaktsam uppmaning till självmord kommer inte att vara kriminaliserat enligt prop. 2020/21:74 s.25. Grunden till det är att regeringen utformat bestämmelserna om uppmaning/oaktsam uppmaning till självmord till s.k. abstrakta faredelikt. Abstrakta faredelikt är enkelt förklarat brott som kräver att gärningen typiskt sett kan leda till en i lagtexten angiven skada.I vårt fall innebär det att gärningen, att uppmana till självmord, inte enbart kan påbörjas utan att hela gärningen begås. Men det krävs alltså inte någon effekt för straffbarhet, dvs. att någon faktiskt tar sitt liv utan bara att det finns en inte obetydlig fara för att målsäganden i det enskilda fallet skulle kunnat ta sitt liv efter uppmaningen. Det straffbara är därmed att uppmaningen, gärningen, ska vara ägnat att innebära en inte obetydlig fara för att målsägande tar sitt liv. Relevanta omständigheter som ska tas i beaktning vid denna bedömning är bl.a. målsägandens personliga förhållande, i vilket sammanhang uppmaningen ägde rum och målsägandens ålder, prop. 2020/21:74 s. 18-19. SlutsatsSvaret på dina frågor blir därmed att det inte krävs att någon faktiskt tar sitt eget liv för att uppmaningen ska vara straffbar. Det får göras en bedömning i det enskilda fallet utifrån alla omständigheter, om uppmaningen medförde fara för att målsägande skulle kunnat ta sitt liv. Gärningspersonen kan alltså dömas även om målsägande inte faktiskt tog sitt liv efter uppmaningen.

Är det olagligt att ha gabapentin i kroppen?

2021-07-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej jag undrar om det är fortfarande inte är olagligt att ha gabapentin i kroppen. Jag har sökt runt lite och har ej fått fram några konkreta svar tack på förhand
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är gabapentin ett narkotikaklassat ämne?Utifrån din fråga utgår jag från att du undrar över är om gabapentin är ett narkotikaklassat ämne. I 8 § Narkotikastrafflagen (1968:64) (NSL) anges att med narkotika avses läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och som1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt eller2. av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen.Det som man alltså i huvudsak kan säga avgör om ett ämne är narkotikaklassat eller inte är om det finns uppräknat som narkotikaklassat enligt punkten 1 eller 2. Sverige har biträtt två konventioner, 1961 års allmänna narkotikakonvention och 1971 års konvention om psykotropa ämnen. Därutöver kompletteras de internationella konventionerna av bilaga 1 till regeringens förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika. I en av Läkemedelsverket utgiven föreskrift, LVFS 2011:10, finns dessa narkotikaklassade ämnen sammanställda. Gabapentin är inte ett uppräknat ämne i föreskriften och är därmed inte att ses som ett narkotikaklassat ämne. Slutsats I regel är det alltså inte olagligt att ha Gabapentin i kroppen. Däremot kan tänkas att om du intar gabapentin i form av läkemedel på ordination och läkemedelssedeln anger att du t.ex. inte får köra bil efter intag och du kör bil ändå kan det medföra att du potentiellt utför en brottslig gärning.Hoppas du fått svar på din fråga, med vänliga hälsningar

Blir man av med körkortet om man åker fast för drograttfylleri?

2021-06-28 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej för ca 2 veckor sen rökte jag gräs för första och sista gången i mitt liv, i lördags morgon var jag ute och körde bil och blev stannad, eftersom jag inte sov fredag natten och varit vaken 26 timmar utan att sova tyckte polisen att jag såg hög ut. Snabbtestet visa positivt för jag rökt för 2 veckor sen. Och dem tog mitt kort på plats, skulle få svar på mitt blodprov om 6 veckor. Så min fråga är det 100% jag kommer bli av med körkortet eller beror de på halt i blodet eller om de ens kommer synas i blodet. Mvh
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Straffrättslig och körkortsadministrativa åtgärder När du rapporterades för att ha intagit droger och sedan kört bil startar två olika processer. Den ena processen rör den straffrättsliga och den andra den körkortsadministrativa delen. Vad gäller den straffrättsliga delen rör det sig i ditt fall om dels drograttfylleri, 4 § 2 stycket lag (1951) om straff för vissa trafikbrott, dels bruk av narkotika för eget bruk, 1 § 1 stycket 6 punkten narkotikastrafflagen (1968:64). Vad gäller drograttfylleri är en förutsättning för straffansvar att det finns kvar narkotika i blodet. För narkotikabrottet förutsätts i huvudsak att du har intagit narkotikan med uppsåt. Att inta narkotika för eget bruk utgör i normalfallet ett ringa narkotikabrott. Den andra processen är den körkortsadministrativa vilken administreras av trafikverket. Körkortet vid drograttfylleriEtt körkort kan återkallas om körkortsinnehavaren har gjort sig skyldig till rattfylleri, 5 kap 3 § 1 stycket 1 b punkten körkortslagen (1998:488) (KörkL). Inom ramen för rattfylleri omfattas även drograttfylleri. Det betyder alltså att om det visar sig att du hade narkotika kvar i blodet kommer ditt körkort att återkallas. När ett körkort återkallas ska transportstyrelsen bestämma en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas. Det kallas för s.k. spärrtid och ska vara lägst en månad och högst tre år, 5 kap 6 § KörkL. I normalfallet är spärrtiden ett år vid drograttfylleri.SammanfattningsvisDet som kommer vara avgörande för om ditt körkort blir indraget är alltså om det fanns narkotika kvar i ditt blod eller inte. Jag förutsätter att om det fanns kvar narkotika i ditt blod så kommer det inte vara några stora mängder eftersom du inte intog narkotika i direkt anslutning till att du körde bil. Det innebär i ditt fall att mängden narkotika isåfall troligast inte kommer påverka bedömningen till det "värre", standard är som nämnt ett års spärrtid om blodprovet visar att du hade narkotika kvar i blodet. Hoppas du fått svar på dina frågor och lycka till, med vänliga hälsningar

Var går gränsen för olaga hot?

2021-05-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vart går gränsen för hit olaga hot tex akta dig nästan framme eller jag ska se till allt tas från dig eller putta någon med bäbis i famnen eller sparka någon som e tidigt gravid eller slå sönder saker i ens närhet eller kasta saker som kan göra ont eller inte i ansiktet eller skicka sms fast man påtalat att sluta.. Har ej polis anmält pga rädsla för eskalerande beteende och vissa av ovannämnda är äldre 2 år händelserna... Har ensam vårdnad och vill bara leva i fred utan ögonen i nacken.. Har själv uttalat hot mot personen att om han ej slutar så kommer vissa saker ske. Har varit tyst och inte svarat och block at och varit vänlig men ingen effekt han vägrar låta mig vara och har erfarenhet av polis skyddat boende kontakt förbud och inga påföljder i ett tidigare förhållande därför vågar ej anmäla för ord mot ord och har ej vågat berätta om misshandeln för de skamligt och har Inte bevis bara dagbok och några foton om han ej har hackat in på mitt konto...
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Olaga hot Förutsättningarna för att en gärning objektivt sett ska vara uppfylld för ett olaga hot är att "någon hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid", 4 kap. 5 § brottsbalken (1962:700) (BrB). Det krävs alltså att hotet innefattar en brottslig gärning och att sättet som hotet framförs på uppfattas som allvarligt av dig. Det vill säga att du känner allvarlig rädsla till följd av hotet för din egen säkerhet, någon annans säkerhet eller din egendom etc. "Akta dig, jag är nästan framme" eller "jag ska se till att allt tas ifrån dig" innefattar inte tydligt vilken typ av brottslig gärning det är frågan om. Däremot så omfattas även s.k. förtäckta hot av bestämmelsen, vilket innebär att det kan räcka med att en brottslig gärning antyds på något sätt i hotet. I ditt fall innefattar den brottsliga gärningen eventuellt någon form av våldsbrott, "akta dig", eller tillgreppsbrott "jag ska se till att allt tas ifrån dig". Men jag vill poängtera att det inte är säkert att uttalandena uppfyller kraven på att innefatta en brottslig gärning, man måste som nämnt kunna antyda den brottsliga gärningen från hotet. I ditt fall är det svårt för mig att utläsa exakt vad den brottsliga gärningen är utifrån citaten. Det andra kravet, "ägnat att framkalla allvarlig rädsla för den hotades eller annans säkerhet", innebär som nämnt att du måste tagit hotet på allvar, hotet från din synvinkel var allvarligt menat och det finns risk enligt din mening att det kommer förverkligas. Brottet som hotet innefattar ska även vara av viss svårighetsgrad, det vill säga att hotet ska skapa lidande för dig, allvarlig rädsla. Det är till exempel i regel inte tillräckligt att hota om ringa våld å person eftersom det i allmänhet inte skulle framkalla tillräckligt lidande (SOU 2016:7 s. 321). MisshandelAtt sparka på någon skulle kunna uppfylla kraven på en misshandel. "Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta", 3 kap. 5 § BrB. Det vill säga att sparka på någon så att personen åtminstone får smärta av sparken är objektivt sett en misshandel. Vidare krävs att gärningspersonen haft s.k. uppsåt till alla brottsrekvisit. Alltså att han åtminstone varit likgiltig till faktumet att han 1) sparkat, och 2) att det har orsakat smärta samt 3) att han vet att han sparkar någon annan. Att sparka på någon som är gravid bör vidare föranleda att brottet utgör misshandel av normalgraden. Att kasta något i ansiktet på någon annan så att det orsakar smärta kan på liknande sätt uppfylla kraven på en misshandel alternativt ringa misshandel. Det är däremot inte helt enkelt utifrån den korta informationen att göra en helt säker bedömning på vilken svårighetsgrad brotten skulle kunna ha. OfredandeAtt knuffa någon eller kasta saker på någon kan uppfylla kraven för ett ofredande, 4 kap 7 § BrB. Där föreskrivs "den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms om gärningen är ägnat att kränka den utsattes frid på kännbart sätt för ofredande". Utöver att de objektiva rekvisiten är uppfyllda, t.ex. fysiskt antastar någon annan genom att knuffa, krävs att gärningen är ägnat att kränka din frid på ett kännbart sätt. Det vill säga det viktiga är att du upplevde exempelvis knuffen som kränkande. SkadegörelseAtt förstöra eller skada någon annans egendom kan utgöra brottet skadegörelse, 12 kap 1 § BrB. Om personen i fråga har förstört en del av din egendom och du har lidit skada för det, uppfylls brottet skadegörelse objektivt. Som ovan krävs därutöver att personen har haft uppsåt i förhållande till gärningen. Utifrån din information framgår inte exakt vad personen gjort sönder m.m., det är därför svårt att göra en helt korrekt bedömning även här. PreskriptionDu skriver att några av gärningarna skedde för mer än 2 år sedan, det innebär att brotten som eventuellt utgör ofredande skulle kunna vara preskriberade, eftersom ofredande har ett maxstraff på 1 års fängelse, vilket innebär att brottet preskriberas efter 2 år från att gärningen ägde rum, 35 kap. 1 § 1 punkten BrB. Detsamma gäller för eventuella misshandelsbrott som är ringa, eftersom ringa misshandel har ett maximistraff på högst sex månader, vilket innebär att även det brottet preskriberas efter 2 år. Anmäla?Det som du har blivit utsatt för skulle kunna utgöra misshandel, olaga hot, skadegörelse m.m och många av brotten är inte preskriberade. Det jag således skulle göra, om du känner att du vill det, är att göra en polisanmälan. Att du har dokumenterat händelserna i en dagbok samt tagit foton på skador m.m kommer mest troligast att kunna användas som stödbevis utöver din redogörelse för vad som har hänt. Det är således användbart att du har skrivit upp vad som har hänt och tagit bilder, eftersom det kan stödja din berättelse. Det behöver således inte vara något negativt att du inte har berättat för flera personer om vad du blivit utsatt för. Däremot är det inte säkert att bevisen kommer räcka till, men det är svårt för mig att göra en korrekt bedömning av bevisläget utifrån din information. Avslutningsvis vill jag bara beklaga det du blivit utsatt för. Jag hoppas vidare att du har fått svar på dina frågor samt ett varmt lycka till!Mvh

Kan man dömas för drograttfylleri om man inte tagit narkotika den dagen?

2021-02-25 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! jag blev stoppad av polis när jag körde bil. Jag har sedan tidigare ett ringa narkotikabrott vilket gjorde att dom tog in mig för prov. Jag hade en ganska bra dialog med poliserna som båda två uttryckte att dom inte uppfattade mig som påverkad vid tillfället. (vilket jag inte heller var). Provet visade 0,0019µg. Jag menar att jag inte hade rökt den dagen jag blev stoppad och således inte kan ha begått gärningen med uppsåt.. har jag någon chans alls? jag har begärt att kalla polispatrullen som vittne..
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättsliga regleringenI 2 kap 4 § 2 st. lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott anges att den som för ett motordrivet fordon efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) (NSL) i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet döms till böter eller fängelse i högst sex månader. I din information framgår det inte exakt vilken narkotika det ev. skulle vara frågan om eller vilket ämne det var som provet visade att du hade i kroppen. Det här har betydelse i ditt fall, eftersom vissa ämnen inte medför straffansvar. Du skrivet att du inte "rökt" jag kan bara spekulera om att det ev. skulle kunna röra sig om cannabispreparat, hasch, marijuana? De substanser som regeringen narkotikaförklarar i förhållande till 8 § NSL tas upp i bilaga 1 i förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika. I bilagan anges att tetrahydrocannabinol (THC) är narkotikaklassat, vilket är det huvudsakliga aktiva ämnet i hasch,marijuana och andra cannabispreparat. Däremot är det vanligt, i det fallen att det var ett tag sedan någon intog cannabis, att det finns kvar THC-SYRA i blodet, det är inte narkotikaklassat, och såldes inte straffbart, se NJA 2019 not 15 p.4. Skillnaden mellan THC och THC-syra, är att THC-syra är det ämne som nedbryts ur THC och är ett ämne som inte narkotikaklassat. SlutsatsSom sagt, utifrån din information, är det svårt för mig att säga hur dina chanser ser ut, eftersom svaret beror på vilket ämne du hade i kroppen. Är det t.ex. THC-syra, är det inte straffbart. Är det däremot ett narkotikaklassat ämne du hade i kroppen blodet, t.ex. THC, ser frågan annorlunda ut. Vad gäller mängden i ett sådant fall, är det en nolltolerans om det finns narkotika kvar i blodet, det betyder alltså att inte behöver göras en bedömning om mängden eller om körförmågan påverkas eller inte, utan det är straffbart automatiskt. Vidare krävs för straffansvar dock att du haft uppsåt i förhållande till att du har intagit narkotika, dvs. om du med uppsåt t.ex. hade rökt cannabis dagen innan och det finns kvar THC i kroppen, så är det straffbart. Om du däremot inte tagit narkotikan med uppsåt vid intaget, kan du inte dömas för brottet. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!